JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU OŠ „MIROSLAV ANTIĆ" BISTRICA  BANjA LUKA

Bistrica bb

78000 Banja Luka

 

 

raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjeih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave na neodređeno vrijeme, puna norma, rad u  PO Pervan- 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.
 2. Voditelj produženog boravka na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine, 75% norme, rad u Centralnoj školi, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac;   

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 54. 114. i 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;( da nije starije od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neusuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavlja kandidat.( da nije starije od 6 mjeseci).

          Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i naznakom za koje radno mjesto kandidat konkuriše ( kandidat ima pravo konkursa na oba radna mjesta) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 • Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
  • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad;
  • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
  • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. (U izuzetnim slučejevima, ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).
  • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
  • Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca; ( Izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

                 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, a u skladu sa članom  114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju . 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme iz člana 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.09.2023. godine (srijeda) u 10:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, i na internet stranici škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola Miroslav Antić" Bistrica, Bistrica bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom "Za konkurs".                                         

***

JU Medicinska škola Banja Luka

 Cetinjska br. 1

 

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

 

1. Računovođa Škole – diplomirani ekonomista, 240 ECTS bodova, VSS sa radnim iskustvom, položenim stručnim ispitom i licencom (sertifikatom) za obavljanje poslova računovođe.

 

U radni odnos se prima lica sa radnim iskustvom, licencom (sertifikatom) za obavljanje poslova računovođe i položenim stručnim ispitom.

 Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi- završen najmanje prvi ciklus studijskog programa  - ekonomija (ili ekvivalent), u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o sticanju licence za obavljanje poslova računovođe

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi (osnovnoj ili srednjoj), odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi ,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojansta ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije

porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, lice treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

U skladu sa st. 7. čl. 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS, a u vezi sa st. 1. tačka 3) ovog člana, škola može, na upražnjeno radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane ovim zakonom.

U skladu sa čl. 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana 22.09.2023. godine.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 25.09.2023. godine, s početkom u 10.00 časova, u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu ili testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Medicinska škola Banja Luka, Cetinjska br. 1, sa naznakom „Za Komisiju za prijem radnika".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani

 Nenada Kostića broj 7

78214 Zalužani

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za popunu sledećih upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Profesor/nastavnik ruskog jezika, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom, 2 časa redovne norme - 1 izvršilac,
 2. Profesor/nastavnik fizike, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 8 časova redovne norme - 1 izvršilac;
 3. Profesor/nastavnik matematike, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma - 1 izvršilac;
 4. Profesor/nastavnik njemačkog jezika, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4 časa redovne norme - 1 izvršilac i
 5. Profesor/nastavnik informatike, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 časa redovne norme - 1 izvršilac.

 

     Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

     Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

     Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane MUP-a, koje će poslodavac pribavlja službenim putem za izabranog kandidata;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će poslodavac pribavlja službenim putem za izabranog kandidata i

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

     Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.

     Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

     Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

     Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

     Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zlužanima dana 27.9.2023. godine u 11:00 časova.

     Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

     Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

     Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Jovan Dučić" Zalužani, Nenada Kostića broj 7, 78214 Zalužani, sa naznakom „ZA KONKURS".

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                              

 

objavljuje :

 

 

JAVNI  KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

                                                             

- SUDIJSKI PRIPRAVNIK - na period do dvije godine - 1 (jedan) izvršilac

I

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin BiH, 

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

II

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

1.  VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet ili diplomirani pravnik sa 240 ECTS bodova.

III

Kandidati su dužni da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

 • za tačku 1. (da je državljanin BiH) – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;
 • za tačku 2. (da je stariji od 18 godina) – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,
 • za tačku 3. (da ima opštu zdravstvenu sposobnost) – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, koje kandidat dostavlja nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran konačnom odlukom predsjednice suda,
 • za tačku 4. (da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili  za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu) – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili  za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu",
 • za tačku 5. (da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa) – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa".                                                                                       

IV

Kandidati su dužni da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostave sljedeća dokumenta i to:

 

 • da je zavrio/la pravni fakultet ili da je diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS – dokaz: fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi.

V

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

VI

Sa kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće ulazni intervju, a o vremenu i mjestu održavanja tog intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VII

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata, koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova, na konačno odlučivanje.

 

VIII

Nakon provedenog postupka po ovom konkursu, konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

 

IX

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

2. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

3. diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,

4. uvjerenja da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

X

Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na period do dvije godine.

 

XI

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na njeb stranici suda oksud-banjaluka.pravosudje.ba. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, zatim poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Karađorđevića broj 12, ili elektronskim putem, na adresu [email protected] . Kandidat koji prijavu dostavlja elektronskim putem, dužan je da u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

***

JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA  a.d.

Banja Luka

Braće Podgornika  br.8

    

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos

 

 

-VOZAČ MOSNE DIZALICE_____________1 izvršilac

Uslovi:

 • NK radnik
 • Sa  ili bez radnog iskustva

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu Glas Srpske, te  na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.co .

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na e-mail

***

„TIM-PROMET" D.O.O

Sanska 6/B

78000 Banja Luka

 

OGLAS

 

VOZAČSKLADIŠTAR (M) ....................................... 1 IZVRŠILAC

 

Radnik potreban za:

 

- rad sa kupcima, prijem i istovar robe, dostava robe.

- Poželjno da kandidat ima položenu vozačku dozvolu „C"  kategorije.

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065/329-748 ili na e-mail adresu [email protected].

Konkurs otvoren do  07.10.2023. godine.

***

JU OŠ „Đura Jakšić" Banja Luka

 Subotička 28

 

Raspisuje:

 

 K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog  radnog mjesta za školsku 2023/2024. godinu

 

 

 1. Nastavnika/profesora TO - 1 čas sedmično -1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do 31.08.2024.godine  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu;

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu,  i posebne  uslove propisane članom 114. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa sa članom 127. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o

    državljanstvu;

2.  Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban,a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje

    certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo

    izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,

    morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad

    djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne

    zloupotrebe i iskorištavanja djece ,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva

    ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog

     nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu (na kojoj  će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopija lične karte,
 4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ,
 9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koja treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u utorak 24.09.2023. godine u 12,30  časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola '' Đura Jakšić " Banja Luka , Subotička 28, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ''za konkurs''.

***

 

"HKP CONSULTING" d.o.o. Banjaluka

Petra Kočića 5, 78 000 Banja Luka

 

 raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos:

 

1. diplomirani inženjer građevinarstva (niskogradnja) - 2 izvršioca

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove i to:

 

1. VSS odgovarajućeg smjera,

1.1.Minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama,

2. Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),

3. Poznavanje engleskog jezika,

4. Vozačka dozvola "V" kategorije.

 

1. VSS odgovarajućeg smjera,

1.1.Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama,

2. Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),

3. Poznavanje engleskog jezika,

4. Vozačka dozvola "V" kategorije.

 

Dokumentacija: Radna biografija (CV) i dokazi o ispunjavanju ostalih uslova (diploma, uvjerenje o položenom stručnom ispitu).

 

Zainteresovane osobe za radno mjesto mogu se javiti svakim radnim danom u periodu od 08:16 h, na adresi:

"HKP CONSULTING" d.o.o. Banja Luka

Petra Kočića 5

78 000 Banja Luka

uz prethodnu najavu na telefon:      Tel:   051/303-620,mob: 065/888-889,Fadž:   051/263-029

ili e-mail adresu: [email protected] , [email protected],                                                                          [email protected]

 

Prijave na konkurs dostavljaju se u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa.

***

JU OŠ „ MILAN RAKIĆ" BANjA LUKA

Karanovac  bb

Tel. 051/ 427-129

 

raspisuje:

 

J A V N I   K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 

 

 1. Profesor razredne nastave– puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine – 1 izvršilac,
 2. Voditelj produženog boravka – puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine – 1 izvršilac,

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 54. 114. i 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;( da nije starije od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neusuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavlja kandidat.( da nije starije od 6 mjeseci).

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i naznakom za koje radno mjesto kandidat konkuriše ( kandidat ima pravo konkursa na oba radna mjesta) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1.  Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena; (U izuzetnim slučejevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; (Izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).
 8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Kandidati trebaju u prijavi naglasiti da li konkurišu za oba radna mjesta ili jedno.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju će se obaviti dana 27.09.2023. godine (srijeda):

- sa početkom u 12:00 časova za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod brojem 1, i

- sa početkom u 11:00 časova za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod brojem 2.

 u prostorijama Centralne škole u Karanovcu, sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranici škole , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „ Milan Rakić" Karanovac, Banja Luka, Karanovac  bb, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

Poreska uprava Republike Srpske

Trg Republike Srpske broj 8

 78000 Banja Luka

 

objavljuje:

 

KONKURS ZA UPRAŽNjENA RADNA MJESTA

 

1.1. Administrator serverskih i komunikacionih komponenti - Sjedište, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS;

Opis poslova: projektuje komunikacionu strukturu, brine o stanju veza, te održava kontakte sa eksternim dobavljačima usluga u vezi sa komunikacionom opremom, izrađuje periodične izvještaje o stanju i razvoju mrežno-komunikacione strukture, prati, planira, testira i primjenjuje nove tehnologije u oblasti mrežnih komunikacija, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.2. Saradnik za administrativne poslove - Područni centar Trebinje, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: vodi evidenciju o zaposlenima u PC i pripadajućim PJ, ažurira i čuva personalna dosijea zaposlenih i prati elektronsku evidenciju zaposlenih o prisustvu na poslu, izrađuje nacrte uvjerenja o činjenicama iz personalnih evidencija (radnom stažu, platama itd.), nacrte rješenja o godišnjem odmoru i plaćenom odsustvu za PC i pripadajuće PJ, vodi upisnik predmeta upravnih postupaka, vodi evidenciju akata koji se dostavljaju izvršiocima putem internih dostavnih knjiga za sva odjeljenja i odsjeke, vodi računa o rokovima u kojima su izvršioci obavezni postupiti po primljenim podnescima, kao i o rokovima izvršnosti upravnih akata i njihovom dostavljanju na dalje postupanje, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodilaca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.3. Vozač – Područni centar Zvornik, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa SSS;

Opis poslova: upravlja službenim vozilom PURS za potrebe pomoćnika direktora, a po nalogu pomoćnika direktora vozi i druge zaposlene u PC, stara se o urednom održavanju i tehničkoj ispravnosti vozila, ovjerava tehničku ispravnost vozila, obavlja poslove kurira, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednja stručna sprema - III stepen, položen ispit za vozača motornog vozila „B" kategorije, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 1. da je državljanin RS ili BiH,
 2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 1. svjedočanstvo ili diploma o završenoj stručnoj spremi (ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH, moraju biti priznate diplome, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 67/2020),
 2. uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

 •   25.10.2023. godine (srijeda) u 10:00 sati 

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banja Luci.

Svi kandidati koji pristupe intervjuu su obavezni donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji, u protivnom neće moći pristupiti istom.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjoj Luci, i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 1. diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,
 2. rodnog lista,
 3. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 4. uvjerenja o državljanstvu BiH ili RS,
 5. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 6. uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske" i na službenoj internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org,.

***

JU OŠ „Dositej Obradović" Banja Luka

Mirka Kovačevića 27

78000 Banja Luka

 

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac – puna norma  na neodređeno vrijeme
 2. Voditelj produženog boravka – 2 izvršioca – puna norma na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine

3. Prof/nast.  ruskog jezika – nepuna norma – 6 časova redovne nastave -  na određeno vrijeme do kraj školske 2023/2024. godine

4. Prof/nast.  srpskog jezika – nepuna norma – 13 časova redovne nastave -  na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine

5. Prof/nast.  engleskog jezika – nepuna norma – 14 časova redovne nastave -  na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine

6. Prof/nast.  geografije – nepuna norma – 4 časa redovne nastave -  na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine

7. Prof/nast.  fizičkog i zdravstvenog vaspitanja– nepuna norma – 5 časova redovne nastave -  na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024. godine

 

Za radna mjesta pod 1, 2, 3, 4, 5 i 7. traži se lice sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu, a za radno mjesto pod 6. traži se pripravnik.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat  za radna mjestao pod 1. i 2. treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 54., 114. ,115. ,i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat  za radna mjestao pod 3, 4, 5, 6. i 7. treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. ,115. ,i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog

odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad (osim za kandidate koji konkurišu na radno mjesto pod rednim brojem 6)
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi (osim za kandidate koji konkurišu na radno mjesto pod rednim brojem 6)
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sti-canja odgovarajuće stručne spreme,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslo davca (osim za kandidate koji konkurišu na radno mjesto pod rednim brojem 6)
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 1. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5) ovog prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
 2. Izuzetno. tačka 7) , ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,  kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1.   i  3. dana 27.9.2023. godine u 11.00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 2. dana 27.9.2023. godine u 09.00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 4.   i  7. dana 27.9.2023. godine u 12.00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 5. i 6. dana 27.9.2023. godine u 14.00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

 

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Dositej Obradović" Banja Luka; Mirka Kovačevića 27, 78000 Banja Luka sa naznakom "za konkurs".

***

JU OŠ „ DESANKA MAKSIMOVIĆ" DRAGOČAJ  BANjA LUKA

Tel. 051/392-166

 

raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjeih radnih mjesta

 

1.Voditelj produženog boravka na određeno vrijeme do završetka školske 2023/24.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac; 

2.Voditelj produženog boravka na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 54. 114. i 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;( da nije starije od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neusuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavlja kandidat.( da nije starije od 6 mjeseci).

          Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i naznakom za koje radno mjesto kandidat konkuriše ( kandidat ima pravo konkursa na oba radna mjesta) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

  • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad;
  • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
  • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. (U izuzetnim slučejevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).
  • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
  • Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca; (Izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

                 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, a u skladu sa članom  114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju . 

                   Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme iz člana 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.9.2023. godine (srijeda) u 11:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranici škole , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Desanka Maksimović" Dragočaj, Dragočaj bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom "Za konkurs".  

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

I

           U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

                                  u Odjeljenju za opštu upravu:

 

 1. Stručni saradnik u mjesnoj kancelariji   ........................ 1 izvršilac
 2. Stručni saradnik za prijem i zavođenje podnesaka u Prijemnoj kancelariji .............................................................. 2 izvršioca
 3. Stručni saradnik za ovjere

potpisa, rukopisa i prepisa ........................................... 1 izvršilac

                 u Odjeljenju za komunalne poslove:

 

 1. Stručni saradnik za tehničke poslove i dokumentaciju ... 1 izvršilac

 

   u  Odjeljenju  za finansije:

 

 1. Stručni savjetnik za finansijske poslove u Odjeljenju ... 1 izvršilac

 

   u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:

 

 1. Stručni saradnik za administrativno -

 tehničke poslove .............................................. .1 izvršilac

 

                u Odjeljenju za inspekcijske poslove i komunalnu policiju:

 

 1. Komunalni policajac ..................................... 1 izvršilac

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

                                                       II  - Opšti uslovi

 

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 

 1. da je državljanin RS, odnosno BiH;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;
 7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

 

                                                    III - Posebni uslovi  

                       Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik u mjesnoj kancelariji, su:

 

 • SSS – ekonomskog ili pravnog smjera ili gimnazija opšteg smjera (IV);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen poseban stručni ispit za matičare.

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za prijem i zavođenje podnesaka u Prijemnoj kancelariji, su:

 

 • SSS - srednja škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen stručni ispit za rad u upravi.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za ovjere potpisa, rukopisa i prepisa su:

         - SSS - srednja škola (IV);

-šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru;

- položen stručni ispit za rad u upravi.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za tehničke poslove i dokumentaciju, su:

 • SSS - tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera (IV);

-    šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

-    poznavanje rada na računaru;

-    položen stručni ispit za rad u upravi.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni savjetnik za finansijske poslove u Odjeljenju, su:

 • VSS –diplomirani ekonomista (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen stručni ispit za rad u upravi.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za  administartivno – tehničke poslove, su:

         -  SSS - srednja škola (IV;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru;

- položen stručni ispit za rad u upravi.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Komunalni policajac, su:

 • VSS – drugi ciklus sa 240 ECTS ili fakultet u četvorogodišnjem trajanju;
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije.

         Kandidati koji konkurišu na radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit za rad u upravi, a koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

                                                IV - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

 

 • Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 

 1. diploma o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima: 5 i 7);
 2. svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima: 1, 2, 3, 4 i 6);
 3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 4. uvjerenja o položenom posebnom stručnom ispitu za matičare (za radno mjesto pod rednim brojem 1)
 5. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) (za sva radna mjesta)
 6. isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za sva radna mjesta).
 7. izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B" kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 7).

 

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

    Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.   

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.  

V

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VI

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nataša Dimitrijević, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-563.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. 

 

                                                            

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici Grada Banja Luka.

***

 JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA" BANjA LUKA

JEVREJSKA 48

 

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

 1. Profesor STN, na određeno vrijeme, 1 izvršilac, puna norma, 21 čas                                                                                                                                                   Nastavni predmeti: Praktična nastava (10 časova), Primjena računara sa programiranjem (6 časova), Elektronika (2 časa), Automatika (3 časa), do 31.08.2024. godine
 2. Profesor STN, na određeno vrijeme, 1 izvršilac, nepuna norma  2 časa

Nastavni predmeti:  Nastavni predmeti:  Baze podataka (2 časa), do 31.08.2024. godine

 1.  Profesor STN, na određeno vrijeme 1 izvršilac, nepuna norma  6 časova, Nastavni predmet: Primjena računara sa programiranjem (6 časova),  do 31.08.2024. godine 

                            

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i da imaju:

-        Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Kandidat treba da ispunjava i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Kandidati  su dužni   dostaviti sledeću dokumetaciju:

1.       prijavu  na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata kao i koja dokumenta uz prijavu prilažu;

2.       diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje;

3.       uvjerenje da   protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga.

4.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6.       uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

7.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj
grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

10.     uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme

11.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

12.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju-lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju   ispunjavali uslove u pogledu  profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  28.09.2023. (četvrtak) u 9  časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole Jevrejska 48, Banjaluka, sa naznakom  „Za Komisiju za izbor kandidata" uz obaveznu naznaku rednog broja radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

***

JU Građevinska škola Banjaluka

Mladena Stojanovića br. 7, Banjaluka

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik informatike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, nepuna radno vrijeme (6 časova)-radnik sa radnim iskustvom,

2. Nastavnik stručno teorijske i praktične nastave (dipl.inž.građevinarstva), 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, nepuno radno vrijeme (8 časova stručno-teorijske nastave i 12 časova praktične nastave)-radnik sa radnim iskustvom,

3. Nastavnik stručno teorijske i praktične nastave (dipl.inž.arhitekture), 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, nepuno radno vrijeme (8 časova stručno-teorijske nastave i 6 časova praktične nastave)-radnik sa radnim iskustvom,

4. Nastavnik stručno-teorijske nastave  (dipl.inž.geodezije), 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, puno radno vrijeme- radnik sa radnim iskustvom i

5. Nastavnik stručno-teorijske nastave (dipl.inž.geodezije), 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, nepuno radno vrijeme (8 časova) – radnik sa radnim iskustvom.

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i uslove propisane Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa,  kratka biografija  i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

7. uvjerenje o državljanstvu,

8. uvjerenje suda da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga koje nije starije od  šest mjeseci,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 28.9.2023. godine u 9.00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Građevinska škola Banjaluka, Mladena Stojanovića br. 7, Banjaluka sa naznakom „Prijava na konkurs" i navesti redni broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „ ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" BANjA LUKA

Branka Zagorca br. 1

 

raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjeih radnih mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka na neodređeno vrijeme , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac; 

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja-3 časa na određeno radno vrijeme do 31.08.2024.-1 izvršilac

3. Nastavnik srpskog jezika i književnosti- 5 časova na određeno radno vrijeme, do 31.08.2024. godine,sa radnim iskustvom i stručnim ispitom,  nastava se odvija svaki dan po jedan čas – 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 54. 114. i 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;( da nije starije od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane sertifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o nesuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualane zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavlja kandidat.( da nije starije od 6 mjeseci).
 7. Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i naznakom za koje radno mjesto kandidat konkuriše ( kandidat ima pravo konkursa na oba radna mjesta) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

  • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad;
  • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
  • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. (U izuzetnim slučejevima, ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).
  • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
  • Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca; ( Izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;          

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, a u skladu sa članom  114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju . 

                   Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme iz člana 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

      Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.9.2023. godine (srijeda) u 10:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

     Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole i internet,  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

       Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

       Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

      Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Zmaj Jova Jovanović'', 78000 Banja Luka, ul. Branka Zagorca br. 1 sa naznakom "Za konkurs".  

***

                                                                                                                                                                         

JU OŠ „ VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" BANjA LUKA

Save Kovačevića bb

78000 Banja Luka

 

 

 raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjeih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik/profesor likovne kulture – na određeno vrijeme, nepuna norma, do 31.08.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 2 časa redovne nastave, 1 izvršilac;

2. Voditelj produženog boravka - na neodređeno vrijeme, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 2 izvršioca; 

3. Nastavnik/profesor ruskog jezika – na određeno vrijeme, nepuna norma, do 31.08.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 4 časa redovne nastave, 1 izvršilac;

4. Psiholog - na neodređeno vrijeme, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac

5. Nastavnik/profesor srpskog jezika – na određeno vrijeme, nepuna norma, do 31.08.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 8 časova redovne nastave, 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 54. 114. i 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;( da nije starije od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neusuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavlja kandidat.( da nije starije od 6 mjeseci).

          Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i naznakom za koje radno mjesto kandidat konkuriše), potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

  • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad;
  • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
  • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. (U izuzetnim slučejevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).
  • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
  • Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca; (Izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
  • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

                 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, a u skladu sa članom  114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju . 

                   Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme iz člana 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 27.9.2023. godine (srijeda) u 12:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka, Save Kovačevića bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom "Za konkurs".           

***

JU OŠ „ BRANKO ĆOPIĆ" BANjA LUKA

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 1. Nastavnik ruskog jezika – nepuna norma 2 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa radnim iskustvom  – 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS (BiH), a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje), potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 • Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (ukoliko ih kandidat posjeduje);
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (ukoliko ih kandidat posjeduje);
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole u srijedu 27.09.2023. godine u 12,45 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Škola će postaviti na oglasnu  tablu  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu Škole: Javna ustanova Osnovna škola „ Branko Ćopić" Banja Luka, Miše Stupara 24, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ZA KONKURS".

***

JU OŠ ''Miloš Crnjanski'' Banja Luka

Zore Kovačević 38a

78000 Banja Luka

                                                                                                                              

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  upražnjenih radnih mjesta

 1. Profesor razredne nastave, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac,
 2. Profesor razredne nastave, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac,
 3. Profesor razredne nastave u PO Motike, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac,
 4. Voditelj produženog boravka u PO Motike, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac i
 5. Voditelj produženog boravka u PO Motike, pola radnog vremena, do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 54., 114., 115. i 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS iliBiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 1. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavlja kandidat i koje nije starije od 6 mjeseci.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i naznakom za koje radno mjesto kandidat konkuriše, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 5.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (u izuzetnim slučejevima, ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa);
 6.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca iz kojeg se jasno vidi opis radnog mjesta, stepen stručne spreme i zvanje, i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (Izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice);
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, a u skladu sa članom  114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju . 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme iz člana 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .  

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana, 27.9.2023. godine u 12:00 časova (srijeda), u prostorijama škole, obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za navedena radna mjesta, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Miloš Crnjanski'' Banja Luka; Zore Kovačević 38a, 78000 Banja Luka sa naznakom "Za konkurs".

***

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BANjA LUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor demokratije – na određeno vrijeme, do 30.06.2024. godine,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, nepuna  norma ( 1 čas redovne nastave) 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi  .

Pravo učešća na Konkursu pod rednim brojem  1.   imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkursu su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ( da nije starije od šest mjeseci).

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad  u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrbe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavnja kandidat ( da nije starije od šest mjeseci).

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 • diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno- obrazovni rad;
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.,  testiranje  će se obaviti 22.09.2023. godine sa početkom u 12,00 časova, a intervju u 12,30 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 28, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić" Turjak

Turjak bb

78 404 Turjak

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije

Posebni uslovi radnog mjesta

 • OPŠTI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 • POSEBNI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu su:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Ujerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskz zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju za kandidate koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave na javni konkurs obaviće se u prostorijama centralne škole u Turjaku, u petak 22.09.2023. godine od 11:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije 3 (tri) dana prije dana testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na konkurs kadidati treba da navedu adresu stanovanja i kontakt telefon.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić", Turjak bb, 78 404 Turjak, sa naznakom -ZA KONKURS.

***

JU Srednja stručna i tehnička škola

Vidovdanska 58

78 400 Gradiška

 

raspisuje:

 

K  O  N  K  U  R  S 

za prijem radnika

 

 1. Nastavnik zdravstvene njege- 6 časova nastave sedmično, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana u struci, na određeno vrijeme, do 29.12.2023. godine.

Potrebna vrsta stručne spreme: diplomirana medicinska sestra

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje.

 

-Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs:

1)da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5)uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece;

*Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6)Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (kandidati uvjerenje pribavljaju u sudu).

 

-Dokumentacija koja dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2)Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko-školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4)Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

 • vrsti posla
 • stepenu stručne spreme
 • dužini ostvarenog radnog staža

 

5)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, održaće se u ponedjeljak, 25.09.2023. godine u 11:00 časova  u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

JU OŠ „Miloš Dujić" Čelinac

Vojvode Mišića 57

78240 Čelinac

 

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 1. Profesor/ nastav. srpskog jezika, (16) časova na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.....................1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  uslove predviđene Pravilnikom o  proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:

 1. da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),
 3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lisem, zloupotrebe opojnih sredstava ( Za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.( Za izabranog kandidata uvjerenje će škola pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.)
 6. Uvjerenje da protiv njega nije  pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili „maloljetnim licem".

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

 1. Ovjerenu fitokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,
 2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
 3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža.
 6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradsko organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić" Čelinac vojvode Mišića 57. s naznakom „za konkurs".

Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od  dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Kandidati se neće posebno pozivati, ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti  dana 27.09.2023. god.  u  13,00 časova u prostorijama  škole.

 Škola će pismenim putem obavijestiti učesnike o ishodu konkursa u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "Novak Pivašević" Čelinac

Stara Dubrava

78243 Stara Dubrava

                                                KONKURS

                             za prijem radnika u radni odnos i to:

 

 •  Profesor/nastavnik informatike – 2 časa redovne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme – 1 izvršilac;
 •  Profesor/nastavnik biologije – 8 časova redovne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.    

Za navedena radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114., 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

          Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, 25.9.2023. godine u 12.00 časova u prostorijama  centralne škole u Staroj Dubravi.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  se primaju u roku od 8 dana od objavnjivanja u „ Glasu srpske" , a šalju se na adresu JU OŠ „Novak Pivašević"  Stara Dubrava, 78 243 Stara Dubrava, sa naznakom „ Za konkurs".

***

JU OŠ „Dr Mladen Stojanović" Čelinac

Jošavka Donja bb

78244 Jošavka

 

K O N K U R S

za popunu  radnih mjesta

 

1.       Profesor razredne nastave- 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama, na neodređeno vrijeme;

2.       Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac, puna norma na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.    

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu RS i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
           Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela  učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeca, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjm o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjm o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem;;


6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala  i službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem  - dostavlja kandidat.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

- Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;


- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
- Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu kod ranijeg poslodavca, izdato od strane poslodavca

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnim institucijama

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;


- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti

vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje i intervju će se obaviti dana 28.09.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 12,30 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Dr Mladen Stojanović" Jošavka, Jošavka Donja bb, 78244 JOŠAVKA, sa naznakom „ ZA KONKURS ".    

***

JU OŠ „Vuk Karadžić" Sitneši

Sitneši bb

78422 Sitneši

 

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Profesor/nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja školske 2023/2024 godine, a najduže do 31.08.2024. godine.
 2. Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2024. godine.
 3. Profesor/nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 10 časova, nepuna norma, na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/2024 godine, a najduže do 31.08.2024. godine.
 4. Bibliotekar – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, nepuna norma (70% radnog vremena), na određeno vrijeme, do kraja školske 2023/2024 godine, a najduže do 31.08.2024. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od šest mjeseci
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, da nije starije od šest mjeseci

Uvjerenje iz tački 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-pshihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti 27.09.2023. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otovoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole : Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Sitneši, Sitneši bb, 78422 Sitneši, sa naznakom „ZA KONKURS"

***

JU OŠ " Branko Ćopić" Prnjavor

Rade Vranješević br.1A

78 430 Prnjavor

 

J A V N I  K O N K U R S

 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

.

 1. NASTAVNIK / PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA (određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do završetka nastave u šk 2023/2024. godini, tj. do 30.06.2024. godine, centralna škola) – 4 časa

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 114.,115, i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,  a prijem (bodovanje) kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili ovjerena kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala certifikovana zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koje ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta,zlostavljanje djeteta,

polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast  vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima propisanim Pravilnikom i to:

7. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog  poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS,'' br.81/22)  ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama škole, dana            26.09.2023.   godine u  12,30 sati.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU Osnovna škola " Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, u vremenu od 7 – 15,00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ ''Vuk Karadžić'' Baraći

Baraći bb

70 267 Baraći

Telefon: 050/231-027

 

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih  mjesta

 • Nastavnik fizike  – 12 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac

 

 • Nastavnik muzičke kulture  - 4 časa redovne nastave , na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac

 

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom o radu  i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 114. i 115.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i članom 2.  i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

  Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična  djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredsatva, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke  4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon)  i dokumentaciju  kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  kandidata i to:

 • ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene  u BiH  i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane);
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ovaj dokument, prosječna ocjena se može dokazivati i kopijom indeksa.

 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 • uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu    izdato od ranijeg poslodavca  kod kojeg je kandidat bio zaposelen:    

 - na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovnima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom;

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi opis radnog mjesta ili sistematizacija radnog mjesta, stepen stručne spreme i zvanje i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostviti ovjerene  foto-kopije (ne starije od 6 mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 26.09.2023. godine, testiranje u 1000 časova, a intervju u 1100 časova u prostorijama škole.

Napomena: Kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti na koje radno mjesto konkurišu.

Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa  neće  se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  slati na adresu: JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Baraći, Baraći bb. 70 267 Baraći.

***

JU OŠ ''DOSITEJ OBRADOVIĆ'' KNEŽEVO 

D.Komljenovića bb Kneževo

telefon: 051/591-670,

faks: 051/591-670,  

e-mail: [email protected]  

 

K O N K U R S   

 za slobodna radna mjesta

 

-nastavnik engleskog jezika  10(deset) časova redovne nastave.......1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije najduže do 31.8.2024.godine,

-nastavnik muzičke kulture 10( deset) časova redovne nastave........1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa  bolovanja  najduže do 31.8.2024.godine,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu,uslove propisane članom 114.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i člana 5. tačka g)Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana  114 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove  u pogledu vrste  i stepena  stručne spreme  u skladu sa članom 198.zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. da je radno sposoban, dokaz  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.    
Uz prijavu potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih

uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9.  Pravilnika  i to:

a) ovjerenu foto-kopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je     navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                  

g)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                     
d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,                                                                                                                                                       

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;                                                                                                                          

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;     

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su   dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana  25.09.2023. godine ( ponedjeljak) u 12:00

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. 
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".                 Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole:                                                   JU- Osnovna škola ''Dositej Obradović'' Kneževo Ul.Dujka Komljenović bb.                                                           

***

JU OŠ „Drinić" Drinić

Centar br.13

79 290 Petrovac

 tel/faks: 050465020,

e-mail: [email protected]

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta

 

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta :

   1. Voditelj produženog boravka, puno radno vrijeme ....................................... 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do kraja školske 2023/2024.godine.  

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu,kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104,105 i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1.Da je državljanin RS ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.Da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.Da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,i

4.Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djece ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava,

5.Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasiljanad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1.tačka 4) i tačka 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa,potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 9  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Posebni uslovi su:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom stidiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole : JU OŠ „Drinić",Drinić,Centar br.13 ,79 290 Petrovac, sa naznakom „za konkurs".

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole,a po mogućnosti i na internet stranicu.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u petak   23.09.2023. godine u 11 : 30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se kanditat ne pojavi na testiranju ili intervju  ,smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja

(„Glas Srpske").Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.                                                                                  

***

JU OŠ „Nemanja Vlatković" Šipovo

Omladinska 1

70270 Šipovo

tel.: 050 371 407,

e-mail: [email protected]

 

raspisuje:

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta 

 

- Nastavik razredne nastave u PO Pljeva, na određeno vrijeme,  do 31.08.2024. godine,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ......................................................... 2 izvršioca,

- Nastavnik razredne nastave  u PO Mujdžići,  na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ....................................................... 1 izvršilac,

- Nastavnik matematike, 20 časova sedmično ( 12 časova  u Centralnoj školi i 8 časova u PO Pljeva),  na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  ......................................................................................... 1 izvršilac,

- Nastavnik matematike, 8 časova u PO Pljeva,  na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ......................................................... 1 izvršilac,

- Nastavnik geografije, 10 časova ( 2 časa  u Centralnoj školi i 8 časova u PO Pljeva) - na određeno vrijeme, do povratka nastavnika sa funkcije, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  ............................................................................................. 1 izvršilac,

- Nastavnik fizike, 6 časova  u PO Pljeva, na određeno vrijeme, do  31.08.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ................................... 1 izvršilac,

- Nastavnik muzičke kulture, 2 časa   u PO Pljeva,  na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .................................................... 1 izvršilac,

- Nastavnik informatike, 4 časa   u PO Pljeva,  na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ................................................... 1 izvršilac,

- Nastavnik tehničkog obrazovanja, 4 časa   u PO Pljeva,  na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...................................... 1 izvršilac,

- Nastavnik hemije 18 časova sedmično (14 časova  u Centralnoj školi i 4 časa u PO Pljeva) - na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa bolovanja.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. i 115.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po Pravilniku o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a što podrazumijeva:

1.  Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i Bi H),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da doostavikandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne moće pribaviti dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ,

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,   

9.  Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepen stručnre spreme i zvanje,  te dužina ostvarenog  radnog staža po vrstama posla. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od predhodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.       

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu  imaju lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci  ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 198. Zakona.

Uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola  će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene  dokumentacije, škola će  postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inrvjua.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 29.09.2023. godine  sa početkom u  12.00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu  JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković" Šipovo, Omladinska 1,  70270 Šipovo,  u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom  "za konkurs".Na koverti obavezno naznačiti za koje radno mjesto se dostavlja prijava.

***

JU OŠ „Desanka Maksimović" Gornji Ribnik

Rade Jovanića 38

Gornji Ribnik

 

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2023/2024.godini

 1. Voditelj produženog boravka, jedan izvršilac, puna norma, položen stručni ispit, do povratka radnika sa funkcije najdalje do 31.8.2024.godine;
 2. Profesor tehničkog obrazovanja ..................................... 7 časova, jedan izvršilac, područna škola Donji Vrbljani i centralna škola,pripravnik ,do kraja školske 2023/24. godine;
 3. Profesor informatike .................................................... 3 časa, jedan izvršilac,područna škola Donji Vrbljani,radno iskustvo i položen stručni ispit,do kraja školske 2023/24. godine;
 4. Profesor matematike ............................... 12 časova, jedan izvršilac,područna škola Donji Vrbljani, do kraja školske 2023/24. godine,pripravnik;
 5. Profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.... 3 časa, jedan izvršilac, položen stručni ispit, područna škola Donji Vrbljani,  do kraja školske 2023/24. godine;                                                                                          

 

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)      

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  25.septembra  2023.godine u 1000 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

***

OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

Cara Dušana 87

78220 Kotor Varoš

 

objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

 

Za popunu upražnjenog radnog mjesta u Osnovnom sudu u Kotor Varošu na neodređeno vrijeme, sa obaveznim probnim radom od 3 (tri) mjeseca, i to:

 1. Sekretar suda – 1 (jedan) izvršilac

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 5. poznavanje rada na računaru,
 6. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u sudu,
 7. da se ne vodi krivični postupak
 8. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat didciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 1. VSS, diplomirani pravnik,
 2. Poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti orginalnu ili ovjerenu fotokopiju, sledeće dokumentacije:

 1. uvjerenje o državljanstvu
 2. dokaz o stručnoj spremi
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ili dokazi iz člana 26. Uredbe o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik RS", broj: 68/11, 85/11 i 7/15)
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 5. dokaz o radnom iskustvu
 6. dokaz o poznavanju rada na računaru
 7. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 8. kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenti pod rednim brojem 1. i 4. ne smiju biti stariji od šest mjeseci. Dokument pod rednim brojem 7. će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Izbor kandidata za radno mjesto sekretara će se izvršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na njeb stranici suda njnjnj.ossud-kotorvaros.pravosudje.ba i otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Kotor Varošu, Ulica cara Dušana 87, 78220 Kotor Varoš.

***

JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare

78 223 Maslovare

 

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

 za prijem radnika

 

 1. Nastavnik engleskog jezika i književnosti na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine – 6 časova, 1 izvršilac,

 

Za navedeno radno mjesto potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit. U slučaju da se ne prijavi ni jedan kandidat sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, u razmatranje će se uzeti prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu  osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u „ Službenom glasniku RS " broj: 18/16.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad uškoli, te za krivična djela učinjena protiv:  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
 5. da se ne vodi u Registru licapravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskoristavanja djece i
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Svjedočanstva i diplomu o završnom radu, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom školovanja za nastavnike u umjetničkoj školi – smjer baletsko vaspitanje i obrazovanje, za one predmete za koje je predviđeno najmanje srednje baletsko obrazovanje,
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,za samostalan vaspitno – obrazovni rad,
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
 8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, odnosno uvjerenje o najmanje tri godine igračkog staža. Uvjerenja treba da sadrže podatke o: opisu radnog mjesta ili sistematizaciju radnog mjesta; stepenu stručne spreme i zvanju; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
 9. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 10. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 11. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće obavljen test i intervju u prostorijama JU OŠ " Petar Petrović Njegoš " Maslovare,  u petak, 29.09.2023. godine, sa početkom u 13,00 časova,. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a onaj ko se ne pojavi na intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske ", a prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole ili poslati na adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom „ za konkurs – engleski jezik".

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

***

JU OŠ „Sveti Sava" Kotor Varoš

Svetosavska 2

78 220 Kotor Varoš

 

Raspisuje:

 

 KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik srpskog jezika, nepuna norma (4 časa redovne nastave)  - na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitno-obrazovni rad – jedan izvršilac.

2. Nastavnik njemačkog jezika, nepuna norma  (4 časa redovne nastave) – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitim za samostalan vaspitno-obrazovni rad – 1 izvršilac.

3. Nastavnik njemačkog jezika, nepuna norma (8 časova redovne nastave) – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim  strčnim ispitom za samostalan vaspitno-obrazovni rad – 1 izvršilac.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 114, 115, 116  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav (5)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zanivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica  parvosanažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica parvosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da protiv  njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljenim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a ona podrazumijeva: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akadmeskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja određene stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke 7) ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnoh poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa dana 26.9.2023. godine u 11.00 časova  u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu:  JU Osnovna škola „Sveti Sava", Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom „ZA KONKURS".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana