JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

U ISTOČNOM SARAJEVU

 objavljuje

 

JAVNI O G L A S

o popuni radnog mjesta u

Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

 

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

 1. Stručni saradnik – VSS ……………..…………… broj izvršilaca jedan (1)

-  Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

III – OPŠTI USLOVI

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
 5. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

IV – POSEBNI USLOVI

 1. VSS pravni fakultet
 2. položen pravosudni ispit
 3. dvije (2) godine radnog iskustva na pravnim poslovima
 4. poznavanje rada na računaru

 

V – DOKAZ O ISPUNjAVANjU USLOVA (POTREBNA DOKUMENTACIJA)

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-        uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija i da nije starije od 6 mjeseci);

-        uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija);

-        za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III - 5 dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;

-        diplomu o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom fakultetu);

-        uvjerenje ili potvrda o položenom pravosudnom ispitu (original ili ovjerena kopija);

-        uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);

-        dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija);

-   dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje (dostavit će samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure).

Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti prekinut ugovor.

VI – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za stručnog saradnika".

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

VII – MATERIJAL ZA INTERVJUU

Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za intervjuu je utvrđena Poslovnikom o načinu rada Komisije za prijem stručnog saradnika, a sastoji se od važećeg Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, Krivičnog zakonika Republike Srpske (Opšti dio) i Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske.

***

OPŠTINA RUDO

 

 r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Rudo

 

I - Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog rukovodećeg radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Rudo:

 1. Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove ........................................................ 1 izvršilac.

II-Mandat i radno-pravni status

Mandat načelnika Odjeljenja za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove traje do kraja mandata saziva Skupštine opštine, koja ga je izabrala. Načelnik odjeljenja ima radno-pravni status službenika na rukovodećem radnom mjestu-službenik prve kategorije.

III-Opis poslova

Opis poslova upražnjenog radnog mjesta utvrđen je Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo" broj: 17/22, 3/23 i 10/23).

 

IV-Opšti uslovi za kandidate:

1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.da je stariji od 18 godina,

3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH i

7.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

V-Posebni uslovi za kandidate:

I-1. VSS-društvenog, prirodnog, inženjersko-tehnološkog ili poljoprivrednog smjera- 240 ECTS bodova, najmanje tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u upravi.

 

VI-Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da prilože dokumentaciju o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2.uvjerenje o državljanstva Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci,

3.ovjerenu fotokopiju lične karte,

4.uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

5.potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 5, 6. i 7. Konkursa,

6.ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

7.uvjerenje (potvrda) o radnom iskustvu u struci,

8. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi (kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, prilažu ovjerenu ličnu izjavu kojom se obavezuju da će, ukoliko budu primljeni u radni odnos, položiti stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja),

9. biografiju o kretanju u službi  i

10.uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti-dostaviće izabrani kandidat po okončanju postupka po Konkursu.

Izuzetno, lice koje je radilo u drugim organima i organizacijama, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos na rukovodeće radno mjesto  uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja (član 67. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).

VII-Prijave na Javni konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, Opština Rudo- Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika, ul.Đenerala D.D. Mihailovića 41, 73260 Rudo.

Osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Pušonjić Slađana- šef Odsjeka za opštu upravu i društvene djelatnosti, kontakt telefon: 058-711-360.

VIII-Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu „Glas Srpske",  Televiziji Rudo i internet stranici Opštine Rudo. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE "NEVEN" VIŠEGRAD

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem jednog vaspitača na neodređeno vrijeme u

JU „Neven" Višegrad

 

Raspisuje se Javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, jedan izvršilac u Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven" Višegrad.

Javni konkurs se raspisuje za lice sa radnim iskustvom,  diplomirani vaspitač predškolskih ustanova.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju i lica iz člana 65a. stav (1) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/15, 63/20 i 64/22).

Radnik stupa na rad 20.10.2023. godine.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se regulišu radni odnosi, potrebno je ispuniti uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 79/15, 63/20 i 64/22), kao i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/16):

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:

I

Opšti uslovi:

1 .Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,

3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

5. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6. Da je radno sposoban.

Uvjerenje iz tačke  3. i 4. za izabranog kandidata Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II

Posebni uslovi:

 1. Odgovarajući nivo visokog obrazovanja: Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem –dipl.vaspitač predškolskih ustanova.
 2. Jedna godina radnog iskustva u struci.

III

Potrebna dokumentacija:

Članom 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema i načinu bodovanja vastitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u  predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/23)  uz potpisanu prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,
 5. Uvjerenje da nije osuđivan/a,
 6. Uvjerenje da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca,  ili ovjerena fotokopija radne knjižice,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 12. Ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) Ustanova će pribaviti službenim putem.

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Dokumenta koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Dana, 09.10.2023. godine, u 12 časova, u prostorijama JU „Neven" Višegrad, Druge podrinjske brigade, br. 18, obaviće se intervju sa kadnidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen i postaviće se na oglasnoj tabli ustanove, i neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske", na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS-filijala Istočno Sarajevo-Biro Višegrad, i oglasnoj tabli JU „Neven" Višegrad.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven" Višegrad, Druge podrinjske brigade 18, 73240 Višegrad, sa naznakom „Prijava na konkurs".

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 I S P R A V K U   K O N K U R S A

U Konkursu koji je objavljen dana 20.09.2023.godine  u dnevnom listu „Glas Srpske" vrši se ispravka u dijelu koji se odnosi na članicu Univerziteta: Filozofski fakultet Pale, na način

umjesto:

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorija starog vijeka ................................................. 1 izvršilac

treba da stoji:

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorija srednjeg vijeka  ............................................ 1 izvršilac

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

P O N I Š T E Nj E    K O N K U R S A

 1. Poništava se Konkurs objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 05.07.2023. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast „Građansko pravo", na Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
 2. Poništava se Konkurs objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 25.07.2023. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast „Klinička psihologija", na Filozofskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
 3. Poništava se Konkurs objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 05.07.2023. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast „Ekonomska politika", na Ekonomskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "VASILIJE OSTROŠKI"           

SOKOLAC                 

 

raspisuje   

 

KONKURS
 za
popunu upražnjenih radnih mjesta

 

OPIS RADNIH  MJESTA

 

 1. Profesor hemije ( 4 časa sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme - do kraja školske 2023/2024 godine - jedan izvršilac
 2. Profesor biologije  ( 4 časa sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, na određeno vrijeme - do kraja školske 2023/2024 godine - jedan izvršilac
 3. Profesor fizike ( 2 časa sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme - do kraja školske 2023/2024 godine - jedan izvršilac
 4. Profesor fizike-područno odjeljenje Han Pijesak -( 2 časa sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja - jedan izvršilac
 5. Profesor fizike ( 7 časova sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme - do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja - jedan izvršilac
 6. Profesor matematike-područno odjeljenje Han Pijesak- ( 17 časova sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja - jedan izvršilac
 7. Profesor matematike-područno odjeljenje Han Pijesak- ( 7 časova sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme - do kraja školske 2023/2024 godine - jedan izvršilac
 8. Profesor matematike ( 12 časova sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme – povratka radnika sa porodiljskog bolovanja - jedan izvršilac
 9. Profesor informatike: modeli i baze podataka, multimedijalni dizajn, računarstvo i infomatika ( 20 časova sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024 godine - jedan izvršilac
 10. Profesor prava ( 2 časa sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme - do kraja školske 2023/2024 godine - jedan izvršilac
 11. Profesor sociologije ( 2 časa sedmično ) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme - do kraja školske 2023/2024 godine - jedan izvršilac
 12.  Profesor stručnih predmeta šumarstva i obrade drveta ( 10 časova sedmično) sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme - do kraja školske 2023/2024 godine - jedan izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  („Službeni glasnik Republike Srpske" br 1/16, 66/18,119/21), tako i posebne uslove u skladu sa članom 106. članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20, 92/20,55/23), Pravilnikom  o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske" br.120/20 ) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  ( „Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 24/19)  :
Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
 Opšti uslovi:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6 ) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti , polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta , polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i  5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3) uvjerenje o položenoj  pedagoško- psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. kao i lica koja su po propisima  važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20,55/23 ) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore  navedene uslove i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave testiranje i intervju biće održani  dana 13.10.2023. godine  u 10,00  časova u  prostorijama  JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški" u Sokocu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški" Sokolac; ulica Omladinska br. 2.; 71350 Sokolac. Na koverti obavezno naznačiti „PRIJAVA NA KONKURS" sa naznakom za poziciju za koju se konkuriše,  a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 057/400-682 ili 057/400-670. 

Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLAC"

SOKOLAC

raspisuje

JAVNI KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

Nastavnik istorije – 10 časova redovne nastave sedmično, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16, 66/18,  91/21 – odluka US i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i uslove u pogledu stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15).        

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostavrenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima,  ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „„Prijava na konkurs" na adresu Ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 12.10.2023. godine sa početkom u 11,00 časova, a intervju će se obaviti istog dana, odnosno 12.10.2023. godine sa početkom u 12,00 časova.

Kandidati se neće posebno potivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuisanju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

JU SŠC "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ČAJNIČE

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 

 1. Profesor fizike – 9 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2024. godine,

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS" broj 01/16, 66/18, 91/21 i 119/21), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS" 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS" 120/20).

 

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti: 
1.  uvjerenje o državljanstvu;
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didatičko – metodičku grupu predmeta;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za lica sa radnim iskustvom;

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
8. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

9.  Uvjerenje  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za a krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,

10. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne upotrebe i iskorišćavanja djece.

11.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,

protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,

12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;

13. Ujerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

14. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

16. Uvjerenje pštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Uvjerenja iz tačke 10. i 11.  - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20,92/20 i 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Testiranje  i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 13.10.2023. godine za, profesora  fizike u 1000 časova.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš", Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana