JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 31.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***********

SLOBOMIR P UNIVERZITET

Broj: 50/23-SPU

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni Glasnik Republike Srpske br. 67/20), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos:

1. Redovni profesora za predmete:

 • Klavir,
 • Istorija pijanizma,

   -  Korepeticija 

   -  Čitanje sa lista.

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 • biografija,
 • bibliografija,
 • diploma o stečenom zvanju,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
 • dokaz o prethodnom izboru u zvanje za prve tri pozicije (ukoliko ga kandidat posjeduje).
 • odluka o izboru u akademsko  zvanje redovnog profesora.

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone 055/231-180 i 055/231-153, kao i na e-mail; [email protected]

***

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELjINI

Broj: P-13-1/23

DP/DP

 

          Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS" broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS" broj 101/22)  i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunjavanje radnog mjesta

 

 1. STRUČNI SARADNIK

          1 izvršilac – na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja,

 1.  TUŽILAČKI ASISTENT – DAKTILOGRAF

1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

POSEBNI USLOVI:

 1. STRUČNI SARADNIK
 • VSS – Pravni fakultet
 • Položen pravosudni ispit
 • Dvije (2) godine radnog iskustva na pravnim poslovima.
 • Poznavanje rada na računaru
 1. TUŽILAČKI ASISTENT – DAKTILOGRAF
 • SSS – IV stepen
 • Poznavanje rada na računaru
 • Šest (6) mjeseci radnog iskustav na istim ili sličnim poslovima

OPŠTI USLOVI:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.
 • da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

 • diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),
 • fotokopiju uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatih od poslodavca tj. ovlaštenog rukovodioca organa, kojim dokazuje podatke na kojim poslovima je kandidat radio, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu;
 • original ili ovjerenu fotokopiju drugih dokaza o ispunjavanju posebnih uslova

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

 • ličnu kartu ili pasoš
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3  mjeseca),
 • pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:

„pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu".

 • pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:
 • „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa".

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske", na njeb stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana