JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 24.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

 

      K O N K U R S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

             

1.Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) .................................................................... 3 izvršioca

VSS (VII st.str.spr.) – završen arhitektonski fakultet

Diplomirani inženjer arhitekture( rukovodilac odjeljenja za arhitekturu) - sa 3 godine radnog iskustva i licencom – 1 izvršioc

Diplomirani inžennjer arhitekture - bez iskustva – 2 izvršioca

 

2.Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) ...........................................  3  izvršioca

VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet

 

3.Diplomirani inženjer građevine – konstruktivni smjer (VSS) .............................  3 izvršioca

VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet

 

   4.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer jaka struja (VSS) ............................ 2 izvršioca

VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet

 

5.Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije ................ 2 izvršioca

VSS (VII st.str.spr.) – završen mašinski fakultet

 

6.Diplomirani inženjer građevine – smjer niskogradnja (VSS) ................................. 2 izvršioca

VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet

 

7.Diplomirani inženjer arhitekture - smjer dizajner enerijera (VSS) .................... 2 izvršioca

VSS (VII st.str.spr.) – završen arhitektonski fakultet

 

8.Diplomirani inženjer geologije - (VSS) .......................................................  2 izvršioca

VSS (VII st.str.spr.) – završen rudarsko-geološki fakultet

 

Mjesto rada: Prijedor / Banja Luka / Bijeljina

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

 1. da je državljanin BiH,
 2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
 4. poznavanje rada na računaru,
 5. poznavanje nekog od stranih jezika

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
 2. dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu)
 3. dokaz  o radnom iskustvu (ukoliko kandidat posjeduje)
 4. biografiju
 5. izvod iz matične knjige rođenih
 6. dokaz o položenoj B kategoriji
 7. dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Prijave sa biografijom slati putem pošte na adresu Vožda Karađorđa 14, Prijedor ili putem mejl adrese [email protected].

Kontakt osobe: Jovan Brdar – 066/609-428

                          Miloš Karan – 066/492-053

 Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom      listu „Glas Srpske".

 

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.

 

     Na osnovu člana 77., i člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br.97/16 ), člana 66. Statuta opštine Krupa na Uni ("Službeni glasnik", broj 9/17), člana 5, 6, 7, 8, . Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj,odnosno opštinskoj upravi ("Službeni glasnik RS", br.42/17) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Krupa na Uni ("Službeni glasnik opštine Krupa na Uni", broj 13/21), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Krupa na Uni ( „Službeni glasnik Opštine Krupa na Uni" broj:  3/23), i Plana zapošljavanja u Opštinskoj upravi Opštine Krupa na Uni za 2023. godinu ( „Službeni glasnik Opštine Krupa na Uni" broj:  3/23), načelnik Opštine  Krupa na Uni raspisuje:

***

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi

Opštine Krupa na Uni

 

 

I –  U Opštinsku upravu Opštine Krupa na Uni prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

 

 1. Samostalni stručni saradnik za građanka stanja, pravne poslove i pravnu

pomoć  ........................................................................    1 izvršilac

 1. Stručni saradnik za poslove  matičara u matičnom uredu-matičar..1 izvršilac
 2. Viši stručni saradnik za socijalnu i porodičnu zaštitu ............. 1 izvršilac

 

 II - Opis poslova

       Zaposleni na radnim mjestima iz tačke I imaju status službenika i obavljaju poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Krupa na Uni ("Službeni glasnik opštine Krupa na Uni", broj 13/21) i  Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Krupa na Uni ( „Službeni glasnik Opštine Krupa na Uni" broj:  3/23),  .

 

 

III – Opšti uslovi

 1. da je državljanin RS, odnosno BiH
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da ima opštu zdrastvenu sposobnost
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave
 5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da  nije odbio naredbu da se povinuje  pred Tribunalom ( član IX stav 1.Ustava BiH).
 6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa.
 7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja se nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br.97/16).

 

IV – Posebni uslovi

          Opis poslova

          Za radno mjesto pod brojem 1.

 

       Pored opštih, posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto  „Samostalni stručni saradnik  za građanska stanja, pravne poslove i pravnu pomoć", opštinski službenik pete kategorije, drugog zvanja su:

 

 • VSS,  diplomirani pravnik, prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS
 • Dvije godine radnog iskustva u skladu sa uslovima za zvanje u okviru kategorije
 • Položen stručni ispit za rad u organima uprave
 • Poznavanje rada na računaru

 

Status, kategorija i zvanje radnog mjesta: opštinski službenik pete kategorije, drugo zvanje

 

      - vodi upravni postupak u vezi sa Zakonom o matičnim knjigama i Zakonom o državljanstvu,

        - vodi upravni postupak povodom naknadnog upisa činjenica rođenih i smrti, povodom ispravki u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih i umrlih,

         - vodi upravni postupak naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih uz pribilješku državljanstva BiH/RS,

          -vrši obradu zahtjeva za prijem građana u državljanstvo BiH/RS,

          - daje pravne savjete i sastavlja podneske ( zahtjeve, predstavke, molbe, žalbe, tužbe i dr.),

          - sastavlja ugovor i druge pravne akte,

            - prati propise iz radnih odnosa,

      -izrađuje akte o zasnivanju radnog odnosa, raspoređivanju radnika na radna mjesta, ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa i odgovornost zaposlenih,

           - vrši prijave i odjave radnika,

       - vodi registar zaposlenih u Opštinskoj upravi u skladu sa pravilnikom nadležnog ministarstva,

          - omogućava i pomaže građanima da ostvare pravo pristupa informacijama iz djelokruga rada Opštinske uprave u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama,

          - pruža stručnu pomoć građanima u sastavljanju predstavki i prijedloga     koje upućuju nadležnim organima,

          - prati i primjenjuje propise vezane za pružanje pravne pomoći građanima,

     - ostvaruje saradnju sa Pravobranilaštvom RS u skladu  sa odredbama Zakona o Pravobranilaštvu RS,

          - ostvaruje saradnju sa Republičkom upravom za geodetske i imovinskopravne poslove,

          - radi nacrte konkursa, odluka, rješenja i ugovora vezanih za imovinskopravnu oblast,

          - prati propise iz oblasti lokalne samouprave,

         - obavlja poslove vezano za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru RS i Upustvom o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole,

      - obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Načelnik odnosno zamjenik Načelnika,

           - za svoj rad odgovoran je Načelniku Opštine i zamjeniku Načelnika.

 

Složenost poslova: precizno određeni složeni poslovi u kojima se primjenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

Samostalnost u radu: samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju složenih stručnih pitanja,

Odgovornost: odgovornost za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika,

Opis poslova

          Za radno mjesto pod brojem 2.

 

Pored opštih, u skladu sa članom 8. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik" RS broj: 111/09, 43/13 i 66/18) posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto:"Stručni saradnik za poslove  matičara u matičnom uredu-matičar", opštinski službenik sedme kategorije, drugog zvanja:

 

- Srednja stručna sprema, društveni smjer

- Jedna godina radnog iskustva

      - Položen stručni ispit za rad u organima uprave

      - Položen poseban stručni ispit za matičara

      - Poznavanje rada na računaru 

         

Status, kategorija i zvanje radnog mjesta: opštinski službenik sedme kategorije, drugo zvanje

 

     - obavlja sve poslove po Zakonu o matičnim knjigama, Upustvu i Pravilniku iz oblasti matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih,

       - vrši upis u sve matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih,

      - vrši sve poslove promjena i pribilješki u matičnim knjigama, sastavlja statističke i druge izvještaje o stanju i svim promjenama u matičnim knjigama,

       - vrši upis jedinstvenih matičnih brojeva u matične knjige,

    - izdaje izvode iz matičnih knjiga i izdaje uvjerenja o državljanstvu, te uvjerenja o slobodnom bračnom stanju,

       - vodi popis akata o izdatim uvjerenjima iz MK-a,

       - ažurira drugi primjerak MK-a ( elektronsku bazu podataka),

       - sastavlja smrtovnice,

       - dostavlja podatke o umrlim u CIPS-u,

       - vrši elektronsku provjeru podataka i dostavlja izvještaje CIPS-u,

       - vrši zaključivanje braka,

       - sarađuje sa odbornicima Skupštine Opštine određenim za vjenčanje,

       - prati i obezbjeđuje provođenje propisa u oblasti matičnih knjiga,

       - obavlja administrativno-tehničke poslove iz djelokruga rada matičara,

       - sastavlja spiskove djece prispjele za školu,

       - vodi Centar za birački spisak,

   - sarađuje sa opštinskom izbornom komisijom,

       - čuva pečate matičnog ureda,

     - izvršava i obezbjeđuje izvršavanje odluka Skupštine opštine i drugih propisa i akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine iz djelokruga svog posla,

       - obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Načelnik i zamjenik Načelnika,

       - za svoj rad odgovoran je Načelniku i zamjeniku Načelnika.

 

Složenost poslova: rutinski poslovi sa velikim brojem međusobno povezanih zadataka u kojima se primjenjuju jednostavno i precizno utvrđene metode rada i postupci,

Samostalnost u radu: samostalnost u radu ograničena je nadzorom i pomoći neposrednog rukovodioca u rješavanju stručnih pitanja,

Opis poslova

          Za radno mjesto pod brojem 3.

 

Pored opštih, posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto  „Viši stručni saradnik za socijalnu i porodičnu zaštitu" opštinski službenik šeste  kategorije, trećeg zvanja:

 

      - Viša stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS  bodova ili ekvivalent, društveni smjer

- Jedna godina radnog iskustva

      - Položen stručni ispit za rad u organima uprave

      - Poznavanje rada na računaru

 

Status, kategorija i zvanje radnog mjesta: opštinski službenik šeste kategorije, trećeg zvanja

 • priprema dokumentaciju za rad prvostepene ljekarske komisije  u postupku ostvarivanja prava na tuđu njegu i pomoć i novčanu pomoć, dostavlja nalaze i mišljenja komisije korisnicima i drugim organima kojima je to potrebno,
 • priprema zahtjeve i drugu potrebnu dokumentaciju korisnika za ostvarivanje prava iz socijalne i porodične zaštite,
 • daje upustva o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje pojednih prava iz socijalne i porodične zaštite,
 • vodi upravni postupak za utvrđivanje prava na novčanu pomoć i prava na tuđu njegu i pomoć,
 • vodi upravne postupke iz oblasti starateljstva i porodične zaštite ( rješenje o postavljanju/prestanku starateljstva, rješenje o usvojenje, zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, postupci mirenja bračnih partnera, povjeravanje maloljetne djece u postupku razvoda braka i prekida vanbračne zajednice, saradnja sa sudom i policijom),
 • radi na poslovima prenosa imovine korisnika prava na novčanu pomoć na jedinicu lokalne samouprave, poslovima uknjižbe prava hipoteke na imovini korisnika prava na novčanu pomoć i izrađuje ugovore između Opštine i lica koja prenose svoju imovinu na jedinicu lokalne samouprave,
 • obavlja poslove kompjuterskog unosa i obrade podataka,
 • u elektronskoj bazi podataka vrši ispravke, unos promjene i dopune podataka, otklanja nastale greške, ažurira podatke,
 • vrši prijavu zdravstvene zaštite korisnika  kojim je priznato pravo,
 • vodi evidenciju svih prava korisnika socijalne i porodične zaštite, priprema i dostavlja izvještaje o korisnicima nadležnom ministarstvu,
 • vrši obračun sredstava korisnika u skladu sa donesenim rješenjima, ažurira podatke o isplatama radi obračuna i o tome informiše nadležno ministarstvo,
 • sarađuje sa opštinskim i republičkim organima i organizacijama koje se bave ovom problematikom,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova,
 • po potrebi vrši poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,
 • obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Načelnik odnosno zamjenik Načelnika,
 • za svoj rad odgovoran je Načelniku opštine i zamjeniku Načelnika.

 

Potrebno stručno zvanje: viša  stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent, društveni smjer, jedna  godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organim uprave i poznavanje  rada na računaru,

Složenost poslova: manje složeni poslovi sa ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadataka u kojima se primjenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

Samostalnost u radu: samostalnost u radu je ograničena redovnim nadzorom neposrednog rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rješavanje složenijih rutinskih stručnih pitanja,

Odgovornost: odgovornost za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika,

Poslovna komunikacija: kontakti unutar unutrašnje organizacione jedinice, a povremeno i izvan, ako je potrebno da se prikupe i razmijene informacije.

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ako ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

V – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- „Prijava na javni konkurs", koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Krupa na Uni.

       Tačnost podataka navedenih u obrascu „Prijava na Javni konkurs" kandidati potvrđuju svojim potpisom.

       Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje djela opštih uslova Javnog konkursa.

       Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

       Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS , odnosno BiH i izjave da kandidat:

 

 1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da  nije odbio naredbu da se povinuje  pred Tribunalom ( član IX stav 1.Ustava BiH).
 2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave
 3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa.
 4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja se nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br.97/16).

   Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio prijave na Javni konkurs-prijavnog obrasca.

   Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 1. Diplome o završenoj stručnoj spremi
 2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni  ispit ako bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS ("Službeni glasnik RS", br.68/11, 85/11 i 7/15).
 3. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
 4. isprave o poznavanju rada na računaru

      Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

 • potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koji treba da budu precizni i detaljni, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je radio kandidat-naziv radnog mjesta, da li su to poslovi srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
 • uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenje, tako da na osnovu osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži srednja stručna sprema i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili
 • pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ako sadrži sve navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

 • uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

VI

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa (Konkursna komisija), dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanja opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto- kopiji, uvjerenje o opštoj zdrastvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podt.1), 2), 3) i 4), kako slijedi:

 

 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da  nije odbio naredbu da se povinuje  pred Tribunalom ( član IX stav 1.Ustava BiH).
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa.
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja se nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br.97/16).

 

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da ostave gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

          Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursne komisije za sprovođenje konkursa obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

VII

        Prijave na Javni konkurs dostavljaju se ličn  ili putem pošte na adresu: Opština Krupa na Uni, Milana jelića 3, 79 227 Krupa na Uni, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs ( broj i datum konkursa ).Na koverti je obavezno naznačiti radno mjesto na koje se kanditat prijavljuje.

 

       Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dušan Ćulibrk, zamjenik načelnika Opštine Krupa na Uni, kontakt telefon  052/750-001.

 

VIII – Rok za podnošenje prijava

 

      Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu  "Glas Srpske".

    Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

***

JU Dječiji vrtić „Radost"

Vuka Karadžića 21

Prijedor

 

K O N K U R S

ZA IZBOR I PRIJEM RADNIKA

 

RADNO MJESTO:

 

 • Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

II  OPŠTI USLOVI za učešće na konkursu:

 

1. da je državljanin RS i BiH,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,

 Uvjerenja iz tačaka 4) i 5) za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III  POSEBNI USLOVI za učešće na konkursu:

1. da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,

3. da ima položen stručni ispit za vaspitno obrazovni rad ili uslov za polaganje stručnog ispita.  Vaspitač koji je stekao radni staž ili iskustvo u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, moće zasnovati radni odnos ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, ali je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolskoj ustanovi, u protivnom prestaje mu radni odnos.

IV  POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

1. Prijava na konkurs i kratka biografija (potpisano od strane kandidata)

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. Ovjerena kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih,

4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilažu samo izabrani kandidati na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

 1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. Ujerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje o radnom stažu treba da sadrži  podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i profilu i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 8. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 9. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

15. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

V  Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske". Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u prostorije vrtića ili putem pošte na adresu vrtića:  JU Dječiji vrtić „Radost" Prijedor, Vuka Karadžića 21, 79101 Prijedor.  Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs".

VI  Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu na koji neće biti posebno pozivani, a isti će biti obavljen u prostorijama JU Dječiji vrtić „Radost" Prijedor, ul. Vuka Karadžića 21, Prijedor, dana 07.06.2023. godine sa početkom u 11 časova.

VII  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli JU Dječiji vrtić „Radost" Prijedor, a ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

         

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Sveti Sava"

Kozarska Dubica, Dositejeva bb

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 • Nastavnik razredne nastave , puna norma časova , na određeno vrijeme sa radni iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  do povratka radnika sa porodiljskog odsustva ...................................... 1izvršilac;

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjava kandidat predviđeni su odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16 i 66/18, 91/21 – Odluka ustavnog suda RS i 119/21) i  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22), a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19).

Odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnka i vaspitača („Službeni glasnik RS", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisana je vrsta stručne spreme i koja lica mogu da budu angažovana na navedeno radno mjesto, odnosno koje uslove kandidat treba da ispunjava u pogledu stručne spreme.

I Opšti uslovi konkursa koje kandidat treba da ispunjava:

 

1. da je državljanin RS, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od 6 mjeseci,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,  ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 1. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
 2. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,
 3. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena prostiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim  putem prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka ( tačka 6. ) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznačenom pozicijom na koju konkuriše) potpisanu  od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu kojih se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19):

- Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti:

- Uvjerenje o položenoj pedagoškoj- psihološkoj i didaktičko - metodičkoj grupi predmeta, koje je  dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilniko o polaganju stručnog ispita u školi;

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidneciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje  nakon sticanja diplome;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepenm stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;

- Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko  - invalidsku zaštitu o utvđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko  - invalidsku zaštitu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije  ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko  - invalidsku zaštitu o utvđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije borca;

Kandidat je dužnan dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće mu biti vraćene.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 114., stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22) , odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vreste stručne spreme u skladu sa članom 125., stav 5) i čl.198. Zakona.

Nepotpune  i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje  i intervju kandidata koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za radno mjesto po raspisanom konkursu će se obaviti dana  06.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove po raspisanom konkursu biće objavljeni na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i  iintervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na zakazanom testiranju i intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana