JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.03. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

*****************

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BANjA LUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

78000 Banja Luka

 

 

Raspisuje:

 

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor osnova informatike – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa  bolovanja,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma  - 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na Konkursu pod rednim brojem  1.   imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci,kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4.  da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa)

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 • ovjerenu  foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.,  testiranje  će se obaviti 21.03.2023.godine sa početkom u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 28, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

„GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD  - Minutica  BANjA LUKA

 

 

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

 

Za područja:       

 • BANjA LUKA – više izvršilaca

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 • Minimalno  SSS
 • Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji
 • Poželjno poznavanje rada na računaru („MC Of­fi­ce")

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
 • Kopija uvjerenja o državljanstvu
 • Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: [email protected]  , [email protected]  .

Molbe dostaviti na adresu:

 

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 „Glas Srpski-Trgovina" ad - Minutica Banja Luka,

Ulica Veselina Masleše br.13, Banja Luka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

INTER MCT " D.O.O.

Ul. Dunavska bb, Banja Luka

Tel: 051/345-520, fax : 324-852

e-ma­il: [email protected]

 

                                                                                              

OGLAS 

za prijem u radni odnos

 

Preduzeću INTER MCT DOO sa sjedištem u Banja Luci, Dunavska bb koje se bavi trgovinom na veliko alkoholnim i bezalkoholnim pićima, potrebni radnici na radnim mjestima:

 

 

 1. RADNIK U SKLADIŠTU  (m)     -  2 izvršioca

 

Uslovi za prijem u radni odnos:

 

 • Pouzdanost,odgovornst;
 • Spremnost za timski rad

 

 1. VILjUŠKARISTA ( m )                 -1 izvršilac

Opis poslova

 • Utovar i istovar robe

 

Uslovi za prijem u radni odnos:

 

 • Pouzdanost,odgovornst;
 • Spremnost za timski rad;
 • Poželjno radno iskustvo;
 • Neophodno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

 

Oglas ostaje otvoren do popune navedenih radnih mjesta.

 

Prijavu i CV slati putem  e – ma­il: [email protected]

Ili na adresu: INTER MCT DOO , Dunavska bb,  Banja Luka

***

JU POLjOPRIVREDNI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE BANjA LUKA

UL. KNjAZA MILOŠA 17

78000 BANjA LUKA

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto na neodređeno vrijeme

 

 1. Istraživač iz oblasti primjene GISa u poljoprivredi sa probnim radom od 3 mjeseca ............................................................. 1 izvršilac,
 2. Tehnički saradnik sa probnim radom od tri mjeseca ............. 1 izvršilac.

 

Za navedena radna mjesta traži se

 

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

1. da je državljanin BiH ili RS;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova za rad u javnoj naučnoistračivačkoj ustanovi;

6. Da ne postoji sukob interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim  imenovanjima RS,  Zakonom o sukobu interesa i drugim zakonima i aktima.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova navedenih u konkursu, a to su:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerene o državljanstvu,
 • uvijerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • ovjerenu izjavu za opšte uslove po tačkom 5. i 6.
 •  

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, a to su:

Radno mjesto pod brojem 1

 1. VSS – smjer geodezija ili poljoprivreda
 2. Najmanji prosjek ocjena na osnovnim studijama 8,00
 3. Izjava o radnom iskustvu na poslovima GIS platforme najmanje 1 godina
 4. Napredno poznavanje engeskog jezika
 5. Napredno poznavanje rada na računaru iz oblasti geoinformatike (ARCIGS i QGIS)
 6. Vozačka dozvola B kategorije

 

Radno mjesto pod brojem 2

 1. SSS – mašinski smjer
 2. Vozačka dozvola B kategorije
 3. Izjava o radnom iskustvu na popravkama poljoprivrednih mašina najmanje jedna godina.

 

Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, najkasnije do 16.03.2023. i dostavljeni dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa podliježu ulaznom intervjuu sa članovima izborne komisije.

Intervju će se održati u prostorijama Instituta u srijedu 16.03.2023. godine u kancelariji broj 25 u 9:00 časova.Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu Instituta.

s naznakom :" PRIJAVA NA JAVNI KONKURS"

 

Neblagovreme i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

 

***

Preduzeće "ENOVITIS DOO" LAKTAŠI

Cara Dušana 45

Laktaši

 

 

čija je delatnost prodaja  kompletnog asortimana „Vinarije Aleksandrović", kao i vinogradarske i vinarske opreme, ambalaže i enoloških sredstava, raspisuje:

 

KONKURS

 

za radno mesto

RUKOVODILAC PRODAJE

       

Uslovi konkursa:

 

1.Stručna sprema:

a) Diplomirani inženjer poljoprivrede - Tehnolog  za proizvodnju alkohola i vina  ( VII  stepen ) ili

b) Poljoprivredni tehničar za proizvodnju alkohola i vina (IV stepen ) ili

c) Diplomirani ekonomista (VI  ili VII  stepen)

d) Diplomirani pravnik (VII stepen)

 

2.Radno iskustvo u proizvodnji vina i /ili komercijalnim poslovima

                                       

Opis posla:

 

    • Predstavlja i zastupa Društvo

    • Organizuje rad i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva u skladu sa propisima i osnivačkim aktom

    • Obezbeđuje zakonitost rada Društva;

    • Donosi planove rada i određuje načine i postupak njihovih izvršenja;

    • Sastavljanje planova nabavke i prodaje

    • Praćenje kretanja na tržištu

    • Održavanje kontakata sa dobavljačima i kupcima

    • Ugovaranje nabavke i prodaje

    • Praćenje realizacije i naplate ugovorenog posla

    • Terenski rad prema potrebi

    • Sastavljanje izveštaja

 

Veštine i osobine:

 

    • Ambicioznost

    • Lojalnost

    • Pregovaračke sposobnosti

    • Veština dobrog planiranja i organizovanja

    • Osećaj za timski rad

    • Usmerenost ka rezultatima

    • Komunikativnost i uverljivost

Ostali zahtevi konkursa:

 

    • aktivno znanje  engleskog jezika,

    • vozačka dozvola za B kategoriju,

    • znanje rada na računaru 

 

Radne biografije slati na ma­il:  [email protected]

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

„GOTIVA"  SP

NIKOLE PAŠIĆA 29, 78000 Banja Luka

TELEFON:  065-206-840

 

Raspisuje:         

 O G L A S

Za rad na neodređeno vrijeme:

KUHAR – SLASTIČAR PRIPREMA I DEKORACIJA KNEDLI ........... 1 IZVRŠILAC

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065-206-840.

Oglas otvoren do 15.03.2023. godine.

***

„GIZMO" DOO BANjA LUKA

Ul.Srpskih Pilota br.1, 78000 Banja Luka

raspisuje

                                                                          O G L A S

1.VOZAČ/DOSTAVLjAČ  (M)  .............................     1 IZVRŠILAC

2.TRGOVAC/FAKTURISTA ................................      1 IZVRŠILAC

Uslovi rada :

Za radno mjesto pod rednim brojem  1.

-Minimum 1 godina radnog iskustva

-vozački ispit B kategorija

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

-minimum 1 godina radnog iskustva

-rad na računaru

Rad na neodređeno vrijeme.

Mjesto rada: Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/046-462

Oglas otvoren do 28.03.2023 godine

***

JU Umjetnička škola „Vlado Milošević", Banjaluka

Jovana Dučića 23, tel.: 051/214-786,

e-ma­il: [email protected]­lers.prg

 

raspisuje konkurs za prijem radnika :

 

NASTAVNI PREDMET :

     

 1. PROFESOR NjEMAČKOG JEZIKA – 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

                 POTREBNI USLOVI ZA RADNIKE:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati  moraju imati završen odgovarajući fakultet.

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, u radni odnos će se primiti pripravnik.

 

Uz prijavu se prilažu:

 • ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent, diploma  navedenog fakulteta.
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 •  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 6 mjeseci.
 • izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,
 •  uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 •  uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • - uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Umjetnička  škola „Vlado Milošević" Banja Luka, ulica  Jovana Dučića broj  23.

Napomena:

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursan nakon pregleda dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 17.03.2023. godine u 10,00 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja. 

 

JU OŠ „Zmaj Jova Jovanović'', Banja Luka

Branka Zagorca br.1, tel.: 051/431-770; 461-724,

 e-ma­il: [email protected]­lers.prg

 

Raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 1. Nastavnika/profesora razredne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja-pripravnika , 1 izvršilac;
 2. Nastavnik/profesor likovne kulture -13 časova na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja –pripravnik, 1 izvršilac

       Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača.

 Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

          Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala i službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala  i službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

     Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

     - Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

      - Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

            Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

        Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

          Testiranje i intervju će se obaviti dana 21.03.2023. godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

         Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove, Škola će postaviti na oglasnu  tablu Škole,  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

        Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

       Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu Škole: Javna ustanova Osnovna škola „Zmaj Jova Jovanović" Banja Luka, Branka Zagorca br.1, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

„KVOČKA GRES" d.o.o. BANjA LUKA

HILANDARSKA 353, 78000 BANjA LUKA

OGLAS

 1. KERAMIČAR.............................................................5 IZVRŠIOCA

 

 1. POMOĆNI KERAMIČAR...........................................1 IZVRŠILAC

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeći broj telefona:

065/580-232 ili na ema­il [email protected].

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

***

JU Ekonomska škola Banja Luka

Raspisuje:

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto profesora

OPIS RADNOG MJESTA

 1. PROFESOR EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, odnosno porodiljskog odsustva (puna norma) – 1 izvršilac sa iskustvom.

Uslovi: diplomirani ekonomista.

 1. PROFESOR EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, (6 časova) – 1 izvršilac sa iskustvom.

Uslovi: diplomirani ekonomista.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kruterijuma za prijem .

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti:

 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

      2)  stepen stručne spreme;

            3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 • Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona;
 • Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  23.3.2023. godine u  10:00 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII/34, Banja Luka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU  OŠ  ''MLADEN STOJANOVIĆ" GORNjI PODGRADCI

78 405 GORNjI PODGRADCI - GRADIŠKA

 

 

 

J A V N I   K O N K U R S

za  prijem radnika na određeno vrijeme

 

 1. Nastavnik razredne nastave -1 izvršilac, profesor razredne nastave, puna norma,  na određeno vrijeme  do povratka radnika  s funkcije ( s položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu),    
 2. Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac , profesor razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme (do povratka radnika s bolovanja a najdalje do 31.08.2023. godine) s položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. i 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilnikom o proceduri prijeme, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

UZ PRIJAVU POTPISANU OD STRANE KANDIDATA KOJI SE PRIJAVLjUJE NA JAVNI KONKURS POTREBNO JE ISPUNITI SLjEDEĆE USLOVE TE DOSTAVITI ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU:

 • OPŠTI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,  , zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta ,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem, dostojanstva ličnosti, morala,  trgovine ljudima, niti lice koje se vodi u Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (član 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju)

5.Uvjerenje da protiv njega nije  pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 • Uvjerenje iz tačke 4 i 5. škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • POSEBNI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs,
 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

 2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu sa radnim iskustvom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu.

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih  poslodavaca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,  

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125.  stav  4).  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra.

 Za kandidate koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje i interviju  će se obaviti u prostorijama Centralne  škole Gornji Podgradci.  Testiranje počinje : 22.03.2023. godine - u 12.00 a intervju isti dan od 13.00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno  pozivati na intervju i  testiranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona .

Konkurs  ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSKE" Banja Luka.

Prijave na konkurs  slati poštom   na  adresu  škole.

Adresa škole je:                                                                       

JU  Osnovna škola „Mladen Stojanovi" Gornji Podgradci

Gornji Podgradci  78 405 , grad Gradiška

sa naznakom – „Prijava na konkurs"

***

ELEKTROPARTNER HOLDING         

Vladimira Nazora 2

78250 Laktaši

 

Elektropartner Holding, Laktaši raspisuje oglas za zapošljavanje više lica.

 

 1. Direktor prodaje - Diplomirani Inženjer elektotehnike - smjer elektroenergetika - Elektrotehnički fakultet – vss – 1 izvršilac.

 

 1. Menadžer prodaje - diplomirani inženjer elektrotehnike-smjer elektroenergetika - Elektrotehnički fakultet – vss - 1 izvršilac.
 2. Projekt menadžer - Dipl.inž. elektrotehnike-smjer energetika - Elektrotehnički fakultet – vss - 1 izvršilac.
 3. Tehnički sekterar – Društveni smjer – sss - 1 izvršilac.
 4. Inženjer za planiranje mašinske proizvodnje- dipl.inž.mašinstva- smjer proizvodno mašinstvo – mašinski fakultet – vss - 1 izvršilac.
 5. Inženjer tehnološke pripreme mašinske proizvodnje - Diplomirani inžinjer mašinstva  - Završena škola: Mašinski fakultet – vss - 2 izvršioca.

 

 1. Inženjer tehnološke pripreme elektromontaže - Dipl. inžinjer elektrotehnike, smijer energerika i automatika. - Elektrotehnički fakultet – vss - 2 izvršioca.
 2. CNC operater( probijačica, presa,laser) - Mašinski smjer – sss 3 izvršioca.
 3. Bravar – Monter - Mašinska struka – 2 izvršioca.

 

 1. Brusač - Mašinska struka – 1 izvršilac.

 

 1. Lakirer – sss – 1 izvršilac.
 2. Operater na alatnoj mašini ( tokar, glodar,brusilica, makaze) - Mašinska struka – sss – 1 izvršilac.

 

 1. Samosatlni elektrotehničar/elektromonter - Elektrotehnički smjer – sss – 5 izvršilac.
 2. Zavarivač - zvanje mašinska struka – 3 izvršilac.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana.

 

 

Prijave kao i sve informacije na broj telefona 051 265 360 i 066 233 245, ili na mejl adresu [email protected].

***

JU  MUZIČKA  ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ"  PRNjAVOR

Vladike Platona br.27

78430 Prnjavor

 

 

         Na osnovu člana 132. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju i člana 152.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju v.d. direktora škole donosi

 

 

O D L U K U

O PONIŠTAVANjU RASPISANOG  JAVNOG KONKURSA  

 

I

Poništava se raspisani javni konkurs koji je objavljen dana 01.03.2023. godine u dnevnim novinama " Glas Srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

 

II

Konkurs se poništava jer je greškom Zavoda za zapošljavanje biro Prnjavor objavljen konkurs od ranije koji je već realizovan.

 

III

Odluka će biti objavljena posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS u dnevnim novinama " Glas Srpske".

***

JUS  MUZIČKA  ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ"  PRNjAVOR

PRNjAVOR

   Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih  radnih  mjesta:

1/ Nastavnik teoretske grupe predmeta -15 časova nastave (istorija muzike 6 časova+ muzički oblici 5 časova + sviranje horskih partitura 2 časa + audiovizuelna-tehnika 1 čas + uvod u komponovanje 1 čas), na određeno radno vrijeme do povratka radnika s porodiljskog bolovanja,a najkasnije do 22.09.2023. godine,  1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik  flaute i čitanje s lista - 11 časova nastave (flauta 10 časova+čitanje slista 1 čas), na određeno radno vrijeme do 31.08.2023. godine,  1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik klavira, uporednog klavira i korepeticije - 24 časa nastave (klavir 19 časova + uporedni klavir 4 časa+korepeticija 1čas), na određeno radno vrijeme do povratka radnika s funkcije, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,

4. Nastavnik klavira  - 12 časova nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,

5. Nastavnik harmonike - 12 časova nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,

6. Nastavnik gitare i čitanje s lista - 18 časova nastave (gitara 16 časova+ čitanje s lista 2 časa), na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,

7. Nastavnik psihologije -1 čas nastave, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika s porodiljskog bolovanja,a najkasnije do 20.12.2023. godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

   Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i stručnim školama kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.   
Uvjerenja pod brojem 4.i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

Uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

Uvjerenje o  radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske",a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Testiranje i interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti  u utorak 21.03.2023. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Konstantin Babić" Prnjavor.  Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na  konkurs. Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:

   JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ" PRNjAVOR

   VLADIKE PLATONA BR.27

   78 430 PRNjAVOR

    SA NAZNAKOM – PRIJAVA NA KONKURS –

***

JU OŠ ,,MEŠA SELIMOVIĆ"                                                                                                                                             

78 434 NASEOBINA LIŠLjA                                                                                                                                

  direktor Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović" Naseobina Lišnja raspisuje

 

K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor razredne nastave – PO Mujinci, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, rad na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

2. Profeosr fizičkog vaspitanja – 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, rad na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, spiskom priložene dokumentacije  kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju koja ne smije biti starija od 6 mjeseci:

 

1.   Da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. Da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3.  Da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela učinjena protiv ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetn im licem.

Uvjerenja iz stava 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem;

Posebnu dokumentaciju koju kandidat prilaže, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

7. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

10.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti originale ili ovjerene foto-kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se na pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:

 JU OŠ ,,Meša Selimović", Naseobina Lišnja, 78 434 sa naznakom "Za Konkurs".

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviće se na oglasnoj  tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog konkursne komisije, odbaciće se zaključkom. Rezultat konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole. Obavještenja i rješenja o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

Kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 21.03.2023. godine sa početkom u 10:00 časova.

***

Osnovni sud u Prnjavoru

 

 Raspisuje:

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Predsjednik Osnovnog suda Prnjavor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Konkurs) u Osnovnom sudu Prnjavor, na neodređeno vrijeme, i to:

 

- SUDSKI ASISTENT-DAKTILOGRAF ……………………………… 1 izvršilac

 

2. Opis poslova

Sudski asistent – daktilograf obavlja sljedeće poslove:

učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima,

vrši daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,

postupa po naredbama iz spisa odnosno iz CMS-a, sređuje spise, vodi popis podnesaka na manuelan način u predmetima koji nisu zavedeni u CMS,

vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i sređuje spise u skladu sa važećim pravilnicima,

popunjava obrasce i rješenja o naknadi svjedocima,

blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od ekonomata,

vodi dnevnik rada o obavljenim poslovima u toku dana,

po potrebi zamjenjuje druge daktilografe i radnike u prijemnoj kancelariji po naredbi rukovodioca odjeljenja sudske uprave i pisarnice,

vrši ulaganje dostavnica u odgovarajuće predmete preko CMS-a ili manuelno, (u predmetima koji nisu prevedeni u CMS),

svakodnevno preuzima predmete od referenta za upravljanje predmetima u skladu sa Pravilnikom o CMS-u, a prema  zbirnom izvještaju, uz obavezno potpisivanje tog izvještaja,

odgovara za sve propuste i nepreuzete spise sa zbirnog izvještaja koji je uredno potpisao,

nakon postupanja po zadacima, vraća referentu za upravljanje predmetima na kraju radnog dana, složene prema rastućem broju sve CMS predmete (osim onih koje sudija zadržava u skladu sa „pravilima o zadržavanju predmeta u uredu sudije"),

obavezan je da kod predaje predmeta referentu za upravljanje predmetima sve predmete složi prema rastućem broju. Referent za upravljanje predmetima je dužan da odbije prijem predmeta u slučaju kršenja pravila o slaganju predmeta prema rastućem broju i istovremeno da o tome obavijesti rukovodioca odjeljenja za opšte poslove,

uz nalog za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala, odnosno iznosa na ime oduzete imovinske koristi, obavezno je dostaviti popunjenu uplatnicu,

registruje naknadno pristigle dokumenate na predmet, koji su predati direktno na ročištu, ili su pristigli na ruke sudije. U tom slučaju daktilograf je dužan  registrovati sve učesnike u postupku i naknadne izmjene podataka nakon završenog inicijalnog registrovanja u prijemnoj kancelariji,

pažljivo rukuje sa predmetima i stara se  da pismena budu uvijek propisno probušena i složena u predmetu,

brine o urednosti spisa predmeta koji dobije u rad,

obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjeljenja za opšte poslove.

 

3. Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu,

- da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

4. Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- srednja stručna sprema – IV stepen,

- poznavanje daktilokorespondencije,

- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,

- radno iskustvo od 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

 

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

5.1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS odnosno BiH,

- foto-kopiju lične karte ili pasoša,

- foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

- foto-kopiju uvjerenja da se ne vodi krivični postupak,

- izjave da kandidat:

    a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu,

 b) da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

5.2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

- foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

- foto-kopiju dokaza o poznavanju rada na računaru,

- foto-kopiju isprave kojom dokazuje radno iskustvo (uvjerenje o radnom iskustvu, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stučnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

- foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

 

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

 

6. Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Komisija) obaviće usmeni intervju i testiranje radom na računaru.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

 

7. Izbor kandidata

Izabrani kandidat nakon sprovedenog konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji te ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja 5. kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

8. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, odbaciće se zaključkom.

Prijave se mogu dostaviti lično u prijemnu kancelariju Osnovnog suda Prnjavor ili putem pošte na adresu: Osnovni sud Prnjavor, ul. Beogradska broj 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske".

***

JU Gimnazija Prnjavor, Prnjavor

 

  direktor  r a s p i s u j e:

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Profesor muzičke kulture za 7 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 30.06.2023. godine, pripravnik – 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane  članom 104. stav 1. tačke 1. i 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :

 1. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 3. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),
 4. ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent
 5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 6. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,  
 8. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,  zloupotrebe opojnih sredstava  i uvjerenje  o podacima iz posebnog registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece  Škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju  21.03.2023. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor,  sa početkom u 13:00 časova.

 Škola  će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na sajt škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor sa naznakom „Prijava na konkurs  za radno mjesto profesor muzičke kulture".

***

JU OŠ „Vuk Karadžić", Donji Vijačani

 

direktor škole raspisuje javni

K  O  N  K  U  R  S

ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA

 

 1. Nastavnik/profesor razredne nastave – jedan izvršilac u PO Vršani sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2023. godine.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz  prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
 • Izvod iz MKR ili ovjerena foto- kopija lične karte,
 • Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi je:

 • Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 EC­TS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent.
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi zaključno sa danom izdavanja uvjerenja,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

U skladu sa članom 114. stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

U skladu sa članom 125. stav 5 .Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i test dana 22.03.2023. godine u prostorijama škole sa početkom u 10, 00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju i test, a ako se ne pojave na  intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu JU OŠ „Vuk Karadžić" 78432 Donji Vijačani, sa naznakom „za konkurs".

***

JZU Dom zdravlja „Šipovo"

Njegoševa broj 2

70270 Šipovo

 

 

Na osnovu Člana 25. Statuta  Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja "Šipovo", direktor  JZU Doma zdravlja „Šipovo" raspisuje

 

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme

 

 1. Jednog doktora medicine u trajanju od dvije godine.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • Završen medicinski fakultet,
 • Položen stručni ispit,
 • Licenca za rad,

 

 

Uz prijavu, sa kratkom biografijom,  na konkurs kandidati su dužni dostaviti (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) dokaze o ispunjavanju uslova: diplomu o završenom medicinskom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih (ako je došlo do promjene), uvjerenje o državljanstvu, radnu knjižicu.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove biće obavljen intervju, o čemu će svi kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: JZU Dom zdravlja „Šipovo", Njegoševa broj 2, 70270 Šipovo, prijava na Konkurs.

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenog radnog mjesta.

***

JU SŠC „Petar  Kočić" Šipovo

Nikole Tesle broj: 34

70 270  Šipovo

                      

 

Raspisuje:

 

 

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnoc     

 1. Profesor Hemije- 12 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, pripravnik;

                  

        (1) Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

                1) da je državljanin RS  i BiH - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

                2) da je punoljetan  što se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,

       3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

               4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

               5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

                6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstvaličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djetetapolnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

               Uvjerenja iz stava 1. tačka 5) Konkursa za izabranog kandidata  škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

             

            Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi načinu bodovanja i kriterijuma za prijem i to:

             1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS  bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

            2. Dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

            3.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

           4. Uvjerenje  opštinskog /gradskog/ organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ukoliko  se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,

           5. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca,

           6. Uvjerenje opštinskog ( gradskog) organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku  zaštitu o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS  ako se radi o kandidatu  iz kategorije invalida;

      Kandidati dostavljaju  ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kandidati treba da ispunjavaju i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji.

       Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 17.03.2023. godine (petak).

      Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti    21.03.2023. godine (utorak) u 10 časova.

            Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

      Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

 

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

      Prijavu sa  potrebnom dokumentacijom poslati na adresu:

      JU Srednjoškolski  centar "Petar Kočić",   ulica Nikole Tesle broj: 34,

      70 270  Šipovo.

 

        Komisiji za prijem radnika

       Kontakt  telefon: 050-360-390

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI PANTELEJMON"  KOTOR VAROŠ 

Jovana Raškovića bb

78220 Kotor Varoš 

                    

 

o b j a v lj u j e:

 

Javni oglas

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.       Doktor stomatologije, u službi stomatologije Doma zdravlja,

na određeno vrijeme u trajanju od 10 mjeseci (zamjena radnika do povrata sa porodiljskog odsustva) ...................................……….. 1   izvršioc.

 

II. Opis poslova:

Opis poslova pod rednim brojem 1.:

Doktor stomatologije:

organizuje rad tima;

- obavlja prvi i ponovni pregled bolesnika;

- utvrđuje potrebu i način liječenja;

- propisuje i ordinira medikamentoznu terapiju;

- obavlja stomatološke konezrvativne intervencije i plombiranje, prekrivanje pulpe, vitalna i   mortalna amputacija pulpe;

- vrši određene protetičke radove;

- pruža hitnu stomatološku pomoć;

- vrši određivanje laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih postupaka u cilju postavljanja

               dijagnoze;

- vrši upućivanje pacijenata na konsultativne preglede i potrebna liječenja;

- provodi zdravstveno vaspitanje;

- prati stanje i obolenja usta i zuba kod stanovništva i preduzima mjere za suzbijanje istih;

- odgovoran je za vođenje propisane zdravstvene dokumentacije, evidencije i izvještaja;

- prati propise koji se odnose na đelokrug rada – radno mjesto i iste primjenjuje;

- stručno se usavršava u struci u skladu sa potreba radnog mjesta,  i prenosi znanja i radna

   iskustva na druge radnike;      

- blagovremeno i kvalitetno obavlja poslove koji su u domenu poslova i radnih zadataka radnog

   mjesta;

- brine se o odlaganju i čuvanju dokumentacije;

- materijalno odgovora za korišćenje, održavanje i čuvanje sredstava rada;

- obavlja i druge poslove po nalogu direktora kome odgovara za svoj rad.

 

 

III OPŠTI USLOVI:

–          da je lice državljanin Republike Srpske, odnosno B i H,

–          da je lice starije od 18 godina,

–          da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

 

IV POSEBNI USLOVI koje kandidati treba da ispunjavaju:

1.       Za radno mjesto pod tačkom 1. pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

–     VSS, visoka stručna sprema, studije medicine – akademsko zvanje – doktor stomatologije;

–    Položen stručni ispit  za zvanje doktor stomatologije.

1.1.   Bodovanje za radno mjesto pod tačkom 1. vršiće se na sljedeći način:

a.)   Bodovanje uspjeha tokom redovnog školovanja za radno mjesto pod tačkom 1. vršiće se na sljedeći način:

–          za prosijek od 9.00-10,00 ……………………………… 5 bodova

–          za prosjek od 8,50 – 8,99 ……………………… .4 boda

 

 • za prosijek od 8,00-8,49 ............................... 3 boda

 

–          za  prosijek od 7,00-7,99 …………………………… 2 boda

–          za  prosijek od 6,00-6,99 …………………………… 1 bod

 

b.)   Bodovanje intervjua ………………………… od 1,00 do 5,00 bodova

Uz prijavu ( prijava se piše u slobodnoj formi sa naznakom za javni oglas, prijavom   i ličnim podacima kandidata koja sadrži obavezno naznačeno: ime, prezime, adresu stanovnja, broj telefona, e-ma­il adresu) na oglas svi kandidati su dužni dostaviti (dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova) u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sledeće dokumente:

a)Kandidati za radno mjesto pod takom 1. dužni su uz prijavu dostaviti:

          -Uvjerenje iz matične knjige rodjenih,

          - Uvjerenje o državljanstvu RS-BiH

- Diploma o završenoj Medicinskom fakultetu i stečenim akademskim zvanjem – doktor stomatologije

              - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za doktora stomatologije,

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju.

 

Prijave se podnose na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš, Jovana Raškovića  bb, 78220 Kotor Varoš, sa naznakom: prijava na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske", oglasnoj tabli Doma zdravlja i na Birou rada Kotor Varoš. Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, obaviće se intervju o čemu će se kandidati pismeno putem poše  ili putem kontakt e-ma­il adrese obavijestiti o terminu održavanja intervjua kao i o rezulatima istog.

Napomena za kandidate: Svi kandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana