JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 31.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***********

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE SOKOLAC

 

raspisuje

 

PONOVLjENI   K O N K UR S

za prijem radnika na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja

 

 

I

Radno  mjesto:

 

1.  vaspitač  - dva izvršioca.

 

II

Opis poslova :

 

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji  i  sistematizaciji radnih mjesta u JU za predškolsko vaspitanje I obrazovanje Sokolac.

III

Opšti uslovi:

-da je državljanin Republike Srpske i BiH,

-da je stariji od osamnaest godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

IV

Posebni uslovi:

-visoka školska sprema , sa akademskim zvanjem diplomirani vaspitač, najmanje prvi ciklus studijskog programa 240 ECTS bodova,

-položen stručni  ispit za vaspitno-obrazovni rad,

-jedna godina radnog iskustva u struci .

V

Uz prijavu na ponovljeni  Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti  opštih i posebnih uslova:

-diplomu o završenoj školi,

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-uvjerenje o radnom iskustvu,

-uvjerenje o nekažnjavanju,

-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

-uvjerenje izdato  od strane Zavoda za zapošljavanje R.S,o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,nakon sticanja visoke stručne spreme.

Kandidati koji budu primljeni  obavezni su donijeti  ljekarsko  uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti.

Sva potrebna dokumentacija  dostavlja se u originalu  ili  ovjerenoj  kopiji  i ne smije  biti starija od šest mjeseci.

VI

Prijave se mogu dostaviti  lično ili na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac , ul.Gruja Novakovića 7. sa naznakom : " Za komisiju za izbor " u roku od osam  dana od dana  objavljivanja konkursa . Konkurs će objaviti Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

 

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju .

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

 

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika/saradnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

Članica Univerziteta: Pravni fakultet Pale

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Rimsko pravo i istorija države i prava .................................1 izvršilac

2. Za  izbor nastavnika stranog jezika i vještina za užu naučnu oblast Specifični jezici (Anglistika) .................................................................... 1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo ........................................................................... 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Algebra i geometrija ............................................................................. 1 izvršilac

Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Članica Univerziteta: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta, vanrednog profesora ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta psihologija .............................. 1 izvršilac

Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Članica Univerziteta: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Specifični jezici (Srbistika) ........................... 1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina ....................... 1 izvršilac

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Farmakologija i farmacija ............................................... 1 izvršilac

3. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Sestrinstvo ................................................................ 1 izvršilac

Studentska 5, 73 300 Foča

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

 

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u  zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu  da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz  člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22).

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.           

Ukoliko kandidat konkuriše za više pozicija navedenih u Konkursu, dužan je podnijeti prijave pojedinačno za svaku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "LjUTICA BOGDAN"

KALINOVIK

         

Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), članova 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske",broj:74/18) direktor škole raspisuje

 

KONKURS

 

  1. Profesor likovne kulture, 5 časova, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik  Republike Srpske" br. 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" br.74/18 i 26/19) kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br.81/22) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" br.77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Potrebna dokumentacija:

●  Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta :

●   Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

●   Uvjerenje o državljanstvu;

●   Ovjerena foto-kopija Diplome o stečenom zvanju;

●  Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)

●   Potvrdu o radnom stažu kod ranijeg poslodavca

●   Potvrda  o položenom stručnom ispitu

●  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica

●  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

● Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

●  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

●   Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

●  Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

●  Uvjerenje o neosuđivanosti  i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen test i intervju  (16.6.2023. u 1145časova test, u 1245 intervju) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" br.74/18 i 26/19)

Spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidata koji se ne pojavi na testiranju ili itervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.
Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ili poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola Ljutica Bogdan, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.       

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana