JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.10. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.10. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

**************

JU OŠ “DONjI ŽABAR” DONjI ŽABAR

76 273 DONjI ŽABAR

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme - do 31.8.2019. godine

1. Nastavnik matematike, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom (4 časa sedmične norme)………………………….........………………..1 izvršilac

2. Bibliotekar sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom (puna norma),…………………………………………….........…………………1 izvršilac

Na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Nastavnik fizike, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom (10 časova sedmične norme).....………………………………………………………….1 izvršilac

Uslovi konkursa

          Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16, 66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.44/17, 31/18), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad;

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

7. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

9. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

10.     dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11.     uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

12.     uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

13.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

15.     uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Donji Žabar” Trg mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18).

*************

MPI “MODRIČA” MODRIČA

RISTE MIKIČIĆA 90

74 480 MODRIČA

KONKURS

Za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na radno mjesto pripravnik – diplomirani ekonomista, jedan izvršilac.

Opis posla:

       Knjiženje poslovnih promjena i kontrola ispravnosti dokumentacije za knjiženje, vođenje robnog i finansijskog knjigovodstva, upoznavanje procedura uvoza i izvoza

       Aktivno učešće u izradi poreskih prijava

       Pomoć pri administrativnih poslovima

       Poslovi prodaje

       Poslovi nabavke

       Poslovi naplate od kupaca

       Ispitivanje tržišta

       Ostali poslovi po potrebi poslodavca

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

       VSS ekonomskog smjera (diplomirani ekonomista)

       Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS bez radnog iskustva u struci

       Poznavanje rada na računaru (korišćenje Microsoft Office min. Word, Excel)

       Poznavanje engleskog jezika i/ili njemačkog jezika

       Odlične prezentacijske i komunikacijske sposobnosti – verbalno i pismeno izražavanje

       Sklonost timskom radu

Lokacija: Riste Mikičića br.90; 74480 Modriča

Konkurs je otvoren do 15.10.2018. godine. Svi zainteresovani kandidati svoje biografije mogu dostaviti na e-mail adresu biljana.vasicŽmpim.ba ili lično dostaviti u sjedište društva na adresu AD MPI “Modriča” Modriča, Riste Mikičića br.90, 74 480 Modriča.

*********

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

1. Nastavnik engleskog jezika, jedan izvršilac - lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika bolovanja, nepuna norma – 10 nastavnih časova;

Uslovi konkursa

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je radno radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18).

III

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana, 19.10.2018. godine, u 12 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

**********

JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

- Diplomirani bibliotekar ili profesor opšteobrazovnih nastavnih predmeta sa položenim stručnim ispitom za bibliotekara.

– 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma – radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za bibliotekara.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 01/2016), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) i članom 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj 29/12, 80/14 i 83/15) i uslove Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, br 102/2014 i 42/2016).

Na osnovu člana 106, stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Na osnovu člana 106 stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Ovjerenu fotokopiju diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u JU Ekonomskoj školi u Doboju dana, 2.11.2018. godine, u 10 časova u prostoriji br. 104.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom ili lično na adresu JU Ekonomska škola, Cara Dušana 18, 74000 Doboj.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

**********

OSNOVNI SUD U MODRIČI

CARA LAZARA 9

74 480 MODRIČA

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I

Raspisuje se javni konkurs za prijem šefa računovodstva, broj izvršilaca 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

II

Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova šefa računovodstva,

5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

6. da ima završenu VSS ekonomskog smjera, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

7. 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

8. poznavanje rada na računaru,

9. posjedovanje sertifikata i licence za sertifikovanog knjigovođu.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

uvjerenje o državljanstvu, rodni list, diplomu o stečenom zvanju iz tačke II podtačka 6. konkursa, ličnu kartu, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, potvrdu ili sertifikat o poznavanju rada na računaru, potvrdu o potrebnom radnom stažu, sertifikat i licencu za sertifikovanog knjigovođu, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4. konkursa.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

III

Kandidati koji budu ispunjavali sve uslove konkursa biće pozvani na intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili i-mejl adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na njeb stranici Suda.

IV

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom “Prijava na konkurs za šefa računovodstva - ne otvaraj”.

V

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Konkurs će biti objavljen i na veb stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Modriči.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima konkursa svi kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

Izabrani kandidat će stupiti na rad dana, 1.1.2019. godine.

***********

“POLjOPRIVREDNIK” DOO DERVENTA

POLjE BB

74 400 DERVENTA

KONKURS

Za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na radno mjesto pripravnik – diplomirani ekonomista, jedan izvršilac.

Opis posla:

 Knjiženje poslovnih promjena i kontrola ispravnosti dokumentacije za knjiženje, vođenje robnog i finansijskog knjigovodstva, upoznavanje procedura uvoza i izvoza

 Aktivno učešće u izradi poreskih prijava

 Pomoć pri administrativnim poslovima

 Poslovi prodaje

 Poslovi nabavke

 Poslovi naplate od kupaca

 Ispitivanje tržišta

 Ostali poslovi po potrebi poslodavca

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 VSS ekonomskog smjera (diplomirani ekonomista)

 Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS bez radnog iskustva u struci

       Poznavanje rada na računaru (korišćenje Microsoft Office min. Word, Excel)

       Poznavanje engleskog jezika i/ili njemačkog jezika

       Odlične prezentacijske i komunikacijske sposobnosti – verbalno i pismeno izražavanje

       Sklonost timskom radu

Lokacija: Polje bb, 74 400 Derventa.

Konkurs je otvoren do 18.10.2018. godine. Svi zainteresovani svoje biografije mogu dostaviti na i-mejl adresu dalibor.cvijanovicŽpoljoprivrednik.eu ili lično dostaviti u sjedište društva na adresu Poljoprivrednik d.o.o. Derventa, Polje bb (kod silosa) 74400 Derventa.

************

JU OŠ “SVETI SAVA” BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

Voditelj produženog boravka

- 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do  završetka nastavnog procesa u školskoj 2018/19. godini (21.6.2019. godine.)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa 

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove iz Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 51/11, 19/12, 77/12), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

4)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

6)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18).

Kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će pisanim putem obavijestiti o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka od 10.10.2018. a traje od 11.10.2018. godine.

Prijave sa naznakom – “prijava na konkurs, ne otvarati”, slati na adresu:

JU Osnovna škola “Sveti Sava”

Ul. Vuka Karadžića bb

74450 Brod.

************

JU OŠ “STEVAN DUŠANIĆ” PRIBINIĆ

74 276 PRIBINIĆ

JAVNI KONKURS

1. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac (2 časa) sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. godine.

1. Uslovi konkursa

1.1. Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a)       da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b)      da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v)       da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15), propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2.       Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 73/18) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)       Izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

g)       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.1.    Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a)       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b)      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

v)       Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

g)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

d)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

3.       Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.       Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ “Stevan Dušanić” 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku “prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI”

5.       Intervju i test

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana, 22.10.2018. godine, u 8 časova u prostorijama JU OŠ “Stevan Dušanić” Pribinić.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.       Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

*************

SUR PICERIJA “KORZO” ŽELjKO ŽIVANIĆ S.P.

KRALjA PETRA PRVOG BB

74 400 DERVENTA

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno

1. KV kuvar ili pomoćni kuvar ....................................................................2 izvršioca

Opis poslova:

- Rad u kuhinji, priprema hrane

- Održavanje higijene na radnom mjestu

Uslovi:

- završena škola u zanimanju nije obavezna

- radno iskustvo poželjno, ali uz dobru volju za rad nije obavezno

- za odabranog kandidata predviđena obuka

Prijavu dostaviti na i-mejl na adresu: stil-dŽteol.net ili

lično u STR “Stil”, Milovana Bjeloševića Belog bb, Derventa.

Oglas otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

*********

JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik fizike, pripravnik, na neodređeno vrijeme, puna norma......................................................................................................1 izvršilac.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 42/16).

         

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan da dostavi:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

          Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

          Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u ponedjeljak, 22.10.2018. godine, u 10 časova u učionici broj 5, a nakon toga obaviće se intervju.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**********

JU OŠ “ŠAMAC” ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 Nastavnik matematike, na 4 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

 Nastavnik informatike, na 4 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. Pravo učešća na konkurs imaju i:

- lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i

- lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrsti stručne spreme.

Kandidat, uz potpisanu prijavu, dostavlja sljedeća dokumenta:

 uvjerenje o državljanstvu,

 izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

 diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

 uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

 uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

 dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 uvjerenje o radnom stažu potpune izdato od ranijeg poslodavca,

 uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Šamac” Šamac, Dositeja Obradovića broj 4. 76 230 Šamac.

          Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

          Neblagovremene i nepotpune prijave komisija ne razmatra.

          Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

          Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana