JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

JU OŠ "ĐORĐO PANZALOVIĆ" OSINjA

74 412 OSINjA

 

J A V N I     K O N K U R S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH  MJESTA ZA ŠK. 2023/24. godinu:

 

 1. Nastavnik fizike...........................1 izvršilac na 8 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, ukoliko se ne javi radnik sa iskustvom, razmatraće se prijave pripravnika

 

Opšti uslovi: koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom LK-e;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik Republike Srpske") br: 01/16, 66/18, 91/21. i 119/21-Odluka Ustavnog suda RS-e), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,("Sl.glasnik Rep. Srpske" br:81/22), Pravilnika o str.profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09., 86/10., 25/14 i 76/15.) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br: 74/23),

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i odredbama Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23).

Posebni uslovi:

(1) Poslove nastavnika, voditelja u produženom boravku i školskog bibliotekara obavljaju lica  koja, pored uslova utvrđenih Zakonom o radu treba da imaju:

1. završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine,

2. položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (ako se traži lice sa iskustvom),

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izda sertifikovana zdravstvena ustanova

(2)  Za dokazivanje uslova iz stava 1. tačka 3) prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda sertifikovana zdravstvena ustanova.

(3) Izuzetno od uslova iz člana 114. stava 1. tačka 2. i stava 3) tačka 3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Škola može na upražnjeno radno mjesto nastavnika, školskog bibliotekara i stručnog saradnika angažovati lice koje je steklo radni staž van Škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

(4) Navedeno lice ima obavezu da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u Školi.

(5) Lice iz st. 3.ovih uslova nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

(6) Pravo učešća na konkurs imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Sl.glasnik Republike Srpske'' broj, 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, a na osnovu člana 9. Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u OŠ-i:

* ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

* uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

* uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

* uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

* dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

* uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

* uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSKE".

Prijave sa adresom i brojem telefona slati na adresu: JU Osnovna škola „Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa sa naznakom: ne otvarati - „prijava na konkurs i na koje radno mjesto se prijavljujete".

Testiranje kandidata će se obaviti u ponedjeljak, 09.10.2023. godine u 10,00 sati, a intervju istog dana nakon testiranja u prostorijama ove Ustanove. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, već ih komisija evidentira da su nepotpune i neblagovremene i predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" VUKOSAVLjE

OMLADINSKA BB

74 470 VUKOSAVLjE

JAVNI K O N K U R S

za popunu upražnjenih radih mjesta

 

I Na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske  2023/2024.godine (najduže do 31.8.2024.godine) potrebni   nastavnici  za sljedeće nastavne predmete:

 

 1. MATEMATIKA .........................................  5 časova sedmično, 1 izvršilac
 2. MEDICINSKA GRUPA PREDMETA ( DR MEDICINE) ...... 6 časova sedmično, 1 izvršilac
 3. PRAKTIČNA NASTAVA

(ZA ZANIMANjE TEHNIČAR  CNC TEHNOLOGIJA) .......... 3 časa  edmično, 1 izvršilac

 

II Na određeno vrijeme, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najaduže do kraja školske 2023/2024.godine, potreban nastavnik za sljedeći nastavni predmet:

 1. MATEMATIKA ........................................ 18 časova sedmično, 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:01/16, 66/18, 91/21 i 119/21) i Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi  i načinu bodovanja  kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19), koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 

 1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;
 3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
 5. Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
 6. Uvjerenje  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18,35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i to:

 1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti ,
 2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
 3. Da ima položen stručni ispit  za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18,35/20, 92/20 i 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106.stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104.stav 7. i 8 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno  zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, ukoliko je raspisan konkurs za prijem lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko – metodičku grupu predmeta.
 6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.
 7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odrbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske(ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice pogunulog borca).
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),
 13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci dostavlja kandidat koji bude izbaran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs kandidati su obavezni  navesti sve dokumente koje dostavljaju uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi  i načinu bodovanja  kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 13.10.2023.godine, u 11 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpunu dokumentaciju škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 10.10.2023.godine.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „NIKOLA TESLA", Ul. Omladinska bb, 74470 VUKOSAVLjE, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU "UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

JAVNI  KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

 1. Profesor ekonomske grupe predmeta – 20 časova (puna norma) na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja sa radnim iskustvom
 2. Profesor prava – 4 časa na određeno radno vrijeme do 31.8.2024. godine sa radnim iskustvom

 

I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 42/18, 35/20, 92/20 i 55/23), kao i uslove propisane Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj 24/19).

II U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS" broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja  nastavnika.

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1.Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

2.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni ostvarenoj tokom studija,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

4.Uvjerenje o državljanstvu,

5.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog suda,

6.Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izdato od strane nadležnog MUP-a pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa,

7.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

8.Uvjerenje o vremenu provodenom na evidenciji za nezaposlena lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom izdato od strane Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije borca,

12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se razmatrati, dok se dokumentacija neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako ne pristupe testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se dana 10.10.2023. godine sa početkom u 9.00 časova u prostoriji broj 5.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja kandidata.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu škole Ulica Cara Dušana broj 18, 74000 Doboj sa naznakom „Za konkurs, pa navesti naziv radnog mjesta za koje kandidat konkuriše".

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

JU OŠ "NIKOLA TESLA" DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

 

Odluka

o poništenju dijela konkursa broj 890/23, objavljenog 16.8.2023. godine

 

I DJELIMIČNO SE PONIŠTAVA JAVNI KONKURS objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 16.08.2023. godine, i to u dijelu koji se odnosi na prijem u radni odnos: „tačka 4. nastavnik/profesor istorije, 1 izvršilac, pola norme, Centralna škola i PO Velika Sočanica, na neodređeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i tačka 8. nastavnik/profesor geografije, 1 izvršilac, pola norme, Centralna škola i PO Velika Sočanica, na neodređeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu", a na osnovu Rješenja, br. 24.120/616-421-66-3/23 od 18.09.2023. godine Republičke uprave za inspekcijske poslove.

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem br. 24.120/616-421-66-3/23 od 18.09.2023. godine, Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor prosvjetne inspekcije-Odjeljenje Doboj, Sektor prosvjetne inspekcije je naložila JU Osnovnoj školi „Nikola Tesla" Derventa da poništi javni konkurs, br. 890/23 od 16.8.2023. godine pod tačkom 4. nastavnik/profesor istorije, 1 izvršilac, pola norme, Centralna škola i PO Velika Sočanica, na neodređeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i tačkom 8. nastavnik/profesor geografije, 1 izvršilac, pola norme, Centralna škola i PO Velika Sočanica, na neodređeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Konkurs za navedena radna mjesta biće ponovo raspisan.

Na osnovu svega navedenog direktor škole donosi odluku kao u dispozitivu iste.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

JU OŠ "NIKOLA TESLA" DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

 

 1. nastavnik/profesor istorije, 1 izvršilac, 12 časova, Centralna škola i PO Velika Sočanica, na neodređeno radno vrijeme, pripravnik;
 2. nastavnik/profesor geografije, 1 izvršilac, 14 časova, Centralna škola i PO Velika Sočanica, na neodređeno radno vrijeme, pripravnik.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik  RS„ broj 74/23), te posebne uslove propisane članom  114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS" broj 81/22) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik  RS„ broj 74/23).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS" broj 81/22) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik  RS„ broj 74/23).

Potrebna dokumenta:
Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:


1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje o državljanstvu, 
5. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

6. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, dana 09.10.2023. godine, sa početkom u 09,00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „ Nikola Tesla" Derventa

Ul. Trg oslobođenja  br. 6, 74400 Derventa

sa naznakom – „Prijava na konkurs".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana