JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

Bosna i Hercegovina                                            

Republika Srpska                                                 

                                              

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                                

Broj: 080-0-Su-23-000 837                           

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

 

           Za prijem asistenta (daktilografa)  za rad na određeno vrijeme, najduže do dvije godine …………… 2 izvršioca

 

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

           Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.

          - šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

          -obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom

 

          UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:

 

          - uvjerenje o državljanstvu

          - izvod iz matične knjige rođenih

          - dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

          - dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)

          - sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

          - dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

 

          Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

          Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

          Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3 sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

 

          Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.     

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina

Karađorđeva 5,

tel.: 055/206-382,

e-mail: [email protected]

Broj : 1185/23

 

Na osnovu člana 106, stav 1 i 132, stav 3 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj : 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), direktor  škole  r a s p i s u j e :

 

K O N K U R S
     za prijem radnika u radni odnos

 • Nastavnik klavira .......................... puna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
 • Nastavnik klavira ......................... puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
 • Nastavnik klavira ........................ 6 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, pripravnik, 1 izvršilac,
 • Nastavnik gitare .......................... 12 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, pripravnik, 1 izvršilac
 • Nastavnik sviranja horskih partitura ...... 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, pripravnik, 1 izvršilac,

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poslove nastavnika ima pravo da obavlja lice koje osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj : 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15), ispunjava i uslove propisane u članu 104 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj : 41/18, 35/20, 92/20 i  55/23).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova, i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i


6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat uz prijavu.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1)  ovjerenu foto - kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2)  uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko - metodičkoj grupi predmeta, koje dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;

3 ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom) ili

-    uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom);

4)  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
6)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
          1.    vrsta posla,
          2.    stepen stručne spreme i
          3.    dužina radnog staža po vrstama posla

-    (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom);
7)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104, stav 7 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni  glasnik  Republike Srpske", broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole – Karađorđeva 5, 76 300 Bijeljina, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Muzičke škole "Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina, dana 05.10.2023.godine, /ČETVRTAK/, sa početkom u :

       10,00 časova za nastavnike klavira;
       10,30 časova za nastavnika gitare i sviranja horskih partitura;

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANjAC" BIJELjINA, Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika po konkursu – ……." OBAVEZNO NAVESTI ZA KOJE RADNO MJESTO SE KANDIDAT PRIJAVLjUJE.

***

REPUBLIKA SRPSKA            

JU Osnovna škola „Sveti Sava''            

Bijeljina, Crnjelovo 76328 ,Glavna ulica 15

Broj: 1077/2023

 

 

            Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/2022), na osnovu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj 74/18, 26/2019, 74/23) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) direktor/ca  JU Osnovne škole "Sveti Sava" Crnjelovo donosi odluku i objavljuje:

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1.Nastavnik/ca Fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - 4 časa redovne nastave, 16,66% radne norme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2024. godine ______________izvršilac 1.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav 1. i stav 2. tačka 5, 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ( "Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na Konkursu imaju u lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijuma za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 74/18, 26/19, 74/23).

Uz prijavu na raspisani Konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na Konkurs ,sa biografijom potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu koje ne može biti starije od 6 mjeseci,
2) da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom Lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje Ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti,

5) da nije upisan u Registar lica pravnosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje Uvjerenjem iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični vpostupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnimlicem, što se dokazuje Uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentacijuna osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih članom 127. stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Služeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 74/18, 26/19, 74/23).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Uz potpisanu prijavu, kandidat je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. člana 21. člana 22. i člana 23 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 102/14, 45/16,74/18, 26/19, 74/23):

Odgovarajuća stručna sprema, što se dokazuje ovjerenom kopijom diplome:

1) ovjerena kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polagalja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test i intervju održaće se dana 4.10.2023. godine u 8.00 časova. Test i intervju sa kandidatima za navedeno radno mjesto obaviće se  u prostorijama centralne škole JU Osnovne škole "Sveti Sava"  Crnjelovo. Navedeni test i intervju će se obaviti samo sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa.

Komisija će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije , sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i istu objaviti na Oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola " Sveti Sava", Ul.  Glavna ulica 15, 76328 Crnjelovo Gornje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini, odnosno od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELjINI

Broj: P-22-1/23

 

DP/DP

 

          Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS" broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS" broj 101/22)  i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini broj A-308/23 od 12.05.2023. godine, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje

 

 K  O  N  K  U  R  S

 za stručno osposobljavanje

 

 1. PRIPRAVNIK – VOLONTER  - 1 (jedan) izvršilac na period od 2 (dvije) godine

 

POSEBNI USLOVI

 • VSS – Pravni fakultet

OPŠTI USLOVI:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.
 • da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

 • diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

 

 • ličnu kartu ili pasoš
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3  mjeseca),
 • pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:

„pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu".

 • pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:
 • „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa".

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske", na njeb stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana