JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

Opština Šekovići

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

Načelnik opštine Šekovići raspisuje Javni konkurs za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto:

1. Domar-ložač  – 1 izvršilac.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi:

 

1. KV radnik

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

 

  • Kratku biografiju,
  • Foto-kopiju lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,
  • Foto-kopija diplome o stručnoj spremi,
  • Dokaz o radnom iskustvu,
  • Uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci,
  • Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci,
  • Ličnu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa o ispunjavanju uslova iz tačke 5.opštih poslova (da nije otpušten iz organa uprave...)
  • Ličnu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa o nespojivosti i sukobu interesa (čl.151. i 151.a) Zakona o lokalnoj samoupravi.

Sve priložene kopije potrebno je ovjeriti.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Šekovići, ul. Josipa Kovačevića broj 2., sa naznakom „Prijava na Javni Konkurs za prijem namještenika".

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske" i portalu Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na intervju.

***

JUOŠ „Vuk Karadžić" Roćević,

 

raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik ruskog jezika – puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa radom u CŠ Roćević i PO Branjevo, 1 izvršilac;

 

2. Nastavnik matematike – puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa radom u CŠ Roćević, 1 izvršilac;

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14  i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa važećim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu (sa naznačenom adresom i kontakt telefonom) i prethodno navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

 

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojem je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno obrazovni rad;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca (uvjerenje treba da sadrži sledeće podatke o: opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju, i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla);

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku  zaštitu o utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje  opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, pravo učešća imaju i lica iz člana 114. stav 5) važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na konkurs, komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 26.09.2023. godine (utorak) sa početkom u 9.00 časova, u prostorijama škole u Roćeviću.

Škola će, listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Prijave dostaviti putem pošte na sljedeću adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Roćević, broj: 64, 75413 Kozluk, sa naznakom "ZA KONKURS".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana