JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 24.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

APARTHOTEL "VUČKO"

JAHORINA

raspisuje

O  G  L  A  S

 

Hotelu Vučko potrebni radnici na poslovima:

 1.   Konobar – više izvršilaca (m/ž) – na duži vremenski period
 2.   Pomoćni radnici u kuhinji-više izvršilaca (m/ž) – na duži vremenski  

period

Potrebni uslovi:

-  završena SSS

-  poželjno radno iskustvo na traženim poslovima

Za navedene poslove nudimo i  mogućnost povremenog angažovanja, (na dnevenom nivou) u zavisnosti od obima posla  i potrebe za dodatnim osobljem.

Nudimo rad u prijatnom okruženju, mogućnost napredovanja i dodatne edukacije.

 

Zainteresovani mogu da se jave na :

 1.  060 360 32 71

 2.  [email protected]

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ"

VIŠEGRAD                                                                       

 

raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Raunovođa škole, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom.     

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 142. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Poslove računovođe škole može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva. 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan a to se  dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5) Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,
 3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

   5)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

  6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u srijedu,  08.06.2023. godine u 9,00 časova u prostorijama Škole.

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u srijedu,  08 .06.2023. godine u 11.00 časova u prostorijama Škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnu tablu, a po mogućnosti i na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Višegrad, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad.

***

OPŠTINA KALINOVIK

NAČELNIK OPŠTINE

raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kalinovik

 

I -U Opštinskoj upravi opštine Kalinovik, izvršiće se prijem pripravnika, lica sa  završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, i to:

 

-  Diplomirani pravnik  .................................... jedan (1)  izvršilac.  

 

II OPIS POSLOVA    

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i stručnog osposobljavanja.

III – OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove.

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure),
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
 • da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere  na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV –  POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu, koja se podnosi na posebnom obrazcu koji se nalazi u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Kalinovik i na zvaničnoj internet starnici opštine Kalinovik kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.

 1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH (ovjerenu od strane nadležnog organa) i izjave kandidata koje su sastavni  Prijave na javni konkurs za prijem pripravnika da kandidat:
 • nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
 • nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
 • da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa.
 1. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju:
 • diplome o završenom fakultetu,
 • uvjerenja o prosjeku ocjena u toku studiranja ili dodatka diplomi iz koga se može vidjeti prosjek ocjena u toku studiranja,
 • uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

V –POSTUPAK PRIJEMA

Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Komisija, koju imenuje Načelnik opštine iz reda zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Kalinovik nakon objave javnog konkursa

Komisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, je dužan da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenu fotokopiju, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze.

Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VIROK I NAČIN PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici opštine Kalinovik.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično na pisarnicu opštine ili putem pošte, na adresu: Opština Kalinovik, Načelnik opštine, sa naznakom „Prijava na konkurs – Komisiji za sprovođenje postupka prijema", Karađorđeva, br. 37, 71230 Kalinovik.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Milinko Lalović, kontakt telefon: 057/623-131.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana