JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

OPŠTINA HAN PIJESAK

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

 I Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Han Pijesak i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1) U statusu službenika na radno mjesto:

- Samostalni stručni saradnik za projekte i lokalni razvoj ...........1 izvršilac;

 

II Opis poslova i zadataka

Za radno mjesto pod brojem 1 opis poslova naveden  je u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske upravi opštine Han Pijesak, član 36 . dio B, tačka 5. („Službeni glasnik opštine Han Pijesak 9/22).

III Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat su:

1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

IV Posebni uslovi

VSS- fakultet društvenog smjera, VII stepen ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, položen stručni ispit za rad u upravi, 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

V Potrebna dokumenta

Prijava  na Javni  konkurs podnosi se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici  Opštine Han Pijesak i Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, a  može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave Han Pijesak.

Uz prijavu na  Javni konkurs kandidati prilažu fotokopiju sledećih dokumenata:

 

1. Uvjerenja o državljanstvu;

2. Diplomu o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja,  uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja). Ako visokoškolska ustanova nije izdavala dodatak diplomi, kandidat je dužan da uz diplomu dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove o toj činjenici. 

3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitom za rad u upravi RS („Sl. glasnik RS" br. 68/11, 85/11 i 7/15), ili izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen.

4. Potvrdu ili Uvjerenje o radnom iskustvu u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koji treba da budu precizni i detaljni i u kojima treba da budu navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio-naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude naveden precizno period radnog angažovanja na radnim zadacima).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju Izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na javni konkurs.

 

VI  Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi Komisija koju imenuje Načelnik. Komisija će utvrditi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvršiti kontrolu opštih i posebnih uslova, obaviti intervju i sačiniti zapisnik o provedenom konkursu sa rang listom kandidata. Sa svim kandidatima koji budi  ispunjavali opšte i posebne  uslove, konkursna komisija  obaviće  intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno i putem internet stranice obavješteni. Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkura.

 

VIII Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kao i ovjerene izjave:

- da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

- da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

- da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

IX Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku  Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske".Ako  Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak ili putem pošte, na adresu Opština Han Pijesak, Aleksandra Karađorđevića br.4 sa naznakom „Prijava na Javni konkurs".

Za  dodatna obavještenja o javnom konkusu  obratiti se Vladanu Todoroviću,  na telefon  057/557-108. 

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

JAVNI O G L A S

o popuni radnog mjesta u

Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu – Područna kancelarija u Višegradu

 

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

1.Tužilački asistent – daktilograf – SSS …….………………………        broj izvršilaca jedan (1)

- Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine

- Radno mjesto je u Područnoj kancelariji u Višegradu

 

II – OPIS POSLOVA

Pozicija I-1 – Tužilački asistent – daktilograf: kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registriranje pratećih priloga uz dokument, te izvršavanje drugih zadataka dodijeljenih od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednih rukovodioca.

 

III– OPŠTI USLOVI

1)  Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)  Da je stariji od 18 godina,

3)  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)  Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5)  Da nije osuđivan za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

IV – POSEBNI USLOVI

1)  SSS – IV stepen

2)  šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

3)  poznavanje rada na računaru

 

V – DOKAZ O ISPUNjAVANjU USLOVA (POTREBNA DOKUMENTACIJA)

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-        uvjerenje o državljanstvu;

-        uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;

-        za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III - 5 dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;

-        diplomu o završenoj školi IV stepen (ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju);

-        uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);

-        dokaz o poznavanju rada na računaru (originali ili ovjerena kopija);

-   dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje (dostavit će samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure).

 

Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti prekinut ugovor.

 

VI – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za tužilačkog asistenta – daktilografa u Višegradu".

U postupku prijema radnog mjesta, Komisija za izbor će provesti pismeno testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uslove, odnosno podnesu sve tražene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglašenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnog mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka –  puna norma, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 30.06.2023. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka US i 119/21) i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 37/19, 13/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/18 i 26/19).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djeteto, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19) i to:

1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje; 
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 29.03.2023. u 10:00 časova, a intervju će se obaviti istog dana u 11:30 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu:

JU Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Istočna Ilidža

Banović Strahinje 8

71123 Istočno Sarajevo                                                                                      

***

PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU "BAMBI"

PALE

 

raspisuje: 

J A V N I     K O N K U R S

za prijem radnika-vaspitača

 

 1. Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača) … 1 izvršilac

 

II OPIS POSLOVA

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u PU Klub za djecu „Bambi" Pale.

III OPŠTI USLOVI

 1. Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
 2. Da su stariji od 18 godina,
 3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,
 4. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,
 5. Da se protiv njih  ne vodi krivični postupak.

IV – POSEBNI USLOVI:

Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 1. Visoka stručna sprema

a)  -VSS-prvi ciklus studijskog programa  ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

b) -položen stručni ispit

V - POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje,  kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi cillus studijskog programa  ili ekvivalent po studijskomm programu predškolskog vaspitanja,
 4. Dodatak diplomi koji sadsrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,
 6. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 7. Uvjerenje da nisu osuđivani ( dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),

8, Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

V - ROK PODNOŠENjA PRIJAVA:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Srpske",  i oglasnoj tabli PU Klub za djecu „Bambi"  Pale.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI-OSTALE ODREDBE

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 25.03.2023. godine u 17,00 časova u prostorijama ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Klub za djecu „Bambi", Serdar Janka Vukotića br 12, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30-16.30 časova sa naznakom „ Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u  PU Klub za djecu „Bambi" Pale".

***

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

ČAJNIČE

 r a s p i s u j e

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Nastavnik/profesor razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18 i 119/21), i članom 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da  ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati obavezno  dostavljaju ovjerene kopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2) Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3) Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest  mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4) Da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) Uvjerenje  da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu  prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3) Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručna spreme.

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla.

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskoga rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskoga rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskoga rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.                                                                                                                                    

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, dana 30.03.2023. godine sa početkom u 09:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu škole, Igumana Vasilija bb, 73 280 Čajniče, preporučenom pošiljkom ili lično.   

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana