JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

***

Dom zdravlja „Sveti Sava" Šekovići,  

 

raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

 

Za prijem u radni odnos na

određeno vrijeme,  na radno mjesto:

 

 • medicine – 1 izvršilac,

 

 • Opis poslova

Poslove i radne zadatke doktora medicine obavlja i izvršava u skladu sa Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu zdravlja „Sveti Sava" Šekovići.

 

 • Opšti uslovi za kandidate
  •             1. Da su dražavljani Republike Srpske ili BiH,
  •             2. Da su stariji od 18 godina,
  •             3. Da zadovoljavaju opšte  zdravstvene sposobnosti
  •             4. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

 

 • Posebni uslovi
 • 1.VSS – medicinski fakultet
 • 2. Licenca za rad

 

 • Uz prijavu na oglas priložiti:
 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata,
 4. Ovjerena fotokopija diplome,
 5. Licenca za rad
 6. Ljekarsko uvjerenje kandidat  će dostaviti nakon okončanja izborne procedure.

 

 Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijava se dostavlja lično ili putem pošte na adresu:

Dom zdravlja „Sveti Sava" Šekovići, ul. Neđe Mekića br. 3,

75450 Šekovići

 

***

 JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica,

raspisuje :

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik likovne kulture, 15 časova ........1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 

Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se utvrđuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22).

 (1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivčna djela učinjena protiv dostojanstva

ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje dejce,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

(2) Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom), kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom:

 1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 29.03.2023. godine (srijeda) u 8,00 časova, a intervju će se obaviti dana 29.03.2023. godine (srijeda) u 9,30 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako  se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica, Svetosavska 30, 75440 Vlasenica. 

***

 JU Srednjoškolski centar „Srebrenica", raspisuje,

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Nastavnik higijene sa zdravstvenim vaspitanjem (doktor medicine, specijalista za higijenu ili doktor medicine) – 4 časa redovne nastave, jedan izvršilac, lice sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

I   Uslovi Konkursa:

Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj, 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 29/12, 86/13- odluka US, 80/14 i 83/15).

 

OPŠTI USLOVI:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

POSEBNI USLOVI:

 

 1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
 2. ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;
 3. kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti;
 4. ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj, 41/18, 35/20 i 92/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj, 41/18, 35/20 i 92/20),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

II       Potrebna dokumentacija:

 • svojeručno potpisana prijava na Konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail  i broj telefona);
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
 • ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci ( prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;
 • o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta  koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 • o stručnom ispitu za rad u nastavi;
 • da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (ukoliko je kandidat položio stručni ispit u okviru druge struke istog nivoa obrazovanja ili kandidatu koji je položio stručni ispit u drugim ustanovama/institucijama po programu koji nije isti kao program iz Pravilnika o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi);
 • diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je navedena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
 • uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova Konkursa;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. opštih uslova Konkursa za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 28.03.2023. godine u 14:00 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 28.03.2023. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće objavljen na oglasnoj tabli Škole 24.03.2023. godine do 15:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na Konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena  i neovjerna dokumentacija neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar „Srebrenica", Ul. Milivoja Mićića bb. 75430 Srebrenica sa naznakom „Prijava na konkurs" i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana