JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

*****************

JU OSNOVNA ŠKOLA LjUTICA BOGDAN

KALINOVIK

 

raspisuje

 

KONKURS

 

  1.  Profesor razredne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik  Republike Srpske" br. 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" br.74/18 i 26/19) kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br.81/22) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" br.77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Potrebna dokumentacija:

● Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta :

● Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

● Uvjerenje o državljanstvu;

● Ovjerena foto-kopija Diplome o stečenom zvanju;

● Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)

● Potvrdu o radnom stažu kod ranijeg poslodavca

● Potvrda  o položenom stručnom ispitu

● Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica

● Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

● Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

● Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

● Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

● Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

● Uvjerenje o neosuđivanosti  i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen test i intervju  (23.3.2023. u 1145časova test, u 1245 intervju) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" br.74/18 i 26/19)

Spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidata koji se ne pojavi na testiranju ili itervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.
Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ili poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola Ljutica Bogdan, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.       

***

"HKP CONSULTING " d.o.o.

Banja Luka

 

raspisuje

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

 

1. diplomirani inženjer građevinarstva (niskogradnja) - 1 izvršilac

2. diplomirani inženjer građevinarstva (hidrotehnika) - 1 izvršilac

3. diplomirani inženjer građevinarstva (konstrukcija) – 1 izvršilac

4. diplomirani inženjer saobraćaja - 1 izvršilac

5. diplomirani inženjer mašinstva - 1 izvršilac

6. diplomirani inženjer elektrotehnike - 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove i to:

 

1.  VSS odgovarajućeg smjera,

1.1. Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer  građevinarstva, faza niskogradnja),

1.2. Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer građevinarstva, faza hidrotehnika),

1.3. Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer građevinarstva, faza konstrukcija),

1.4. Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer saobraćaja),

1.5. Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer mašinstva),

1.6. Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer elektrotehnike),

2. Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),

3. Poznavanje engleskog jezika,

4. Vozačka dozvola "V" kategorije.

Dokumentacija: Radna biografija (CV) i dokazi o ispunjavanju ostalih uslova (diploma).

Zainteresovane osobe za radno mjesto mogu se javiti svaki radni dan na telefon:   

Tel:   051/303-620

Mob: 065/888-889

Fadž:   051/263-029

ili e-ma­il adresu: [email protected]

                zeljko.momoc @hkpbl.com

                [email protected]

Konkus je za radna mjesta u Istočnom Sarajevu.

 

Prijave na konkurs dostavljaju se u roku od Z0 (trideset) dana od dana

objavljivanja  konkursa.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA"

TRNOVO

 

raspisuje

 

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

  1. nastavnik srpskog jezika – puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora, a najduže do 31.08.2023. godine sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom ............ 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog Suda RS i 119/21 ) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 114. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 81/22) kao i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, potom lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3)uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  22.03.2023. godine u 10.00 časova, u prostorijama škole. Intervju kandidata će se obaviti istog dana u  11.00 časova u prostorijama škole.

Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu JU OŠ„ Sveti Sava"  Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: „Prijava na konkurs".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA"

ROGATICA

 

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

  1. Nastavnik biologije, 1 izvršilac za 22  časa sedmično, pripravnik, na određeno vrijeme od dana prijema do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

  

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i članom 3. tačka nj)  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
  2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
  3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
  1. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
  1. da po podacima iz posebnog Registra nije  pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
  2. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti,morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

  1. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj

grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

   3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

   4)  uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

  5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

  6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

  7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

 

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 23.03.2023. godine u 9,00 časova u prostorijama Škole.

 

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 23.03.2023. godine u 10.00 časova u prostorijama Škole.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu, a po mogućnosti i na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava" Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana