JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 

*****

*****

*****

JPU "TROL" DERVENTA

MLADENA STOJANOVIĆA 11

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za radno mjesto

 

Na neodređeno vrijeme:

1.       Diplomirani psiholog ___________________________ 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

-        Da je državljanin RS, odnosno BiH

-        Da je stariji od 18 godina,

-        Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-        Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi (Uvjerenje o nekažnjavanju – SUP)

Posebni uslovi:

-        VSS – diplomirani psiholog

-        dokaz o iskustvu u radu sa djecom

-        dokaz o vremenu provedenom na BIRO-u

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-        Kraća biografija

-        Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)

-        Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)

-        Ljekarsko uvjerenje

-        Ovjerena fotokopija diplome

-        Ovjerena fotokopija lične karte

-        Uvjerenje o nekažnjavanju (SUP)

-        Potvrda sa BIRO-a o vremenu provedenom na istom

-        Potvrda iz ustanove ili druge organizacije u kojoj je realizovan rad sa djecom

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za izbor kandidata na konkursu će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prijave dostaviti u administrativnu službu JPU „Trol" Derventa ili putem pošte na adresu: JPU „Trol", M.Stojanovića 11, 74400 Derventa.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem u radni odnos

 1. Jednog profesora njemačkog jezika za 4 časa nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu, i to do povratka radnice sa funkcije direktora, ali najkasnije do 31.08.2024. godine;
 2. Jednog profesora matematike za 10 časova nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2024. godine;
 3. Jednog profesora likovne kulture za 2 časa nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2024. godine;
 4. Jednog profesora medicinske grupe predmeta (doktor medicine) za puno radno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2024. godine;
 5. Jednog profesora medicinske grupe predmeta (doktor medicine) za 14 časova nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2024. godine;
 6. Jednog profesora pravoslavne vjeronauke za 19 časova nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
 7. Jednog bibliotekara na puno radno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do povratka radnice sa bolovanja, odnosno porodiljsko bolovanja.
 8. Jednog profesora medicinske grupe predmeta (Dipl. farmaceuta),  sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2024. godine;

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI za kandidata

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:
- Uvjerenje o državljanstu,
- Izvod iz matične knjige rođenih ,
- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj  školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

-uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ;
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu. (Ne treba za pripravnika)

-uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganja stručnog ispita.
- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104.stav 1.tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole dana: 26.09.2023. godine.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 29.09.2023. godine u 09,00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pisanim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU "SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

O PRIJEMU RADNIKA U RADNI ODNOS

 

Određeno radno verijeme, do povratka radnika sa bolovanja

 

 1. Profesor engleskog jezika, sa radnim iskustvom ……………… 6 časova

I        Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

 

II       U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školkama („Sl.glasnik RS" br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS" broj: 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

* Kandidati treba da dostave sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu na konkurs
 2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,
 4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ,
 5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ,
 6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :
  -   vrsta posla,
  -   stepen stručne spreme i
  -   dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
  Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
 8. Uvjerenje od  Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom (lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava - ne mogu obavljati rad u školi),
 9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,
 10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

******

 • Uvjerenje o nekažnjavanju, iz posebnog registra, (koje se vadi u MUP-u) škola će naknadno pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran, odnosno primljen u radni odnos.
 • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos (ne smije biti starije od 6 mjeseci).

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren od 13.09.2023. godine do 21.09.2023. godine, a objavnjen je u dnevnom listu " Glas Srpske".

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole : 22.09.2023.godine, (od strane komisije).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se  25.09.2023. godine u 9,00 časova u prostoriji br. 10.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Izabrani kandidat počinje sa radom poslije isteka žalbenog roka.

***

JU OŠ "GORNjA SLATINA" GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

 

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesto

 

 1. Radnik na održavanju čistoće  -1 izvršilac-70% norme , u područnom odjeljenju Gajevi, na neodređeno vrijeme.

 

Uslovi: Najmanje završena osnovna škola

Uz potpisanu prijavu sa obaveznim navođenjem broja telefona kandidat je dužan da dostavi:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih iliovjerenu kopiju lične karte
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Diplomu o završenoj  školi
 4. Ljekarsko uvjerenje, (dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa)
 5. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela kaja ga čine nedosotjnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti i isto će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 6.  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.
 7. podatke iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije i iste se neće vraćati kandidatima.

Oglas ostaje otvore osam (8) dana od dana objavljivanja na sajtu Zavoda za zapošljavanje RS.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Intervju sa prijavljenim kandidatima će se obaviti dana 26. 09. 2023. Godine sa početkom u 09:30 časova u prostorijama škole.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Gornja Slatina" 76238- GORNjA SLATINA.

***

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 1. Nastavnik estetike struke (profesor likovnih umjetnosti, profesor primjenjenih umjetnosti, akademski slikar) – 1 izvršilac, 2 časa, na određeno radno vrijeme do 31. 8. 2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i
 2. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta: analitička hemija (diplomirani hemičar, profesor hemije, diplomirani farmaceut) - 1 izvršilac,  2 časa, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31. 8. 2024. godine, lice sa radnim iskustvom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18 i 35/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS" broj: 120/20) i Pravilnika o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

 U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

 

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
 5.  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
 6.  uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu  prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa položenim stručnim ispitom,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
 2. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 3. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar "Jovan Dučić", ul. Karađorđeva bb,  74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske". Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u ponedjeljak, 25.9.2023. godine sa početkom u 13.00 časova

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

JU OŠ "VASO PELAGIĆ" PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

 

JAVNI  KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

NA ODREĐENO  VRIJEME – do 31.08.2024. godine

 

 1. Voditelj produženog boravka, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ….............1 izvršilac

Uslovi konkursa

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16,66/18, 91/21 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

 

 1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
  (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
 5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 8. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za radna mjesta sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom);
 11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi ;
 12. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 13. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 14. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radna mjesta sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom);
 15.  uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 16. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 17. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 12, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 14, odnosno ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,dostavlja kopiju radne knjižice.

Dana, 27.09.2023. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Testiranje kandidata u 9 časova.

Intervju sa kandidatima u 10 časova.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

 

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vaso Pelagić" Pelagićevo, Vuka Karadžića 76, Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23).

***

JU OŠ "SVETI SAVA" KAKMUŽ

BARE I BR. 11

74 317 PETROVO

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

Raspisuje se javni  konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesta :

 1. Profesor/nastavnik srpskog jezika i književnosti- 17 časova,1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do kraja šk.2023/2024 godine,
 2. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja – 8 časova, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do kraja šk.2023/2024 godine,
 3. Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do kraja šk.2023/2024 godine
 4. Voditelj produženog boravka, 3 izvršioca sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, puna norma;

 

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

II

 1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 i 81/22) ,Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. glasnik RS broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik RS broj 37/19, 13/20 i 72/21).
 2. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17 i 31/18,84/19 ,35/20 , 63/20 i 81/22).
 3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 i 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređenja oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

IV

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

 1. ovjerena foto - kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
 4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,
 5. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca;
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 9. Kratku biografiju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

V

          Javni konkurs je otvoren osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske", posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

VI

Prijave se mogu dostaviti lično, ili poštom na sledeću adresu:

JU OŠ "Sveti Sava" Kakmuž,Bare 11, 74317 Petrovo, sa naznakom „Javni konkurs za prijem u radni odnos".

VII

          Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremene, i koji budu ispunjavali uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Kakmužu dana 25.09.2023.godine ( ponedjeljak) u sljedećim terminima:

-Testiranje sa početkom u 10,00 časova

- Intervju sa početkom u 11,00 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ "GORNjA SLATINA" GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka…….1 izvršilac-100% norme na određeno vrijeme-do 31. 08. 2024.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom
 2. Nastavnik geografije…..1 izvršilac za 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Ukoliko se za radno mjesto pod tačkom 1. ne javi lice sa položenim stručnim ispitom, razmatrat će se i prijave lica bez iskustva, odnosno bez položenog stručnog ispita.

Kandidati moraju da ispunjava sledeće uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela kaja ga čine nedosotjnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, , zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti i isto će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 5.  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.
 6. podatke iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi:

 1. Završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti ( na osnovu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača) i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik RS" broj 81/22).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Uz potpisanu prijavu sa obaveznim navođenjem broja telefona i e-mail adrese i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19), i to:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto ,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom 3., prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja ovjerenu kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se održati 26.09.2023. godine u prostorijama škole sa početkom u 09:30 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ukoliko se ne pojave na istom smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske"

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Gornja Slatina" 76 238 Gornja Slatina.

***

JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" VUKOSAVLjE

OMLADINSKA 3

74 470 VUKOSAVLjE

 

ODLUKA

 

 1. Nastavnik/profesor likovne kulture -1 izvršilac—12 časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja-sa radnim iskustvom

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske,broj:81/22) i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  ovog Zakona  ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrste stručne spreme.

 

1.Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove,koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5)da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

2. Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 1.ovog pravilnika potrebno je dostaviti  i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom:
1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4)uvjerenje da se kandiat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

3)U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz stava 2.tačka 5. ovog člana,prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

4)Izuzetno od stava 2. tačka 7. ovog člana,ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje  o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,dostavlja kopiju radne knjižice.

5)Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neče vraćati.


Testiranje i intrevju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u srijedu 27.09.2023. godine: test u 9:00 časova, a intervju u 10:00 časova.
Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu šќole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. 
Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Aleksa Šantić" Vukosavlje, ulica Omladinska 3.,74470 Vukosavlje.

***

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 1. Bibliotekar – 1 radnik na puno radno vrijeme do 31.08.2024. godine,

lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkursu:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16, 66/18, 91/20 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne  uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/23). 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, odnosno uvjerenje o najmanje tri godine igračkog staža za lica iz stava 2. tačka 2) ovog člana,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz. tačke 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

- Izuzetno od tačke 7), ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata, koji      ne smiju biti stariji od šest mjeseci, i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/23).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. testiranje i intervju će se  obaviti 27.09.2023. godine, sa početkom u 9,30 sati u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole „Liješće". Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „GLAS SRPSKE" Banja Luka .

 

Prijave slati na adresu:

JAVNA USTANOVA

OSNOVNA ŠKOLA „LIJEŠĆE"

Liješće bb,

74450 BROD

sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati-

za radno mjesto (navesti)

 

 

***

JU OŠ "JEVREM STANKOVIĆ" ČEČAVA

74 274 ČEČAVA

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – puna norma, na određeno vrijeme do kraja nastave u školskoj 2023/2024. godini.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23).

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, e-mail adresom, kontakt- telefonom i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci;

Uvjerenje iz člana 5. stav 1. tačka 4), 5) i 6) Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 26.09.2023. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Jevrem Stanković" Čečava, Teslić - 775, 74274 Čečava, opština Teslić, sa naznakom „ZA KONKURS".

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" TESLIĆ

SVETOG SAVE 78

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

 1. Nastavnik/profesor razredne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,
 2. Nastavnik/profesor razredne nastave, pripravnik, puna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,
 3. Nastavnik/profesor razredne nastave, pripravnik, puna norma, na određeno vrijeme, a najduže do 31.12.2023. godine
 4. Voditelj produženog boravka, jedan izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,
 5. Nastavnik/profesor osnova informatike, pripravnik, 14 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora škole,
 6. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja, pripravnik, 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora škole,
 7. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja, pripravnik, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,
 8. Nastavnik/profesor fizike, 18 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,
 9. Nastavnik/profesor geografije, pripravnik, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,
 10. Nastavnik/profesor likovne kulture, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine.

 

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)  da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3)  da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

   

Za navedena radna mjesta pod brojevima 1., 4., 8. i 10. potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 81/22). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ukoliko se na konkurs na radno mjesto pod brojevima 1., 4., 8. i 10. ne prijavi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, u obzir će se uzeti i prijave kandidata koji imaju status pripravnika.

Uz prijavu na konkurs (sa potpisom i kontakt telefonom) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i  dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a to je:       

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice  poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti:

1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja  uz prijavu  moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće  razmatrati. Testiranje i intervju sa  kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se prema sljedećem rasporedu:

 • četvrtak, 28.09.2023.godine sa početkom u 13:00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Teslić, Svetog Save 78, 74 270 Teslić, sa naznakom "Za konkurs".

***

JU OŠ "19.APRIL" DERVENTA

SVETOG SAVE 4

74 400 DERVENTA

 

J A V N I   K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „ 19.april" u Derventi

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole „ 19.april" u Derventi raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „ 19.april" Derventa.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovaran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III – Mandat

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od  osam dana od dana razmatranja prijava.Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV- Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i na osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, Statutom škole, te Pravilnikom o radu.

Posebni uslovi radnog mjesta

V - Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik  RS „ broj 1/16, 66/18 91/21- odluka US i 119/21) i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 81/22) i Pravilnikom  o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS„ broj 70/23) i to :

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 198. stav 2.

Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 81/22),

 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao nastavnik ili stručni saradnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 198.stav 3. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 81/22),
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

VI- Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na Konkurs , kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to :

1.Uvjerenje o državljanstvu,

2.Izvod iz matične knjige rođenih,

3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove , koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

4.Diplomu o stečenoj stručnoj spremi

5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Potvrda/Uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

7.Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

8.Uvjerenje da lice nije osuđeno pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost ),

9.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem( ne starije od 3 mjeseca),

10.Preporuku ranijeg poslodavca odnosno Preporuku nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

11.Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

12.Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokumenta se dostavljaju u originalu, ili kao ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

VII- Objavljivanje konkursa

Ovaj konkurs će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

VIII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu :

 JU Osnovna škola „  19.april " Derventa, Svetog Save 4, 74 400 Derventa , sa naznakom „ Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole".  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i isti neće biti vraćeni kandidatima.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam ( 8 ) dana od dana prijema odluke.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana