JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU OŠ "ŠAMAC" ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

na upražnjeno radno mjesto

 

 1. nastavnik matematike, puna norma, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sljedeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu i to:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu kandidat pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 114.stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 81/22.), članom 3. n) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15.), članom 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 74/18 i 26/19) i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

 

 • ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ako se to odnosi na kandidata.
 • dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ovjera ne starija od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 81/22.), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 74/18 i 26/19).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole: JU Osnovna škola „ŠAMAC" Šamac, Dositeja Obradovića 4., 76 230 Šamac ili lično na protokol svakog radnog dana.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Testiranje i intervju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana 29.3.2023. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati. Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pojavi na istom, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

          Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BOLjANIĆ

BRĐANI BB

74 322 BOLjANIĆ

 

J A V N I    K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik muzičke kulture, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2023. godine  - 1 izvršilac
 2. Nastavnik likovne kulture, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine – 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

U radni odnos za navedena radna mjesta  primaju se lica sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, u slučaju da se na konkurs ne prijavi lice sa iskustvom razmatrat će se prijave pripravnika.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 113. 114. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
-Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19)  je:

-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl.114. stav (5) ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole;

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove obaviće se u utorak 28.3.2023. u 9:00 časova u prostorijama škole, a intervju u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i intervju.

Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš’’ Boljanić, Brđani bb, 74322 Boljanić sa naznakom "za konkurs".

***

JU OŠ "OZREN" DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

 

K  O  N  K  U  R S

za popunjavanje upražnjenog  radnog   mjesta

 

 1. PROFESOR SRPSKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI ……… 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 17 časova redovne nastave,  na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva

Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci),

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, kao i da nije  upisano u poseban Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece koje se dokazuje Uvjerenjima koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem izdatim od nadležnog suda po mjestu prebivališta, koje kandidat dostavlja.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju   („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata koji nisu stariji od 6 mjeseci i  iste se neće vraćati kandidatima.

Test će se održati 27.03.2023. godine u 10:00 časova, a intervju istog dana u 11:00 časova, u prostorijama centralne škole.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u  prostorije  škole, ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Ozren", Donja Paklenica, Doboj, 74255 Paklenica.

***

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.Profesor /Nastavnik razredne nastave, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja                 -1 izvršilac

-Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

2.Profesor/Nastavnik razredne nastave, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja - pripravnik     -1 izvršilac

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:81/22). Ukoliko se ne prijavi kandidat sa položenim stručnim ispitom, biće razmatrane prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit odnosno pripravnik.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao.

Test i intervju je zakazan za srijedu, 29.03.2023.godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama JU OŠ „Vuk S. Karadžić" Doboj, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS"-navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, u protivnom prijava će se odbaciti kao nepotpuna i neće se razmatrati.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", br.74/18., 26/19.).

***

JU OMŠ "MARKOS PORTUGAL" DOBOJ

VIDOVDANSKA BB

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

Nastavnik muzike – Odsjek klavir – (2) izvršioca

 1. izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme godinu dana - pripravnik
 1. izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme, do kraja nastave u školskoj 2022/23

Odsjek solfeđo – (1) izvršilac

        (1) izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme godinu dana - pripravnik

       

Uslovi:

 1. Završena Akademija (sedmi stepen) –  diplomirani  muzičar –  pijanista,
 2. Diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom  114. i 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22 ) i člana 7.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 125. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19). 

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:

 1. Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,
 2. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 5. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (pribavlja škola samo za izabrane kandidate nakon izvršenog izora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18 i 26/19)  je:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije RVI;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 

Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ukoliko se ne jave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u obzir dolaze i kandidati bez položenog stručnog ispita.

Konkurs je otvoren deset (10) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima za nastavnika koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.03.2023. godine u 10:00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju

Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola „Markos Portugal" Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom „ZA KONKURS".

***

 

JU "TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BROD" BROD

JOVANA RAŠKOVIĆA 6

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta  u JU „Turistička organizacija opštine Brod", Brod

 

I - v.d.direktor JU „Turistička organizacija opštine Brod", Brod raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme i to:

1) Administrativni radnik ………………………………… 1 izvršilac

2) Samostalni referent odjeljenja za kulturu ………………. 1 izvršilac

 

II- Opis poslova

1) Administrativni radnik

Obavlja administrativne poslove na nivou cijele JU „TOOB".

Vodi arhivu službenih dokumenata JU „TOOB".

Zaprima, zavodi i distribuira dolaznu i odlaznu poštu.

Vodi personalnu dokumentaciju zaposlenih radnika, prijavu i odjavu radnika u skladu sa zakonskim propisima.

Prati organizaciju vremena direktora: zakazuje sastanke, pravi evidenciju obaveza, obavlja telefonsku korespodenciju i sl.

Nabavlja kancelarijski i potrošni materijal.

Obavlja proceduru javnih nabavki.

Vodi blagajnu JU „TOOB".

Predaje pazar i vrši druge poslove vezane za računovodstvenu dokumentaciju.

Evidentira satnice dolazaka i odlazaka radnika na posao.

Obavlja druge poslove po nalogu direktora.

2) Samostalni referent odjeljenja za kulturu

Predlaže i dogovara teme i realizuje ih u dogovoru sa direktorom.

Organizuje i priprema razne proslave prilikom značajnih datuma, istorijskih događaja i drugih manifestacija.

Organizuje i realizuje manifestacije kulturnog karaktera koji su bitni za Ustanovu i lokalnu zajednicu.

Organizuje i priprema književne večeri i druge oblike nastupa značajnih stvaralaca iz oblasti kulture.

Koordinira rad sa drugim ustanovama, organizacijama i udruženjima koji se bave kulturom.

Druge poslove po nalogu direktora

 

III-Opšti uslovi za prijem u radni odnos

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova JU „TOOB",

5) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

6) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom- član  IX tačka 1. Ustava BiH.

 

IV- Posebni uslovi

za radno mjesto iz tačke I podtačka 1):

SSS-ekonomskog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci od toga 6 mjeseci rada na poslovima administrativnog radnika .

Prednost pri konkursu imaju ratni vojni invalidi vojske RS i djeca poginulih boraca.

 

Za radno mjesto iz tačke I podtačka 2):

VSS-(240 ECTS), društvenog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva u turizmu i kulturi.

 

V - Potrebna dokumentacija

(1)Za prijavu na javni konkurs kandidati treba da imaju dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine  i foto-kopiju lične karte, a izjava da kandidat:

 

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX tačka 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u JU „TOOB" Brod.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže ovjerene foto-kopije:

1) diploma o završenoj stručnoj spremi,

2) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kome periodu je stečeno radno iskustvo).

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju u cilju ocjene stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata za obavljanje poslova i zadataka za radno mjesto na koje je konkurisao. O mjestu i vremenu održavanja usmenog intervjua, kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaz o ispunjenosti opštih i posebnih uslova .

VI- Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 7 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od  dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske", i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Brod

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU „Turistička organizacija opštine Brod", Brod, Ulica  Jovana Raškovića br. 6 sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU „Turistička organizacija opštine Brod", Brod.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana