JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 31.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***********

JU OŠ "Vuk Karadžić" Vitkovci

74 265 Vitkovci donji

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

I - PREDMET

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić" Vitkovci, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić " Vitkovci.

II –OPIS POSLOVA

Direktor škole je odgovoran za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara školskom odobru i ministru.

III – MANDAT

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, zatim dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa dostavlja ministru, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodnog stava.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU  

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Kardžić" Vitkovci,  može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS  broj 01/16, 66/18, 91/21 i 119/21"), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS broj 81/22"), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS broj 49/18") i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
    

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

 • Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 198. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS broj 81/22").
 • Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke.
 • Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 • za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja na dužnost,
 4. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 5. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
 7. Uvjerenja da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 8. Prijedlog prgrama rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
 11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX, stav 1. Ustava BiH.

Uvjerenje iz tačke 6, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje  ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i neće se vraćati kandidatima.

VI – ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Vitkovci br.326. , 74265 Vitkovci Donji , sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIINapomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ „Vuk Karadžić" Vitkovci, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana