JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

 

JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica,

 

 raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

  1. Voditelj produženog boravka,puna norma ..................................................... 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i
  2. Voditelj boravka, sa nepunim radnim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini a najdalje do 30.06.2024. godine .............................................................. 3 izvršioca (2 izvršioca u Centralnoj školi i 1 izvršilac u PO Cerska).

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 37/19, 13/20 i 72/21).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 74/23) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22).

  1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasni-

vanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

(2) Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju  potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih pravilnikom.

ž Dokumentacija iz stava (2) podrazumijeva:

1)diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument ''Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena'',  prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

 Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 05.10.2023. godine (četvrtak) u 8,00 časova, a intervju će se obaviti dana 05.10.2023. godine (četvrtak) u 9,30 časova u prostorijama škole.

Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako  se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica, Svetosavska 30, 75440 Vlasenica.  

***

JU Osnovna škola „Nikola Tesla" Pilica 

o b j a v lj u j e:

 

 

K O N K U R S

Za upražnjena radna mjesta

 

1.Nastavnik muzičke kulture, 3 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, lice sa radnim iskustvom  i položen stručni ispit , 1 izvršilac

2. Računovpđa , puna norma, na neodređo vrijeme, lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa, ekonomije, finasija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, 1 izvršilac

Posebni uslovi radnoh mjesta

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem i psihofizičkoj sposobnosti izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnum za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog inegriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se  dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za  krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje  uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za krivična  djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) i to:

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili  diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravičnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostarenog radnog staža po vrstama posla.

8) licencu u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, radno mjesto pod tačkom 2.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 03.10.2023. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Nikola Tesla" Pilica, obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Nikola Tesla" Pilica,  75412 Pilica.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpskom

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.            

***

  JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

 „POLETARAC"  MILIĆI

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Vaspitač

        - 1 izvršioc , puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

Kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene članom 26. Zakona o radu „Službeni glasnik Republike Srpske" br.01/16), tako i posebne uslove u skladu sa članovima 68 i 69. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 79/15) i člana 2.  Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 36/16) i zahtjevima javnog konkursa.

 OPŠTI USLOVI

  1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. Da je stariji od 18 godina,
  3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
  4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi

POSEBNI USLOVI

         -    Ovjerena foto-kopija diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa   ili ekvivalent sa završenim pedagoškim fakultetom i stečenim zvanjem diplomirani vaspitač predškolske djece

         - Položen stručni ispit za rad  u ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje         

               KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

               - Prijavu

               - Izvod iz matične knjige rođenih

               - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

               - Ovjerenu fotokopiju diplome

               - Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

               - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

               - Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme

               - Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom naknadno dostavlja kanidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa             (ne starije od 6 mjeseci)

                - Uvjerenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 

            Intervju će se obaviti u prostorijama Dječijeg vrtića za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave dana 12.10.2023.g u 10,00 časova.    Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs, kandidati se neće posebno pozivati.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu JU „Poletarac" Milići, ul. Vuka S. Karadžića 7 sa naznakom za Komisiju za prijem u radni odnos.         

 Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

OSNOVNI SUD u Zvorniku,

 

raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem  u radni odnos

 

  1. „Daktilograf" – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- završena srednja stručna sprema – III ili IV stepen, opšteg, upravnog, ekonomskog smjera, srednja birotehnička škola,

- položen stručni ispit,

- poznavanje rada na računaru,

- 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za navedeno radno mjesto uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti sledeću dokumentaciju:

- kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,

- diplomu o završenoj navedenoj srednjoj školi ili uvjerenje,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, dok o ranijoj neosuđivanosti sud će     pribaviti po službenoj dužnosti.

Za kandidate koji ispunjavaju uslove za daktilografa biće izvršeno testiranje od strane Komisije koju će formirati predsjednica suda.

Po konačnosti odluke o prijemu, izabrani kandidat je dužan dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Priložena dokumenta uz prijavu moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije.

Rok za podnošenje prijava, sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske". Prijave na oglas zainteresovani kandidati mogu dostaviti putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122, sa naznakom „Prijava na oglas".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor (intervju) o čemu će kandidati biti obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

 Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik,

 r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

                           

1. Nastavnik ruskog jezika na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, 1 izvršilac.

2. Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj 81/22).                                                                 

Kandidati na konkursu su dužni dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju, potrebno je dostaviti:

1) ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ovaj dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

12) uvjerenje o državljanstvu,

13) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za izabranog kandidata, škola pribavlja službenim putem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 4.10.2023. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: "Prijava na konkurs" i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/490-615.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana