JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.11. 2018. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.11. 2018. godine
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.11. 2018. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.11. 2018. godine.

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

*****************

 

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

ŽIVINICE bb

78230 Kneževo

Kontakt telefon: 051/597-123

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

- Na neodređeno vrijeme

       Nastavnik/profesor za nastavni predmet:

     1. Njemački jezik 16 časova...1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. ovog zakona.

 

Komisija za prijem pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Vuk Karadžić” Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti ovjerene kopije svih  dokumenata sa naznakom  “prijava na konkurs”  koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

Kontakt telefon: 051/597-123-škola.  

                                          

          ***************                                                                                               

TERME LAKTAŠI

Karađorđeva br.44

78250 Laktaši

Telefon: 051/532-256

 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

1. Higijeničarka.........................1 izvršilac

Uslovi: Opšta radna i zdravstvena sposobnost

Posebni uslovi: - NK

                            - opšta kultura ponašanja i komunikacije,

                            - radno iskustvo u struci - poželjno,

                            - sklonost timskom radu.

 

U obzir dolaze i kandidati sa područja opština Banjaluka i Gradiška. Poslodavac obezbjeđuje topli obrok i isplatu naknade prevoza u visini pune mjesečne karte u javnom prevozu.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju hotela “San”, Laktaši, ulica Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila terme@termelaktasi.com.

 

 ***************

 

 

ZU “DR STUPAR”

Jovana Raškovića bb       

72600 MRKONjIĆ GRAD

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

- Specijalista interne medicine................................1 izvršilac

 

I   Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom.

 

 

II   Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1. da je državljanin RS ili BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora preko 6 (šest) mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova specijaliste interne medicine.

 

III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

- VSS - medicinski fakultet;

- položen stručni ispit;

- završena specijalizacija iz interne medicine;

- važeća licenca nadležne zdravstvene komore;

- vozačka dozvola “B” kategorije;

- poznavanje rada na računaru

 

IV Uz prijavu na konkurs i kraću biografiju, zainteresovani kandidati podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenim kopijama, ne starije od 6 mjeseci, i to:

• uvjerenje o državljanstvu i rodni list;

• diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van RS ili BiH, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju,

• dokaz o položenom stručnom ispitu;

• licencu za rad;

• kopiju vozačke dozvole;

• uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, kao i da nije osuđivan za   krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova spec. interniste

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove, poslodavac će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

V   Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” .

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: ZU “Dr Stupar”  Mrkonjić Grad, ul. Jovana Raškovića bb, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

************

 

JU OŠ “SVETI SAVA”

GORNjI SMRTIĆI

78438 SMRTIĆI

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

• Nastavnik ili profesor njemačkog jezika 8 časova sedmično, rad na određeno vrijeme, do povratka nastavnika sa bolovanja - u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

 

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi,

6. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

-  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu: OŠ “Sveti Sava”, Gornji Smrtići, 78438 Smrtići.

***********

JU DJEČIJI VRTIĆ “NAŠA RADOST”

PRNjAVOR

 raspisuje:

 

KONKURS

za radna mjesta:

 

1)  Vaspitač - pripravnik, na određeno vrijeme.................................... ............................2 izvršioca,

2) Vaspitač -  do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, na određeno vrijeme .....1 izvršilac,

3) Sekretar - na neodređeno vrijeme....................................................................................1 izvršilac.

 

 

Opšti uslovi konkursa:

 

Da je državljanin BiH-RS, da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koji ga čine nesposobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

 

Posebni uslovi konkursa:

Za radno mjesto pod 1)

VSS, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

Za radno mjesto pod 2)

VSS, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača i položen stručni ispit.

Za redno mjesto pod 3)

VSS, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu diplomirani pravnik i najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Kandidati su dužni dostaviti:

Prijavu, izvod iz MKR, uvjerenje o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (važi samo za kandidate koji budu primljeni u radni odnos), dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme. Za radno mjesto pod 2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu i za radno mjesto pod 3) uvjerenje o radnom stažu.

 

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije JU ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić “Naša radost”, Karađorđeva broj 1, 78 430 Prnjavor, sa naznakom “Komisiji za izbor”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju. Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervjuu dana, 28.11.2018. godine u prostorijama JU Dječiji vrtić “Naša radost”, sa početkom u 9 časova za kandidate koji budu konkurisali za radno mjesto pod 1) i 2), a kandidati koji budu konkurisali pod radno mjesto pod 3) intervjuu biće obavljen u 10 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervjuu, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

**********

                                                                                                

“SECTOR SECURITY” DOO BANjALUKA

 

raspisujemo

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom u sjedištu Društva

 

1. Projektant instalacija jake struje (m/ž) .........................................1 (jedan izvršilac)

 

Opis posla

• planiranje i projektovanje

• izvođenje radova i nadzor

• kontrola izvršenja planova i zadataka

 

Od kandidata očekujemo:

• diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektroenergetika

• 3 godine radnog iskustva u struci

• položen stručni ispit

• posjedovanje licenci za projektovanje i izvođenje elektroinstalacija jake struje

• poznavanje engleskog jezika

• vozačka dozvola B kategorije

 

Nudimo:

• mogućnost napredovanja

• kontinuiranu edukaciju i usavršavanje

• tehničku i materijalnu podršku

 

Mjesto rada: Banjaluka

Prijave dostaviti putem e-maila ljudskiresursi@sectorsecurity.org ili lično na adresu Siniše Mijatovića br. 9, Banjaluka.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove biće pozvani na intervju

 

“SECTOR SECURITY” DOO BANjALUKA

raspisujemo

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom

 

 

1. Tehničar slaba/jaka struja (m/ž) .........................................5 (pet izvršilaca)

 

Opis posla

- učestvovanje u timu za polaganje instalacija i montažu opreme u izvođenju projekata slabe/jake struje

- poznavanje pravila struke i poznavanje propisa iz elektrotehnike

- vođenje prateće dokumentacije

 

Od kandidata očekujemo:

- SSS – tehničkog smjera

- radno iskustvo

- sklonost ka timskom radu

- spremnost za rad na terenu

- vozačka dozvola B kategorije

 

Nudimo:

- mogućnost napredovanja

- kontinuiranu edukaciju i usavršavanje

- tehničku i materijalnu podršku

 

Mjesto rada: Banjaluka

 

Prijave dostaviti putem e-maila ljudskiresursi@sectorsecurity.org.org ili lično na adresu Ilije Garašanina br 6 Banjaluka.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove biće pozvani na intervju.

********

“SECTOR SECURITY” DOO BANjALUKA

 

 raspisujemo

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos sa punim radnim vremenom

 

1. Tehničar slabe struje (m/ž) .........................................1 (jedan izvršilac)

 

Opis posla

- učestvovanje u timu za polaganje instalacija i montažu opreme u izvođenju projekata slabe struje

- poznavanje pravila struke i poznavanje propisa iz elektrotehnike

- vođenje prateće dokumentacije

 

Od kandidata očekujemo:

- SSS – tehničkog smjera

- poželjno radno iskustvo

- sklonost ka timskom radu

- spremnost za rad na terenu

- vozačka dozvola B kategorije

 

Nudimo:

- mogućnost napredovanja

- kontinuiranu edukaciju i usavršavanje

- tehničku i materijalnu podršku

 

Mjesto rada: Trebinje

 

Prijave dostaviti putem e-maila ljudskiresursi@sectorsecurity.org.org ili lično na adresu Tini bb, lamela 5 Trebinje.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove biće pozvani na intervju.

*****

BAWARIAMED DOO

Jovana Bijelića 19a

78000 Banjaluka

Telefon: 051-389-530, 051-389-532

raspisuje

 

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

 

- Turistički ili ekonomski tehničar

 

na poslovima koordinatora veleprodaje skladišta medicinskih sredstava, ulaz, izlaz, izdavanje robe, organizacija skladišta………………………. 1 izvršilac

 

Uslovi:

- ekonomski ili turistički tehničar

- muškarac

- sa ili bez radnog iskustva.

 

Oglas ostaje otvoren do 22.11.2018. godine.

 

Kandidati se mogu prijaviti na oglas putem imejl adrese: racunovodstvo@bawariamed.net

 

*******

“COMPEX” DOO

Braće Pišteljića 1

78 000 BANjALUKA

 

OGLAS

Štampariji “Compedž” d.o.o.  potrebni radnici za pomoćne poslove u štampariji na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.

Izvršilaca 4.

Prijave slati na adresu: compexbl@blic.net

**********

 

ELNOS BL BANjALUKA

objavljuje

KONKURS

za radno mjesto:

 

• Inženjer elektrotehnike, odsjek  elektroenergetika i automatika - 1 izvršilac

 

Pozivamo vas da postanete dio našeg uspješnog tima. Nudimo vam stimulativnu zaradu, prijatno radno okruženje, mogućnost sticanja novih znanja i napredovanja, te priliku za lični i profesionalni razvoj.

 

Opšti uslovi:

- VSS: diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek elektroenergetika  i automatika (ECTS 180 i više)

- Poznavanje rada na računaru (MS Office, MS Project, AutoCAD, SEE Electrical, EPLAN itd.)

- Poznavanje engleskog jezika (obavezan uslov)

- Vozačka dozvola “B” kategorije

 

Specifični uslovi koji će se posebno bodovati:

- Posjedovanje licenci za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- Radno iskustvo na poslovima automatizacije postrojenja i izrade sistema za upravljanje i nadzor - SCADA sistema

- Poznavanje ostalih stranih jezika

 

Oglas ostaje otvoren do 23. 11. 2018. godine.

 

Prijave i biografije dostaviti na imejl: careers@elnosgroup.com.

***********

“DOMKO” DOO BANjALUKA

Boška Tošića 17

Telefon 051-962-602

raspisuje

 

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme

 

 

- Trgovac na poslovima kombi prodaje, sindikalne prodaje…………………. 1 izvršilac

 

Uslovi:

Trgovac sa najmanje godinu dana iskustva na poslovima kombi prodaje

Muškarac

 

Mjesto rada: Banjaluka

 

Oglas je otvoren do 12.12.2018. godine.

 

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem gore navedenih kontakata.

********

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

Branka Perduva 10A

78 000 Banjaluka

 

donosi

 

OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

- Zavarivač ...............................................................................5 izvršilaca

- Bravar........................................................................................1 izvršilac

- Dipl. mašinski inženjer...............................................1 izvršilac        

 

 

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

 

1. KV ili VKV sa i bez iskustva

2. KV ili VKV sa i bez  iskustva

3. VSS sa i bez  iskustva, Poznavanje programa Solidworks i AutoCAD položen vozački  ispit “B” kategorije i poznavanje engleskog jezika,

 

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na e-mail: jovana.simic@novijelsingrad.comili na adresu:

“Novi Jelšingrad” d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banjaluka.

**********

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

78 207 KOLA, BB, BANjALUKA

 

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za

 

- Nastavni predmet razredna nastava  –  na određeno vrijeme u PŠ Stričići, do  povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac;

- Nastavni predmet hemija - 4 časa u CŠ Kola i 4 časa u PŠ Stričići, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac;

- Nastavni predmet demokratija i ljudska prava, 1 čas u Centralnoj školi u Kolima, 1 čas u PŠ Stričići, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac;

 

U radni odnos za navedena radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Kočić” Kola, bb, 78207 Kola, Banjaluka, sa naznakom “za konkurs”.

***************

JU OŠ “BORISAV STANKOVIĆ”                                                         

Ivana Kosančića 2                                                                                                                   

78 000 BANjALUKA                                                                                                                                

 

Na osnovu “Programa podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini - djece poginulih boraca VRS” i Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje pripravnika sa VSS –djece poginulih boraca VRS, direktor škole raspisuje

 

KONKURS

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom ili sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u JU OŠ “Borosav Stanković” Banjaluka

• Profesor razredne nastave, pripravnik, 1 izvršilac

Pripravnik se prima na određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

Pripravnik je lice koje se prvi put zapošljava u struci, lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

 

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5. Ovjerenu izjavu da ranije nije zasnivao radni odnos u ovom zanimanju, odnosno da nije zasnivao radni odnos u struci

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, komisija će pismenim putem obavijestiti o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Borisav Stanković”, Banjaluka, Ivana Kosančića 2, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “za Konkurs”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

**********

UDRUŽENjE DISTROFIČARA REGIJE BANjALUKA

 

OGLAS

 

Udruženju distrofičara regije Banjaluka, potrebna su dva muška personalna asistenta za lica sa invaliditetom.

Posao se odnosi na pomaganje licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

Starosna dob radnika od 20 do 45 godina. Poslije probnog rada i dogovora, radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Za sve dodatne informacije na telefon: 051/213-032 i 065/641-423

********

JU EKONOMSKA ŠKOLA, BANjALUKA

Kralja Alfonsa XIII br.34

raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

Opis radnog mjesta

- Profesor ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine –  puna norma.

Uslovi: diplomirani ekonomista.

-  Profesor pravne grupe predmeta – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme –  puna norma.

Uslovi: diplomirani pravnik.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

(1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine;

(3) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

(4) Izvod iz matične knjige rođenih;

(5) Uvjerenje o državljanstvu;

(6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

(7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

 

      1) vrstu posla;

      2)  stepen stručne spreme;

      3)  dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

(8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

(9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

(10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

(11) Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona.

(12) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o neosuđivanosti dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana,   27.11.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banjaluka, Kralja Alfonsa DžIII/34, Banjaluka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 **********

 

UNIVERZITET U BANjALUCI

raspisuje

 

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia  Za uže naučne oblasti:

1. Elektroenergetika -1 izvršilac

2. Automatika i robotika -1 izvršilac

3. Hidro i termoenergetika -1 izvršilac

4. Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane -1 izvršilac

5. Biohemija i molekularna biologija - 1 izvršilac

6. Ekologija, zaštita biodiverziteta - 1 izvršilac

7. Mikrobiologija, biologija ćelije - 1 izvršilac

8. Algebra i geometrija – 1 izvršilac

9. Matematička analiza i primjene - 1 izvršilac

10. Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) - 1 izvršilac

11. Atomska, molekulska i hemijska fizika (fizika atoma i molekula, uključujući sudare, interakcije sa radijacijom, magnetna rezonanca, Mesbauerov efekat)** - 2 izvršioca

12. Zaštita životne sredine*  - 1 izvršilac

 

Ib  Za uže umjetničke oblasti:

13. Pozorišna režija (nastavni predmeti: Pozorišna režija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Pozorišna i radio režija 1, 2, 3, 4; Pozorišna i radio režija 1, 2; Radio režija 1, 2, 3, 4; Pozorišni žanrovi i stilovi 1,2; Pozorišna režija I i II (master); Pozorišna i radio režija I i II (master); Poetika pozorišne režije) -1 izvršilac

 

Iv Za uže naučne i umjetničke oblasti:

14. Umjetničko-teorijske discipline (nastavni predmeti: Solfeđo 1-8; Metodika solfeđa 1-4; Metodički principi u primjeni harmonijskog instrumenta 1,2; Metodika solfeđa I i II) - 1 izvršilac

 

 

 

II Za izbor saradnika:

 

Za uže naučne oblasti:

1) Građevinski materijali i konstrukcije -1 izvršilac

2) Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj -1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

1.1    Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji

 

Pod rimskim brojem Ib:

- ovjeren prepis ili fotokopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka/master iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji

 

Pod rimskim brojem Iv:

- ovjeren prepis ili fotokopija diplome o naučnom stepenu doktora ili magistra nauka/master iz naučne/umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji

 

Pod rimskim brojem II:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Napomena:

 

- Ugovor o radu i ugovor o dopunskom radu zaključivaće se u skladu sa članom 9. stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova:

*  Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “12. Zaštita životne sredine – 1 izvršilac”, sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

**  Za radna mjesta za izbor nastavnika “11. Atomska, molekulska i hemijska fizika (fizika atoma i molekula, uključujući sudare, interakcije sa radijacijom, magnetna rezonanca, Mesbauerov efekat)** - 2 izvršioca”, sa jednim izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu, dok će se sa drugim kandidatom zaključiti ugovor o radu.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojevima 1. i 2. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 3. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 4. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. Prirodno-matematičkom fakultetu, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 13. i 14. Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

 

Za izbor saradnika:

 

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banjaluka

- Pod rednim brojem 2. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

**********

 

“UNA INŽINjERING”

Srpska 99 

BANjALUKA

 

OGLAS

 

Mi smo “Una inžinjering” studio arhitekture i već 20 godina uspješno održavamo kulturu građenja koje ovo društvo uporno zanemaruje. Da bismo to nastavili potrebni su nam talentovani i vrijedni ljudi koji će nam se pridružiti u narednim poduhvatima.

Poslovanje sa nama podrazumijeva da ste posvećeni firmi i klijentima. Od zaposlenih očekujemo da svoj talenat i ljubav prema arhitekturi iskažu vještinom projektovanja, sposobnošću komunikacije i odgovornošću koju zahtijeva bavljenje ovim poslom.

Postanite dio našeg tima:

 

- Asistent projektant – dipl. inž. arhitekture sa malo ili bez iskustva

Projektuje objekte visokogradnje u svim fazama, asistira odgovornom projektantu pri izradi investiciono tehničke dokumentacije (grafičkog i tekstualnog) dijela. Izrađuje 3D modele i animacije. Pakuje elaborate, upravlja štampačima, skenerima i kopir aparatima. Odgovorno se odnosi prema radnom okruženju, te arhiviranju analogne i digitalne dokumentacije. Pored neophodne diplome i poznavanja CAD i 3D programa očekujemo odvažnu i komunikativnu osobu koja brine o ličnom napredovanju.

 

- Odgovorni projektant– dipl. inž. arhitekture sa iskustvom

Samostalno pregovara sa klijentima, prepoznaje kvalitetne projekte i zalaže se za njihovu implementaciju. Sposoban da projektuje u svim fazama, od skica do detalja, građevinskih objekata, enterijera i eksterijera uz prateću izradu predmjera i predračuna. Odlično komunicira sa saradnicima i izvođačima, te im delegira zadatke i pravovremeno vrši nadzor nad izvođenjem radova. Podrazumijeva se odlično poznavanje CAD i  3D programa. Pored neophodne diplome, očekujemo osobu koja je posvećena ovom kreativnom pozivu. Potrebno je dobro poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika.

 

Od nas možete očekivati

Veliki broj izazovnih projekata kroz koje ćete obogatiti već stečeno znanje i izgraditi svoju profesionalnu ličnost.

Potrebna dokumentacija:

• Portfolio

• Biografija

• Skenirana kopija diplome i licence (ako je posjedujete)

Dokumentaciju možete dostaviti:

Lično u prostorije studija na adresu Srpska 99, Banjaluka,

poštom ili na e-mail adresu info@unaing.com najkasnije do 23.11.2018. godine.

Poslodavac zadržava pravo da pozove na razgovor samo one kandidate koji ispunjavaju zahtjeve traženog mjesta. Kandidatima koji dokumente dostave poštom ne vraćamo dokumentaciju.

***********

                                                                                                              

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA

BANjALUKA

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja,  1 izvršilac, 4 časa – na određeno vrijeme

 najduže do 31.8.2019. godine – lice sa radnim iskustvom. 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 104. stav 1.2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi ili uvjerenje, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje 12 mjeseci

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1. prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2. vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

3. rezultati ostvareni na intervjuu i testu i

4. dužina radnog staža.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o

srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu  profila i zvanja nastavnika.

  Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o  neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama JU Tehnološke škole u Banjaluci dana, 26.11.2018. godine, u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Tehnološka škola Banjaluka,  Pilanska bb, Banjaluka, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu

 “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

**********

JU SŠC “LAZAR ĐUKIĆ” RIBNIK

Rade Jovanića 39,

79 288 Ribnik

                         

KONKURS

 

1. Profesor matematike, 18 časova na neodređeno radno vrijeme

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

- Pored opštih uslova utvrđenih opštim propisom o radu  kandidat koji se prijavljuje treba da ispunjava posebne uslove

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu  na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata,

2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi  ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana;

5. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica;

8. uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;

9. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

10. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje

Uvjerenje o neosuđivanosti  škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 23.11.2018. godine (petak) u 10.30 časova u prostorijama škole.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Za Komisiju za izbor kandidata”.

 

***********

 

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400  GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

- Profesor srpskog jezika - 3 časa - prvi razred tapetar-dekorater, na određeno vrijeme  do 31.8.2019. godine.

 

         

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

 

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu  prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godinu.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove ovim konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervjuu koji će se obaviti dana, 23.11.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

 

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Prijave sa naznakom “za konkurs” slati na adresu: JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška, ili dostaviti lično u školi.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana