JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

********

 

Republika Srpska

JU Osnovna škola „Petar Kočić''

78 207 Kola, bb, Banjaluka

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

 1. Nastavnik fizike - nepuna norma, 4 časa,  na određeno radno vrijeme do 31.08.2024. godine u Područnu školu Stričići,  1 izvršilac;
 2. Nastavnik biologije, nepuna norma, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine u PŠ Stričići – 1 izvršilac;
 3. Nastavnik Engleskog jezika, nepuna norma, 6 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, 4 časa u PŠ Stričići i 2 časa u PŠ Pavići – 1 izršilac;
 4. Nastavnik Ruskog jezika, nepuna norma, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine u PŠ Stričići – 1 izvršilac.

Za navedena radna mjesta traže se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114., 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  11.10.2022. godine (srijeda) u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju po sledećem redoslijedu:

1. Za nastavnika biologije u 09:00 časova;

2. Za nastavnika Engleskog jezika u 10:00 časova;

3. Za nastavnika fizike u 11:00 časova;

4. Za nastavnika Ruskog jezika u 12:00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Petar Kočić" Kola, bb, 78207 Kola, Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs".   ***

Srednjoškolski centar  „LjUBIŠA MLADENOVIĆ"

Despota Stefana Lazarevića bb

 78 000 Banja Luka

Telefon: 051-379-410

 

KONKURS

za prijem na radna mjesta

 

 1. Profesor fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2023/2024. godine, za 4 časova sedmično.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu vrste stručne spreme koja je propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama .

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati za radno mjesto pod rednim brojem su: 

- 1) VSS - profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, profesor fizičke kulture;

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 -  motivaciono pismo,

 -  biografiju,

 -  ovjerenu kopiju  diplome o stečenoj stručnoj spremi,

 -  izvod iz matične knjige rođenih,

 -  uvjerenje o državljanstvu,

 -  pismo preporuke, nagrada, pohvala i slične dokumente, ukoliko ih posjedujete

- uvjerenje da pravosnažnom presudom nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 30 dana.

Zainteresovani kandidati dostavljaju kopije traženih dokumenata i ista se ne vraćaju kandidatima koji ne budu primljeni na traženo radno mjesto.

Kandidat koji bude primljen na radno mjesto, prije potpisivanja Ugovora o radu, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u nastavi.

Prijave se podnose na adresu: Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović", Despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA ANGAŽOVANjE NASTAVNOG KADRA" ili na meijl adresu: infoŽspskola.com.

Konkurs je otvoren  do 04.10.2023. dana od dana objavljivanja.

***

Javna ustanova Osnovna škola ''Dositej Obradović" Banja Luka

 Mirka Kovačevića 27, 78000 Banja Luka

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 1. Prof/nast.  njemačkog  jezika –puna norma – 1 izvršilac -  na neodređeno vrijeme.

 

Za radna mjesta pod 1. traži se lice sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidat  za radna mjestao pod 1. treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. ,115. ,i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog

odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razlik
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sti-canja odgovarajuće stručne spreme,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslo davca
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 1. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5) ovog prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
 2. Izuzetno. tačka 7) , ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1.   dana 11.10.2023. godine u 13.00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Dositej Obradović" Banja Luka; Mirka Kovačevića 27, 78000 Banja Luka sa naznakom "za konkurs".

***

JU Gimnazija Banja Luka

 Ul. Zmaj Jovina br. 13, 78000 Banja Luka

 

raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

 

 1. Računovođa JU Gimnazija, Banja Luka – diplomirani ekonomista, (240 ECTS) bodova, VSS sa radnim iskustvom, položenim stručnim ispitom i licencom (sertifikatom) za obavljanje poslova računovođe, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

 

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem- ne starije od 6 mjeseci;
 4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa ekonomija ili ekvivalent u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa;
 6. Uvjerenje o sticanju licence za obavljanje poslova računovođe;
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi (osnovnoj ili srednjoj), odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi ,
 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:
 • vrsta posla,
 • stepen stručne spreme,
 • dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom);
 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;


Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, lice treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

U skladu sa odredbom člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, škola može na upražnjeno radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad,  koje nije starije od šest mjeseci;

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 09.10.2023. godine u 12:00 časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, Banja Luka.

Škola će najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Dokumente dostaviti lično u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Za Komisiju za prijem radnika".

***

JU Elektrotehnička škola „Nikola Tesla" Banja Luka

Jevrejska 48, Banja Luka

Telefon: 051-301-259

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

 1. Profesor STN, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja 1 izvršilac, nepuna norma,  5 časova nastave,  Nastavni predmeti:  Računarske mreže (3 časa), Baze podataka (2 časa),

                          

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i da imaju:

-        Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Kandidat treba da ispunjava i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Kandidati  su dužni   dostaviti sledeću dokumetaciju:

1.       prijavu  na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata kao i koja dokumenta uz prijavu prilažu;

2.       diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje;

3.       uvjerenje da   protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga.

4.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6.       uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

7.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj
grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

10.     uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme

11.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

12.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju-lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu  profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  12.10.2023. (četvrtak) u 9  časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole Jevrejska 48, Banjaluka, sa naznakom  „Za Komisiju za izbor kandidata" .

***

Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci

 ul. Vladike Platona bb, 78000 Banja Luka

 

objavljuje

O G L A S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I - NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

 1. Tužilački asistent - daktilograf .......................... broj izvršilaca 1 ( jedan )

Za rad u područnoj kancelariji u Mrkonjić Gradu.

 • radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

II - OPŠTI USLOVI

1)  da je državljanin RS ili BiH,

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

III - POSEBNI USLOVI

 • SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istima ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru

IV - POTREBNI DOKUMENTI

 Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, http://ot-banjaluka-pravosudje.ba, u dijelu "konkursi za upražnjene pozicije", a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, Ul. Vladike Platona bb.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u sličaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • Lične karte ili pasoša,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Svjedočanstvo o završenoj školi

-    Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidati dužni su u roku 7 (sedam) dana od dana prijema odluke i obavještenja o izboru dostaviti originale ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci sledećih dokumenata:

 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu,
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

 

V - ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci, ul. Vladike Platona bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom: "Prijava na konkurs" ili elektronskom prijavom putem njeb sajta Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka sa tačnom naznakom radnog mjsta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem njeb sajta obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše (lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se intervju, testiranje provjerom poznavanja rada na računaru, te provjera brzine i tačnosti kucanja.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obavješteni naknadno, najdalje u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu  ''Glas Srpske'' i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

***

JU OŠ „JOVAN DUČIĆ" ZALUŽANI

Nenada Kostića 7, Zalužani, Telefon/faks 051 389-382

 

donosi:

 

          ODLUKU

              O  IZMJENI DIJELA KONKURSA

                  za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Mijenja se tačka 2. Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani pod brojem: 983/23 od 4.9.2023. godine, a koji je objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske", dana 20.9.2023. godine, tako da sada glasi: „profesor/nastavnik fizike, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom, 8 časova redovne norme - 1 izvršilac".
 2. Konkurs za tačku 2. ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zlužanima dana 11.10.2023. godine u 11:00 časova. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs
 3. Preostali dio Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani pod brojem: 983/23 od 4.9.2023. godine za radna mjesta pod tačkama 1., 3., 4. i 5. ostaje neizmijenjen, odnosno na snazi.
 4. Sa kandidatima za radna mjesta pod tačkama: 1., 3., 4. i 5. koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju obaviće se u skladu sa Javnim konkursom za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani pod brojem: 983/23 od 4.9.2023. godine.
 5. Kandidati koji su dostavili prijave za radno mjesto pod tačkom 2. su u obavezi da dostave nove prijave.
 1. Ostali dio teksta Javnog konkursa pod brojem: 983/23 od 4.9.2023. godine ostaje neizmijenjen.

***

Javna ustanova Osnovna škola „ Branko Ćopić" Banja Luka

Miše Stupara 24, 78000 Banja  Luka

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 

Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

 1. Nastavnik srpskog jezika – puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

II

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na Konkursu  imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS (BiH), a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5. da se ne vodi u Registru licu pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za  krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je urađena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje), potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi opis radnog mjesta, stepen stručne spreme i zvanje, i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (izuzetno ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu, dostavlja kopiju radne knjižice);

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole u srijedu 11. oktobra 2023. godine u 12,40 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Škola će postaviti na oglasnu  tablu  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu Škole: Javna ustanova Osnovna škola „ Branko Ćopić" Banja Luka, Miše Stupara 24, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU Politehnička škola Banja Luka

  ul. Nikole Pašića 11A

raspisuje

Konkurs

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 1. Profesor stručno – teorijske  nastave u struci šumarstvo i obrada drveta, za zanimanje tehničar za obradu drveta CNC – 1 izvršilac (pripravnik), na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine , nepuna norma, 18 časova,
 2. Profesor stručno – teorijske nastave - za zanimanje Tehničar informacionih tehnologija i Tehničar multimedija – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, puna norma, 20 časova,
 3. Profesor stručno – teorijske nastave  - za zanimanje Tehničar informacionih tehnologija i Tehničar multimedija – 1 izvršilac (pripravnik), na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, puna norma, 20 časova, 
 4. Profesor osnova preduzetništva u struci elektrotehnika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, nepuna norma, 2 časa, ( diplomirani ekonomista i ostala zvanja predviđena Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama)
 5. Profesor matematike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma 3 časa,
 6. Profesor hemije – 1 izvršilac (pripravnik), na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, nepuna norma 6 časova,
 7. Profesor geografije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma 2 časa,
 8. Profesor istorije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma 4 časa.
 9. Profesor stručno teorijske nastave u elektro struci- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma 3 časa (dipl.inž.elektrotehnika).
 10. Profesor etike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, nepuna norma 3 časa.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Kandidati pored  opštih  uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studiskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu pod tačkom – 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10.
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
 •  izvod iz matične knjige rođenih ,
 • uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom isto je potrebno preračunati  u puno radno vrijeme),
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ipunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterjuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 10.10.2023. godine (utorak) sa početkom u 10:00 ,  u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijeve na konkurs.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata  koji bude izabran prije zasnivanja  radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kadidatima.

Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dastaviti lično ili poštom na adresu  Škole: JU Politehnička škola Banja Luka,  ul. Nikole Pašića 11A.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.    

***

 JU Osnovna škola „Ivo Andrić" Banja Luka

 Branka Radičevića 16

 tel.: 051/213-196

raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

 

 1. Za nastavni predmet - Srpski jezika – 8 časova redovne nastave, nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine, a najdalje do 31.08.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;
 2. Za nastavni predmet - Njemački jezik – 4 časa redovne nastave, nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine, a najdalje do 31.08.2024. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;
 3. Za nastavni predmet - Ruski jezik – 4 časa redovne nastave, nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine, a najdalje do 31.08.2024. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;
 4. Za nastavni predmet – Matematika – 8 časova redovne nastave, nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine, a najdalje do 31.08.2024. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;
 5. Za nastavni predmet - Muzička kultura – 2 časa redovne nastave, nepuno radno vrijeme, na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine, a najdalje do 31.08.2024. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od strane certifikovana zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog intergriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti.
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabrane kandidate Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalno vaspitno-obrazovni rad;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi; 
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca koje treba da sadrži podatke o: opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla; 
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. posebni uslovi konkursa, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa. Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, iz tačke 7. posebni uslovi konkursa, dostavlja kopiju radne knjižice.

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitnju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, test će se obaviti u srijedu, 11.10.2023. godine sa početkom u 8:00 časova, dok će se intervju obaviti nakon testiranja u prostorijama škole.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranici škole (www.osivoandric.org) najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Ivo Andrić'' Banja Luka; Branka Radičevića 16, 78000 Banja Luka sa naznakom "za konkurs ".

***

„MIRJANA 1" Mirjana Polić s.p.

STEFANA PRVOVJENČANOG 14

78000 BANjA LUKA

 

OGLAS

 

MUŠKO-ŽENSKI FRIZER ......................................... 2 IZVRŠIOCA

 

Posebni uslovi:

-poželjno radno iskustvo

 

Svi zaineresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 065/386-909.

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

USZ ‘’DOMRAD’’-Dom za njegu starih i nemoćnih lica

Ul. Cara Dušana br. 40

Trn 78 252 Laktaši

JIB:4404923720004

Mail: domzastarainemocnaloca@gmail.com  

 

Telefon: 066/775-049

                                                                                    

 

                                     OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 • DIREKTOR , VSS
 • KUHAR ,  SSS
 • MEDICINSKI TEHNIČAR

 

 • OSNOVNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Minimalno 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
 • Visok stepen organizovanosti , urednosti i pedantnosti ,
 • Vozačka dozvola B kategorije i
 • Da posjeduje izraženu  organizacijsku  sposobnost i odgovornost.

 

Prijave za oglas dostaviti na adresu:

UL. CARA DUŠANA br. 40

TRN - LAKTAŠI                                                                                                                         

***

TERME LAKTAŠI

Ul.Karađorđeva br.44

78000 Banja Luka

objavljuje

 

O G L A S

 

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

1. Doktor medicine- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije- 1 izvršioc

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin RS/BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 • VSS, specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • opšta kultura ponašanja i komunikacije,
 • radno iskustvo u struci-poželjno,
 • sklonost timskom radu.

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela San u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila [email protected].

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Mladen Stojanović"

Laktaši, Karađorđeva 105

raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za prijem na radno mjesto

 1. Voditelj produženog boravka – 2 izvršioca –puna norma na neodređeno vrijeme CŠ Laktaši, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
 2. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac –puna norma na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine PO Klašnice, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
 3. Nastavnik /profesor razredne nastave  - 1  izvršilac na određeno vrijeme do povratka  nastavnice sa porodiljskog odsustva CŠ Laktaši, pripravnik
 4. Nastavnik /profesor razredne nastave  - 1  izvršilac na određeno vrijeme do povratka  nastavnice sa bolovanja PO Kriškovci,pripravnik

 

 Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 • Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu (na kojoj  će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopija lične karte,
 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad  (za kandidate pod tačkom 1. i 2.),
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi (za kandidate pod tačkom 1. i 2.),
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, (za kandidate pod tačkom 1. i 2.),
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114 stav 5. i člana 125. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 11.10.2023. godine (srijeda) u  11.00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Škola obavještava sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ''Mladen Stojanović'' Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ''za konkurs''.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Desanka Maksimović"

TRN,Ul.Dositejeva br.34

raspisuje

K O N K U R S

za radna mjesta

 

 1. Profesor/nastavnik  razredne nastave, 2 izvršioca, puna norma,  na neodređeno radno vrijeme, lica sa iskustvom – položen stručni ispit.
 2. Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac,  pripravnik, ne neodređeno radno vrijeme.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  član 114. stav 1.i 5. i člana 122. i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan,a to se dokazuje  izvodom iz mk rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od  strane certifikovane zdravsetvene ustanove, koje ne može biti stariuje od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog donosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  koja ga čine nedostaojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredtava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. da se ne vodi u Registru lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz  posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast  vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6.      uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv   službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijau i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika potrebno je dostaviti i dokumentaciju   na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom:

 1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad (samo za kandidate pod tačkom 1),
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (samo za kandidate pod tačkom 1),
 6. Uvjerenje  da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručmne spreme,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o    utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 3, prosječna ocjen može se dokazati i kopijom indeksa.

Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca (stav 5), dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopiije im se neće vraćati.

U skladu sa članom 125. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 11.oktobra 2023.godine  sa početkom u  1200 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

 O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 16.oktobra 2023.godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC

Vojvode Mišića 36

78240 Čelinac

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

 1. Profesor matematike, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma, pripravnik                                                                                                                   - 1 izvršilac;                                         

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama .

 (1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2) Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa nevedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1) Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 12.10.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.           

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***                                                                                                                                                                                                                        

JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić" Prnjavor, Prnjavor

                               

 direktor r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

-profesor zaštite bilja – 2 časa na određeno vrijeme, do 31.08.2024.godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.stav 1.tačke 1, 2. i 3.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i članom 5.Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika .

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

- uvjerenje o državljanstvu RS-BiH

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje ispita.

- uvjerenje o izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 -uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana  10.10.2023.godine u 13.00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, samatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić"Prnjavor, Ul.Rade Vranješević br.1. Prnjavor.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Desanka Maksimović", Gornji Ribnik

Rade Jovanića 38

 

  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2023/2024.godini

 

 1. Profesor biologije ..................................... 6 časova, jedan izvršilac, područna škola Donji Vrbljani,položen stručni ispit,do kraja školske 2023/24 godine;
 2. Profesor tehničkog obrazovanja .....................4 časa,jedan izvršilac,centralna škola,položen stručni ispit,do kraja školske 2023/24 godine.                                                                                            

 

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju   i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)      

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  9. OKTOBRA  2023.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola"Petar Kočić"

Šiprage bb

78224 Šiprage

raspisuje

 

 

 KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

 1. Bibliotekar-40% radnog vremena, na određeno vrijeme u Područnoj školi u Grabovici,  do povratka radnika sa bolovanja.

Za navedena radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 114, 115, 116  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav (5)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zanivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica parvosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da protiv  njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljenim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  , a ona podrazumijeva: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akadmeskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja određene stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke 7) ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnoh poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa dana 12.10.2023. godine u 9.00 časova  u prostorijama škole u Šipragama.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu:  JU Osnovna škola „Petar Kočić", Šiprage, 78 224  Šiprage, sa naznakom „ZA KONKURS".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana