JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

                                                .                                                                

*********

**************

JU OŠ “ĆIRILO I METODIJE”

GLAVIČICE, BIJELjINA

donosi:

O D L U K U

o poništenju dijela konkursa

Poništava se dio Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola “Ćirilo i Metodije” Glavičice, broj: 275/18 od 13.8.2018. godine, koji je objavljen dana 15.8.2018. godine, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu “Glas Srpske”, koji se odnosi na radno mjesto pod brojem 2 - nastavnik geografije.

Ostali dijelovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

**********

EDUKATIVNI CENTAR “GENIUS” SP

Škola matematike i engleskog jezika

Ul. Raje Banjičića 3

Raspisuje

OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Potreban radnik na radno mjesto profesor razredne nastave

Uslovi:

- Diploma pedagoškog fakulteta

- Poznavanje nastave matematike za osnovnu školu

- Poznavanje rada na računaru

- Poznavanje engleskog jezika

Svi zainteresovani kandidati CV i eventualni dokaz o radnom iskustvu slati na mail: edu.centar.genius@gmail.com ili informacije na tel: 065/815-680, 065/736-466

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

**********

JU OSNOVNA ŠKOLA “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

KORAJ - LOPARE

ISPRAVKA KONKURSA

Od 15.8.2018. godine

“U konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta objavljenom 15.8.2018. godine na strani 37 iz nepoznatih razloga je izostao prvi red teksta koji glasi: a) do povratka nastavnika sa funkcije direktora, a najdalje do 31.8.2019. godine.

Sve ostalo je isto i konkurs se neće produžavati.”

********

GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika VSS - djece poginulih boraca VRS

u Gradsku upravu grada Bijeljina

U Gradsku upravu grada Bijeljina izvršiće se prijem pripravnika visoke stručne spreme iz kategorije djece poginulih boraca VRS, i to:

dipl. ekonomista, dipl. pravnik, dipl. inženjer računarstva i informatike, dipl. inženjer saobraćaja...................................................................................................2 izvršioca

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

Posebni uslovi:

Da ima završen završen fakultet odgovarajućeg smjera (visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ili 240 ECTS bodova) i stečeno zvanje dipl. ekonomista, dipl. pravnik, dipl. inženjer računarstva i informatike, dipl. inženjer saobraćaja.

Da nema radnog iskustva u svom - traženom zanimanju.

Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica JU Zavoda za zapošljavanje RS.

Da ima status djeteta poginulog borca Vojske Republike Srpske.

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o poziciji i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

3) izjava da kandidat nema radnog iskustva u svom - traženom zanimanju,

4) uvjerenje/potvrda JU Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba,

5) dokaz da je kandidat iz kategorije djece poginulih boraca VRS (uvjerenje nadležnog Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu).

Dokazi - kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III - Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti ulazni intervju.

Ulazni intervju podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima na osnovu kojeg se utvrđuju sposobnosti kandidata i poznavanje načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 8 do 16 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Gradsku upravu grada Bijeljina).

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186.

                             *******************             

JU SREDNjA STRUČNA ŠKOLA

JANjA , Karađorđeva  250

Raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

1.       Nastavnik  matematike, 1 izvršilac, 18 časova  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen  stručni  ispit za rad u nastavi, na  neodređeno radno  vrijeme,

2.       Nastavnik  građevinske  grupe  predmeta, 1 izvršilac, 20  časova  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi,  diplomirani  inženjer  arhitekture,  na neodređeno radno  vrijeme,

3.       Nastavnik  ekonomske  grupe  predmeta, 1 izvršilac,  20  časova  sedmično, pripravnik, na određeno radno  vrijeme  do povratka  radnika  sa  funkcije,

4.       Nastavnik  kuvarstva, 1 izvršilac, 10 časova  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni  ispit za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, 

5.       Nastavnik  praktične nastave  za  kuvare, 1 izvršilac, 11 časova  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen  stručni  ispit  za rad u nastavi, na  određeno radno vrijeme   do 31.8.2019. godine,

6.       Nastavnik  fizike, 1 izvršilac,  4  časa  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit za rad u nastavi, na određeno radno  vrijeme do 31.8.2019. godine,

7.       Nastavnik  biologije i ekologije i zaštita životne  sredine, 1 izvršilac,  6 časova  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,

8.       Nastavnik  istorije  umjetnosti, 1 izvršilac, 2  časa  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen  stručni  ispit  za rad u nastavi, na  određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine.

9.       Nastavnik  francuskog jezika, 1 izvršilac, 2 časa  sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, položen stručni ispit  za rad u nastavi, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Opšti  i posebni uslovi konkursa.

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za krivična djela (uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim  putem  prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije  Bosne i Hercegovine, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće  kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 Pored  opštih uslova, kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti  stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim  tehničkim i srednjim stručnim školama.

 Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem  trajanju  sa najmanje  240  ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, 

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta u kojim  je navedeno da se traži lice sa položenim stručnim ispitom - osim kandidata tačka 2. i 3 konkursa,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje o  radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i trajanje radnog odnosa po vrstama posla,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, doći će na testiranje i intervju koji će se obaviti u ponedjeljak, 3.9.2018. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima, i na  prijavi tačno navesti koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.  

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, a  neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JAVNA  USTANOVA SREDNjA STRUČNA  ŠKOLA Janja, ulica  Karađorđeva broj 250, 76300  BIJELjINA

SA NAZNAKOM - PRIJAVA NA KONKURS–

******************

JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”

Bijeljina

donosi sljedeću:

O D L U K U

/ O dopuni konkursa /

Direktor škole donosi odluku o dopuni konkursa broj: 1140/18 od 13.8.2018. godine objavljenom u “Glasu Srpske” 15.8.2018. godine. U tački 4. iza zareza dodajemo riječi “sa iskustvom”.

           

JU Osnovna škola “DVOROVI” Dvorovi - Bijeljina

Ulica Karađorđeva broj 111

Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.  Nastavnik srpskog jezika - 8 časova norme sedmično, lice sa radnim iskustvom na poslovima koji se traže javnim konkursom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,   izvršilac ........................ 1

2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava - 2 časa norme sedmično, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, izvršilac _____________1

3. Nastavnik fizike - 16 časova norme sedmično, pripravnik, na neodređeno vrijeme,                     izvršilac _____________1

4.  Defektolog, na 91,6% norme, lice sa radnim iskustvom na poslovima koji se traže javnim konkursom, na određeno vrijeme, do povratka radnika, a najkasnije do 10.10.2018. godine izvršilac....................................................................... 1

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, koja mora biti potpisana, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

I - Opšti uslovi

1.       Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ( ne starijim od 1.10.2011. godine, odnosno od početka izdavanja izvoda sa trajnim rokom važenja), ili ovjerenom kopijom lične karte kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan;

3.       Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa).

II - Posebni uslovi

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom, odnosno sa ostvarenim radnim stažom u vaspitno-obrazovnom radu, kao verifikovan                                                                                  

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima od onih koji se traže konkursom, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                           

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom  ili kao neverifikovani radnik.

 Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.                                     

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Kandidati prijave na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju na adresu škole: JU Osnovna škola “Dvorovi” Dvorovi, Karađorđeva broj 111, 76311 Dvorovi, sa naznakom “Komisija za izbor radnika” ili lično donosi u sekretarijat škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se naknadno pozivati telefonski na  intervju i test i ukoliko se ne pojave na  intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje jer ne ispunjavaju uslove konkursa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i test u sljedećim terminima:

1. Intervju i test kandidata za radno mjesto nastavnik srpskog jezika će se obaviti 3.9.2018. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama škole;

2. Intervju i test kandidata za radno mjesto nastavnik demokratije i ljudskih prava će se obaviti 3.9.2018. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama škole;

3. Intervju i test kandidata za radno mjesto nastavnik fizike će se obaviti 3.9.2018. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama škole;

4.       Intervju i test kandidata za radno mjesto defektolog će se obaviti 3.9.2018. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama škole.

Izbor radnika će se izvršiti nakon intervjua i testa sa članovima komisije i bodovanja u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

*************

JU TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN” BIJELjINA

donosi

ODLUKU

O poništenju tačke 2. konkursa

za nastavnika fizičkog vaspitanja

     JU Tehnička škola “Mihajlo Pupin” Bijeljina poništava tačku 2. konkursa br. 1735/18 od 13.8.2018. godine objavljen dana 15.8.2018. godine u “Glasu Srpske” za popunu radnog mjesta nastavnika fizičkog vaspitanja, 2 časa, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice bez iskustva - pripravnik, 1 izvršilac.

     Tačka 2. konkursa se poništava zbog raspoređivanja radnika koji je ostao bez norme, a u skladu sa članom 107. tačka 1. i 5., 6. i 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  (“Službeni glasnik RS” br. 41/18).  

*************

JU TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN” BIJELjINA

Raspisuje

KONKURS

Za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika, puna norma, određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice bez iskustva-pripravnik, 1 izvršilac

 Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, izdato od nadležne zdravstvene ustanove,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena za  izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,   

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Izuzetno u skladu sa članom 104. stav 1. tačka 3). Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” br. 41/18) pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.  

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole - Račanska ulica                   dana 4.9.2018. godine (utorak) u 10 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, a na prijavi tačno navesti koja dokumenta se dostavljaju uz prijavu.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u kovertama sa naznakom “Konkurs za nastavnika” lično ili poštom na adresu JU Tehnička škola “Mihajlo Pupin” Bijeljina, Račanska b.b.

************

                                                                                                          

JU Osnovna škola “Meša Selimović” Janja

Bijeljina

donosi

Odluku

Da će se  izvršiti izmjena konkursa broj: 801/18 od 13.8.2018. godine objavljenom u “Glasu Srpske” 15.8.2018. godine u tački 4. “za radno mjesto nastavnika demokratije i ljudskih prava raspisuje se konkurs za 3 časa umjesto za 5 časova, kako je bilo naznačeno u prvobitnom tekstu konkursa.”

           

*************

                                                                                                     

JU Osnovna škola “Jovan Dučić” Bijeljina

Broj:  805/18

          Na osnovu člana 113. i  člana 139. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju RS (“Sl. gl. RS”, br. 44/17 i 31/18), direktor JU Osnovna škola “Jovan Dučić” Bijeljina, donosi

Odluku o poništenju dijela javnog konkursa broj: 775/18 od 13.8.2018. g. objavljenog u “Glasu Srpske” dana 15.8.2018. g. i izmjeni i dopuni istog

1. U zaglavlju navedenog konkursa i daljem tekstu gdje god se poziva na Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. gl. RS” 44/17) dodaje se i broj “Službenog glasnika Republike Srpske” 31/18).

2. U navedenom konkursu briše se stav koji glasi “U  skladu sa članom 115. Stav 10. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17) kandidat je dužan dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.

3. U navedenom konkursu pasus koji glasi “Dana 28.8.2018. godine u prostorijama JU Osnovna škola “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina obaviće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa” mijenja se i glasi:

     “Dana 28.8.2018. godine u prostorijama JU Osnovna škola “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina obaviće se test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa

4. Pasus pod tačkom 1. navedenog konkursa koja glasi “Za sva radna mjesta intervju sa kandidatima će se održati 28.8.2018. g. u 9 časova” mijenja se i glasi:

      “Za sva radna mjesta dana 28.8.2018. g. u 9 časova obaviće se test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, dok će intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, biti održan u 10 časova istog dana.” 

Obrazloženje

1. Prilikom objavljivanja navedenog Javnog konkursa greškom se nismo pozvali na izmjene i dopune Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koje su objavljene u “Sl. gl. Republike Srpske” broj 31/18, te se ovom odlukom vrši ispravka i poziva na navedene izmjene i dopune zakona.

2. Navedeni pasus se briše iz javnog konkursa za popunu upražnjenog mjesta zbog tehničke greške,

3. Navedeni pasus se mijenja u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju RS (“Sl. gl. RS”, br. 31/18), kojim se određuje da će se prilikom izbora kandidata pored intervjua vršiti i testiranje kandidata.

4. Tačka 1. navedenog pasusa se mijenja u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju RS (“Sl. gl. RS”, br. 31/18), kojim se određuje da će se prilikom izbora kandidata pored intervjua vršiti i testiranje kandidata, istom tačkom se kandidati obavještavaju o vremenu i datumu održavanja testa i intervjua.

U skladu sa gorenavedenim, a na osnovu člana 113. Stav 1) i člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. gl. Republike Srpske” 44/17 i 31/18)  direktor je odlučio kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***********

JU OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”,  ZABRĐE

                                                                       

donosi

ODLUKU

O izmjeni konkursa br. 662/2018 od 13.8.2018. godine, objavljenog u “Glasu Srpske” 15.8.2018. godine u tački 3. “za radno mjesto profesor/nastavnik geografije raspisuje se konkurs za 2 časa umjesto za 4 časa, kako je bilo naznačeno u prvobitnom tekstu konkursa.”

Izmjena gorenaznačenog konkursa će biti objavljena u “Glasu Srpske” u srijedu, 22.8.2018. godine.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana