JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

Opštine Milići

 

r a s p i s u j e :

 

 

J A V N I   K O N K U R S

              

         za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Milići

 

I - U Opštinsku upravu opštine Milići prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme:

 

1. Samostalni stručni saradnik za javna ulaganja, razvoj infrastrukture i nadzor

Radno mjesto pete kategorije, drugog zvanja 

                               

 II - Opis posla

 1. Opis posla za radno mjesto samostalni stručni saradnik za javna ulaganja, razvoj infrastrukture i nadzor, utvrđen je u članu 14. stav 3. tačka 3.5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići”, broj 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19 i 10/19).

 

III -  Opšti uslovi 

   1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

   2. da je stariji od 18 godina;

   3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

  4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

  5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci   ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

   6. da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

   7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost  koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

IV  Posebni uslovi

 • četvorogodišnji studij  ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova   ili ekvivalent, diplomirani inženjer arhitekture ili građevinarstva, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi i posjedovanje licence za građenje i nadzor nad građenjem.

 

V-  Potrebna dokumenata

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs,    koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštine Milići, a može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave opštine Milići.

Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona sastavni su dio prijave na javni konkurs.

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat.

 

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže foto-kopije:

 • o završenoj stručnoj spremi;
 • kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
 • o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit, ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi, u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/11, 85/11 i 7/15);
 • za građenje i nadzor nad građenjem.

              

VI - Postupak izbora

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, konkursna Komisija će obaviti intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem pošte  i putem internet stranice Opštine Milići.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz poglavlja III, tačke 4, 5. i 6. i 7. Konkursa, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

VII -  Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici Opštine Milići.

U slučaju da Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od 

dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Marina Mišić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, kontakt telefon br. 056/745-211.  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti  lično u Šalter sali Opštinske uprave opštine Milići ili putem pošte, na adresu: Opštinska uprava opštine Milići, Jovana Dučića br. 2, 75 446 Milići, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Milići (samostalni stručni saradnik za javna ulaganja, razvoj infrastrukture i nadzor).

***

 Opština Milići

 

 r a s p i s u j e :

 

 

J A V N I   K O N K U R S

              

         za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Milići

 

 

 I - U Opštinsku upravu opštine Milići prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme:

 

 1. Spremačica

                             

 II - Opis posla

 1. Opis posla za radno mjesto spremačica, utvrđen je u članu 12. stav 1.1. tačka 1.1.8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići”, broj 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19 i 10/19).

 

III -  Opšti uslovi

   1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

   2. da je stariji od 18 godina;

   3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

  4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

  5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci       ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

   6. da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou

       vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

   7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost  koja je nespojiva sa dužnošću

službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

IV -  Posebni uslovi

 • osnovna škola, sa ili bez radnog iskustva

 

V -  Potrebna dokumenata

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs,    koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštine Milići, a može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave Opštine Milići.

Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona sastavni su dio prijave na javni konkurs.

 

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat.

 

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju:

 • o završenoj osnovnoj školi;

               

VI - Postupak izbora

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, konkursna Komisija će obaviti intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem pošte  i putem internet stranice Opštine Milići.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz poglavlja III, tačke 4, 5. i 6. i 7. Konkursa, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

VII -  Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici Opštine Milići.

U slučaju da Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od 

dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Marina Mišić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, kontakt telefon br. 056/745-211.  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti  lično u Šalter sali Opštinske uprave Opštine Milići ili putem pošte, na adresu: Opštinska uprava Opštine Milići, Jovana Dučića br. 2, 75 446 Milići, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Milići (spremačica).

***

JUOŠ ''Desanka Maksimović'' Čelopek  Zvornik

 

 

 raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika

         

          Na određeno vrijeme:

          1. Nastavnik likovne kulture, 5 časova, do 31.08.2023. godine  – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

         

          Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 74/18, 26/19), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl. glasnik RS 77/09; 86/10; 25/14).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a takođe i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sledeće dokumente:

 • rodni list ili kopiju lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.  
 • Lekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.        

          Testiranje i intervju obaviće se 05.04.2023. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 09.30 časova i     kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

          Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

          Prijave slati na adresu: JUOŠ ''Desanka Maksimović'' Čelopek 184, 75400 Zvornik.

***

Javne ustanove Osnovne muzičke škole “Vojin Komadina” Zvornik,

 r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjeno radno mjesto

  

 1.Nastavnik korepeticije, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine (30.06.2023.) ,12 časova,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1.izvršilac  .                    

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu („Službeni Glasnik broj: 1/16,66/18,91/21,i 119/21) kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”broj 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”br 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik RS” broj 81/22).                                                                

Kandidati na konkursu su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

1) prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju,

2) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

13) uvjerenje o državljanstvu,

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

15) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

16) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

17) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 15. i 16. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 4.4.2023. godine u 10 časova, u prostorijama JU OMŠ „Vojin Komadina” Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola “Vojin Komadina”   Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: “Prijava na konkurs” i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/232-092.

***

opštine Srebrenica, r a s p i s u j e :

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica

 

I - Raspisuje se Javni  konkurs za  popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme  u opštinskoj upravi opštine Srebrenica, i to:

1.Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine .................................................................................... 1 izvršilac;

II - Opis poslova

Opis poslova iz stava I tačke 1. utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenice („Službeni glasnik opštine Srebrenice”, broj: 2/17; 1/18; 2/18; 3/18; 1/19; 1/20; 3/22; 5/22; 8/22; 9/22).

 1. 2.7. Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine Radi na izradi periodičnih planova iz djelokruga svog rada, identifikuje projekte iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine i obavlja njihovu stručnu razradu i uspostavlja elektronsku bazu podataka istih Učestvuje u izradi programa zaštite i unapređenja životne sredine na području opštine, a u skladu sa relavantnim strategijama viših nivoa, učestvuje u izradi posebne tenderske dokumentacije u oblasti zaštite životne sredine, učestvuje u projektu preduzimanja potrebnih mjera za realizaciju programa sanitarne zaštite izvorišta pitke vode na području opštine, preduzima potrebne radnje za realizaciju ugovorenih projekata u oblasti zaštite životne sredine i vrši nadzor, radi na izradi informacija i analiza o stanju zaštite životne sredine, provodi upravni postupak i priprema prvostepena rješenja iz oblasti zaštite životne sredine i učestvuje u postupku pripreme i donošenja rješenja iz oblasti ekologije, obavlja poslove vezane za zaštitu od akcidentnih ekoloških situacija, od štetnih i opasnih materija, obavlja poslove praćenja kvaliteta vazduha, nivoa buke i vibracije, te predlaže primjenu tehničkih i organizacionih metoda smanjenja stvaranja emisija buke i vibracija, obezbjeđuje prikupljanje, obradu, publikovanje rezultata mjerenja zagađenosti vazduha, inicira izradu katastara zagađivača vazduha na području opštine i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu, informiše javnost o zaštiti životne sredine, uključujući i informacije o opasnim materijama, inicira i učestvuje u izradi akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha za područja u kojima su prekoračene granične vrijednosti, ostvaruje saradnju sa ekološkim inspektorom, prati zakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine i predlaže njeno

poboljšanje, učestvuje u izradi prijedloga opštih i pojedinačnih akata i drugih odluka iz ove oblasti, vrši nadzor nad realizacijom lokalni ekoloških planova, učestvuje u postupcima izdavanja dozvola za djelatnosti koje imaju direktan uticaj na životnu sredinu, dostavlja godišnje izvještaje o izdatim ekološkim dozvolama i registar zagađivača nadležnom ministarstvu, vrši uviđaj na terenu na snimanju postojećeg stanja i sačinjava zapisnik, inicira i učestvuje u izradi katastra zagađivača voda, odgovoran je za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršavanje povjerenih poslova 24 Odgovoran je za tačnost podataka i informacija, za stručnu zasnovanost i realnost datih procjena i prijedloga 25 Izvještaj o radu dostavlja načelniku odjeljenja i istom je odgovoran za rad, obavlja i dr. poslove po neposrednom naređenju načelnika odjeljenja

Status i kategorija radnog mjesta: službenik, pete kategorije i trećeg zvanja.

III-Nespojivost i sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji  je nespojiv sa dužnošću službenika kako je propisano u članu 44. i 45.Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16). Ove odredbe se odnose i na namještenike.

IV- Opšti uslovi

1.da  je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2.da je  stariji od 18 godina,

3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.da nije osuđivan za krivično  djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje  poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

 

5.da nije  otpušten iz  organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa i

 

6.da nije u sukobu interesa, odnosno da  ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

V- Posebni uslovi

 • školska sprema: VSS – VII stepen ili I ciklus 240 ECTS bodova , tehnički i prirodnomatematički fakultet,
 • Najmanje 1 godina u traženom stepenu obrazovanja, odnosno odgovarajućeg zvanja
 • Rad na računaru
 • Položen stručni ispit za rad u organima uprave
 • Vozački ispit (B kategorija)

 

VI -  Potrebna dokumenta

 1. Uz prijavu na konkurs,  kandidati su  dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :

(2) Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci), i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom ( član IX stav 1. Ustava BiH),

2)nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,

3) nije otpuštan  iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa poglavljem III Konkursa.

Navedene izjave sastavni su dio propisanog obrasca Prijave na konkurs i ne  dostavljaju se posebno, ali moraju biti potpisane i ovjerene kako od strane kandidata tako i od strane nadležnog organa.

5) dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostavljaju samo izabrani kandidati.

 

(3) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže ovjerene foto-kopije:

1)diploma o završenoj stručnoj spremi,

2)isprave kojom  se dokazuje radno iskustvo  u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

3)Uvjerenje o položenom ispitu za rad u organima uprave (ovjerena fotokopija),

4)Dokaz o poznavanju rada na računaru,

5)dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,

 

VII-Usmeni intervju i izbor kandidata

(1)Sa svim kandidatima koji  budu ispunjavali uslove  Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju,  na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.  O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, putem telefona ili  pismenim putem i putem internet stranice opštine Srebrenica.

 

VIII-Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je  15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijava  za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu-Prijava na javni konkurs, koji se može preuzeti  u šalter sali opštine Srebrenica.

          Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz  izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova propisanih članom 67. stav 1. Zakona, a  koji su navedeni u  stavu (3) t. 1, 2, 3 i 4,  poglavlja  VI Konkursa.

Nepotpune i  neblagovremene nprijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na Javni   konkurs  za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenica.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Kontakt  osoba: Vladan Milovanović,Šef kabineta; telefon: 056/445-507.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske,   u dnevnom listu  „ Glas Srpske” i na internet stranici  opštine Srebrenica.

Ako Konkurs  ne bude objavljen istovremeno,  rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.     

***

  JU Osnovna škola „Petar Kočić” Kozluk,  Zvornik

 

 raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

1.Nastavnik razredne nastave u PO Malešić, puna norma, određeno vrijeme,do povratka radnika sa bolovanja -1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2.Nastavnik informatike i TO , 18 časova, određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja , 1 izvršilac – pripravnik

 

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 114. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, potom lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS” broj 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 125. stav (4 i 5) Zakona.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.da je punoljetan ,što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3.da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem opsihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa

6.uvjerenje da protiv kandidata   nije pokrenut krivičnipostupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti ,morala,službene dužnosti ,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5.opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (tačka 6.) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

(2) Uz potpisanu prijavu  pored navedenog ,kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju

na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u određenoj oblasti  ili ekvivalent,odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS” broj:77/09; 86/10;25/14;76/15).

2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi

predmeta ,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod tačkom 1.

5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto pod tačkom 1.

6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,

8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Dana, 04.04.2023.godine u 13.00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Petar Kočić” Kozlukobaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ,odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Petar Kočić” Drinska 70, 75413 Kozluk.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa ,nakon pregleda dostavljene dokumentacije ,škola će postaviti  na oglasnoj tabli.

***

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

 

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik matematike i fizike , puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja - 1 izvršilac, pripravnik (lice bez iskustva).

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS” broj 1/16, 66/18 i 119/21), i posebnih uslova propisanih članom 114. i čl.115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS” broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1.da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkusru prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.uvjerenje o podacima iz Posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da priloži  dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih pravilnikom, a to su:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijkog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno doplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičo-metodičku grupu predmeta,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, ako je raspisan konkurs za prijem lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjernje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.198. Zakona.

Pravo učešća na konkursu  za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl.114.stav 5. Zakona.

Dana, 04.04.2023. godine, u prostorijama JU „Prva osnovna škola” Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje će se obaviti u 10:00 časova, a intervju  u 11:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavjestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu najkasnije tri dana od dana objavnjivalja rang-liste na oglasnoj tabli škole.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: 

 

      JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA”

Ul.Milivoja Mićića bb                                                                                 

75430Srebrenica                                                                                                         

Kontakt tel: 056/440-216

***

 JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci” Vlasenica

 raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

 

Direktor JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci” Vlasenica raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

 1. Diplomirani vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja - 240 ECTS  – sa radnim iskustvom i položenim stručnom ispitom - na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 65a. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 79/15,63/20 i 64/22).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavati i uslove predviđene članom 60. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 79/15) i  članom 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 36/16).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 79/15).

 

Opšti uslovi:

a) Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

b) Da je punoljetan;

v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci

g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi:

           Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 52.  Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 79/15, 63/20 i 64/22), odnosno da:

 

 1. ima odgovarajući nivo visokog obrazovanja – najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekao visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
 2. ima položen stručni ispit za vaspitno – obrazovni rad i
 3. ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

Opis poslova:

-planira i programira vaspitno-obrazovni rad i propisanu dokumentaciju i evidenciju;

-vrši pripremu za realizaciju vaspitno –obrazovnog rada;

-realizuje vaspitno-obrazovni rad u grupi kroz izvođenje slobodnih i usmjerenih aktivnosti, grupnih i individualni rad sa djecom, razvijanje navika kod djece, organizovanje osmišljenog boravka djece na vazduhu, uzimanje obroka,dnevni odmor;

-stvara optimalne uslove za psiho-fizički razvoj djece primjenom različitih oblika vaspitno-obrazovnog rada;

-učestvuje u uređenju prostora u Ustanovi (struktuiranje panoa za djecu i roditelje,postavnjanje izlozbi dječijih radova,uređenje radnih soba...);

-učestvuje u realizaciji kulturno-javnih manifestacija u vrtiću;

-radi na izradi igračaka i najjednostavnijih nastavnih predmeta;

-prati stručnu literaturu iz oblasti vaspitno-obrazovnog radai radi na svom stručnom usavršavanju;

-vrši trebovanje didaktičkog , igrovnog i potrošnog materijala, dječije i stručne literature za svoju grupu;

-priprema mjesečne izvještaje o prisutnosti djece u grupi;

-angažuje se po pitanju naplate usluga od roditelja;

-priprema djecu za obroke (pranje ruku), pomaze prilikom serviranja hrane,pomaže djeci pri hranjenju;

-obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

 

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • Uvjerenje o neosuđivanosti,
 • Ovjerenu fotokpiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,
 • Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno – obrazovni rad,
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Dana, 07.04.2023. godine u 1200 časova u prostorijama JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci” Vlasenica, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Ispunjenost posebnih uslova kandidat dokazuje dostavljanjem dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načina bodovanja vaspitača, str.saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 9/21).

           Komisija će izvršiti rangiranje kandidata  u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načina bodovanja vaspitača, str.saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 9/21).

            Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

             Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.

 Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti  razmatrane.

Prijavu sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci” Vlasenica, ul. Vuka Karadžića bb, 75 440 Vlasenica, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs”.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana