JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

REPUBLIKA SRPSKA

JU Srednja stručna škola, Janja

Karađorđeva  250, telef: 055/543-012,

e-mail: [email protected]

Broj: 504/23

 

Na osnovu člana 104 i 106 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.Gl.RS broj: 41/18, 35/20 i 92/20), člana 4 Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (Sl.Gl. RS broj: 24/19) (Pravilnik o postupku), direktor škole raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

Na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine:

 

1. Nastavnika/cu  za predmet Osnove pekarstva, jedan izvršilac, na 2 časa rada sedmično, sa iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,

2. Nastavnika/cu  za predmet Praktične nastave  za kuvare, jedan izvršilac, na 8 časova nastave sedmično, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u njastavi.

Za sve kandidate važi, kod prijave na konkurs da, pored opštih uslova iz Zakona o radu (Sl.gl.RS broj: 1/16,66/18 i 119/21),  ispunjavaju i posebne uslove iz Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim  tehničkim i srednjim stručnim školama.

Postupak prijema radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku, na osnovu uredno, svojeručno potpisane i uredno dostavljene prijave na konkurs uz koju se dostavlja i kratka biografija sa ličnim podacima i podacima za kontakt, sa dokazima navedenih u opštim i posebnim uslovima.

Opšti uslovi su:

- da je državljanin/ka  Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, dokazuje se uvjerenjem  o državljanstvu,

- da je punoljetan/a, izvodom iz Matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban/a, ljekarskim uvjerenjem koje nije staraije od 6 mjeseci  (dostavlja ga samo kandidat koji bude primljen, a prije zaključenja ugovora o radu),

- da nije osuđivan/a i da se ne nalazi u registru pravosnažno osuđenih lica za krivična djela koja ga čine nepodobnim za rad u školi i nastavi,   uvjerenje će pribaviti škola,

- da protiv njega/nje  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugog nasilja nad djecom ili maloljetnim licima,  uvjerenjem od suda koje dostavlja kandidat uz prijavu.

Posebni uslovi. Osim gore navedenog kandidati su obavezni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se  vrši bodovanje kandidata i to:

- ovjerenu kopiju diplome o završenom obrazovnom programu u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova u stručnom, traženom zanimanju, a za pedmet Praktične nastave kuvarstva: peti stepen kuvar-specijalista ili ugostitenjsko-kulinaraski tehničar specijalista,

- uvjerenje o položenoj prdagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako ih nije polagao u toku studija,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da je u cijelosti ili djelimično oslobođen polaganja stručnog ispita ili je položio razliku ispita, prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita,

- dodatak diplomi o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena, ako u diplomi ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o vremenu provedenom u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, kao nezaposleno lice koje traži zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu u zanimanju koje se traži u konkursu, koje treba da sadrži podatke o vremenu provedenom na radu, nazivu radnog mjesta i potrebnoj stručnoj spremi,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave o statusu člana porodice, ratnog vojnog invalida, borca ili poginulog borca Vojske Republike Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, ako je član takve porodice ili je sam u statusu borca ili invalida.

Uz prijavu se dostavljaju dokazi (iz opštih i posebnih uslova), kao ovjerene kopije i neće se vraćati kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su radni staž, u potrebnoj struci, stekli i van škole i nemaju položen stručni ispit, ako ispunjavaju  ostale uslove konkursa.

Škola će na oglasnoj tabli istaći imena kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje kandidata će se obaviti u petak 22.09.2023.godine u 12.00 časova, nakon čega će se obaviti i intervju sa kandidatima, istog dana. U tom smislu kandidati se neće posebno pozivati. Za kandidate, koji se u zakazano vrijeme ne odazovu na ovaj poziv, smatraće se da su odustali od prijave.

Rang liste  sa brojem bodova, Komisija za izbor staviće na oglasnu površinu u školi na vidnom mjestu.

Škola će pismenim putem  kandidatima dostaviti obavjestiće o izvršenom izboru kandidata.

Prijave, sa ovjerenim kopijama svih dokumenata, slati na adresu Javna ustanova Srednja stručna škola Janja, ulica Bijeljinska 250, 76316 Janja ili lično predati u administrativnoj službi škole. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće  se razmatrati.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC « VUK KARADžIĆ « LOPARE

Dositeja Obradovića bb

Telefon: 055/650-184, 055/650-137

E-mail:   [email protected]

Broj:  839/23

 

           Na osnovu člana  106. i 132. stav (3) tačka 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( « Službeni glasnik Republike Srpske « broj:  41/18, 35/20, 92/20 i 55/23),   Direktor Škole raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik srpskog jezika, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme do 31. 8. 2024. godine, 1 izvršilac
 2. Nastavnik računarstva i informatike, 8 časova, pripravnik, na određeno vrijeme do 31. 8. 2024. godine, 1 izvršilac
 3. Nastavnik hemije, 8 časova, pripravnik, na određeno vrijeme do 31. 8. 2024. godine, 1 izvršilac
 4. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 4 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno vaspitnom procesu, na određeno vrijeme do 31. 8. 2024. godine, 1 izvršilac
 5. Nastavnik elektrotehničke struke,  6 časova praktične nastave, pripravnik, na određeno vrijeme do 31. 8. 2024. godine, 1 izvršilac
 6. Nastavnik muzičke kulture, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme do 31. 8. 2024. godine,  1 izvršilac
 7. Nastavnik likovne kulture, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme do 31. 8. 2024. godine,  1 izvršilac
 8. Pedagog, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do

31. 8. 2024. godine,  1 izvršilac

 

  Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

           Pored opštih uslova, utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/16, 66/18, 91/21- Odluka  Ustavnog  suda  Republike  Srpske i 119/21), kandidati za nastavnike treba da ispunjavaju i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, a kandidati za stručnog saradnika uslove iz člana 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju   („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12, 80/14 i 83/15), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 120/20) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 24/19).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 24/19).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom stanovanja, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta ili maloljetnog lica, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, dostojanstva ličnosti, trgovine ljudima. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5) Uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta ili maloljetnog lica, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga.

Pored opštih uslova kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno vaspitnom procesu, za radno mjesto pod br.  4.

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ipita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, za radno mjesto pod brojem  4. 

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa.
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  za radno mjesto za koja se traži radno iskustvo, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu za radno mjesto pod brojem 4. imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju « Službeni glasnik Republike Srpske « broj:  41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).

Navedeno lice je dužno položiti stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u Školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli Škole.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  27. 9. 2023. godine od  8,00 sati srpski jezik, računarstvo i informatika; od 9,00 sati  hemija, fizičko vaspitanje i praktična nastava elektrotehničke struke; od 10,00 sati muzička kultura i likovna kultura; od 11,00 sati pedagog.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC «Vuk Karadžić» Lopare, Dositeja Obradovića bb  75240 Lopare sa naznakom  «PRIJAVA NA KONKURS« (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

JU OSNOVNA ŠKOLA ''FILIP VIŠNjIĆ''

DONjA TRNOVA

Broj: 808/2023.

 

             Na osnovu člana 125. Stav (1) i člana 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 81/2022.), direktor JU Osnovna škola ''Filip Višnji'',  Donja Trnova  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjeno radno mjesto

 

 1. Nastavnik hemije, sa radnim iskustvom,  6 (šest) časova redovne nastave sedmično na određeno vrijeme, do 31. 08. 2024. godine;

 

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/2016, 66/2018. i 119/2021.) i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022.), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 81/2022.) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu za upražnjena radna mjesta imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022.) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/2023.).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, , što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/2022.) i  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/2023.):

a) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b)) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom d), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke e), ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

 

Dana, 26. 09. 2023. godine (utorak) u 10:00 časova obaviće se testiranje, a u 11:00 časova istog dana i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ''Filip Višnjić'' u Donjoj Trnovi.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ''Filip Višnjić'', Donja Trnova 76335.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

Bosna i Hercegovina                                             

Republika Srpska                                                                                                

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                                

Broj: 080-0-Su-23-000 733                              

 

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

 

           Za prijem asistenta (daktilografa)  za rad na određeno vrijeme, najduže do dvije godine …………… 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.

- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)

- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3 sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ " VELjKO ČUBRILOVIĆ " PRIBOJ

Broj: 688/23

 

Na osnovu člana 152. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. glasnik RS, br 81/23) direktor JU OŠ Veljko Čubrilović Priboj, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o poništenju konkursa

 

Poništava se Konkurs za upražnjena radna mjesta broj: 651/23 od 25.8.2023. godine, objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana, 30.8.2023. godine, računovođa škole, 75% norme,  na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, 1 izvršilac. 

     

O b r a z l o ž e nj e


Konkurs za upražnjena radna mjesta broj: 651/23 od 25.8.2023. godine, objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana, 30.8.2023. godine, računovođa škole, 75% norme,  na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, 1 izvršilac, gašenje PO Peljave i promjena norme za upražnjeno radno mjesto i proceduralne greške.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Knez Ivo od Semberije", Bijeljina 76300

Neznanih junaka 46,

tel.: +387 55 242 162,

 e-mail: [email protected]   

Broj: 2098/23

 

Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152.stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br.81/22), JU Osnovna škola „Knez Ivo od Semberije" Bijeljina  o b j a v lj u j e

 

K O N K U R S

Za upražnjena radna mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave, puna norma na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom, četiri izvršioca,
 2. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, lice sa radnim iskustvom, jedan izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23)  i to:

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke 7), ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Dana, 26.9.2023. godine u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 13 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, Neznanih junka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i dnevnog lista „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 Republika Srpska

Grad Bijeljina

JU Osnovna škola „ Jovan Dučić" Bijeljina

Broj:1002/23

 

Na osnovu člana 125. stav 1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,,Sl. gl. RS", br. 81/22), direktor škole raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik njemačkog jezika, 10 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva – 1 izvršilac,
 2. Nastavnik razredne nastave, puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine – 1 izvršilac,
 3. Nastavnik likovnog, 4 časa redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine – 1 izvršilac.
 4. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstva, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

đ) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „ Službeni glasnik RS", br. 74/23), i to:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), 

 2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

 1. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 2. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 3. uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrzovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,  prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" br. 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik RS", br. 81/22).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  28.09.2023. godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama centralne škole u Bijeljini.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Zatvorene koverte sa prijavama dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ,,Jovan Dučić", ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Ekonomska škola, Bijeljina

Adresa,  Račanska 96,

Tel 055/250-439,

e-mail: [email protected]

 Na osnovu člana  106.,  132. stav (3) tačka 13), 133. stav (10) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  („Službeni glasnik Republike Srpske", broj  41/18, 35/20, 92/20 i 55/23),  direktor Škole raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta nastavnika

 

 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma časova sedmično, na neodređeno radno vrijeme,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
 2. Nastavnik ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.08.2024. godine,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

  Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

           Pored opštih uslova, utvrđenih  opštim propisom o radu i posebnih uslova propisanih  članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem radnika u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

 Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom, kratkom biografijom i adresom prebivališta, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv  službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv  službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga.

  Kandidat  dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i

to:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ipita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokumenta iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa.
6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

    - vrsta posla,  stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20,  92/20 i 55/23), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 Pravo učešća na Konkursu imaju lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, (član 104. stav (7)  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

   Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje  i  intervju   za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se:

Za kandidate za radno mjesto pod rednim brojem 1.

        -  dana 28.09.2023. godine (četvrtak) u 10,00 časova, u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini, Račanska 96.

Za kandidate za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • dana 28.09.2023. godine (četvrtak) u 12,00 časova, u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini, Račanska 96.

  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremena,  nepotpuna i neovjerena dokumentacija   neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja u «Glasu Srpske».

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Ekonomska škola Račanska 96, Bijeljina sa naznakom  «PRIJAVA NA KONKURS«.

 Broj: 1252/23

***

REPUBLIKA SRPSKA                 

JU Osnovna škola „Sveti Sava''            

Bijeljina, Crnjelovo 76328 ,Glavna ulica 15

tel.: 055/301-278,

e-mail: [email protected]

Broj: 1041/2023

 

            Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/2022), na osnovu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj 74/18, 26/2019, 74/23) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) direktor/ca  JU Osnovne škole "Sveti Sava" Crnjelovo donosi odluku i objavljuje:

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1.Nastavnik Geografije- 8 časova redovne nastave, 33,33% radne norme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2024. godine  ______________ izvršilac 1,

2.Nastavnik Tehničkog obrazovanja- 2 časa redovne nastave,  08,33% radne norme, sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2024. godine ____________ izvršilac 1,

 

3.Nastavnik Matematike - 20 časova redovne nastave, 83,33% radne norme, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, odnosno do  povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva ___________ izvršilac 1,

4.Nastavnik Osnova informatike- 6 časova redovne nastave, 25% radne norme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2024. godine ______ izvršilac 1.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav 1. i stav 2. tačka 5, 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ( "Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na Konkursu imaju u lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijuma za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 74/18, 26/19, 74/23).

Uz prijavu na raspisani Konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na Konkurs ,sa biografijom potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu koje ne može biti starije od 6 mjeseci,
2) da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom Lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje Ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti,

5) da nije upisan u Registar lica pravnosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje Uvjerenjem iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični vpostupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnimlicem, što se dokazuje Uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentacijuna osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih članom 127. stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Služeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 74/18, 26/19, 74/23).

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Uz potpisanu prijavu, kandidat je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. člana 21. člana 22. i člana 23 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 102/14, 45/16,74/18, 26/19, 74/23):

Odgovarajuća stručna sprema, što se dokazuje ovjerenom kopijom diplome:

1) ovjerena kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polagalja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,


2) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test i intervju održaće se prema slijedećem rasporedu: 1) za radno mjesto pod rednim brojem 1. dana, 28.9.2023. godine u 10.00 časova, 2) za radno mjesto pod rednim brojem 2. dana, 27.9.2023. godine u 10.00 časova, 3) za radno mjesto pod rednim brojem 3. dana, 28.9.2023. godine, u 12.00 časova i 4) za radno mjesto pod rednim brojem 4. dana, 27.9.2023. godine u 12.00 časova. Test i intervju sa kandidatima za navedena radna mjesta obaviće se  u prostorijama centralne škole JU Osnovne škole "Sveti Sava"  Crnjelovo. Navedeni test i intervju će se obaviti samo sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa.

Komisija će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije , sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i istu objaviti na Oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola " Sveti Sava", Ul.  Glavna ulica 15, 76328 Crnjelovo Gornje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini, odnosno od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Stevan Nemanja", Dragaljevac Gornji

Grad Bijeljina76 323 Dragaljevac,

tel.: 055/373-362,

e-mail: [email protected]

Broj:980/23

 

            Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ( „Službeni Glasnik republike Srpske", broj 81/22), JU Osnovna škola „Stevan Nemanja" Dragaljevac Gornji o b j a v lj u j e:

 

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

 1. Pedagog, puna norma, na neodređeno vrijeme, položen stručni ispit ............... jedan izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/23) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/23) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i to:

a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ukojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

d) Uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Centralne škole u Dragaljevcu Gornjem 28.9.2023. godine u 10.00 časova, nakon testa istog dana biće obavljen i intervju sa kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs, lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli škole 25.9.2023.god.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Stevan Nemanja" Dragaljevac Gornji, 129 Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

Broj: 193/23-SPU

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni Glasnik Republike Srpske br. 67/20), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos:

 

 1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast muzička umjetnost, predmet " HARMONIKA "  1. izvršilac
 2. Za izbor nastavnika u zvanje vandredni profesor, za užu naučnu oblast muzička umjetnost, predmet " HARMONIKA "  1. izvršilac
 3.  Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast ekonomske nauke, predmet " MIKROEKONOMIJA " i " OSNOVI EKONOMIJE " 1. izvršilac

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • biografija,
 • bibliografija,
 • diploma o stečenom zvanju,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
 • dokaz o prethodnom izboru u zvanje  (ukoliko ga kandidat posjeduje).

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, ul.Pavlovića put br.76, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone 055/231-180 i 055/231-153, kao i na e-mail [email protected]

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Meša Selimović" Janja

Janja, Bijeljinska 250

tel.: 055/542-911,

e-mail: [email protected]

Broj: 1334/23

 Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152.stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj:81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/23) , direktor  JU Osnovna škola "Meša Selimović",  Janja  o b j a v lj u j e

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

 1. Nastavnik matematike, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,16 časova redovne nastave -,  na neodređeno vrijeme; 1 izvršilac
 2. Nastavnik biologije , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,14 časova redovne nastave -,  na neodređeno vrijeme; 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)i stav (3), 115. I 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica 114.stav (5) ovog Zakona.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1)da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  koja ga čine nedostojnim za rda u školi te krivična djela učinjena protiv:, službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integritet, zlostavljanja djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integritet, zlostavljanja djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim  članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/23), i to:

1) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ( u izuzetnim slučajevima ukoliko knadidat iz opravdanuh razloga ne može dostaviti dodatak diplomi, prosječna ocjen ase može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon stivcanja odgovaraju stručne spreme.

5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

6) ) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. ( u izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje izdato od predhodnog poslodavca , dostavlja kopiju radne knjižice) 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje  će se obaviti 28.09.2023. godine u 13:00 časova u prostorijama  JU Osnovne škole „Meša Selimović" Janja, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Meša Selimović" Janja .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana