JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.03. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

Vrhovni sud Republike Srpske

Aleja Svetog Save bb

78000 Banja Luka

 

r a s p i s u j e:

 

O G L A S

za prijem u radni odnos

 

1) Viši stručni saradnik na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca  ......................................................................................................  1 izvršilac.

2) Sudijski asistent-daktilograf na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca  ……………………………………………………………   1 izvršilac.

3) Kurir na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca  .......................  1 izvršilac.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi: da je državljanin RS ili BiH, da je stariji od osamnaest godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, da se ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod tačkom 1) Pravni fakultet, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Za radno mjesto pod tačkom 2) Srednja ekonomska škola (ekonomskog ili pravnog smjera) ili druga srednja škola, IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru (programi Windows, Word, Excel, Outlook i Internet edžplorer), 1 godina radnog iskustva u struci.

Za radno mjesto pod tačkom 3) Završena ekonomska škola (ekonomskog ili pravnog smjera), gimnazija ili druga srednja stručna sprema, IV stepen, 1 godina radnog iskustva u struci.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da nisu osuđivani, odnosno da se ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima uprave.

Uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Prijavu na oglas sa ovjerenom kopijom traženih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, dostaviti neposredno ili putem pošte Vrhovnom sudu Republike Srpske na adresu: Aleja Svetog Save bb, Banja Luka.

Rok za podnošenje prijava kandidata na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja. Preporučuje se kandidatima da u prijavi na oglas pored adrese navedu i broj telefona radi kontakta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos izvršiće se intervju i testiranje sa prijavljenim kandidatima.

***

JU Medicinska škola Banja Luka

Cetinjska broj 1

78000 Banja Luka

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Pedagog škole  - radni odnos na neodređeno vrijeme, puna norma. 

 

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom u trajanju od minimum 1 (jedne) godine i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene fotokopije):

-diplomu o odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi – završen prvi ciklus studijskog programa „pedagogija” u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u navedenoj oblasti (ili ekvivalent),

-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojansta ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje jedne (1) godine dana rada u struci, ukoliko imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana 04.04.2023.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 05.04.2023. godine, u 10.00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 (osam) dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, a koje nije starije od šest (6) mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „Za Komisiju za prijem radnika”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „Petar Kočić''

Kola bb

78 207 Kola, Banja Luka

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

 1. Profesor/nastavnik biologije- 8 časova redovne nastave,  na određeno radno vrijeme do 31.08.2023. godine, PO Stričići, lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu-1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,  uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;( da nije starije od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,  kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  06.04.2023. godine (četvrtak) u 12:00 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom slati na adresu škole sa naznakom “Za konkurs”.                             

***

„MILTEX” doo  Banja Luka                                 

Knjaza Miloša bb

Tel: 051/300-328; 051/306-321

E-mail: [email protected]

 

Raspisuje konkurs za radno mjesto

 1. Skladištar (M) .......................…………… 1 izvršilac

 

 1. Krojač (M)  ………................……............................… 1 izvršilac

 

Opis posla za radno mjesto pod 1: 

 • Rad u skladištu
 • Obavlja i druge poslove u proizvodnji po potrebi
 • Poželjno iskustvo u radu u skladištu

Opis posla za radno mjesto pod 2: 

 • Krojenje radne odjeće
 • Poželjno iskustvo u radu na poslovima krojenja
 • Vozačka dozvola B kategorije

Uslovi:

 • Radno vrijeme od 7,00-15,00 časova
 • Prijatno radno okruženje i dobra atmosfera
 • Mogućnost učenja i usavršavanja
 • Sigurna i redovna primanja
 • Prepoznavanje i nagrađivanje Vašeg truda

Prijavu sa radnom biografijom možete slati na dole navedene adrese ili direktno kontaktirati na dole navedene telefone.

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

 

„MILTEX” doo  Banja Luka                                               

Knjaza Miloša bb

Tel: 051/300-328; 051/306-321

***

“OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka

 ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37a, 78000 Banja Luka

 

OGLAS

Za prijem radnika na radno mjesto

 

 

Rukovodilac sektora za selekciju kadrova (ž/m) izvršilaca ........... 1

 

„OPTIMA Grupa” d.o.o. je kompanija koja konstantno napreduje, broj naših vjernih klijenata iz dana u dan raste, a obim posla je sve veći. Pozivamo mlade i ambiciozne ljude, koji svoju karijeru grade na rezultatima i usavršavanju da nam se pridruže.

 

POTREBNI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

-        VII stepen stručne spreme – društvenog smjera

-        Radni staž najmanje 2 godine;

-        Inicijativnost i istrajnost, organizacijske sposobnosti, fleksibilnost i samostalnost u radu;

-        Odgovorna osoba, spremna na rad u dinamičnom okruženju;

-        Dobre liderske, pregovaračke i komunikacione sposobnosti;

-        Odlično poznavanje rada na računaru (MS office  – posebno znanje Worda i Excela;

-        Prednost poznavanje ruskog jezika;

-        Dodatno obrazovanje i sertifikati u okviru struke predstavljaju prednost.

 

OPIS POSLA:

-        Provodi aktivnosti vezano za prijem radnika u radni odnos u Društvima „Rafinerije nafte Brod” a.d., „Rafinerije ulja Modriča” a.d. „NESTRO PETROL” a.d. i „OPTIMA Grupa”d.o.o.;

-        Vrši proceduru selekcije i regrutacije kadrova; - proceduru prijema radnika u radni odnos;

-        Organizuje proceduru adaptacije kadrova;

-       Izrađuje profile radnih mjesta;

-       Sačinjava opise poslova za sve zaposlene u Društvu i povezanim društvima;

-       Upoznaje se sa kandidatima, sa njihovom radnom biografijom, održava sastanke, intervjue sa kandidatima;

-    Ocjenjuje rezultate intervjua i testiranja kandidata, selektuje ih, rukovodeći se zahtjevima poslodavca;

-        Izrađuje individualni plan aktivnosti za uvođenje u rad novog zaposlenog;

-        Obavlja aktivnosti za uvođenje zaposlenog u organizaciju;

-        Izrađuje proceduru za adaptaciju zaposlenih;

-        Obavlja poslove na raspoređivanju kadrova/interne rotacije na osnovu njihovih kvalifikacija, ličnih i poslovnih kvaliteta;

-        Vrši ažuriranje kreiranje i održavanja baze podataka o slobodnim radnim pozicijama i radnim biografijama;

-        Uspostavlja direktne veze sa obrazovnim institucijama i službama za zapošljavanje.

 

POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu, kandidat treba da priloži sljedeće dokumente:

-        detaljnu biografija (CV)

-        kopiju diplome

NAPOMENA

Radnik se prima po osnovu ugvora o djelu na period od 6 mjeseci do penzionisanja radnika, nakon čega se sa kandidatom zasniva radni odnos.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA:

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko ispunjavate uslove konkursa Rukovodilac sektora za selekciju kadrova molimo Vas da svoju biografiju pošaljete putem pošte, lično na adresu: “OPTIMA Grupa” d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37a, 78000 Banja Luka , putem opcije “Prijavite se” ili da svoj CV pošaljete na e-mail: [email protected]  kontakt  telefon + 387 51/242-826.

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

Poreska uprava Republike Srpske

Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima, Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:

 

I S P R A V K U

J a v n o g  k o n k u r s a

 

objavljenog dana 01.03.2023. godine u dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske:

          u dijelu koji se odnosi na datum održavanja intervjua, tako da umjesto datuma: „14.04.2023. godine” treba da stoji datum „18.04.2023. godine”

 

OBRAZLOŽENjE

 

Prilikom pisanja Javnog konkursa za prijem pripravnika, koji je objavljen dana 01.03.2023. godine (srijeda) u dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, načinjena je tehnička greška.

Organ je za održavanje intervjua greškom odredio datum 14.04.2023. godine, previdjevši da je to dan u koji državni organ ne radi. Iz tog razloga datum za održavanje intervjua se mijenja na prvi naredni radni dan, odnosno na 18.04.2023. godine (utorak).

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa biće pojedinačno pismeno obavješteni putem poziva na intervju koji će im biti dostavljen poštom na kućnu adresu.

Ostali uslovi javnog konkursa ostaju nepromijenjeni.

Ispravka javnog konkursa će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske.

***        

Predškolska ustanova Maslačak 

Majevička 24 

Banja Luka

Konkurs za prijem vaspitača predškolske djece u radni odnos

 ( sa ili bez radnog iskustva)

 

Opis poslova: vođenje pedagoške dokumentacije, E-tnjinning projekti, Erasmus+ projekti, saradnja sa društvenom zajednicom, saradnja sa porodicom, zelena pedagogija, vaspitno - obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta u sklopu Eko vrtića Maslačak, razmjena pozitivnih primjera prakse sa predškolskim ustanovama iz regiona / evropskih zemalja ( projekat Predškolsko prijateljstvo - Najmlađi ambasadori), dramska sekcija, likovni konkursi, edukacije.

 

Biografije zainteresovanih kandidata dostaviti elektronski na slijedeću adresu

[email protected] do 31.3.2023.godine.

***

Harvest d.o.o. Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 83a

78000 Banja Luka
 

 

OGLAS

ZA PRIJEM RADNIKA NA POZICIJI

 

Stručni referent za tehničko-operativne poslove – 1 izvršilac

Potrebna znanja i vještine:
-minimalno srednja stručna sprema ili završena visoka Poslovna škola 
-poznavanje rada sa računarom (Word, Excel, PowerPoint, E-mail, Internet)
-vlastiti prevoz

-poželjne su dvije godine radnog iskustva na administrativnim poslovima

Opis rada:
Brojni raznovrsni poslovi u firmi, samostalnost kod rada, rad sa ljudima, poslovna korespodencija. Zadaci će biti detaljnije predstavljeni na ličnom razgovoru.
Šta nudimo:
Stalno školovanje, lični rast i napredovanje u visoko motiviranoj okolini. Zaposlenje na određeno vrijeme, godinu dana, sa mogućnošću produženja.

O nama:
Uspješno smo, kreativno, ambiciozno, dinamično i brzo rastuće međunarodno preduzeće, koje se bavi posredovanjem u osiguranju. Više informacija o nama možete dobiti na našoj veb stranici: www.harvest.ba i na fejsbuku https://www.facebook.com/bihharvest.

Naša očekivanja:
Iskustva na području samostalnog rada, fleksibilnost, sposobnost komunikacije, poslovnost, lična uređenost, odgovornost, pouzdanost, sposobnost timskog rada, preciznost, pozitivna usmjerenost.

Mjesto rada: Harvest d.o.o. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 83a, 78000 Banja Luka

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 08:00č do 16:00č

Plata: stimulativna – prema dogovoru

Rok prijave: 30.04.2023.
Način prijave: Pošanjite vašu prijavu i CV, sa opisom znanja i vještina pismeno na elektronsku poštu: [email protected].

Kontakt telefon: 051/215-720

***

OSNOVNI SUD U GRADIŠCI

Vidovdanska 15

78400 Gradiška        

             

         

raspisuje i oglašava:

 

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u

Osnovnom sudu u Gradišci

 

I – Konkurs se raspisuje za popunu upraženjnih radnih mjesta radnika suda u Osnovnom sudu u Gradišci, na neodređeno vrijeme i to na radna mjesta:

 1. sudski asistent (1 izvršilac) i
 2. referent za upravljanje predmetima (1 izvršilac).

II   -   Opis poslova i radnih zadataka

Čl. 18. tč. (15) i tč. (17) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci broj: 072-0-Su-18-001048 i broj: 072-0-Su-22-000500 određen je opis poslova i zadaci za radna mjesta oglašena po tč. 1. i 2 konkursa.

 

1. SUDSKI ASISTENT: vodi daktilografske i zapisničarske poslove kod sudija prema rasporedu, vrši prepis svih odluka i materijala, sređuje predmete koji se dodijele u rad, popunjava pozive i dostavnice za predmete u radu i opomene za plaćanje takse, osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu, obavlja daktilografske poslove prepisa svih odluka i materijala i vrši sravnjenje prepisanog teksta, vrši tehničke poslove kompletiranja i spajanja materijala, obavlja sve poslove kucanja i umnožavanja materijala i dokumenata u okviru odjeljenja, unošenje podataka i rad na kompjuteru, kreiranje sudskih pismena po naredbi sudije, formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van suda, preuzimanje i vraćanje spisa u spremište za predmete po unaprijed pripremljenim listama za svakog sudiju, registrovanje svih podnesaka primljenih u toku ročišta, registrovanje svih radnji po naredbi sudije, obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik suda i odgovora za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova i zadataka.

 

 1. REFERENT ZA UPRAVLjANjE PREDMETIMA: prijem, zavođenje, razvođenje, raspoređivanje i arhiviranje predmeta uz vođenje odgovarajućih evidencija, uvođenje predmeta u upisnike, pomoćne knjige i evidencije, formiranje predmeta i rukovanje sa istima do odlaganja u arhivu, priprema i izrada odgovarajućih statističkih izvještaja i vođenje evidencije o podacima u tim izvještajima, davanje informacija strankama, punomoćnicima i zastupnicima o stanju predmeta u kojima je postupak u toku, kontrola predmeta po naredbama i obavljenim radnjama, izdavanje klauzule pravosnažnosti odluka, odlaganje i čuvanje testamenata, kontrola svakodnevne ažurnosti upisnika, knjiga i drugih evidencija u pisarnici, izdavanje odgovarajućih uvjerenja, razvrstava sve prispjele dostavnice i ulaže u odgovarajuće predmete, izdaje predmete ili isprave iz arhive na zahtjev državnih organa uz revers i vodi knjigu reversa, stara se o čuvanju arhivskih predmeta i akata i drugog registraturskog materijala od uništenja, vrši tekuće odabiranje i izdvajanje bezvrijednog registraturskog materijala i arhivskih predmeta za uništenje na osnovu utvrđenih rokova, stara se o čuvanju arhivskih predmeta i drugog registraturskog materijala prema odgovarajućim propisima, vodi arhivsku knjigu kao opšti inventarski pregled cjelokupnog arhivskog materijala iz ranijih godina, učestvuje u komisiji za sastavljanje popisa odobrenih arhivskih predmeta i izdvojenog bezvrijednog registraturskog materijala za uništenje, stara se o čuvanju i rukovanju fizičkim omotima spisa i  konzistentnošću njegovog sadržaja, priprema predmete za dnevno preuzimanje od strane daktilografa, preuzima predmete prilikom vraćanja od strane daktilografa, ulaže podnesake i dostavnice, daje spise predmeta na uvid strankama ili drugim licima, obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik suda i odgovoran je za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje povjerenih poslova i zadataka.

 

IIIOpšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 

 1. Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave ili sudu,

5. da nije otpušten iz suda ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću radnika suda.

 

2) Posebni uslovi:

 

2.1. Za radno mjesto ,,Sudski asistent”:

1. SSS - IV stepen, pravnog ili ekonomskog smjera ili Gimnazija,

2.  poznavanje rada na računaru i

3. najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

2.2. Za radno mjesto ,,referent za upravljanje predmetima”:

1. SSS - IV stepen, pravnog ili ekonomskog smjera ili gimnazija,

2. položen stručni ispit za rad u organima uprave,

3. poznavanje rada na računaru i

4. najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

IV Nespojivost i sukob interesa

Lice koje se bavi samostalnom djelatnošću ne može zasnovati radni odnos u Osnovnom sudu u Gradišci.

Radnik suda ne smije obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa službenim dužnostima, a naročito:

 • biti osnivač ili član organa političke stranke u toku trajanja svojstva radnika suda,
 • biti član upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa upravljanja pravnog lica, izuzev ako ga imenuje Vlada ili drugi republički organ uprave ili Narodna skupština prema posebnom propisu. 

V -  Potrebna dokumentacija

1) Kandidati su dužni dostaviti prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti tačan naziv radnog/ih mjesta na koje kandidat konkuriše kao i datum i način objavljivanja konkursa na osnovu kog se konkuriše. Prijava na konkurs takođe treba da sadrži: lične podatke (ime i prezime), kontakt podatke kandidata, (adresa, broj telefona, mejl adresa), podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji i kratku radnu biografiju. Tačnost podataka navedenih u prijavi na javni konkurs kandidati potvrđuju potpisom.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

2) Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova pod brojem 1. i 2. kandidat je dužan dostaviti u vidu originalnih dokumenata ili ovjerene fotokopije:

1.  uvjerenja o državljanstvu RS ili BiH i

2. izvod iz matične knjige rođenih,

a kao dokaz za ispunjavanje opštih uslove od broja 4. do 6. kandidat je dužan dostaviti ovjerene izjave:

1. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova radnika suda,

2. da nije otpušten iz suda ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

3. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa dužnostima radnika suda.

Izjave moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa uprave ili notara.

3) Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan dostaviti u vidu originalnih dokumenata ili ovjerene fotokopije:

1. diplomu ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju,

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave - (samo za radno mjesto referent za upravljanje prdemetima),

3. dokaz o radnom  iskustvu koje se konkursom traži, i

4. dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

4) Kao dokaz o radnom iskustvu (u traženom stepenu stručne spreme, struci, zvanju, relevantnom radnom iskustvu) kandidat može da dostavi:

1. potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na  kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više, srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima, ili

2. uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko, više ili srednje obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

3. pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu, ukoliko sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja iz podtačke 1) ove tačke.

 

5) Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat dostavlja uvjerenje škole ili druge iistitucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru ili uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (fotokopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, ili diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike, ili potvrdu bišeg poslodavca da se kandidat na radnom mjestu kod istog uspješno koristio računarima u obavljanju poslova, ili izjava kandidata kojom izjavljuje da poznaje rad na računarima i da će se istim znati služiti prilikom obavljanja poslova na radnom mjestu za koje konkuriše.

6) Kandidat koji bude izabran nakon provedene konkursne procedure, prilikom zasnivanja radnog odnosa priložiće ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VI – Postupak izbora kandidata

 1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za izbor će obaviti izborni postupak uz predhodnu provjeru znanja i sposobnosti na osnovu koje se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

          Za kandidate koji konkurišu na radno mjesto ,,sudski asistent”, izvršiće se i provjera brzine i tačnosti kucanja teksta, 

          Razgovor sa svakim kandidatom koji ispunjava opšte i posebe uslove je obavezan dio predhodne provjere znanja i sposobnosti, odnosno izbornog postupka.

 

 1. Provjera brzine i tačnosti kucanja teksta vrši se praktičnom provjerom na računaru u vidu diktata i prepisa u trajanju od po 5 (pet) minuta. Prepis i diktat se obavljaju pojedinačno ili po grupama, u identičnom tekstu za sve kandidate.

3.       O mjestu i vremenu provođenja izbornog postupka i održavanja praktične provjere sposobnosti i znanja i obavljanju razgovora kandidati će biti blagovremeno obavješteni što će takođe biti objavljeno i na internet stranici Osnovnog suda Gradiška ,, ossud-gradiska.pravosudje.ba “. 

4.       Izabrani kandidat dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od prijema obavještenja Komisije dostavi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj spospbnosti 

2. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova radnika suda.

 1. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4) ove tačke u propisanom roku izabraće se slijedeći kandidat sa rang liste koju utvrdi Komisija za izbor kandidata u skladu sa gornjim stavom. 

 

VII – Rok i mjesto podnošenja prijava

          Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ,,Glas Srpske” i na internet stranici Osnovnog suda Gradiška ,,ossud-gradiska.pravosudje.ba”. 

          Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu ,,Glas Srpske”.

          Prijave se dostavljaju lično u sud na protokol  ili poštom, na adresu Osnovni sud u Gradišci, ul. Vidovdanska br. 15, 78400 Gradiška sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

Terme Laktaši d.o.o. Laktaši

Karađorđeva 44

Laktaši

 

Zbog ukazane potrebe, direktor privrednog društva Terme Laktaši d.o.o. Laktaši objavljuje

O G L A S

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

1. KONOBAR .................................. 1 izvršioc

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin RS/BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 1. SSS- KV
 2. opšta kultura ponašanja i komunikacije,
 3. radno iskustvo u struci-poželjno,
 4. sklonost timskom radu.

 

2. DOKTOR MEDICINE- specijalista fizikalne medicine i           rehabilitacije .........................................................  1 izvršioc

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 1. VSS, specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 2. opšta kultura ponašanja i komunikacije,
 3. radno iskustvo u struci-poželjno,
 4. sklonost timskom radu.

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela San u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila [email protected].

***

ISKRA Tela L d.o.o.

Omladinska bb

065/805-208

KONKURS

 

Zaposlite se u rastućoj kompaniji koja će Vam obezbediti stalan posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja.

 Za potrebe proširenja proizvodnje u ISKRA Tela L d.o.o. u Laktašima tražimo radnike na pozicijama:

 

1. Radnici u proizvodnji industrijske elektronike – veći broj izvršilaca

Uslovi

- SSS

- Zdravstveni kapacitet

- Brzina i agilnost

- Rad u smenama

 

Pogodnosti

- Redovna i stimulativna primanja

- Naknada troškova prevoza

- Obezbeđen je topli obrok

- Mogućnost napredovanja i usavršavanja

- Bezbedno i stabilno radno okruženje

- Rad na savremenim mašinama

 

Od Bas očekujemo:

- Odgovornost i posvećenost poslu

 

2. Alatničar m/ž – 2 izvršioca

 

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

- Održavanje i popravka alata

- Rešavanje funkcionalnih problema složenim alatima

- Montaža alata prema tehničkoj dokumentaciji

 

Uslovi:

- SSS

- Poželjno radno iskustvo

 

Nudimo Vam:

- Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja u zemlji i inostranstvu (Slovenija)

- Mogućnost razvoja karijere u međunarodnim okvirima

- Dinamično radno okruženje

- Podsticajna zarada

 

3. Električar (m/ž) – 2 izvršioca

 

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

 

 1. Otklanja sve blokade i nedostatke na mašinama i proizvodnim linijama.
 2. Montaža i postavljanje novih uređaja prema planovima
 3. On je odgovoran za ispravnost opreme u pogonu kao i njenu svakodnevnu kontrolu i popravke.
 4. Radi na obuci svih vrsta kvarova na pogonskoj i drugoj opremi.
 5. Preventivno svakodnevno vrši preglede i popravke mašina i opreme neophodnih za procese proizvodnje.
 6. Rad u smenama
 7.  

Uslovi:

 

 1. KV/VKV
 2. Poželjno radno iskustvo na održavanju elektroenergetske opreme
 3. Dobre organizacione sposobnosti

 

4. Tehničar mehatronike (m/ž)- 2 izvršioca

 

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

- Servis, ugradnja i održavanje mehanike, elektronike i pneumatike na mašinama iz našeg proizvodnog programa

- Montaža mašina po odgovarajućim programima i njihovo puštanje u rad

- Proces dijagnostike i otklanjanja kvarova na mašinama

 

Uslovi:

- Minimum IV stepen stručne spreme (tehničar mehatronike)

- Poželjno radno iskustvo

 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na telefone :

061 731 133

066 805 208

***

JU OŠ „Meša Selimović”

78434 Naseobina Lišnja

 

 

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „MEŠA SELIMOVIĆ” NASEOBINA LIŠNjA

 

Ⅰ – Predmet

Školski odbor JU OŠ „Meša Selimović” Naseobina Lišnja raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Meša Selimović” Naseobina Lišnja.

 

Ⅱ – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

 

Ⅲ – Mandat

Direktor JU OŠ „Meša Selimović” Naseobina Lišnja imenuje se na period od četiri godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom.

 

Ⅳ – uslovi za učešće na konkursu

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za direktora JU OŠ „Meša Selimović” Naseobina Lišnja, može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu, i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole.

Potrebna  dokumentacija koju kandidat prilaže:

1) Izvod iz matične knjige rođenih;

2) Uvjerenje o državljanstvu RS odnosno BiH;
3) Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za  rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

5) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

6) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

7) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;

8) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

9) Prijedlog programa rada direktora i narednom četvorogodišnjem mandatu;

10) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

11) Prijavu sa kratkom biografijom sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole.

 

Uvjerenje iz stava 7) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

 

Ⅴ – rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole: JU OŠ „Meša Selimović” 78434 Naseobina Lišnja, sa naznakom za „Javni konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Ⅵ – način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke Vlade.

***

JU OŠ „MILOŠ CRNjANSKI” POTOČANI

Potočani 78435

 

 

raspisuje se:

 

KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENOG   RADNOG  MJESTA

NASTAVNIK/ PROFESOR FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANjA, na određeno vrijeme, ( centralna škola Potočani, Područna škola Hrvaćani i Područna škola Kokori), do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 30.06.2023. godine, 1 izvršilac, pripravnik

NASTAVNIK / PROFESOR FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG  VASPITANjA, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,određeno vrijeme, do 30.06.2023 godine – 2 časa;

 

PROFESOR FIZIKE, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (centralna škola Potočani, Područna škola Hrvaćani i Područna škola Kokori),18 časova, 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja- pripravnik

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom ( adresom i  kontak telefonom), na kojoj treba napisati i e-mail adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja (član 8. Pravilnika o  proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (orginal ili ovjerena fotokopija).

OPŠTI USLOVI

 1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih  ili kopija lične karte ( da je punoljetan),
 3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine  ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenm putem prije zasnivanja radnog odnosa)
 5. Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zansivanja radnog odnosa)
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavaljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored  dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih  Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima iz  člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

POSEBNI USLOVI

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž, za radno mjesto pod tačkom 2.

7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
9.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  za  navedena radna mjesta za radno mjesto pod tačkom 2.

Pravo učešća na konkursu na osnovu  člana 125. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  imaju lica koja su po paropisima važećim do dana stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.

Prijave sa potpunom dokumentacijom  dostaviti na adresu škole: 

JU Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Potočani, Potočani 78435 .

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena , komisija neće  razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i  intervju dana      06.04.2023  godine   ( četvrtak)  u prostorijama JU Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Potočani, sa početkom u 13.30 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će postaviti na oglasnu tablu škole  03.04.2023.godine.
Ukoliko se  kandidat ne  pojavi  na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao  od prijave na konkurs.
Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ ,,BRANKO ĆOPIĆ”BJELAJCE

 

Bjelajce bb

70260 Mrkonjić Grad

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

- voditelj produženog boravka , na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 20.07.2023. godine..... 1 izvršilac, položen stručni ispit

I. Opšti uslovi za prijem :

          -Da su državljani RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu)

          -da su stariji od 18 godina (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte)

                   -da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava.

          Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da su radno sposobani, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II. Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

         

          - ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

          - uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

          -  dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci.

          -  uvjerenje o položenom stručnom ispitu .

          - uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

          - uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

          - uvjerenje nadležnog organa o statusu porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

          - uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI ,ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

    Kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

   Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će biti postavljen na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa za voditelj produženog boravka će biti  intervjuisani i testirani dana 05.04.2023. godine u 09:00 časova.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test , a ukoliko se ne pojave na intervuu i testu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole Bjelajce bb, 70260 Mrkonjić Grad. Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu,,Glas Srpske”.

***

JU Gimnazija Mrkonjić Grad                                           

Ulica Sime Šolaje broj 91

70260 Mrkonjić Grad
 

raspisuje:


K O N K U R S
   za prijem radnika u radni odnos

 1. Bibliotekar, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
   

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

     Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.           
Članom 5. stav 4. tačka 1) i 2) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji propisano je da poslove bibliotekara u gimnaziji može izvoditi lice koje ima sljedeću vrstu stručne spreme: profesor srpskog jezika i književnosti sa položenim stručnim ispitom za bibliotekara, diplomirani komparativista i bibliotekar.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
-Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
-Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih poslodavaca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. 
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 04.04.2023. godine (utorak) u 10:00 časova u prostorijama JU Gimnazija Mrkonjić Grad, ulica Sime Šolaje broj 91.

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:
JU Gimnazija Mrkonjić Grad                                               
Ulica Sime Šolaje broj 91
70260 Mrkonjić Grad
Republika Srpska       

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana