JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola ,,Boško Buha"

Štrpci, br.60. 73265 Uvac

tel.:058/730-081;

e mail: [email protected]

Broj: 723/23

Datum: 18.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 152. stav (3) tačka 16), a u skladu sa čl. 122. stav (1)  i  125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), direktor  JU OŠ „Boško Buha" Štrpci, raspisuje

 

 KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I

1.      Profesor informatike – 6 časova redovne nastave, 1 izvršilac – sa radnim iskustvom– na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;

2.       Voditelj boravka – 1 izvršilac na 50% norme – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa, a najduže do 30. juna 2024. godine;

 

II Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19), kandidati pod rednim brojem 1.    treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), dok kandidati pod rednim brojem 2. treba da ispunjavaju uslove propisane članom 58. stav (4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22).

Kandidati pod rednim brojem 1.  treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a kandidat za voditelja boravka treba da ispunjava i uslove propisane članom  2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/19 i 13/20).

III Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

IV Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

V Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

VI Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

          4)   uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da  je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

 1. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja                   ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,   ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 2. uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na           evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 3. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,
 4. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko -invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

VII Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.

VIII Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

IX U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

X Komisije će otvarati pristigle koverte 02.10.2023. godine u 13 časova i na oglasnoj tabli će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 05.10.2023. godine u sljedećem terminu: testiranje u 11 časova, intervju u 12 časova.

XI Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

DžII Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

XIII Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

DžIV Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs pod rednim brojem __" na adresu: JU OŠ „Boško Buha" Štrpci, ulica Štrpci broj 60, 73265 Uvac.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN DUČIĆ"

ČAJNIČE

 

r a s p i s u j e

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Računovođa, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 142. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Poslove računovođe škole može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.  

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2) Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3) Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest  mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4) Da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5) Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) Uvjerenje  da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje

visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji  nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuisanju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, dana 05.10.2023. godine, sa početkom u 09:00 časova.                                                                                                                                                                            

 Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu JU Osnovna škola „Jovan Dučić", Igumana Vasilija bb, 73 280 Čajniče.                                                                                                                                                                                                                                                       

***

HOTEL "VUČKO" JAHORINA

JAHORINA

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 

 1.  Noćni recepcioner u hotelu Vučko na Jahorini

Opis posla:

Hotel Vučko na Jahorini traži odgovornog i motivisanog noćnog recepcionera koji će se pridružit inašem timu. Noćni recepcioner igra ključnu ulogu u obezbjeđivanju bezbijednosti i udobnosti naših gostiju tokom noći i rano ujutro.Ovo radno mjesto zahtijeva posvećenost poslu, ljubaznost i vještinu komunikacije kako bismo gostima pružili vrhunsko iskustvo tokom njihovog boravka na Jahorini.

Obaveze i odgovornosti:

●  Recepcija i gostoprimstvo: Srdačno dočekivanje gostiju i pružanje

   informacija o hotelu, uslugama i atrakcijama na Jahorini.

●  Registracija gostiju: Prijava i ođava gostiju u Diventa sistemu hotela, dođela ključeva i obavljanje svih administrativnih zadataka vezanih za prijavu i ođavu gostiju.

●  Sigurnost: Praćenje sigurnosnih kamera i reagovanje na bilo kakve sumnjive ili neobične aktivnosti.

●  Rješavanje prigovora: Rešavanje prigovora i zahtjeva gostiju na profesionalan i efikasan način, ili prenošenje problema nadležnim osobama.

●  Kasni dolazak i rani odlazak: Bilježenje kasnih dolazaka i ranih odlazak 

gostiju, kao i obrada svih povezanih informacija.

●  Komunikacija: Održavanje jasne i efikasne komunikacije sa ostalim

članovima tima hotela, posebno sa smjenom koja preuzima rad ujutro.

Uslovi za prijavu:

●  Minimum srednja stručna sprema.

●  Odlične komunikacione vještine i ljubaznost.

●  Sposobnost brze reakcije u stresnim situacijama.

●  Vještina rada na računarima i poznavanje osnovnih programa za rad sa

gostima (rezervacioni sistem).

●  Prednost će imati kandidati sa iskustvom u hotelijerstvu.

●  Spremnost na rad u noćnoj smjeni.

●  Poznavanje Engleskog jezika

Nudimo:

● Mogućnost profesionalnog razvoja u okruženju koje težvi sokimstandardima.

●  Rad u prijatnom timskom okruženju.

●  Adekvatna obuku za obavljanje posla.

●  Smijenski rad sa fiksnim noćnim smjenama.

 

Ako ste spremni da se pridružite  našem timu i pružite izvanredno iskustvo našim gostima tokom noći, molimo vas da pošaljete svoj CV  i motivaciono pismon a e-mail adresu [email protected]  najkasnije do 30.09.2023. U predmetu e-maila navedite "Prijava za noćnog recepcionera".

***

HOTEL "VUČKO" JAHORINA

JAHORINA

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 

 

 1.  Konkurs za radnika na održavanju računarske mreže

 

Hotel Vučko na Jahorini, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na poziciju Radnika na održavanju računarske mreže.

 

●  Redovno održavanje i ažuriranje mrežne opreme.

●  Praćenje performansi mreže i rešavanje problema u radu mreže.

●  Instalacija i konfiguracija softvera i aplikacija na računarima i drugim uređajima povezanim na mrežu.

●  Praćenje bezbednosti mreže i primena odgovarajućih sigurnosnih mera.

●  Sprečavanje i rešavanje problema sa povezivanjem na mrežu za goste i osoblje hotela.

●  Saradnja sa drugim departmanima hotela kako bi se obezbedio nesmetan rad

   računarske mreže.

Uslovi:

●  Minimum srednja škola, poželjno obrazovanje iz oblasti računarstva ili

   srodnog polja.

●  Iskustvo u radu sa računarskim mrežama i opremom.

●  Razumevanje osnovnih principa računarske sigurnosti.

●  Sposobnost rešavanja tehničkih problema i komunikacija sa osobljem hotela.

●  Poželjno je poznavanje engleskog jezika.

●  Samostalnost u radu i timski duh.

Nudimo:

●  Konkurentnu platu i dodatne bonuse.

●  Rad u renomiranom hotelu sa modernom računarskom infrastrukturom.

●  Mogućnost napredovanja u oblasti računarskih mreža.

●  Rad u dinamičnom timu.

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoj CV i motivaciono pismo na e-mail adresu [email protected]  sa naznakom "Konkurs - Radnik na održavanju računarske mreže". Rok za prijavu je 30.09.2023.godine

 

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

***

HOTEL "VUČKO" JAHORINA

JAHORINA

 

raspisuje

 

K O N K U R S

1.  Sobarica u Hotelu Vučko na Jahorini

 

Glavne odgovornosti uključuju:

•        Čišćenje i održavanje hotelskih soba, apartmana i javnih prostora u skladu  sa standardima hotela.
•        Promjena posteljine, peškira i ostale hotelske opreme.
•        Briga o detaljima kako bi se gostima pružilo udobno i higijensko okruženje.
•        Pomoć u održavanju zaliha čistih peškira, posteljine i potrošnog materijala.
•        Saradnja sa ostalim članovima tima kako bi se obezbijedio nesmetan tok rada.
•        Prijavljivanje bilo kakvih kvarova ili potreba za popravkom u sobama.

Uslovi za prijavu:

•        Iskustvo u sličnim poslovima je prednost, ali nije obavezno.
•        Poželjno je da kandidati budu odgovorni, pedantni i spremni za timski  rad.
•        Kandidati treba da budu spremni za rad u smjenama i vikendima.
•        Osnovno razumjevanje engleskog jezika je prednost.

Ponuđene pogodnosti:

•        Konkurentna plata.
•        Mogućnost napredovanja u okviru hotela.
•        Rad u prijatnom okruženju na jednoj od najlepših planina u regionu.
•        Obuka i podrška za nove zaposlene.

Svi zainteresovani kandidati treba da pošalju svoje radne biografije na sledeću e-mail adresu: [email protected]  najkasnije do 30.09.2023.godine.

Molimo kandidate da naznače "Konkurs za Sobaricu" u naslovu e-maila.

***

HOTEL "VUČKO" JAHORINA

JAHORINA

 

raspisuje

K O N K U R S

 

 1.  Osoba za Vešeraj - Hotel Vučko, Jahorina

 

Lokacija: Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tražimo stručnu osobu da se pridruži našem timu i pomogne nam u održavanju visokog nivoa čistoće i kvaliteta u našem hotelu.

 

Uslovi za Zaposlenje:

•        Minimum srednje stručne spreme.
•        Iskustvo u radu u vešeraju ili sličnom okruženju je prednost.
•        Odgovornost i pažnja prema detaljima.
•        Timski duh i komunikativnost.

Ponuda:

Konkurentska plata.

Prilika za profesionalni razvoj u prestižnom hotelu na prelijepoj planini.

Molimo vas da svoj CV i motivaciono pismo pošaljete: [email protected]  najkasnije do 30.09.2023.godine

***

HOTEL "VUČKO" JAHORINA

JAHORINA

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 

1.  Higijeničarka u Hotelu Vučko na Jahorini

 

Opis Posla:

Hotel Vučko Jahorina poziva motivisane i odgovorne kandidate da se prijave za poziciju Higijeničarke za održavanje javnih prostora. Higijeničarka će igrati ključnu ulogu u očuvanju čistoće i higijene hotela kako bi se obezbjedio ugodan i bezbjedan boravak gostiju.

 

Glavne Odgovornosti:

•        Čišćenje i održavanje javnih prostora hotela, uključujući lobije, hodnike,

restorane, toalete, teretanu i druge zajedničke prostorije.
•        Redovno praćenje i održavanje inventara potrebnih za čišćenje, kao što su

čistači, četke, džogeri i druge potrebne opreme.
•        Praćenje standarda higijene i upotreba odgovarajućih sredstava za dezinfekciju kako bi se osiguralo da su prostorije bezbedne za goste i osoblje.
•        Briga o estetskom izgledu prostorija i uočavanje potencijalnih problema ili potreba za održavanjem.
•        Saradnja sa drugim članovima tima za očuvanje čistoće i održavanje hotela.
•        Praćenje uputstava i smernica nadređenih kako bi se osiguralo dosledno pridržavanje svih procedura.

 

Uslovi za Prijavu:

•        Minimum srednja škola
•        Iskustvo u poslovima čišćenja i održavanja je poželjno, ali nije obavezno.
•        Osobine kao što su odgovornost, pažnja na detalje, timski duh i posvećenost poslu su od suštinskog značaja.
•        Sposobnost komunikacije na osnovnom nivou na lokalnom jeziku.

 

Ponuđene Pogodnosti:

•        Konkurentska plata.
•        Mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja.
•        Rad u dinamičnom okruženju sa prilikama za napredovanje.
•        Mogućnost smještaja za kandidate iz drugih gradova ili regiona.

 

Kako se Prijaviti:

Molimo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoj CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: [email protected]  . Rok za prijavu je 30.09.2023.godine.

***

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

 

r a s p i s u j e

 

 

J A V N I   K O N K U R S

za prijem radnika pripravnika u radni odnos

 

I     RADNO MJESTO

 1. POLICAJAC KPU (radnik muškog pola)  -  ( 1 ) jedan izvršilac ;

   II   OPŠTI USLOVI

Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispunjavaju opšte uslove i to:

 

 • da je državljanin RS – BiH;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora

od najmanje 6 ( šest ) mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi;

          -     da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere 

         na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja

                javnog konkursa;

 • da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

III      POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati kandidati :         

 • da posjeduje srednju stručnu spremu u četvorogodišnjem trajanju;
 • da nije stariji od 27 godina, na dan objavljivanja konkursa;
 • da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove predviđene za kandidate za prijem u Policiju KPU-Službu obezbjeđenja.

IV     POTREBNA DOKUMENTA

IV-1

Uz prijavu na konkurs (u kojoj će kandidat navesti radno mjesto na koje aplicira, kraću biografiju, kontakt adresu i telefon), kandidat je dužan dostaviti sledeća dokumenta :

 • diploma o stečenoj spremi (orginal ili ovjerena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena fotokopija, ne stariji od 3 mjeseca ili izvod trajnog karaktera);
 • uvjerenje o državljanstvu(orginal ili ovjerena fotokopija ,ne starije od 3 mjeseca) ;

-   Izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa (original,ovjerenu kod nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca );

 • Izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH (original, ovjerenu kod nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca) ;

 

Napomena: rokovi od 3 mjeseca računaju se od dana objavljivanja Konkursa.

IV-2

Kandidati koji uđu u uži izbor dostaviće sledeća dokumenta:

 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove policajca;

 

(Kandidati koji uđu uži izbor, naknadno će biti obaviješteni  o načinu i roku dostave dokumenata navedenih u odjeljku IV-2, a kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova Konkursa. Ukoliko kandidat na poziv poslodavca ne dostavi navedena dokumenta ili ne bude ispunjavao uslove koje potvrđuju izdati dokumenti, sa istim neće biti zasnovan radni odnos, a pozvaće se naredni kandidat sa bodovne liste. )

ROK I NAČIN PRIJALjIVANjA

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Glas Srpske", internet stranici njnjnj.kpzis.org  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža (rok se računa od dana poslednjeg objavljivanja).

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

KAZNENO – POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

Ul. Meše Selimovića broj 1,Istočno Sarajevo

 sa naznakom „ZA KONKURS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv iz Konkursa)-NE OTVARATI,OTVARA KOMISIJA"

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti, sa naznačenim obaveznim podacima o kandidatu: Ime i prezime, adresa, broj telefona za kontakt.

 

VI  INTERVJU, TESTIRANjE I DODATNE NAPOMENE

VI-1

Sa svim kandidatima  za radno mjesto  koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju .

VI-2

Sa kandidatima za radno mjesto, koji budu ispunjavali uslove konkursa, posebna Komisija  obaviće psihofizičko testiranje, te će ovi kandidati biti upućeni na ljekarske preglede predviđene za radnike koji rade na poslovima sa posebnim ovlaštenjima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumentacija primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

Pripravniku u Službi obezbjeđenja, pripravnički staž- stručno osposobljavanje za samostalan rad traje 6 mjeseci, nakon čega je dužan položiti stručni ispit. Pripravniku koji ne završi stručno osposobljavanje ili ne položi stručni ispit ili prekine pripravnički staž, prestaje radni odnos u Ustanovi.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „27. JANUAR"

ROGATICA

 

raspisuje,                      

 

                                                              

K O N K U R S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 1. Nastavnik srpskog jezika, 5 časova- pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine.

 

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS"broj: 1/16, 66/18, 119/21.), ispunjavaju i uslove u skladu sa čl.104. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS" broj 29/12,80/14, 83/15.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike  Srpske „ broj 120/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)

 

Uz obaveznu prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju, originale ili ovjerene kopije (ovjera ne smije biti starija od šest mjeseci) na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, ne starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje pod tačkama 4) i  5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:.

1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "27. JANUAR" – 06.10.2023. godine u 14,00 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "27. januar" Ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje                      

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLAC"

SOKOLAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

 1. Nastavnik osnova informatike – puna norma, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme;
 2. Nastavnik engleskog jezika – 6 časova redovne nastave sedmično, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;
 3. Voditelj produženog boravka – puna norma, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva;
 4. Nastavnik razredne nastave u PO Knežina – puna norma, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16, 66/18,  91/21 – odluka US i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i uslove u pogledu stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15). Za radno mjesto voditelj produženog boravka kandidati moraju da ispunjavaju uslove u skladu sa članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/19, 13/20 i 72/21).       

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad za radna mjesta za koja je predviđen prijem radnika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi za radna mjesta za koja je predviđen prijem radnika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostavrenog radnog staža po vrstama posla za radna mjesta za koja je predviđen prijem radnika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima,  ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „„Prijava na konkurs" na adresu Ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac. Na koverti navesti radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Za sva radna mjesta po ovom konkursu testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 06.10.2023. godine sa početkom u 11,00 časova, a intervju će se obaviti istog dana, odnosno 06.10.2023. godine sa početkom u 12,00 časova.

Kandidati se neće posebno potivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuisanju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ "MILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI"

 HAN PIJESAK

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme
 2. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme
 3. Voditelj boravka, 1 izvršilac, pola radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do 30.6.2024.god.
 4. Voditelj boravka, 1 izvršilac, pola radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do 30.6.2024.god.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", br: 1/16, 66/18 i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 81/22), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

 1. Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitnoobrazovnom procesu,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 5.10.2023. godine u 11,00 časova u prostorijama škole, a intervju istog dana u 12,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole 2.10.2023.godine.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na konkurs'' na adresu Škole, Aleksandra Karađorđevića 10, 71360 Han Pijesak preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

 

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ISTOČNA ILIDžA

 

raspisuje

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom u struci  i  položenim  stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –  na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16, 66/18 i 119/21) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 114. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 114. stav 5. ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22 ) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav 5. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22 ) i odrebama  Pravilnika o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/23).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:


1)da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi;
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 06.10.2023. godine u 10:00 časova, a intervju će se obaviti istog dana u 12:00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervjuu, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Istočna Iilidža,

Banović Strahinje 8, 71123 Istočno Sarajevo

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU      

 

objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

 

 

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za istoriju i arheologiju

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorija starog vijeka ........................................................... 1 izvršilac

 

Katedra za srbistiku

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Specifični jezici (Srbistika) .................. 1 izvršilac

 

Katedra za geografiju

 

1.Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Društvena geografija .................................................... 1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

 

Članica Univerziteta: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

 

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Međunarodna ekonomija ................................................................... 1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Članica Univerziteta: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi ........................ 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Članica Univerziteta: Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški" Foča

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije ............................. 1 izvršilac

9. maja 6, 73 300 Foča

 

Članica Univerziteta: Medicinski fakulteta Foča

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija; oralna hirurgija i medicina .............. 1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Defektologija ................................... 1 izvršilac

 

3. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Fiziologija ....................................................... 1 izvršilac

 

4. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Hirurgija ................................................................ 1 izvršilac

 

5. Za  izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina ............................................................... 1 izvršilac

Studentska 5, 73 300 Foča

 

Članica Univerziteta: Ekonomski fakultet Pale

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija .............................. 1 izvršilac

 Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj

 

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo ............................................................... 1 izvršilac

 

2. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo ................................................................ 1 izvršilac

 

3. 2. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo ..................................................... 1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u  zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu  da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Kandidati, koji konkurišu na poziciju za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina su u obavezi da uz prijavu dostave i dokaz o znanju engleskog jezika (s obzirom da se na Medicinskom fakultetu Foča realizuje studijski program Medicina na engleskom jeziku).

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz  člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu ranije važećeg Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 69/23).

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ukoliko kandidat konkuriše za više pozicija navedenih u Konkursu, dužan je podnijeti prijave pojedinačno za svaku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana