JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. - 09.05 2018. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. - 09.05 2018. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 05. - 09.05. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

GRADSKA UPRAVA GRADA BANjALUKA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi grada Banjaluka

I

U Gradskoj upravi grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

u Stručnoj službi Skupštine grada - Kabinet predsjednika Skupštine grada:

1.       Stručni savjetnik - šef Kabineta predsjednika Skupštine grada.....................................................................................................1 izvršilac

2.       Viši stručni saradnik za poslove potpredsjednika Skupštine grada i administrativno-tehničke poslove .............................................1 izvršilac

U Gradskoj upravi grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

u Stručnoj službi Skupštine grada - Kabinet predsjednika Skupštine grada:

3. Vozač ...................................................................................................1 izvršilac

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja stručni savjetnik - šef Kabineta predsjednika Skupštine grada

Obavlja sljedeće poslove:     

- neposredno priprema, organizuje i kontroliše izvršenje poslova iz djelokruga rada Kabineta predsjednika Skupštine;        

- usklađuje rad Kabineta sa drugim nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlašćenja;

- izrađuje planove, programe rada i izvještaje o radu Kabineta;

- podnosi i ovjerava zahtjeve za izuzimanje dokumentacije iz arhive Gradske uprave;

- kontroliše rad radnika u Kabinetu, i o tome izvještava predsjednika Skupštine i sekretara Skupštine grada;

- odgovoran je za zakonitost rada Kabineta, prikupljanje i namjensko trošenje budžetskih sredstava, iz nadležnosti Kabineta;

- odgovoran je za planiranje javnih nabavki iz djelokruga Kabineta;

- odgovoran je krivično, materijalno i disciplinski za zakonitost prijedloga za pokretanje postupka javne nabavke, sadržaja prijedloga ugovora i realizaciju ugovora zaključenog na osnovu provedenog postupka javne nabavke;

- odgovoran je da, na zahtjev šefa Kabineta gradonačelnika dostavlja blagovremeno sve podatke i informacije za potrebe Kabineta gradonačelnika;

- prima stranke - koje traže prijem kod predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine, obezbjeđuje njihov prijem, ili ih upućuje nadležnim organima u Gradskoj upravi grada;

- obavezan je prilikom svake promjene koja se odnosi na raspolaganje, upravljanje ili korišćenje nepokretnosti u vlasništvu grada dostavi podatke timu za evidenciju nepokretne imovine grada, radi evidentiranja, a prije svega podatke o: prodaji, davanju u zakup, opterećenju pravom građenja ili založnim pravom, privremenom zauzimanju, pribavljanju, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, tekućem održavanju određenih nepokretnosti, imovinsko-pravnim promjenama, finansijskim i prostorno planskim aspektima nepokretnosti i drugim promjenama koje se tiču nepokretnosti u vlasništvu grada;

- obavezan je na traženje tima za evidenciju nepokretne imovine grada dostaviti podatke o nepokretnostima sa kojima raspolaže ta organizaciona jedinica, a prije svega podatke o poslovnim prostorima, stanovima, garažama, objektima komunalne infrastrukture i drugim nepokretnostima u vlasništvu grada, kao i podatke o svim aspektima koji se tiču nepokretnosti u vlasništvu grada, koji su relevantni za formiranje baze podataka i njeno ažurno vođenje,

- priprema i organizuje radne sastanke za potrebe predsjednika Skupštine i sekretara Skupštine grada;

- organizuje i priprema protokolarne prijeme;                

- organizuje službena putovanja predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine;

- vodi kalendar obaveza predsjednika Skupštine;

- podnosi izvještaje predsjedniku Skupštine - o saradnji sa ustanovama, institucijama, nevladinim, međunarodnim i drugim organizacijama i asocijacijama, čija je djelatnost u vezi sa djelokrugom rada Kabineta;

- odgovoran je za čuvanje i pravilno korišćenje sredstava rada i drugih sredstava u Kabinetu, i potpisuje inventurnu listu;        

- odobrava trebovanje potrošnog materijala za Kabinet, koje odobrava sekretar Skupštine grada;

- odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, i mjera u vezi sa korišćenjem i čuvanjem imovine u Kabinetu;

- odgovoran je za unapređenje sistema kvalitetom ISO 9001, iz djelokruga rada Kabineta;

-        odgovoran je za dopunu novim, i ažuriranje postojećeg sadržaja WEB-stranice grada Banjaluka, iz djelokruga rada Kabineta;

- predlaže polugodišnju i godišnju ocjenu rada zaposlenih u Kabinetu, u skladu sa Pravilnikom;

- neposredno učestvuje u izvršavanju poslova Kabineta;

- obavlja i druge poslove - po nalogu predsjednika Skupštine grada i sekretara Skupštine grada.       

Status i kategorija radnog mjesta: službenik treće kategorije.

Opis poslova koje obavlja viši stručni saradnik za poslove potpredsjednika Skupštine grada i administrativno-tehničke poslove

Obavlja sljedeće poslove:

- sređuje i čuva dokumentaciju sa sjednica Kolegijuma Skupštine grada i radnih tijela Skupštine grada, i izrađuje skraćeni zapisnik sa sjednica Kolegijuma;

- izrađuje rezime sa sastanaka predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine grada;

- vodi evidenciju i administrativno-tehničku obradu predmeta - po ISO standardu;

- vrši stručno-tehničku obradu evidencija koje se odnose na utvrđivanje naknade odbornicima i članovima radnih tijela Skupštine;

- obavlja pozive, i prima poruke za potpredsjednika Skupštine grada;

- vrši prijem i upućivanje stranaka;

- obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe potpredsjednika Skupštine grada;

- obavlja operaterske poslove - po nalogu potpredsjednika Skupštine grada;

- odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada;

- obavlja i druge poslove - po nalogu samostalnog stručnog saradnika - šefa Kabineta predsjednika Skupštine i sekretara Skupštine grada;

- za svoj rad, odgovoran je samostalnom stručnom saradniku - šefu Kabineta, potpredsjedniku Skupštine i sekretaru Skupštine grada.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja vozač

Obavlja sljedeće poslove:

- obezbjeđuje prevoz za sve potrebe Stručne službe Skupštine grada;

- vodi brigu i odgovoran je za sigurnost i ispravnost vozila;

- vrši blagovremeno snabdijevanje vozila gorivom i mazivima i o tome vodi urednu evidenciju;

- vrši kontrolu prije i poslije upotrebe motornog vozila, i vodi potrebnu dokumentaciju;

- odgovoran je za urednost i higijenu motornog vozila;

- obavlja i druge poslove - po nalogu sekretara Skupštine grada i predsjednika Skupštine grada.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III - Opšti uslovi

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

7.       da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV - Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni savjetnik - šef Kabineta predsjednika Skupštine grada, su:

- VSS – fakultet društvenog ili tehničkog smjera - VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru;

- položen vozački ispit “B” kategorije;

- poznavanje stranog jezika.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za poslove potpredsjednika Skupštine grada i administrativno-tehničke poslove, su:

- VSS - fakultet društvenog smjera - prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto vozač, su:

- VKV vozač - V stepen;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva;

- položen vozački ispit “B” kategorije;

- posebna psihofizička sposobnost

 Kandidati za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2. koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

 V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

- Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1) diplome o završenom fakultetu (VSS - fakultet društvenog ili tehničkog smjera, VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS - za radno mjesto pod rednim brojem 1);

2)      diplome o završenom fakultetu (VSS - društvenog smjera, prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS za radno mjesto pod rednim brojem 2);

3)      diplomu o završenoj srednjoj stručnoj spremi (V stepen - za radno mjesto pod rednim brojem 3);

4)      uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske - za radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 2.;

5) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) – za radna mjesta 1, 2 i 3;

6) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru - za radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 2;

7)      izjavu o položenom vozačkom ispitu - za radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 3;

8)      ispravu da poznaje strani jezik – za radno mjesto pod rednim brojem 1.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.      

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

- potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

- uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

- pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

 Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 Kao dokaz o poznavanju stranog jezika kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili drugih institucija koje se bave prenošenjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u Republici Srpskoj ili izvan nje,

- uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), te druga isprava fakulteta (fotokopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno da su položeni ispiti stranih jezika,

- svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole (o provjeri znanja jezika, odnosno da je položen predmet stranog jezika),

- diplomu ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa znanjem stranog jezika (npr. prof. jezika, prevodioca i sl.) i

- diplomu završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja, odnosno isprava o završenoj srednjoj stručnoj spremi na osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je školovanje u cijelosti ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI

 Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno uvjerenje o posebnoj psihofizičkoj sposobnosti (za radno mjesto vozač) kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i

- da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

 VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici grada Banjaluka.

          **************

TRGOPROMEX DOO

raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

1. Pomoćni radnik u proizvodnji

regija Banjaluka

20 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije

a)       najmanje SSS

b)      spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

2. Pomoćni radnik na montaži

regija Banjaluka

20 izvršilaca

Potrebne kvalifikacije

       najmanje SSS

       vozačka dozvola B kategorije

       spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banjaluka

E-mail: [email protected]

Tel: 065 221 222 PREDRAG

Konkurs ostaje otvoren 60 dana

*************

REPUBLIKA SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI”

ČELINAC

Ul. Vidovdanska broj 5.

objavljuje

OGLAS

za prijem radnika na određeno vrijeme

 

1. Doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći ..........1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa plaćenog odsustva radi polaganja specijalističkog ispita.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS/BiH,

2. Da je punoljetan,

3. Da je zdravstveno sposoban,

4. Da nisu kažnjavani, odnosno osuđivani za krivična djela i

da se protiv njih ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

 Doktor medicine ili doktor specijalista

Uslovi: VSS, medicinski fakultet, specijalista porodične medicine

ili specijalista drugih grana medicine sa doedukacijom iz porodične medicine ili doktor medicine sa doedukacijom iz porodične medicine.

- Položen stručni ispit ili doktor sa specijalističkim ispitom,

 ili sa doedukacijom iz porodične medicine.

 - Edukacija – bazični trening za hitnu pomoć.

 Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sljedeća dokumenta:

  - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

  - Izvod iz matične knjige rođenih,

  - Uvjerenje o nekažnjavanju,

  - Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,

  - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

  - Diplomu o završenom fakultetu, specijalizaciji ili doedukacija iz

 porodične medicine.

  - Uvjerenje o edukaciji iz bazične kardiopulminalne reanimacije

 Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u “Glasu Srpske” i na  Birou rada Čelinac.

 Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja

 “Sveti Vračevi” Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac – Komisiji za

 prijem radnika.

 Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

************

Republika Srpska

JU OŠ “NIKOLA TESLA” PRNjAVOR

ŠKOLSKI ODBOR

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Nikola Tesla” Prnjavor

I - Predmet

Školski odbor JU OŠ “Nikola Tesla” iz Prnjavora raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Nikola Tesla” iz Prnjavora.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor JU OŠ “Nikola Tesla” iz Prnjavora se bira na period od 4 (četiri) godine i može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ “Nikola Tesla” iz Prnjavora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Nikola Tesla” iz Prnjavora ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS, niti mogu biti na funkciji u političkoj stranci - član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS.

VI – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Prijedlog programa rada za mandatni period,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU Osnovna škola “Nikola Tesla” iz Prnjavora, ul. Cara Lazara, 78430 Prnjavor, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora JU Osnovne škole “Nikola Tesla” iz Prnjavora, u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RIBNIK

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” GORNjI RIBNIK

Rade Jovanića 38, 79 288 Ribnik

 raspisuje

KONKURS

za vannastavni kadar u školskoj 2017/2018. godini

1. Računovođa škole ..................................................... jedan izvršilac na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa Javne funkcije - Pripravnik, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent.

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz MKR ili kopija lične karte

- Dokaz o posjedovanju odgovarajućeg nivoa i vrste obrazovanja (odgovarajuća visoka školska sprema) u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi. - Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po konkursu), ne starije od 6 mjeseci.

- Uvjerenje da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (ovo uvjerenje poslodavac dobija na službeni zahtjev od Centra javne bezbjednosti nakon prijema kandidata po konkursu, a prema mjestu rođenja).

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

potrebno je priložiti:

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Intervju će se obaviti 22.5.2018. sa početkom u 9 časova.

********

PREDUZEĆE ZA ELEKTROMONTAŽNE RADOVE

“ELMORAD” DOO BANjALUKA

Ul. Ivana Franje Jukića BR. 11

OTVARA

konkurs za prijam radnika u stalni radni odnos za rad na neodređeno vrijeme u poslovnoj jedinici Banjaluka

1. KV elektroinstalater 3 izvršioca

2. VKV elektroinstalater 3 izvršioca

 Uslovi:

- Vozačka dozvola B kategorije,

- Za radno mjesto pod red.br.1, min. 1 god. iskustva

- Za radno mjesto pod red.br.2, min. 3 god. iskustva

- Spremnost za rad na terenu

Prijave sa CV-om, slati na gore navedenu adresu, ili na e-mail: [email protected]

Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

**************

______________

REPUBLIKA SRPSKA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBAC

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac

I - Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac:

1. Diplomirani pravnik - 1 izvršilac

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Srbac.

III - Opšti uslovi:

1. da je stariji od 18 godina,

2. da ima odgovarajuću, odnosno opštu zdravstvenu sposobnost,

IV - Posebni uslovi

1. diplomirani pravnik - prvi ciklus studija u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine koji su vrednovani sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno četvorogodišnji studij, pravni fakultet,

- položen stručni ispit za rad u organima državne uprave ili položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,

- poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. dokaz o stečenom obrazovanju,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave ili položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite.

4. dokaz o radnom iskustvu u struci,

          Najbolje rangirani kandidat, za prijem u radni odnos, biće obavezan pribaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac obaviće intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i izvršiti provjeru stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata.

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima intervjua.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu “Prijava na javni konkurs”, koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji JU Centar za socijalni rad Srbac, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili putem pošte, na adresu: JU Centar za socijalni rad Srbac, Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac, Mome Vidovića br. 21, 78420 Srbac.

***************

JU OŠ “BRANISLAV NUŠIĆ” BANjALUKA

Ul. Manjačkih ustanika 32, 78000 Banjaluka

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branislav Nušić” Banjaluka

I – Predmet

          Školski odbor JU OŠ “Branislav Nušić” Banjaluka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branislav Nušić” Banjaluka

II - Opis poslova

          Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole.

Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

III - Mandat

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV – Uslov za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Branislav Nušić” Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu , Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statuta Javne ustanove Osnovna škola “Branislav Nušić” Banjaluka broj:172/18, i to:

1.       Opšti uslovi

1)      Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2)      Da je državljanin BiH/RS

3)      Da je stariji od 18 godina.

2.       Posebni uslovi

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

2) Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1)

3) Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviji i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu na konkurs

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Potvrdu kojom se dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome

- Preporuku ranije poslodavaca odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od šest mjeseci)

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 93. stav 2. Krivičnog zakonika RS škola će službenim putem zatražiti o nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično u školu ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Branislav Nušić” Banjaluka, ulica Manjačkih ustanika 32, 78000 Banjaluka.

Sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole” (NE OTVARATI)

Rok za podnošenja prijava je 15 dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće biti uzete u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branislav Nušić” Banjaluka, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

************

UDRUŽENjE SUDSKIH TUMAČA RS

 Aleja svetog Save br. 25, 78000 Banjaluka

- Prevodilac za njemački jezik – izvršilac 1

Poželjno je posjedovanje licence za sudskog tumača ili

spremnost za sticanje uslova za polaganje ispita

Opis radnog mjesta:

- vršenje pisanog prevođenja, po potrebi usmeno prevođenje.

Uslovi:

- završen filološki fakultet - Odsjek njemački jezik i književnost,

- poznavanje još jednog stranog jezika, najmanje na nivou B2,

- radno iskustvo na poslovima prevođenja najmanje 1 godina,

- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

- odlično poznavanje rada na računaru (Ofis paket)

- spremnost za timski rad.

Radno mjesto:

- Banjaluka

Radno vrijeme:

- ponedjeljak - petak od 8 do 16 časova

Molbe slati isključivo putem pošte na adresu:

Udruženje sudskih tumača RS, Aleja svetog Save br. 25, 78000 Banjaluka

Uz molbu priložiti dokaze o ispunjavanju uslova, kao i kraću biografiju.

Oglas ostaje otvoren do 22. 05. 2018. godine. Dostavljena dokumentacije se ne vraća.

- Prevodilac za njemački jezik - pripravnik – izvršilac 1

Opis radnog mjesta:

- vršenje pisanog prevođenja, po potrebi usmeno prevođenje.

Uslovi:

- završen filološki fakultet - Odsjek njemački jezik i književnost,

- poznavanje još jednog stranog jezika, najmanje na nivou B2,

- bez radnog iskustva, spremnost za polaganje stručnog ispita po

 ispunjavanju uslova

- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

- odlično poznavanje rada na računaru (Ofis paket)

- spremnost za timski rad.

Radno mjesto:

- Banjaluka.

Radno vrijeme:

- ponedjeljak - petak od 8 do 16 časova

Molbe slati isključivo putem pošte na adresu:

Udruženje sudskih tumača RS, Aleja svetog Save br. 25, 78000 Banjaluka

Uz molbu priložiti dokaze o ispunjavanju uslova, kao i kraću biografiju.

Oglas ostaje otvoren do 22.5.2018. godine. Dostavljena dokumentacije se ne vraća.

***********

DOS ELEKTRO DOO BANjALUKA

Pilanska bb

78000 Banjaluka

Firma DOS ELEKTRO d.o.o posluje od 1998. Djelatnost firme je izvođenje elektroinstalacija, veleprodaja elektromaterijala opreme i postrojenja, usluge montaže i servisiranja elektroagregata i UPS uređaja, proizvodnja razvodnih ormara. Radi unapređenja poslovanja želimo da zaposlimo kvalifikovane, sposobne osobe koje će nas na tržištu BiH kvalitetno prezentovati. njnjnj.doselektro.com

KONKURS

 Opis radnog mjesta

 a) Električar-monter ………………..5 izvršilaca

 Očekujemo:

 za radno mjesto pozicija pod a):

• SSS elektrotehničkog smjera

• 1 godina radnog iskustva

• vozačka dozvola B kategorije

 Nudimo:

• ugovor o radu na određeno vrijeme sa mogućnošću stalnog zaposlenja

• prijatnu i zdravu atmosferu radnog okruženja, susretljivost uigranog radnog tima

• redovna primanja, stalna i stimulativna u skladu sa radnim rezultatima

• mogućnost napredovanja

 Mole se kandidati da svoje biografije sa kontakt telefonima pošalju:

Putem e-mail: [email protected] poštom ili lično na adresu: DOS ELEKTRO d.o.o. Banjaluka

Pilanska bb, 78000 Banjaluka.

***********

         

TO “SPORTEK” DOO

Proizvodnja obuće

Kotor Varoš, Ul. Miloša Obilića bb

KONKURS

za prijavu na radno mjesto proizvodni radnik

 

Radno mjesto: u procesu proizvodnje

Radno iskustvo: sa i bez radnog iskustva

Nudimo: obuku za kandidate bez radnog iskustva

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave uz kraću biografiju mogu slati na e-mail: [email protected] ili se prijaviti u prostorijama tvornice ponedjeljkom od 8 do 11 časova.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Lokacija: Kotor Varoš, Miloša Obilića bb

********

“AMADEUS” SP

BULEVAR SRPSKE VOJSKE 14, BANjALUKA

Telefon: 065/514-944

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

Konobar ..............................................................................2 izvršioca

Poželjno radno iskustvo.

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 15.5.2018.

          ***********

UNIVERZITET U BANjALUCI

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

          U konkursu Univerziteta u Banjaluci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, objavljenom u dnevnom listu “Glas Srpske” od 25.4.2018. godine, poništava se dio teksta konkursa:

          “pod rimskim brojem I ZA IZBOR NASTAVNIKA za užu naučnu i umjetničku oblast pod rednim brojem 10. Umjetničko teorijske discipline (nastavni predmeti: Metodika opšteg muzičkog obrazovanja 1-4; Metodika opšteg muzičkog obrazovanja I - II; Tematski seminar 1-4) – 1 izvršilac.

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

***********

UNIVERZITET U BANjALUCI

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na Univerzitetu u Banjaluci

1.       Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima – 1 izvršilac

 Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa mogućnošću produženja.

          I Opis poslova:

- zastupa Univerzitet, organizacione jedinice u postupku pred sudovima, državnim organima uprave i drugim institucijama u predmetima u kojima je Univerzitet ili organizaciona jedinica stranka u sporu,

- prati, proučava i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga rada Univerziteta i organizacionih jedinica,

- sastavlja podneske (tužbe, žalbe, predstavke i drugo), te podnosi iste nadležnim tijelima i institucijama,

- vrši administrativno-pravne poslove u vezi sa upisom u sudski registar Univerziteta i organizacionih jedinica, te svih promjena u sudskom registru,

- izrađuje odluke i rješenja rektora i Upravnog odbora Univerziteta kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenih u skladu sa opštim aktima Univerziteta,

- daje uputstva i pruža stručnu pomoć u izradi odluka, rješenja, ugovora i drugih akata iz oblasti rada Službe za pravne, kadrovske i administrativne poslove,

- obavlja i sve druge poslove po nalogu generalnog sekretara i rukovodioca službe.

          II Mjesto rada:

          Univerzitet u Banjaluci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banjaluka.

          III Opšti uslovi:

       da je državljanin RS ili BiH;

       da je stariji od osamnaest (18) godina;

       da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

       da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV Posebni uslovi:

- Završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit, tri godine radnog iskustva i obučenost za rad na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

- Diplomu/uvjerenje o stručnoj spremi;

- Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

- Uvjerenje o radnom iskustvu,

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku Prijava na konkurs, dostaviti na sljedeću adresu:

-        Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

************

“NMS MALA SKADARLIJA” SP

BULEVAR VOJVODE STEPE

STEPANOVIĆA 7, BANjALUKA

Telefon: 051/462-450; 065/970-333

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

1. Konobar ..............................................................................1 izvršilac

2. Kuvar.....................................................................................1 izvršilac

Poželjno radno iskustvo.

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte ili putem e-maila: [email protected]

Oglas je otvoren do 20.5.2018. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana