JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

JU OSNOVNA ŠKOLA "MOKRO"

MOKRO

 

Na osnovu člana 125. stav (1) i člana 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", br: 74/18 i 26/19), direktor škole raspisuje

 

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta


Pedagog, 85 % radne norme, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim sručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih  članom 114. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/18 i 26/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.


Testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 30.05.2023. godine sa početkom u 09.00 časova, a intervju istog dana sa početkom u 11.00 časova u prostorijama škole.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.
Zatvorene koverte sa prijavama dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ,,Mokro ", Ul. Mokro bb, Mokro 71428, sa naznakom „Za konkurs".
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU SREDNjA ŠKOLA "28. JUNI"

ISTOČNO SARAJEVO

 

objavljuje

 

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

Poništava se Konkurs o prijemu radnika broj 01-317/23. u tački 3. sekretar škole, na neodređeno vrijeme, jedan izvršilac, objavljenog 27.3.2023. u dnevnom listu Politika.

 

 

JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE SOKOLAC

 

 

objavljuje:

 

I S P R A V K U  D I J E L A  K O N K U R S A

 

objavljenog 10.05.2023.godine u dnevnom listu „Glas Srpske" .

 

Umjesto:

Ponovljeni konkurs

 

Treba da stoji:

Konkurs

 

 

KAZNENO – POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO 

r a s p i s u j e

J A V N I       K O N K U R S

za prijem pomoćnika direktora – postavljenje na period 5 godina

 

 

 1.  POMOĆNIK DIREKTORA ZA ZDRAVSTVENU SLUŽBU  (VSS)  - 1

izvršilac – postavljenje na 5 godina    

 

 1. Opis poslova radnog mjesta

                                                                             

 • rukovodi Službom i odgovoran je za organizaciju u Zdravstvenoj službi, kao i za vođenje brige o zdravstvenom stanju lica koja borave u Ustanovi,
 • vrši sistematske preglede lica lišenih slobode po njihovom prijemu i otpustu.
 • sačinjava izvještaj o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti zatvorenika i maloljetnika,
 • vrši pregled svih lica prijavljenih na ljekarski pregled,
 • vrši otvaranje i zatvaranje bolovanja, davanja pošteda, izdavanje uputnica za bolničko liječenje i specijalističke preglede van Ustanove,
 • vodi evidencije o bolovanjima i uputama za liječenje i preglede van Ustanove,
 • stara se o radu ambulante,
 • učestvuje u radu tima prijemno-otpusnog odjeljenja za predlaganje programa postupanja sa zatvorenicima,
 • izrađuje trebovanja lijekova, sanitetskog materijala i drugih sredstava za potrebe Zdravstvene službe,
 • obavlja administrativne poslove u vezi odobravanja eksternog liječenja lica lišenih slobode,(pribavljanje odobrenja nadležnih organa i institucija i sl)
 • na službeni zahtjev izdaje ljekarska uvjerenja,
 • vrši nadzor nad higijenom prostorija u kojim borave i rade lica, a za koje je propisana sanitarna ispravnost,
 • organizuje i stara se o  dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji prostorija Ustanove
 • kontroliše ispravnost namirnica u kuhinji Ustanove i higijenu prostorija,
 • mjesečno podnosi izvještaj direktoru o higijensko-epidemiološkoj situaciju,
 • interveniše u hitnim slučajevima i van radnog vremena.

 

b)Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispunjavaju opšte uslove  i to:

 

1.   Da je državljanin RS – BiH;

2.   Da je stariji od 18 godina;

3.   Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.   Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje

poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

 1.  Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo 

kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

 1.  Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 2.  Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

 

v) Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati kandidati:  

●  medicinski fakultet, zvanje doktor medicine,

●  najmanje 1 ( jedna ) godine radnog iskustva, nakon stečene VSS i završenih

integrisanih studija   sa ostvarenih 360 EC­TS bodova

●  položen stručni ispit sa VSS iz oblasti zdravstva i stečena licenca za

obavljanje zdravstvene djelatnosti,

●  poznavanje rada na računaru,

 

g) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 1.  Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
 2.  Izvod iz matične knjige rođenih;
 3.  Uvjerenje o državljanstvu;
 4.  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
 5.  Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
 6.  Potvrdu o radnom iskustvu ;
 7.  Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu

i ovjerenu od nadležnog organa);

 1.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 2.  Licenca za obavljanje ljekarske djelatnosti.

Uvjerenje o nekažnjavanju( dokument pod brojem 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije stupanja u radni odnos.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2,3,4,5 i 7 (numeracija iz tačke g.) ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

d) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 60 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u    Dnevnom listu „Glas Srpske"  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresu:

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

ulica Meše Selimovića br. 1, sa naznakom „KONKURS ZA PRIJEM POMOĆNIKA DIREKTORA ZA ZDRAVSTVENU SLUŽBU ".

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju, na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

OPŠTINA KALINOVIK

r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi

Opštine Kalinovik

 

I U Opštinsku upravu Opštine Kalinovik prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme:

         

 1.  Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti, omladinu, sport, fizičku kulturu i turizam .............. 1 (jedan) izvršilac

 

II- Opis poslova

Opis poslova i radnih zadataka  službenika  pete kategorije - drugog zvanja    utvrđeni  su   članom  7. tačke 15)   Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  Opštinske  uprave  opštine Kalinovik  („Službeni glasnik opštine Kalinovik", br. 2/21).

 

III- Opšti uslovi

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
 5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne  zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom  član IX  stav 1. Ustava BiH,
 7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost  koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi za radno mjesto iz tačke 1.

 

IV - Posebni uslovi

-   VSS, završen četvorogodišnji studij  društvenog ili tehničkog smjera

sa ostvarenih najmanje  240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

-   dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-   položen stručni ispit za rad u upravi,

-   poznavanje engleskog jezika i

-   poznavanje rada na računaru.

V - Potrebna dokumenta

Prijava na Javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu  ( Prijava na javni konkurs), koji je dostupan na internet stranici  Opštine Kalinovik, a može se preuzeti i u šalter-sali  Opštine Kalinovik

         

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene a posebo rubrike  čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnosi se na ispunjavanje dijela opših uslova Javnog konkursa.  

Uz prijavu na Konkurs kandidati  su  dužni  dostaviti  dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidati prilažu  foto - kopiju  uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH  i izjave  kandidata koje su sastavni dio Prijave na javni konkurs o ispunjavanju Opštih uslova iz t. 4, 5, 6. i 7. Javnog konkursa.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat:

Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidati prilažu foto-kopije:

1) diplome o završenoj stručnoj spremi;.

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,  odnosno izjavu kojom se kandidat, ukoliko bude primljen u radni odnos, obavezuje da će u roku od  šest mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni ispit ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi,  u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik RS", br.68/11,85/11 i 7/15);

3) dokaze o radnom iskustvu u struci ( potvrda, uvjerenje  ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima  je, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je  stečeno radno iskustvo);

4) isprave o poznavanju rada na računaru službenik  ( uvjerenje škole ili druge institucije  koja se bavi obučavanjem rada na računaru, položen ispit iz informatike ili drugu ispravu fakulteta, foto-kopija indeksa, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je  neposredno u vezi sa radom na računaru  i položenom predmetu iz informatike;

5) isprave o znanju stranog jezika – engleski jezik.

Kandidat koji je  stekao visoko obrazvanje po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u  skladu sa odredbama propisa iz visokog obrazovanja.

Relevatnost dokaza cijeniće se u  skladu sa članovima od 16. do 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama  za popunjavanje  upržnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj  upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 42/17).


VI - Usmeni intervju i izbor kandidata

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju. Intervju podrazumjeva pojedinačni razgovor sa kandidatima na osnovu koga se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na radnom mjestu za koje je konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe zakazanom intervjuu i koji svoj izostanak ne opravdaju smatraće se da  su odustali od prijave na Konkurs.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam  dana od dana prijema obavještenja komisije, dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto - kopiji, uvjerenje o opštoj  zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjavanju  Opštih uslova iz tačke  4,5,6. i 7.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisnom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidati ne ispunjavaju  opšte i posebne uslove, pozvat će sledećeg  kandidata  po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

VII- Rok, način i mjesto za podnošenje prijava i  objavljivanje Konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja  Konkursa, ako konkurs ne bude objavljen istovremeno.

Javni konkurs  će biti objavljen u dnevnom listu ,,Glas Srpske''  i  „Službenom glasniku Republike Srpske".

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično na prijemnom šalteru ili poštom na adresu: Opština Kalinovik, Karađorđeva br. 37. sa naznakom  Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi  Kalinovik.

Nepotpune, nedopuštene, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa Komisija će odbaciti Zaključkom.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu  je Milinko Lalović, tel. 057/623-131.

***

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 79/15, 63/20 i 64/22), člana 3. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 9/21)  i člana 50. Statuta,  direktor Javne predškolske ustanove Dječiji vrtić  „Bambi" Rogatica,  raspisuje:

J  A  V  N  I       K  O  N  K  U  R  S

za popunu  upražnjenih radnih mjesta

u JPU Dječiji vrtić „ Bambi" Rogatica

 

I  – Direktor JPU Dječiji vrtić „ Bambi" Rogatica raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta  u JPU Dječiji vrtić „ Bambi" Rogatica, i to radna mjesta:

 1. Vaspitač ............................. 1 izvršilac,  na određeno vrijeme, (pripravnik)             

 

II Opšti uslovi:

Opšti uslovi za sve kandidate su:

 1. da su državljani Republike Srpske odnosno BiH,
 2. da su stariji od 18 godine,
 3. da  su radno sposoban,
 4. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje djecije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanje i zlostavljnje maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela
 5. da se ne vode u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanjem  djece,
 6. da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ikorišćavanje djece i ,aloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje dječije porngrafije,oduzimanja maloljetnog lica, zapuštnje i zlostavanje maloljetnog lica i nasilje u porodici ili porodičnoj  zajednici i druga krivična djela

Uvjerenje iz tačke  4. i 5. za izabrane kandidate Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III-    Posebni uslovi:

          -VSS- Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača.

 

IV – Potrebna dokumenta:

     Uz potpisanu prijavu za učešće na Javnom konkursu koja sadrži i kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti dokaze  o ispunjenosti opštih i posebnih uslova iz konkursa,kao i dokaze odnosno dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi kako slijedi:

 1. uvjerenje o državljanstvu),
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
 3. ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 4. uvjerenje da nije osuđivan/a,
 5. uvjerenje da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 7. ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
 8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi
 9. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,
 10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 
 11. ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodvca
 12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o        utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike      Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

      14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se            radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5.Ustanova će pribaviti službenim putem.

 Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije se neće vraćati kandidatima.

 

V - Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske" i oglasnoj tabli JPU Dječiji vrtić „Bambi Rogatica.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JPU Dječiji vrtić „Bambi" Rogatica, Trg oslobodilaca 14,73 220 Rogatica, sa naznakom „Prijava na konkurs".

Dana,   31.05.2023. godine, (srijeda) u 12 časova u prostorijama JPU Dječiji vrtić „Bambi" Rogatica, Trg oslobodilaca 14,  obaviće se intervju sa kadnidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen i postaviće se na oglasnoj tabli ustanove.  Kandidati se  neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

 

Broj: 02-0318-5/23                                                                                                                Direktor:

Datum:  15.05.2023.god.                                                                                                   Nataša Duvnjak

 

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana