JU ZZZ RS – Filijala Istično Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istično Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 

*****

*****

*****

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "PALE"

PALE

 

raspisuje

 

K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Profesor građevinske grupe predmeta,7 časova , 1 izvršilac , na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

 

              Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS" broj 01/16 , 66/18 i 119/21), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 41/18,35/20 , 92/20 i 55/23), člana 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničnim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS" broj: 29/12,86/13,80/14 i 83/15).


Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.  uvjerenje o državljanstvu;
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
6. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ;
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu izkategorijeborca;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

   12. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 • Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18,35/20,92/20 i 55/23) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19 ).
 • Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18,35/20, 92/20 i 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih saradnika. 
 • Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, u koliko ispunjavaju ostale uslove.
 • Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 19.9.2023. godine, u 1000 časova, a intervju  u 1200 časova u prostorijama Škole.
 • Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7 71420 Pale

Sa naznakom „za konkurs"

***

                                                                                                     
KAZNENO - POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO
 

 r a s p i s u j e

 

 

J A V N I       K O N K U R S

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

 

 1. RADNIK U VEŠERAJU-instruktor ( VKV/SSS) 

       1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

 

 1. Opis poslova radnog mjesta
 • obavlja poslove  pranja, sušenja i peglanja veša,
 • rukuje  mašinama za pranje, sušenje i peglanje,
 • vrši obuku i organizuje rada zatvorenica u vešeraju,
 • sačinjava trebovanje materijala potrebnog za rad vešeraja,
 • vrši kontrolu obavljenih poslova  vešeraja,
 • vrši i druge poslove koje odredi šef radne jedinice ili pomoćnik direktora,

b) Opšti uslovi :

1.   Da je državljanin RS – BiH;

2.   Da je stariji od 18 godina;

3.   Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.   Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

 1.   Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;
 2.   Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 3.   Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

 

v) Posebni uslovi  :

     VKV/SSS,   

 • radno iskustvo od  6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima,
 1.  UPUTSTVO KANDIDATIMA:

a)  Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sledeće dokumente - dokaze o ispunjavanju   opštih i posebnih uslova konkursa :

 1.   Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
 2.   Izvod iz matične knjige rođenih;
 3.   Uvjerenje o državljanstvu;
 4.   Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
 5.   Potvrdu o radnom iskustvu (potvrda treba sadržavati podatke o radnom iskustvu na  istim ili sličnim poslovima kao u Konkursu, sa preciznim navođenjem poslova koje je radnik obavljao kod poslodavca i periodom rada)
 6.   Izjave o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisane i ovjerene od nadležnog organa);

Napomene:

-Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Ukoliko prvorangirani kandidat, na poziv poslodavca, ne dostavi dokumente iz tačaka 3. i 4. kojima dokazuje ispunjavanje predviđenih posebnih uslova, za zasnivanje radnog odnosa pozvaće se drugorangirani kandidat ili će Konkurs biti ponovljen ukoliko je prijavljen samo jedan kandidat.

-Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2,3,4 i 5 ( tačka a) Uputstva kandidatima)  ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

-Nakon prijema, radnik se raspoređuje na radno mjesto u statusu pripravnika instruktora, a nakon pripravničkog staža, obavezan je polagati stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.

b) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u    Dnevnom listu „Glas Srpske" , Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža i na intternet stranici KPZ Istočno Sarajevo- njnjnj.kpzis.org .

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave se mogu dostaviti isključivo  putem pošte na adresu:

 

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,

sa naznakom „KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO ( navesti naziv radnog mjesta iz konkursa) „

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju,  te će se izvršiti pismeno testiranje (test opšteg i stručnog znanja), na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

JU OSNOVNA PKOLA "BOŠKO BUHA"

ŠTRPCI - UVAC

 

raspisuje

 

 KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

1.       Profesor fizike – 12 časova redovne nastave, 1  izvršilac – sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - na određeno vrijeme  do 31. avgusta 2024. godine;

2.       Profesor njemačkog jezika – 6 časova redovne nastave, 1 izvršilac – pripravnik – na određeno vrijeme do 31. avgusta 2024. godine;

3.       Profesor biologije – 8 časova redovne nastave, 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  - na određeno vrijeme do 31. avgusta 2024. godine;

4.       Profesor srpskog jezika – 17 časova redovne nastave, 1 izvršilac - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine;

5.     Računovođa škole – pripravnik - 1 izvršilac, puna norma – na određeno vrijeme do sticanja uslova za polaganje stručnog ispita iz knjigovodstveno-računovodstvene oblasti;

II Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23), kandidati pod rednim brojem 1,2,3. i 4.   treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), dok kandidat pod rednim brojem  5. treba da ispunjava uslove propisane čl. 123. stav (3) i  142. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22).

Kandidati pod rednim brojem 1,2,3. i 4. treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

III Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

IV Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

V Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična dijela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasinja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanjnja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

VI Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija iz prethodnog stava  podrazumijeva:

 1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta (izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 5.),

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno – obrazovni rad (za radna mjesta pod brojevima 1,3. i 4.);

4)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da

je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju

stručnog ispita u školi (za radna mjesta pod brojevima 1, 3. i 4.);

 1. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 2. uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

evidenciji  nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

 1. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom (za radna mjesta pod rednim brojem 1, 3 i 4.),
 2. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz prethodnog stava tačka 5) , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od stava 2. tačka 7) , ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

VII Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.

VIII Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

IX U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

X Komisije će otvarati pristigle koverte 25.09.2023. godine u 13 časova i na oglasnoj tabli će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 28.09.2023. godine u sljedećem terminu: testiranje u 11 časova, intervju u 12 časova.

XI Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

XII Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

XIII Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

XIV Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs pod rednim brojem __" na adresu: JU OŠ „Boško Buha" Štrpci, ulica Štrpci broj 60, 73265 Uvac.

***

JU SŠC "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ČAJNIČE                                                                                    

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 

 1. Profesor fizike – 9 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2024. godine,
 2. Profesor fizičkog vaspitanja – 4 časa sedmično, sa iskustvom, do povratka radnika sa funkcije a najduže do 31.08.2024. godine.
 3. Pedagog – pola radnog vremena, sa iskustvom, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS" broj 01/16, 66/18, 91/21 i 119/21), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS" 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS" 120/20).

 

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti: 
1.  uvjerenje o državljanstvu;
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didatičko – metodičku grupu predmeta;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za lica sa radnim iskustvom;

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
8. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

9.  Uvjerenje  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za a krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,

10. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne upotrebe i iskorišćavanja djece.

11.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,

protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,

12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;

13. Ujerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

14. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

16. Uvjerenje pštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Uvjerenja iz tačke 10. i 11.  - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20,92/20 i 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Testiranje  i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 29.09.2023. godine za pedagoga u 1000, profesora  fizike u 1100 časova i profesora fizičkog vaspitanja u 1100 časova.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš", Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ"

VIŠEGRAD                                                  

 

r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik fizike, 1 izvršilac na 2 časa neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;
 2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine;
 3. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;
 4. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme;
 5. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac na 8 časova neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine,;
 6. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najdalje do 31.08.2024.godine;
 7. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog a najduže do 31.08.2024.godine;
 8. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog a najduže do 22.05.2024.godine.
 9. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac,na 50% radnog vremena sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024.godini a najduže do 30.06.2024.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/23)  kandidat treba da ispunjava i  uslove propisane članom 114. i članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj:81/22), članom  2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske",  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik RS" broj: 37/19, 13/20 i 72/21).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu za radna mjesta nastavnika imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i kandidati koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa,ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:


1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan a to se  dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa
5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažnoosuđenih za krivična djela sekssualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnazno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) Uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta,stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostavrenog radnog staža po vrstama posla,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena)

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljena na oglasnu tablu škole i internet stranicu škole.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

 • 28.09.2023. godine, testiranje sa početkom u 9.00 časova,
 • 28.09.2023. godine,  intervju sa početkom u  11.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ", Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA"

ROGATICA

 

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najduže do 31.08.2024. godine, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

2.  Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od  dana prijema do povratka radnice sa bolovanja, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2024. godine, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Voditelj produženiog boravka, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do 30.06.2024. godine, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Voditelj boravka, 2 izvršioca, na određeno vrijeme od dana prijema do 30.06.2024. godine, 50% radnog vremena sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

6.  Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac za 4  časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do

31.08.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. i članom 54. i 58. stav (4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), članom 2. i članom 3. tačka d) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. i članom 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 37/19, 13/20 i 72/21).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu za radna mjesta nastavnika imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

      

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certififikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,

te za krivična djela učinjena protiv:  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 1. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela sekssualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 2. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U izuzetnim slučajevima,  ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

 

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 28.09.2023. godine u 9,00 časova u prostorijama Škole.

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 28.09.2023. godine u 11.00 časova u prostorijama Škole.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa neće  biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuisanju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava" Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.

***

 

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE "NEVEN"

VIŠEGRAD

 

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem jednog vaspitača-pripravnika na neodređeno vrijeme u

JU „Neven" Višegrad

Raspisuje se Javni konkurs za prijem jednog vaspitača-pripravnika sa završenom VSS, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, jedan izvršilac u Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven" Višegrad.

Javni konkurs se raspisuje za lice bez radnog iskustva-pripravnik,  diplomirani vaspitač predškolskih ustanova.

Radnik stupa na rad 02.10.2023. godine.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se regulišu radni odnosi, potrebno je ispuniti uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 79/15, 63/20 i 64/22), kao i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/16):

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:

I

Opšti uslovi:

 1. Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,
 2. Da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,
 3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 4. Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 5.  Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 6. Da je radno sposoban.
   

Uvjerenje iz tačke  3. i 4. za izabranog kandidata Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II

Posebni uslovi:

1. Odgovarajući nivo visokog obrazovanja: Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem –vaspitač predškolskih ustanova.

III

Potrebna dokumentacija:

Članom 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema i načinu bodovanja vastitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u  predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/23)  uz potpisanu prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,
 5. Uvjerenje da nije osuđivan/a,
 6. Uvjerenje da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 12. Ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) Ustanova će pribaviti službenim putem.

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Dokumenta koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Dana,   25.09.2023. godine, u 12 časova, u prostorijama JU „Neven" Višegrad, Druge podrinjske brigade, br. 18, obaviće se intervju sa kadnidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen i postaviće se na oglasnoj tabli ustanove, i neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske", na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS-filijala Istočno Sarajevo-Biro Višegrad, i oglasnoj tabli JU „Neven" Višegrad.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven" Višegrad, Druge podrinjske brigade 18, 73240 Višegrad, sa naznakom „Prijava na konkurs".

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "MOKRO"

MOKRO

 

raspisuje:
 

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta


1. Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna radna norma, na neodređeno vrijeme;

2. Voditelj boravka – 2 izvršioca, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 50 % radne norme, na određeno vrijeme, do završetka nastavnog procesa, najduže do 30.06.2024. godine;

3. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna radna norma, na neodređeno vrijeme;

4. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna radna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.
 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/23), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da  je u diplomi naveden stručni profil potreban za radno mjesto na koje konkuriše i uslove propisane članom  6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/19, 13/20 i 72/21).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", br. 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

  
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
-Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 28.09.2023. godine, sa početkom u 10.00 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 12.00 časova u prostorijama JU OŠ „Mokro" u Mokrom.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu ploču škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" i radnim mjestom na koje kandidat konkuriše, na adresu škole Mokro bb, 71428 Mokro, preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU  

 

oglašava

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika

 

 

I

Radno mjesto: Čuvar

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Pravni fakultet Pale – Pale

Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme, uz obavljanje probnog rada

 

Po konačnosti odluke o prijemu kandadata, sa izabranim kandidatom poslodavac, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, će zaključiti ugovor o probnom radu koji može trajati najviše do tri mjeseca, s tim što se izuzetno, ovaj rok može sporazumno produžiti još do tri mjeseca. Ukoliko za vrijeme probnog rada izabrani kandidat zadovolji na poslovima radnog mjesta „čuvar" na Pravnom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa poslodavcem će zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Ukoliko za vrijeme probnog rada izabrani kandidat ne zadovolji na poslovima radnog mjesta „čuvar" radni odnos izabranog kandidata prestaje danom isteka roka određenog ugovorom o probnom radu.

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

 • osnovna škola, NK;
 • šest mjeseci radnog iskustva.

 

III

Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

 

 1. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

 

 1. ovjerenu izjavu da kadidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

 

 1. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

 

 1. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 

 1. ovjerenu kopiju dokaza o traženoj stručnoj spremi – ovjerena kopija svjedočanstva ili drugog dokaza o stručnoj spremi;

 

 1. dokaz o radnom iskustvu – orginal ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu;

 

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene, potpune i uredne prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Ovaj javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske" i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto „čuvar" na Pravnom fakultetu Pale.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "PALE"

PALE

raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 30.6.2024. godine– 2 (dva) izvršioca.
 2. Voditelj produženog boravka, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme 1 (jedan) izvršilac.
 3. Profesor razredne nastave, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 (jedan) izvršilac.
 4. Profesor razredne nastave, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme - 1 (jedan) izvršilac.
 1. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", br. 1/16, 66/18,119/21) i članovima  5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 81/22), članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik RS" br. 37/19,13/20 i 72/21)  i članom 2.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) - u zavisnosti na koje radno mjesto se prijavljuje.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 81/22). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim o strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 6) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačaka 5) i 6) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom  dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu  predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,.

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi.

5) Dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o opisu radnog mjesta ili sitematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i  dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog  borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima kandidati mogu dostaviti dokumente iz stavova 3) i 4) člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" br: 74/23)

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli Škole.

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole:

 • 28.9.2023. godine sa početkom u 10.00 časova - testiranje i

istog dana sa početkom u 12.00 časova – intervju.

Kandidati se neće  posebno pozivati  na  testiranje i intervju, a  ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na Konkurs obavezno je da kandidati navedu tačnu adresu stanovanja i broj telefona.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu Škole, Milana Simovića broj 26, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u Školi. Na koverti navesti radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.Pedagog, .............. puna norma (do povrtka radnika sa bolovanja),  1 izvršilac

2.Profesor psihologije .......................................... 4 časa sedmično, 1 izvršilac

 

Konkurs se raspisuje za lica sa radnim iskustvom od najmanje 1 godine. Lice pod brojem (1.) prima se na određeno vrijeme do povrtaka radnika sa bolovanja, a pod brojem (2.) na određeno vrijeme do kraja školske godine odnosno do 31.08.2024. godine.

Kandidati pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik RS, broj 1/16, 66/18, 91/21 odluka US i 119/21) kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane  članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.gl.RS",br.41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) , Pravilnikom  o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.gl.RS",br.24/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.gl.RS",broj 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske",broj: 120/20).

(1)Opšti  uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6)uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkom 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2)Posebni uslovi:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom stanovanja potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju  :

1) Original ili ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6)uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža,

7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Na osnovu člana 104. stav (7) Zakona, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od  najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će otvarati dospjele koverte u ponedeljak 25.09.2023.godine u 13:15 č. i na oglasnoj tabli škole objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa , a testiranje i intervju će se obaviti u četvrtak 28.09.2023. godine u prostorijama škole za pedagoga i psihologa u 13:30 č., sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testirae i intervsju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Pprijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Rudo

Ulica Cara Dušana broj 35, 73260 Rudo.

Sa naznakon "za konkurs"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana