JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

JZU DOM ZDRAVLjA "SVETI SAVA" TESLIĆ

MARKA PEJIĆA 8

74 270 TESLIĆ

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I - Podaci o radnom mjestu

 

 1. Doktor medicine

-        broj izvršilaca dva (2)

-        trajanje rada – rad na određeno vrijeme (6 mjeseci)

II - Opšti uslovi za prijem

Opšti uslovi za kandidate su:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III - Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU DZ ,,Sveti Sava" Teslić:

 1. za radno mjesto Doktor medicine

-        da ima završen Medicinski fakultet (VSS) sa stečenim zvanjem Doktor medicine

-        položen stručni ispit

 

IV - Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjernoj kopiji:

-        ovjerenu kopiju ili original uvjerenja o državljanstvu,

-        ovjerenu kopiju ili original izvod iz matične knjige rođenih,

-        ovjerenu kopiju Lične karte,

-        ovjerenu kopiju ili original Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru);

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

 1. za radno mjesto Doktor medicine:

-        ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju Doktor medicine

-        ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zvanje Doktor medicine

V - Podaci o prijavi na konkurs

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na konkurs ne otvaraj" na protokol Ustanove, putem pošte na adresu: Javna Zdravstvena ustanova Dom zdravlja ,,Sveti Sava" Teslić, ulica Marka Pejića, broj 8 ili posredstvom Zavoda za zapošljevanje. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, neće biti uzete u razmatranje.

***

 

JU OŠ "ĐURA JAKŠIĆ" PODNOVLjE

74 217 PODNOVLjE

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

 1. Nastavnik razredne nastave, pripravnik,1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja a najkasnije do 30.9.2024.g.
 2. Nastavnik razredne nastave, lice sa položenim stručnim ispitom,1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 31.8.2024.g.
 3. Nastavnik istorije, 8 časova, pripravnik, na određeno vrijeme, a najkasnije do 30.9.2024,
 4. Nastavnik geografije, 10 časova, pripravnik, na određeno vrijeme a najkasnije do 30.9.2024.g.

II

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22 ) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz obaveznu potpisanu prijavu i biografiju, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena  protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava ,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični posupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava ,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 7. Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje iz tačke 6. u obavezi je da priloži kandidat.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS"br74/23):

 1. ovjerena foto - kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad za prijave iz  člana I tačke 2. konkursa;
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za prijave iz člana I tačke 2. konkursa;,
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 10. Priložena dokumentacija iz tačke 7., 8. i 9., u postupku bodovanja kandidata, uzima se u obzir pri primjeni Pravilnika u vezi sa članom 22. Pravilnika

IV

Testiranje i intervju će biti održani u petak 29.septembra 2023.g u 10,00 časova test, nakon završenog testiranja kandidati će biti intervjuisani.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .

V

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

VI

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII

Nakon zaključenja javnog konkursa i pregleda dostavljene dokumentacije kandidata , Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Komisija nakon obavljenog testiranja i intervjua sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

VIII

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

JU Osnovna škola "Đura Jakšić" Podnovlje,Doboj, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i obaveznom naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

IX

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

X

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" VUKOSAVLjE

OMLADINSKA 3

74 470 VUKOSAVLjE

 

ODLUKA

 

 1. Profesor razredne nastave -1 izvršilac,na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja-sa radnim iskustvom
 2. Nastavnik/profesor muzičke kulture-1 izvršilac - 6 časova, na odrđeno vrijeme a najduže do 31.08.2024.godine-sa radnim iskustvom

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 81/22) i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrste stručne spreme.

1.Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove,koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

2. Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 1.ovog pravilnika potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom:
1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4)uvjerenje da se kandiat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,a  nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

3) U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz stava 2.tačka 5. ovog člana,prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

4) Izuzetno od stava 2. tačka 7. ovog člana,ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,dostavlja kopiju radne knjižice.

5) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neče vraćati.

Testiranje i intrevju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu 04.10.2023. godine: test u 9:00 časova, a intervju u 10:00 časova.
 

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu šќole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. 
Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Aleksa Šantić" Vukosavlje, ulica Omladinska 3., 74 470 Vukosavlje.

***

JU OŠ "OBUDOVAC" OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

 

 1. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, 18 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

 

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu („Sl.glasnik RS", broj:1/06 i 66/18), uslove propisane članom 114 i 116 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS" broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
 3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
 7. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
 11.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
 12. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

 

-Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa

- Uvjerenje iz tačke 11. i 12. pribaviće Škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, s tim da datum izdavanja dokumenata ne smije biti starije od 6 mjeseci i isti se neće vraćati kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ''Obudovac'' u Obudovcu dana 05.10.2023. godine u 09 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće postavljen na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina „Glas Srpske" .

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola „Obudovac" 76235 Obudovac

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

***

JU "MEDICINSKA ŠKOLA" DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ
 

PONIŠTAVANjE DIJELA JAVNOG KONKURSA

za prijem radnika u radni odnos

 

U Konkursu za prijem radnika u radni odnos, koji je objavljen od strane JU Medicinska škola Doboj, u dnevnom listu „Glas Srpske" od 6.9.2023. godine, poništava se dio Konkursa za radno mjesto:

Nastavnik zdravstvene njege i praktične nastave, dipomirana medicinska sestra, puna norma, 22 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom  ....................................... 1 izvršilac.

***

JU OŠ "SRBIJA" CRKVINA

76 239 CRKVINA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

 1. NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE.......1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

 

 1. VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA.......1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2024.godine – 85% radnog vremena.

 

Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdato od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata škola pribavavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. da se ne vodi u Registaru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a koje se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra pravosnažno osuđenih lica za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivični djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem  izdatim od nadležnog suda po mjestu prebivališta koje kandidat dostavlja.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga da pribavi dokument - dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja  kopiju radne knjižice.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( član 114. stav 5. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

    

05.10.2023.godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 časova u prostorijama škole obavit će se test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole svakim radnim danom od 7:00 do 12:00 časova ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola „Srbija", 76 239 Crkvina.

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" VITKOVCI
74 265 VITKOVCI DONjI

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

I-PREDMET

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić" Vitkovci, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić " Vitkovci.

III – MANDAT

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, zatim dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa dostavlja ministru, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodnog stava.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Kardžić" Vitkovci, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS broj 01/16, 66/18, 91/21 i 119/21"), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS broj 81/22"), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS broj 49/18") i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
   

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

 • Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 198. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS broj 81/22").
 • Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke.
 • Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 • za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja na dužnost,
 4. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 5. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
 7. Uvjerenja da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 8. Prijedlog prgrama rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
 11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX, stav 1. Ustava BiH.

Uvjerenje iz tačke 6, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje  ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i neće se vraćati kandidatima.

VI– ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Vitkovci br.326., 74265 Vitkovci Donji , sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ „Vuk Karadžić" Vitkovci, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana