JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 31.05. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***********

„STOP" SP

KRAJIŠKIH BRIGADA 219, BANjA LUKA

TELEFON: 065-663-147

E-mail : draskomalicevic.com@gmail.com

 

Raspisuje oglas za rad na neodređeno vrijeme

PERAČ MOTORNIH VOZILA – VULKANIZER  .............................................. 1 IZVRŠILAC

Mjesto rada: Banja Luka

Oglas je otvoren do 29.06.2023. godine.

Kandidati mogu da se prijave na oglas na kontakt telefon 065-663-147 ili na adresu:

„STOP" SP

***

KRAJIŠKIH BRIGADA 219, BANjA LUKA

 

Poreska uprava Republike Srpske

Trg Republike Srpske broj 8

78000 Banja Luka

 

objavljuje:

 

KONKURS ZA UPRAŽNjENA RADNA MJESTA

 

1.1 Saradnik za obradu uplata – Sjedište, Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata, Odjeljenje za obradu naloga PURS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Uslovi: završena srednja škola (ekonomska, upravna, tehnička, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 1. da je državljanin RS ili BiH,
 2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 1. svjedočanstvo ili diploma o završenoj stručnoj spremi  i
 2. uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs. 

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

 14.07.2023. godine (petak) u 9:00 sati, u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Svi kandidati koji pristupe intervjuu su obavezni donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji, u protivnom neće moći pristupiti istom.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjoj Luci, i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 1. diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,
 2. rodnog lista,
 3. uvjerenja ili potvrde o radnom u traženom stepenu obrazovanja,
 4. uvjerenja o državljanstvu BiH ili RS,
 5. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 6. uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od    najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske" i na službenoj internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org.

Poreska uprava Republike Srpske

Trg Republike Srpske broj 8

78000 Banja Luka

 

Objavljuje:

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

           Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:

  1. . Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Odjeljenju naplate za preduzetnike, u Područnom centru Banjaluka;
  2. . Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Odjeljenju naplate za fizička lica, takse i kazne, u Područnom centru Banjaluka;

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

-  da je državljanin RS ili BiH,

-  da je stariji od 18 godina,

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

    Posebni uslovi za prijem pripravnika:

-  Završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera,  VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova).

Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi, prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, što kandidat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje posebnom izjavom koja je u sastavu obrasca Prijave na javni konkurs (Tačka V).

Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično, ili putem pošte, na adresu: Poreska uprava - Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs", koji se može dobiti u Poreskoj upravi, a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o traženoj školskoj spremi.

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

13.07.2023. godine (četvrtak) u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

   Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

                   Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

       Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

***

PU -KLUB ZA DJECU „NAŠA DRUGA KUĆICA"

Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 197A

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

O G L A S

1.VASPITAČ ...........................................  1 IZVRŠILAC

2.PROF.RAZREDNE NASTAVE/PEDAGOG  ZA PRODUŽENI BORAVAK  .............  1 IZVRŠILAC

Mjesto rada: Banja Luka

Rad na neodređeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/694-958 , 066/707-588

Oglas otvoren do 25.06.2023 godine

***

PU KLUB ZA DJECU "LjUTKO"

Knjaza Miloša br.39

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

O G L A S

 

VASPITAČ  ........................................    1 IZVRŠILAC

 

ZAINTERESOVANI KANDIDATI SE MOGU JAVITI NA KONTAKT TELEFON 065/377-955

Oglas otvoren do 24.06.2023 godine.

***

„Kosmos" Banja Luka

Cetinjska br.1

780000 Banja Luka

Raspisuje:

OGLAS

 1. Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, i to:

 

 1. DIPLOMIRANI INŽENjER MAŠINSTVA 
 2. SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
 1. Opšti uslovi:
 1. Da je državljanin RS ili BiH
 2. Da je stariji od 18.godina
 3. Da ima zdravstvenu sposobnost za rad,
 4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije podignuta optužica
 1. Posebni uslovi:

 AD 1 Da ima završen Mašinski fakultet, zanimanje diplomirani inženjer mašinstva

 AD 2 Da ima završen Ekonomski fakultet – komercijalni smjer, zanimanje diplomirani ekonomista sa licencom za sertifikovanog računovođu.

Za sva navedena mjesta, poželjno je da kandidati imaju radno iskustvo.

 1. Obavezan probni rad u trajanju od 03(tri) mjeseca.

 

 1. Uz prijavu na oglas sa adresom prebivalištva i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
 2. Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu „Kosmos" Banja Luka, Ul.Cetinjska br.1
 3. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanje oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

DEZIS COMPANY d.o.o.

Tarasa Ševčenka 7a

78000 Banja Luka

 

OGLAS

 

 1. ADMINISTRATIVNI RADNIK ................................... 1 IZVRŠILAC
 2. KOMERCIJALISTA(m) ................................................ 1 IZVRŠILAC

Posebni uslovi:

-za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je zvanje  ekonomski tehničar ili diplomirani ekonomista

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona: 065/668-866.

Konkurs je  otvoren do popune radnog mjesta.

***

GMP Kompani" d.o.o.

Proizvodnja tapaciranog namještaja
Bilećka 2 f

78000 Banja Luka

 

RASPISUJE OGLAS ZA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME
 

-Radnik na tapaciranju namještaja – tapetar (pet izvršilaca m,ž)

-Radnik na montaži tapaciranog namještaja – montažer (pet izvršilaca m)

-Radnik na sklapanju konstrukcija za tapacirani namještaj – stolar (pet izvršilaca m,)

-Pomoćni radnik  u proizvodnji tapaciranog namještaja  (pet izvršilaca m,ž)


Opis posla
Poslovi u proizvodnji tapaciranog namještaja (u zavisnosti od radnog mjesta na koji kandidat aplicira: presvlačenje namještaja, montaža tapaciranog namještaja, sklapanje konstrukcija za tapacirani namještaj, pakovanje namještaja).

Kandidati koji nemaju iskustva na navedenim poslovima će imati organizovanu obuku  i prekvalifikaciju. 

Uslovi
•    Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima nije osnovni preduslov za zaposlenje
•    Osobine koje cijenimo: trud, preciznost, spremnost na obavljanje različitih zadataka, u zavisnosti od potreba proizvodnje.

Šta nudimo
•    Siguran posao i redovna primanja koja zavise od truda i zalaganja
•    Rad u stabilnoj i uspješnoj kompaniji koja kontinuirano proširuje proizvodnju

Kako se prijaviti:

Prijavu za zaposlenje možete poslati putem maila [email protected] ili lično  na adresi Bilećka 2 f, Banja Luka (Prijedorska petlja) za sve informacije možete kontaktirati na broj tel 066/826-960.

Oglas je otvoren do 23.06.2023.

***

 GP "Krajina" a.d. Banja Luka

Trg srpskih junaka br. 4                               

78000 Banja Luka

 

raspisuje sljedeći:

O G L A S

za prijem u radni odnos

                                                               

Više izvršilaca na pozicijama:

 1. Građevinski radnik (armirač, tesar, zidar, nk radnik)
 2. Kranista

Svi zainteresovani kandidati sa ili bez radnog iskustva mogu se prijaviti na oglas za posao, na način da dostave prijavu sa biografiju na sljedeću adresu: Trg Srpskih junaka broj 4 ( sa naznakom prijava za oglas na posao) ili putem mejl adrese: kabinet.direktoraŽgpkrajina.com

Oglas ostaje otvoren 30 dana, od dana objavljivanja oglasa.

***

JU Građevinska škola Banjaluka

 Mladena Stojanovića br. 7

78000 Banjaluka

 

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.  Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave (dipl.inž.građevinarstva), 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme- radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,

2. Nastavnik stručno-teorijske nastave (dipl.inž.arhitekture), 1 izvršioca na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme- radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi i

3. Nastavnik stručno-teorijske nastave (dipl.inž.geodezije), 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme- radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedne u članu 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa,  kratka biografija  i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

7. uvjerenje o državljanstvu,

8. uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 15.6.2023. godine u 9.00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „Prijava na konkurs" i navesti redni broj  radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ" BANjA LUKA

Marka Lipovca 1

Tel. 051/345-150

 

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu upražnjenog   radnog  mjesta

 1. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme do povratka radnika sa  porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  puna norma, 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača  . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)uvjerenje o podacima iz posebnog Registra pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6)uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  prijavu  potpisanu  od  strane kandidata  (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  :

 • ovjerenu  foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje kandidata će se  obaviti   dana  15.6.2023.godine (četvrtak) sa početkom u  11,00 časova.

Nakon testiranja obaviće se intervju u prostorijama škole  sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ ,,Branislav Nušić" Banja Luka

Manjačkih ustanika 32

78000 Banja Luka

 

raspisuje:

J A V N I     K  O  N  K  U  R  S

za prijem na radno mjesto

 

1. Sekretar škole – diplomirani pravnik – pripravnik na poslovima sekretara u osnovnoj školi, 85% norma , na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac.

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, i posebne uslove propisane članom 142. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi . 

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-  da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
-  da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu);
- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasinja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem (za izabranog kandidata,škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

 - da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata,škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni da prilože sljedeće dokumente:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, diplomirani pravnik.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 14. juna (srijeda) 2023. godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje sa početkom u 10 časova  i intervju sa početkom u 11 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom  ''za konkurs''.

***

„KRAJINA KLAS" DOO 

PRESNAČE BB, BANjA LUKA

e-mail: natasa.[email protected]

Telefon: 066/711-976

 

Raspisuje oglas :

Radnik u pekarskoj i poslastičarskoj proizvodnji ................. 10 izvršilaca

Nudimo:

 • Obuku i mentorstvo
 • Redovna i stimulativna primanja
 • Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno
 • Topli obrok

Vašu prijavu sa kontakt telefonom pošaljite putem email-a, [email protected] ili se javite na broj telefona 066/711-976 radnim danom od 08-16.

Budite dio uspješnog tima.

Lokacija: Banja Luka -Debeljaci

Oglas je otvoren 3 dana od dana objave.

***

G R A D  B A Nj A  L U K A                                                                                  

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

B A Nj A  L U K A

 

 

raspisuje se:

 

J A V N I     K O N K U R S

za prijem u radni odnos na upražnjena radna mjesta sa radnim iskustvom

 

 1. Vaspitač - na neodređeno vrijeme  ........................................................... 10 (deset) izvršilaca,

 

 1. Stručni saradnik-glavni knjigovođa – na neodređeno vrijeme ................................1 (jedan) izvršilac,
 2. Rukovodilac odjeljenja za pravne poslove - Sekretar – na neodređeno vrijeme .... 1 (jedan) izvršilac,

Kandidati za radna mjesta: vaspitač, stručni saradnik-glavni knjigovođa  i rukovodioc odjeljenja za pravne poslove - sekretar treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 

-        da su  državljani RS ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-        da su punoljetni, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

-        da su radno sposobni, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdatim od cetrifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-        da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela koja ih čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-           da se ne vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskoristavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskoristavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena odlast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-         da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela koja ih čine nedostojnim a rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

 

1) Kandidati za radno mjesto „vaspitač", treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

-        završen fakultet – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača;

-        1 godina radnog iskustva u struci;

-        položen stručni ispit;

-        poznavanje rada na računaru.

 

Kandidati za radno mjesto vaspitač uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje „diplomirani vaspitač" ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerenu fotokopiju indeksa;

4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

5. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu u struci izdate od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije iz porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog gradskog/organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje o državljanstvu;

10. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

11. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

12. Dokaz (certifikat) o poznavanju rada na računaru;

13. Potvrda o jednoj godini radnog iskustva u struci;

14. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

15. Uvjerenje o neosuđivanosti;

16. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 15. i 16. za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom imaju i vaspitači koji su stekli radno iskustvo u struci, a nisu položili stručni ispit ukoliko ispunjavaju ostale uslove tražene Konkursom.

2) Kandidati za radno mjesto stručni saradnik-glavni knjigovođa treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

-        završen fakultet – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečena akademska titula i stručno zvanje „diplomirani ekonomista"

-        1 (jedna godina) radnog iskustva u struci;

-        položen stručni ispit;

-        poznavanje rada na računaru.

 

Kandidati za radno mjesto Stručni saradnik-glavni knjigovođa uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje „diplomirani ekonomista" ili ekvivalent;

2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerenu fotokopiju indeksa;

4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

5. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu u struci izdate od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog gradskog/organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje o državljanstvu;

10. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

11. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

12. Certifikat o poznavanju rada na računaru;

13. Potvrda o jednoj godini radnog iskustva u struci;

14. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

15. Uvjerenje o neosuđivanosti;

16. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod alinejom 15. i 16. za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

3) Kandidati za radno mjesto Rukovodilac odjeljenja za pravne poslove - Sekretar treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

 • završen fakultet – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečena akademska titula i stručno zvanje „diplomirani pravnik";
 • 3 godine radnog iskustva u struci;
 • položen stručni ispit;
 • poznavanje rada na računaru;
 • certifikat iz posebnih oblasti (javne nabavke).

Kandidati za radno mjesto Rukovodilac odjeljenja za pravne poslove - Sekretar uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje „diplomirani pravnik" ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerenu fotokopiju indeksa;

4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

5. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu u struci izdate od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije iz porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje o državljanstvu;

10. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

11. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

12. Certifikat o poznavanju rada na računaru;

13. Certifikat iz oblasti javnih nabavki;

14. Potvrda o tri godine radnog iskustva u struci;

15. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

16. Uvjerenje o neosuđivanosti;

17. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod alinejom 16. i 17. za izabranog kandidata ustanova pribalja službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenim kopijama.

Dana 16.06.2023. godine (petak) u 08:00 časova i dana 19.06.2023. godine (ponedjeljak) u 08.00 časova, u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, Ulica Jovana Dučića obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, za radno mjesto pod rednim brojem 1. odnosno  koji ispunjavaju uslove Konkursa, prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli Centra tri dana prije zakazanog intervjua.

Dana 15.06.2023. godine (četvrtak) u 08:00 časova u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, Ulica Jovana Dučića obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,za radno mjesto pod rednim brojem 2. odnosno  koji ispunjavaju uslove Konkursa.

Dana 15.06.2023. godine (četvrtak) u 08:00 časova u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, Ulica Jovana Dučića obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,za radno mjesto pod rednim brojem 3. odnosno  koji ispunjavaju uslove Konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na Oglasnoj tabli Centra i na Sajtu Centra.

Kandidatima po završenom postupku prijema u radni odnos po ovom konkursu dokumenta koja prilože  neće biti vraćena.

 

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 12 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem preporučene pošte na adresu: JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 3.

***

JU SŠC Mrkonjić Grad

Sime Šolaje broj 91

70260 Mrkonjić Grad

 

direktor škole raspisije

K O N K U R S
   za prijem radnika u radni odnos

 • Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja, jedan izvršilac, 12 časova u nastavi, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni dostaviti sledeće dokumente:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu)sa kratkom biografijom i kontakt telefonom,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, osim za pripravnika ;

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi oredmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža , osim za pripravnika ,

9. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog  borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida   Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida;
12. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

13Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. 
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se u  ponedeljak, 12.06.2023. godine u 13:00 časova u prostorijama JU Srednjoškolski centar Mrkonjić Grad,

Ulica Sime Šolaje 91.
Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta

se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU  Srednjoškolski centar Mrkonjić Grad
Ulica Sime Šolaje broj 91
70260 Mrkonjić Grad
***

 

JU OŠ „Drinić", Drinić

Petrovac, Centar br.13, Drinić

 tel/faks: 050465020,

e-mail: os192@skolers.org

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta

 

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta :

 1. Nastavnik/profesor matematike , 16 časova sedmično ........................... 1 izvršilac, pripravnik , do kraja nastavnog procesa  školske 2022/2023.godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ,kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača , a prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom,dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

 Opšti uslovi su:

1.Da je državljanin RS ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o             državljanstvu,

2.Da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.Da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon  izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djece ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 4) i  5) opštih uslova  škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u RS), a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka tačka 6) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa,potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

 

Posebni uslovi su:

 

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom stidiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeratnog vojnog invalida;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu borca;

 

      Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole : JU OŠ „Drinić" Drinić, Centar br.13 , 79290 Petrovac,  sa naznakom „ZA KONKURS".

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole,a po mogućnosti i na internet stranicu.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u četvrtak   08.06.2023. godine  u 11:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,ako se kanditat ne pojavi na testiranju ili intervju ,smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja

(„Glas Srpke").

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

***

OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

Cara Dušana broj 87

78220 Kotor Varoš

o b j a v lj u j e:

 

JAVNI KONKURS

 

Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Osnovnom sudu u Kotor Varošu na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do tri mjeseca.

 1. Daktilograf – 1 (jedan) izvršilac

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin RS ili BiH,
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da ima opštu zdravstvena sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u sudu,
 5. da se ne vodi krivični postupak
 6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat didciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

Posebni uslovi:

 1. Završena srednja četverogodišnja škola
 2. Poznavanje rada na računaru.

 

Potrebna dokumentacija:

 1. uvjerenje o državljanstvu
 2. izvod iz matične knjige rođenih
 3. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
 4. dokaz o školskoj spremi
 5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 6. kraća biografija i kontakt telefon.

 

Dokumenti pod rednim brojem 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dokument pod rednim brojem 5. će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Izbor kandidata za radno mjesto  daktilografa će se izvršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na njeb stranici suda www.ossud-kotorvaros.pravosudje.ba i otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Kotor Varošu, ulica Cara Dušana broj 87, 78220 Kotor Varoš.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana