JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.07. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 11.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

********

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" SJENINA RIJEKA

74 212 SJENINA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. Direktor Javne ustanove Osnovne škole "Petar Kočić" iz Sjenine Rijeke raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

-     Sekretar škole - puna norma - pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja ...................1 izvršilac

-     Računovođa škole - puna norma - pripravnik, na neodređeno vrijeme...................1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 129. stav (2) i stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 102/14 i 45/16) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 44/17).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

  1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
  2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
  3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
  4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

- Završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; Sa završenim pravnim fakultetom,

- Završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent.

Za upražnjena radna mjesta, pored navedenih uslova, kandidat je dužan da dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) prijavu propisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos,
2) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji se nalaze na toj evidenciji.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 23.7.2018. godine u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Petar Kočić" Sjenina Rijeka obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Petar Kočić" Sjenina Rijeka, 74212 Sjenina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana