JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*** ***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Knez Ivo od Semberije", Bijeljina 76300

Neznanih junaka 46,

tel.: +387 55 242 162,

e-mail: [email protected]

Broj: 386/23

 

Na osnovu člana 152. stav (3) tačka 16) Zakona o vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br.81/23) direktor JU Osnovne škole: „Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, donosi

 

O D L U K U

O poništenju dijela konkursa

 

Poništava se Konkurs za upražnjena radna mjesta broj: 268/23 od 10.2.2023. godine, objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana, 15.2.2023. godine, u dijelu tačka 1. nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, jedan izvršilac, zbog povratka radnika sa bolovanja.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Radnik za čije radno mjesto je raspisan konkurs je dana, 27.2.2023. godine dostavio izvještaj o trajanju nesposobnosti za rad u kom je naveden posljednji dan privremene nesposobnosti. Odnosno radniku je zaključeno bolovanje i radno mjesto više nije upražnjeno. Zbog svega prethodno navedenog poništava se Konkurs za upražnjena radna mjesta broj: 268/23 od 10.2.2023. godine, objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana, 15.2.2023. godine, u dijelu tačka 1. nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, jedan izvršilac.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Aleksa Šantić"

Ugljevik, Ćirila i Metodija 44

tel.: 055/771-252

e-mail: [email protected]

Broj: 210 /23.

 

  Na osnovu  Člana 125. Stav (1) i člana 152. stav (3) tačka (16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.glasnik RS br.81/22.) a posle dobijene saglasnosti predsjednika Regionalnog aktiva  direktora (dokument broj 366/23.  dana 24.02.2023. godine ) direktor škole raspisuje javni

                                                                                     

K O N K U R S

ZA UPRAŽNjENO  RADNO MJESTO

1.Računovođa – 1 izvršilac, na 100% norme,  na neodređeno vrijeme, lice sa  radnim iskustvom i licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

2. Nastavnik bilogije – 1 izvršilac, na 100% norme,  na određeno vrijeme,pripravnik , do 

povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.08.2023. godine.

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih  Zakonom  kojim se uređuju radni odnosi i posebnih  uslova propisanih u članu 114. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22)kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene   Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), ispunjavali  uslove u pogledu stepena i vrste  stručne spreme.
Pravo učešća na konkursu imaju lica iz člana 114.stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127.stav(5)i stav(6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19).         

 

 Uz prijavu dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs:
1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se  dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se  dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
5)da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
6) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
Uvjerenje iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidati su dužni da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19)  i to:
1)    Diploma o završenom  prvom ciklusu studiskog programa, ekonomije, finasija ili računovodstvo u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (za radno mjesto pod rednim brojem 1);
2)    Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studjiskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon zavšenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (za radno mjesto pod rednim brojem 2);
3)    Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4)    Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za radno mjesto pod rednim brojem 1);
5)    Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
6)     Licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (za radno mjesto pod rednim brojem 1);

Ukoliko se radi o kandidatima iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida  i borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan  dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
v)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje će se obaviti 22.03.2023.godine sa početkom u 12:30 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Aleksa Šantić"  Ugljevik,a istog dana nakon testa u 13:30 časova   i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju  uslove konkursa.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju  uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri  dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Aleksa Šantić" Ćirila i Metodija 44 Ugljevik  76330.
Konkurs ostaje  otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Kontakt telefoni :055/771-252 i 055/773-008.

***

REPUBLIKA SRPSKA                               

JU OŠ „Dositej Obradović", Suvo Polje

Grad Bijeljina, Suvo Polje 404,76321

tel.: 055/325-018,

e-mail: [email protected]

Broj: 194/2023

 

    Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152. stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 81/22), JU Osnovna škola „Dositej Obradović" Suvo Polje  o b j a v lj u j e

 

K O N K U R S

                          Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

 1. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 5 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj 81/22).

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim  članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19), i to:

1) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 21.03.2023. godine u 10,00 časova u prostorijama  JU Osnovne škole „Dositej Obradović" Suvo Polje, obaviće se testiranje, a istog dana u 11,00 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Dositej Obradović" Suvo Polje, 76321 Suvo Polje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Sveti Sava"                 

Bijeljina, Svetog Save26

tel.: 055/490-191,

e-mail: [email protected]

Broj: 335/23

 

Na osnovu člana 152. stav (3) tačka 16), a u skladu sa članom 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), direktor škole  raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog  mjesta

 

 • pedagog, 90% radnog vremena, s radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka pedagoga

škole sa dužnosti  pomoćnika direktora – 1 izvršilac.

 

 1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

 1. Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/18 i 26/19), i to:
 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili završen prvi ciklus strudijskog programa u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova uz završen drugi ciklus istog studija sa ukupnih 300 ECTS bodova, sa zvanjem u skladu sa članom 5. tačka a) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), 
 • Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom

vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme,

2)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (pravo učešća na konkursu ima i lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju), 

3)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

 1. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 2. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 4. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Dana 23.3.2023. godine u sa početkom u 9:00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Sveti Sava", ulica Svetog Save 26, Bijeljina, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli i na internet stranici škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava" ulica Svetog Save 26, Bijeljina, 76300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

REPUBLIKA SRPSKA

Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas"

Ugljevik

Broj: 258/2023

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018, 35/2020 i 92/2020 ), direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac,  12 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

 

Uslovi:

 

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/2016, 66/2018) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/2018, 92/2020) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/12, 80/2014 i 83/2015), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ( „ Službeni glasnik  Republike Srpske", broj 120/2020) kao i opšte uslove koji su regulisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/2019).

 

Postupak prijema radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/2019).

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je konkurs raspisan sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom stusiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto – kopijom indeksa);
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs raspisan sa radnim iskustvom, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla;
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedemom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 •  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećemim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/2018, 92/2020), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.

Pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nie osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 23.03.2023.godine  u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati: Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karđorđeva 19,

76 330 Ugljevik, sa naznakom „ Za konkurs".

***

JAVNA USTANOVA

POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA

BIJELjINA

Broj: 311/23

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19), direktor škole  r a s p i s u j e 

 

K O N K U R S

Za popunu radnog mjesta

 

 1. NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja i porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik  Republike Srpske" broj 1/16, 66/18 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i
 6. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

  

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,                 odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole – Semberskih ratara 1, Bijeljina, dana 23.3.2023. godine u 10,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na                testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom ''za konkurs"na protokol škole ili putem pošte na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić"

Zabrđe, Zabrđe 57

tel.: 055/773-068; 772-463,

e-mail: [email protected]

Broj: 232/2023

Na osnovu člana 125. stav (1) i člana 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 81/2022), direktor JU Osnovne škole „Vuk Karadžić" Zabrđe,  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave-učitelj – 100 % radne norme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/2016, 66/2018, 91/2021-Odluka US i 119/2021) i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 81/2022) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/2018 i 26/2019).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djeteto, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/2022) i  odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:74/2018 i 26/2019) i to:

 

a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih strudija u određenoj oblasti;

b) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

v) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

g) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

d)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

e) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:


a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Dana __23.03.2023._ godine u __11.30____ časova u prostorijama JU Osnovne škole "Vuk Karadžić" Zabrđe, obaviće  se test, a u __12.30____časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić", Zabrđe br.57, 76330 Ugljevik. 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), člana 3. Pravilnika o postupku prijema pripravnika u Gradsku upravu Grada Bijeljina ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", br. 21/17), Gradonačelnik Grada Bijeljina, raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Bijeljina

I

Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme:

 1. U trajanju od 12 mjeseci, 19 pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, u četvorogodišnjem trajanju, i to:

 

 • diplomirani pravnik .......................................... 3 pripravnika
 • diplomirani ekonomista ..................................... 3 pripravnika
 • diplomirani inženjer saobraćaja .................... 1 pripravnik
 • diplomirani inženjer elektrotehnike ............ 1 pripravnik
 • diplomirani inženjer arhitekture ................... 1 pripravnik
 • diplomirani inženjer poljoprivrede .............. 2 pripravnik
 • diplomirani informatičar ............................... 1 pripravnik
 • diplomirani inženjer građevinarstva ..............1 pripravnik
 • diplomirani sanitarni inženjer ....................... 1 pripravnik
 • diplomirani inženjer mašinstva .....................1 pripravnik
 • diplomirani inženjer prehrambene tehnologije .........1 pripravnik
 • diplomirani inženjer prehrambenog inženjerstva ..... 1 pripravnik
 •  diplomirani inženjer zaštite na radu ........................ 1 pripravnik
 • diplomirani inženjer menadžmenta ...............................  1 pripravnik

 

 

 1. U trajanju od 12 mjeseci, 1 pripravnik sa završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,  i to:

 

 • diplomirani ekonomista ...........1 pripravnik

 

 1. U trajanju od 6 mjeseci, četiri pripravnika, sa završenom srednjom stručnom spremom, IV stepen i to:

-završena elektotehnička škola-smijer elektoenergetika ............ 1 pripravnik

-završena ekonomska škola .................................. 1 pripravnik

-završena gimnazija ............................................... 1 pripravnik

-završena građevinska škola .............................. 1 pripravnik

 

 1. U trajanju od 6 mjeseci, pet pripravnika-vatrogasca, sa završenom srednjom stručnom spremom tehničkog smjera III ili IV stepen.

II – Status

 

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnici će sticati radno iskustvo u svom stručnom zvanju kroz rad u Gradskoj upravi Grada Bijeljina.

Pripravnik vatrogasac će u toku trajanja pripravničkog staža sticati iskustvo u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Grada Bijeljina  radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita za vatrogasca.

III - Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

IV - Posebni uslovi Pripravnik mora ispunjavati sledeće posebne uslove:

 1. završen fakultet odgovarajućeg smjera (kandidati za pripravnike iz tačke 1 i 2 )
 2. završena srednja škola odgovarajućeg smjera (kandidati za pripravnike iz tačke 3 i 4)
 3. da nije stariji od 25 godina (kandidati za pripravnike iz tačke 4)
 4. da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme odnosno zvanju,
 5.  da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao aktivan tražilac

posla

 

V - Potrebna dokumenta

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

Uz čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- uvjerenje o državljanstvu

- diplomu o završenoj  školskoj spremi

-uvjerenja da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao aktivan

tražilac posla.

-ovjerena izjava  kandidata da nema radnog iskustva u struci

 

Kandidati koji su stekli diplomu u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovane diplome. Kandidati koji su stekli diplomu u bivšoj SFRJ prije 06.04.1992. godine kao i oni koji  su diplomu stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu nostrifikovanja diplome.

Dokazi - kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa,na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

VI - Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni pismenim putem.

Ulazni intervju podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima na osnovu kojeg se utvrđuju sposobnosti kandidata i poznavanje načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouoprave.

VII - Izbor kandidata

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavješetenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog Konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

VIII - Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge    informacije relevantne  za javni konkurs:

 

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u  dnevnom listu „Glas Srpske" i na oglasnoj tabli Grada Bijeljina. Ako konkurs ne bude istovremeno objavljen, rok za prijavu će se računati od datuma poslednje objave . Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina svakim radnim danom od 07 do 15 časova ili putem pošte na adresu: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76 300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika).

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Jelena Aleksić, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-151.

 

Broj:02-123-4/23                                                                                                                   G R A D O N A Č E L N I K                                           

Bijeljina,                                                                                                                                      GRADA BIJELjINA

***

 

SLOBOMIR P UNIVERZITET

BIJELjINA

Broj : 44/23-SPU

 

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 67/20), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 

K O N K U R S

1.Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docent, za naučnu oblast " Bezbjednosne nauke".

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

biografija,

bibliografija,

diploma o stečenom zvanju,

uvjerenje o državljanstvu,

rodni list,

dokaz o prethodnom izboru u zvanje,

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

S L O B O M I R   055 231 196                           

D O B O J 053 209 621

info@spu.ba                           

 

 

SLOBOMIR P UNIVERZITET

BIJELjINA

Broj:  43/23- spu

 

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 67/20), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 

K O N K U R S

 

1.Za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Marketing".

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

biografija,

bibliografija,

diploma o stečenom zvanju,

uvjerenje o državljanstvu,

rodni list,

dokaz o prethodnom izboru u zvanje,

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

 

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

S L O B O M I R   055 231 196                           

D O B O J 053 209 621

info@spu.ba

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana