JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.02.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.02.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.02.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****                                   

JU OŠ ''Petar II  Petrović Njegoš''

Bileća

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Voditelj produženog boravka  –  1 izvršilac -  50%   norme  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do kraja nastavnog procesa školske 2021/2022. godine.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 1/16,31/18, 91/21 odluka US i 119/21) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ('' Službeni glasnik RepublikeSrpske''br: 44/17,31/18,84/19,35/20,63/20), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi(''Službeni glasnik RS'', broj 77/09,86/10,25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(''Službeni glasnik RS'',br. 74/2018 i 26/2019).

Pravo  učešća na konkursu  imaju i lica iz člana 104 .stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( '' Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/20) lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakono o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

(I) Opšti uslovi koje kandidati  treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs :

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koji ne može biti stariji od šest mjesecii koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog   izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredtava ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem,

 (II) Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata (sa naznačenom adresom i brojem telefona) i navedenu dokumentaciju, pored opštih uslova koji su navedeni u konkursu  potreno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu  koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata:

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena  nakon završenih  integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti (diplome  odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srpskoj ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.04.1992.godine moraju biti nostrifikovane).

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela  ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

6.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje , nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen,

- na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi ili drugim poslovima , a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno - obrazovnog rada , a koji odgovaraju  stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom , to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog  za boračko invalidsku zaštitu o utvđenom statusu  članac  porodice  poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu  iz kategorije poginulog borca,

9. .Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno  - otadžbinskog rata  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog  vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbranžmbeno otadžbinskog rata  Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(III) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

(IV)Prijem kandidata u radni odnos  izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(''Službeni glasnik Republike srpske'',broj 44/17,31/18,84/19 , 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(''Službeni glasnik RS'',broj,74/2018 i 26/2019).

(V)Neblagovremene i nepotpune prijave  kandidata komisija ne razmatra, prijave se odbacuju.

(VI) Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 3.3.2022 godine ( četvrtak) :  testiranje u 8,00 časova, intervju u 9,00 časova  u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti  na oglasnoj tabli škole  najkasnije tri dana prije zakazanog  testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se  posebno pozivati na intervju i testranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola''Petar II Petrović Njegoš''Bileća, Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)dana od dana objavljivanja.                    

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana