JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

********

 

 JU Oš "Dositej Obradović"

 Mitropolita Petra Zimonjića 14

79101 Prijedor

 

K  O  N  K  U  R  S 

 

 1. Voditelj produženog boravka, 2 izvršioca, na određeno vrijeme, do 30.06.2024.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 2. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom,
 3. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 1 izvršilac na 9 časova sedmično, na određeno vrijeme, do 31.08.2024.godine, pripravnik.

 

Posebni uslovi radnog mjesta:

 Poslove nastavnika, stručnog saradnika i voditelja produženog boravka mogu obavljati lica koja osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi ispunjavaju i uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača a to su:

 • da imaju završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine,
 • da imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
 • da imaju ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

 

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Napomena: Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u struci, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

 • da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, trgovine ljudima, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),
 • da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (uvjerenje će škola pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),
 • uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

 1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad (kandidati pod tačkom 1.),
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca (kandidati pod tačkom 1. i 2.),
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 10.10.2023.godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu u zatvorenoj koverti ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs".

***

JU Oš „Branko Ćopić" Donji Agići

79228 Donji Agići

 

K O N K U R S

za izbor i prijem radnika

 

 1. Voditelj boravka – 50 % norme, 20 časova,  na određeno radno vrijeme,  do okončanja nastavnog procesa odnosno do 30.06.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u  osnovnoj školi .  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove koje se odnose na stepen i vrstu stručne spreme. Za radno mjesto pod rednim brojem dva mogu konkurisati lica navedena u članu 58. stav (4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

          1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

          2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

          3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

          4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

          5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

            6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje za izabranog kandidata pod tačkom 4. i  5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

 1)ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u kojoj je navdeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

              2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koji je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko–metodičku grupu predmeta ,

          3.) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

             4.) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

          5.) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja),

          6.) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,

7.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko -invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

          8.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

          9.) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili/i  intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju i testiranje dana  16.10.2023. godine u prostorijama Škole sa početkom u 12:00 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima u skladu sa članom  6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Napomena:Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu  škole, sa naznakom „za konkurs – za popunu upražnjenog radnog  mjesta".                                

***

JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor

 Ul. Nikole Pašića br. 6.

79101 Prijedor

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem   radnika na upražnjena radna mjesta

 1. Profesor  za nastavni predmet - njemački jezik  18 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja,
 2. Profesor za nastavni predmet – informatika 20 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja
 3. Profesor  za nastavni predmet likovna  kultura 12  časova ,   na određeno vrijeme,   do 31.08.2024. godine,

 

 • Za navedena  radna mjesta pod  rednim brojevima: 1. i 2.  se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u  vaspitno-obrazovnom procesu,  dok   za  radno mjesto pod rednim brojem 3. se prima lice u svojstvu pripravnika.
 • Za radna mjesta  za koja se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom  navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
 • Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na  konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.    

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I  Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

           1) da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem  o državljanstvu;

           2)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom  iz matične knjige rođenih ili  kopijom  lične karte;

          3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem,  koje ne može biti starije od šest  mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

           4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti  Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

         5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

        6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

II Posebni uslovi

Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji  kandidati su  u obavezi  dostaviti :

 1. Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs:
 2. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je nevedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 3.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,
 4. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan  je dostaviti kandidat  koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se  reguliše polaganje stručnog ispita,
 6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 7.  uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
 8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca .Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 9.  uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 10. uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 11. uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se dana 10.10.2023. godine  u prostorijama Škole.

Testiranje kandidata će se obaviti u 11:00  časova

Intervju sa kandidatima u 12:00 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju  uslove konkursa  i isti  postaviti na oglasnu ploču Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se  kandidati neće  posebno pozivati na testiranje i   intervju.

 Ukoliko  se ne pojave na  testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8  dana od dana  javnog objavljivanja u dnevnim novinama.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti  u zatvorenoj koverti . Na  prednjoj strani koverte  obavezno  navesti: JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor  - Komisiji  za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše) a sa druge strane koverte navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona. Prijave se mogu dostaviti  lično na protokol Škole ili putem pošte.

***

JU Gimnazija „Petar Kočić" Novi Grad

Ul. Dositeja Obradovića br. 6

 79220 Novi Grad

 

KONKURS

za POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA

OPIS RADNOG MJESTA:

 1. Profesor za nastavni predmet islamska vjeronauka- 2 časa, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 31.08.2024.godine;
 2. Profesor matematike  - 16 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do povratka radnika sa porodiljskog odsustva;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.
Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona o radu  i člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem,
        A) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu;
        B)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
        V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
        G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti  škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

         D) Uvjerenje o podatcima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o podatcima iz registra  škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

         Đ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi

Prijavljeni kandidat treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  ispunjava i uslove propisane  članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji .

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem, i to :

 1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.Uvjernje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu s pravilnikom  kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci  ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:

Testiranje i interviju  će se obaviti  12.10.2023.godine, u 10:00 časova u JU Gimnaziji „Petar Kočić"Novi Grad.
Napomena: Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije  3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua, a kandidati neće biti posebno pozivani, ako se  kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren  8 dana od dana  javnog objavljivanja .

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor, sa naznakom za koje radno mjesto se  konkuriše, na adresu škole,  putem pošte.

***

 JU Oš"Jovan Cvijić" Brezičani

 79208 Brezičani       
 

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Nastavnik  razredne nastave – 3 izvršioca, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine.
 2. Nastavnik hemije, 1 izvršilac,  ( 4 časa ) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine.
 3. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, ( 4 časa ) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  , kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .
Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5.,Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

1.Da je državljanin BiH ili RS, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična  djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4 i 5 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:
1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji(zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju.
Intervju  i testiranje će se održati dana  10.10.2023. godine u 12:30 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs", dostaviti putem pošte na adresu škole.       
Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

J.U.DJEČIJI VRTIĆ „PČELICA MAJA" NOVI GRAD 

Novi Grad 79220,Ulica Petra Kočića 10. 

JAVNI KONKURS 

za prijem pripravnika 

I – Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika u JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja" Novi Grad za: 

 1. Diplomirani vaspitač predškolske djece –pripravnik- u radni odnos na određeno vrijeme, godinu dana- 1  izvršilac 

 II - Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na  Javni konkurs su

1. da je državljanin RS ili BiH,  

2. da je stariji od 18 godina,  

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje nemože biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za  rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljljanja i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa. 

5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouprotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta a oto se dokazuje uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. 

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabrane kandidate Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

III - Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na Javni konkurs su: 

 * Diplomirani vaspitač predškolske djece –pripravnik 

Završen prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.  

IV - Kandidati su dužni dostaviti:  

 1. potpisana prijava na javni konkurs, 
 1. uvjerenje o državljanstvu, 
 1. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte, 
 1. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanje radnog odnosa. 
 1. uvjerenje o neosuđivanosti, 
 1. uvjerenje da se kandidat ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, 
 1. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, 
 1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, 
 1. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena kopija indeksa,  
 1. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje RS, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, 
 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulih boraca Odbrambenog-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulih boraca, 
 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca. 
 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambenog-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca. 

 Uvjerenja iz tačke 5. i 6. za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.  

 Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 

 Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja" Novi Grad, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA". 

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. 

 Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen  na oglasnoj tabli ustanove i na internet stranici (www.vrtic-pcelicamaja.com).  

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.   

      Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju  dana 17.10.2023. godine ( utorak ), u prostorijama Ustanove sa početkom u  10,00 časova. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske".  

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana