Đor­đe­vi­ću na­gra­da Ivo An­drić

Đor­đe­vi­ću na­gra­da Ivo An­drić 25.01.2018 08:13 | Pri­re­di­la: Svje­tla­na Đu­ri­čić

Beo­grad - Ve­li­ka na­gra­da "Ivo An­drić" za naj­bolju knjigu objavljenu u Srbi­ji i Re­pu­bli­ci Srpskoj pri­pa­la je pje­sni­ku i po­zna­tom mu­zi­ča­ru Bo­ri Đor­đe­vi­ću za knjigu po­ezi­je "Pus­to os­trvo", objavljenu u iz­da­va­čkoj ku­ći "Ar­te" iz Beo­gra­da.

Ovu odlu­ku sa­op­štio je ju­če no­vi­na­ri­ma Emir Kus­tu­ri­ca, pred­sje­dnik ži­ri­ja za do­dje­lu vri­je­dnog knjiže­vnog priznanja, u ko­me su bi­li i knjiže­vnik Mu­ha­rem Baz­dulj i pro­fe­sor Jo­van De­lić.

Ži­ri je na­gra­dio i ki­nes­kog pis­ca Ju Hua ve­li­kom na­gra­dom "Ivo An­drić" za ži­vo­tno dje­lo. Po­vod za ovu na­gra­du bi­la su njego­va tri ro­ma­na objavljena u iz­da­va­čkoj ku­ći "Ge­opo­eti­ka" u Beo­gra­du. Ju Hua je do sa­da, u pre­vo­du Zo­ra­na Skro­ba­no­vi­ća, u Srbi­ji obja­vio knjige "Ži­ve­ti", "Za­pi­si o pro­dav­cu krvi" i "Se­dmi dan".
Obje na­gra­de bi­će do­di­jeljene la­ure­ati­ma 27. ja­nu­ara u An­dri­će­vom in­sti­tu­tu u An­drić­gra­du.
Emir Kus­tu­ri­ca je is­ta­kao da je Odjeljenje za knjiže­vnost An­dri­će­vog in­sti­tu­ta odre­di­lo svo­ju bu­du­ćnost kroz in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ju An­dri­će­ve na­gra­de.
- To smo uči­ni­li ne sa­mo zbog to­ga što je An­drić je­dan od naj­pre­vo­đe­ni­jih pi­sa­ca već i zbog činjeni­ce da na­gra­de da­nas mo­gu da op­sta­ju je­di­no ako se na­gra­đu­ju pis­ci iz ra­zli­či­tih go­vor­nih po­dru­čja - ka­zao je Kus­tu­ri­ca.
On je na­gla­sio da je ovog pu­ta izbor pao na je­dnog pis­ca iz Srbi­je i in­ter­na­ci­onal­nog stva­ra­oca.
- Ži­ri će i ubu­du­će uva­ža­va­ti pis­ce sa ra­zli­či­tih me­ri­di­ja­na, ali i one ko­ji pi­šu a sti­žu, re­ci­mo, iz ro­ken­ro­la - ka­zao je Kus­tu­ri­ca.
Pred­sje­dnik Upra­vnog odbo­ra An­dri­će­vog in­sti­tu­ta, pje­snik Ma­ti­ja Be­ćko­vić, ka­zao je da svi okupljeni pri­sus­tvu­ju kru­pnom pre­vra­tni­čkom do­ga­đa­ju.
- Po­što je reč o ro­ken­rol zvez­di, tre­ba­lo bi o Bo­ri Đor­đe­vi­ću da go­vo­rim ne­oba­ve­zno. To je ne­mo­gu­će, sve ka­da bih i hteo da ta­ko ne­što uči­nim. Đor­đe­vić ima ve­li­ki dar. Ča­čak je dao mno­go ve­li­kih pe­sni­ka i Bo­ra Đor­đe­vić se po­ja­vio u sve­tu pe­sni­ka ka­da ni­ko ni­je že­leo ni da či­ta ni da slu­ša po­ezi­ju, ako ni­je kom­po­no­va­na i pe­va­na. Tu je Bo­ra Đor­đe­vić is­prednjačio - ka­zao je Be­ćko­vić.
Pu­bli­cis­ta i pi­sac Mu­ha­rem Baz­dulj na­po­me­nuo je da tre­ći put An­dri­ćev in­sti­tut do­djeljuje knjiže­vne na­gra­de.
- Ove go­di­ne smo u obje odlu­ke išli u prav­cu odre­đe­nog pro­ši­ri­vanja gra­ni­ca za do­dje­lu na­gra­da. Knjiže­vnost ima uni­ver­zal­ni te­melj i naš is­ko­rak pre­ma ki­nes­koj knjiže­vnos­ti je ne­što za šta nam je pre­se­dan dao sam Ivo An­drić. On je svoj 64. ro­đen­dan do­če­kao u Ki­ni kao član de­le­ga­ci­je ju­go­slo­ven­ske knjiže­vnos­ti. On je ta­mo vi­dio u je­dnoj pri­va­tnoj bi­bli­ote­ci knjige ko­je su i njemu mno­go zna­či­le u stu­den­tskim da­ni­ma. Na­šao je knjigu La­ze La­za­re­vi­ća. To je za An­dri­ća bio naj­bolji od­sjaj je­dne kul­tu­re - ka­zao je Baz­dulj.

Be­ćko­vić

Ma­ti­ja Be­ćko­vić je ka­zao da je Bo­ra Đor­đe­vić na­pi­sao ne­ko­li­ko pje­sa­ma ko­je pri­pa­da­ju an­to­lo­gi­ji srpske po­ezi­je.
- Njego­va pe­sma "Po­gle­daj dom svoj, an­đe­le" pos­ta­la je hi­mna mla­đih na­ra­šta­ja. Ta pe­sma je za mla­đe bi­la is­to što i za mo­ju ge­ne­ra­ci­ju ro­man "Po­gle­daj dom svoj, an­đe­le". Da ni­je ni­šta dru­go ispe­vao, is­to­ime­na pe­sma Bo­re Đor­đe­vi­ća bi­la bi do­voljna da mu obe­zbe­di mes­to u vrho­vi­ma srpskog pe­sniš­tva. Bo­ra Đor­đe­vić se na en­gles­kom ka­že Bob Di­lan, a Bob Di­lan na srpskom Bo­ra Čor­ba - re­kao je Be­ćko­vić.
 © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica