JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR

NIKOLE PAŠIĆA 2

TEL. 052/211-209

 

 

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

 

 1. Profesor fizičkog vaspitanja, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najkasnije do 31.8.2024. godine, 20 časova sedmično, za pripravnika,
 2. Profesor etike, na određeno vrijeme, do 31.8.2024. godine, 1 čas sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom i
 3. Profesor stručnih predmeta prehrmbene grupe na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva odsustva, a najkasnije do 31.8.2024. godine, 11 časova sedmično, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS" broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka US i 119/21)  i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS" broj: 41/18, 35/20 , 92/20 i 55/23, u daljem tekstu: Zakon), kandidat treba da ispunjava  uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim  školama („Sl.glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/15, u daljem tekstu: Pravilnik).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi „Sl. glasnik RS" broj: 24/19, kandidati su obavezni priložiti :

 1. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,
 7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod rb.: 2 i 3),
 10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, (za radna mjesta pod rb.: 2 i 3),
 11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla koje je radnik obavljao, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme (za radna mjesta pod rb.: 2 i 3),
 14. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 15. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 16. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Uvjerenja iz tač. 4 i 5  Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti

vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u četvrtak, 28.9.2023. godine sa početkom u:

 • 9,30 časova za radno mjesto pod rednim brojem 1,
 • 10,00 za radno mjesto pod rednim brojem 2. i
 • 11,00 za radno mjesto pod rednim brojem 3.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, slati na adresu škole sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

***

JU MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR

NIKOLE PAŠIĆA 4

TEL. 052/242-871

K O N K U R S

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 

1.Profesor fizičkog vaspitanja - 12 časova, lice bez radnog iskustva –pripravnik, na neodređeno vrijeme ………………………………….……………....……………..……..……………………..…. 1 izvršilac.

 

         Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka US i 119/21)  i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23, u daljem tekstu: Zakon), kandidat treba da ispunjava  uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim  školama („Službeni glasnik RS", broj: 29/12, 80/14 i 83/15, u daljem tekstu: Pravilnik).

          Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RSe", broj: 24/19) kandidati su obavezni priložiti ovjerene fotokopije (ovjera  ne smije biti starija od šest mjeseci):

 1. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,
 7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 10. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 11. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 12. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Uvjerenje iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu  „Glas Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u  razmatranje, Komisija će ih evidentirati uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 29.09.2023. godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, slati na adresu:

JU MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR,  ul. Nikole Pašića, br. 4., sa naznakom „ZA KONKURS", obavezno navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENAR PRIJEDOR

NIKOLE PAŠIĆA 4

TEL. 052/211-262

JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos

 1. Profesor njemačkog jezika – 4 časa, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS" broj: 24/19) opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje  o neosuđivanosti za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju  na osnovu  koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS" broj: 24/19), a ona podrazumjeva:

 1. Ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. Dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja

ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 1. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 
 2. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu  o utvrđenom  statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca,
 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog  invalida,
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku  zaštitu  o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

 

Uvjerenje pod rednim brojem 2. i 4. iz posebnih uslova  treba da dostave kandidati za radno mjesto koje zahtjeva položen stručni ispit za rad u obrazovanju.

Za radna mjesta gdje se traže lica sa položenim stručnim ispitom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20,92/20 i 55/23),.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili  putem pošte  preporučeno na sljedeću  adresu: JU „Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru, Nikole Pašića broj 2, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše) - NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje  Republike Srpske .

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, će se obaviti dana 28.09.2023. godine (ČETVRTAK) u 10,00 časova u prostorijama JU „Srednjoškolski centar Prijedor'' u  Prijedoru.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene  kandidatima .

Škola će obavijestiti kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj 97/16, 36/19 i 61/21), članova 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS", broj 97/16), člana 6., 7. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik RS", broj 42/17) i člana 66. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad", broj 2/17), načelnik opštine Novi Grad   r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad

 

I – Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad, na neodređeno vrijeme i to za radna mjesta:

 1. Šef Odsjeka za ljudske resurse, 1 izvršilac
 2. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove, 1 izvršilac

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članovima 28. i 45. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad", broj: 9/18, 12/18, 3/19, 8/19, 9/19, 1/20, 2/20, 7/20, 9/20, 1/21, 5/21, 6/21, 8/21, 11/21, 2/22, 5/22, 1/23 i 4/23).

III - Opšti i posebni uslovi

 1. Opšti uslovi:
 1. da je državljanin RS, odnosno BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
 5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i
 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
 7. Posebni uslovi:
 8. Šef Odsjeka za ljudske resurse:
 • VSS - dipl. pravnik ili prvi ciklus studija-dipl. pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova;
 • najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 • položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
 • poznavanje rada na računaru.
 1. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove:
 • SSS - IV stepen društvenog smjera;
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 • položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i
 • poznavanje rada na računaru.

Izuzetno, kandidat koji je u drugim organizacijama i organima radio, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispitu roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko kandidat ne položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci, prestaje mu radni odnos.

IV - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica loklane samouprave.

V - Potrebna dokumentacija

 1. Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (Obrazac br.1)

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

 1. Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i potpisane izjave:
 1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odobio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;
 2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
 3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;
 4. da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

 1. Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
 1. diplome o završenoj stručnoj spremi;
 2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik RS", broj: 68/11, 85/11 i 7/15);
 3. isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 4. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

VI - Postupak izbora kandidata

 1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.
 2. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
 3. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1,3. i 4.  Javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.
 4. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

VII - Rok i mjesto podnošenja prijava

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku RS", dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Opštine Novi Grad  www.opstina-novigrad.com.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave.

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad".

Sve informacije vezane za Javni konkurs možete dobiti na kontakt telefon 052/720-465.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Broj: 01-120-7/23

08.09.2023. godine

Novi Grad

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU                                  

Broj predmeta: 076-0-SU-23-000689                                           

Dana, 08.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima RS („Sl. glasnik RS" broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS" broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Sl. glasnik RS" broj 38/12 i 20/15) člana 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Novom Gradu od 24.06.2014. godine, Osnovni sud u Novom Gradu dana 08.09.2023. godine objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

          STRUČNI SARADNIK

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme (uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca).

Opšti uslovi:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da je punoljetan,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

Posebni uslovi:

 • VSS diplomirani pravnik,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci,
 • položen pravosudni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenom pravnom fakultetu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje o stečenom radnom iskustvu u struci, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće intervju.

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovni sud u Novom Gradu, ulica Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU                                  

Broj predmeta: 076-0-SU-23-000690                                              

Dana, 08.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 77. Zakona o sudovima RS („Sl. glasnik RS" broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 111. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS" broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Sl. glasnik RS" broj 38/12 i 20/15) i člana 1. i člana 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda u Novom Gradu od 24.06.2014. godine, Osnovni sud u Novom Gradudana 08.09.2023. godine objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta         

          DAKTILOGRAF

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova: vrši daktilografske poslove po diktatu, vrši sve poslove propisane Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) za daktilografa, učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima, postupa po naredbama u spisima, sređuje i popisuje spise i stara se o urednosti spisa, popisuje spise, sravnjava poštu i otklanja eventualne greške, blagovremeno vrši trebovanje kancelarijskog materijala i obavlja druge poslove po naredbi predsjednika suda.

Opšti uslovi:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da je punoljetan,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 • IV stepen stručne spreme gimnazija, upravna ili druga odgovarajuća srednja škola i zvanje daktilografa prve „A" ili „B" klase sa položenim stručnim ispitom,
 • poznavanje rada na računaru,
 • radno iskustvo 3 godine na istim ili sličnim poslovima.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje u skladu sa Pravilnikom suda i ulazni intervju sa kandidatima koji na testiranju ispune uslove.

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovni sud u Novom Gradu, ulica Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

Osnovni sud u Prijedoru

 ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 

I Naziv i opis radnog mjesta:

-Daktilograf,1 (jedan) izvršilac   na neodređeno vrijeme

 

II Opšti uslovi su:

-da je državljanin BiH

-da je stariji  od 18.godina

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest   mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

III  Posebni uslovi - Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena upravna, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-diplomu o završenoj stručnoj spremi,

-uvjerenje ili potvrdu  o radnom iskustvu,

-ličnu kartu ili pasoš,

Izabrani kandidat dostavlja u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda originale ili ovjerene foto-kopije      dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.

Rok za podnošenje prijava je  15  dana od  dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju i test poznavanja rada na računaru  o čemu će biti obavješteni pisanim putem.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs" ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana