Hor­ska pje­sma pro­slavljena zla­tnim gla­so­vi­ma

Hor­ska pje­sma pro­slavljena zla­tnim gla­so­vi­ma 12.12.2017 12:17 | Ale­ksan­dra Gli­šić, Sne­ža­na Ta­sić

Banjalu­ka, Pri­je­dor - Svjet­ski dan hor­ske mu­zi­ke obilježen je u Banjalu­ci kon­cer­tom no­vo­sad­skog vo­kal­nog sas­ta­va „Si­on“ i u Pri­je­do­ru re­vi­jom ho­ro­va pod na­zi­vom „Ci­je­li svi­jet - je­dan hor“.

Hor­ski pra­znik ko­ji pro­mo­vi­še vri­je­dnos­ti so­li­dar­nos­ti i mi­ra pre­ma tra­di­ci­ji se obilježa­va sva­ke dru­ge ne­djelje u de­cem­bru, pa su ta­ko pri­je­dor­ska i banjalu­čka pu­bli­ka u ne­djelju uve­če ima­le pri­li­ku da uži­va­ju u nas­tu­pi­ma ne­ko­li­ko an­sam­ba­la.

Vo­kal­ni sas­tav „Si­on“ iz No­vog Sa­da nas­tu­pio je u kon­cer­tnoj dvo­ra­ni Ban­skog dvo­ra. Ri­ječ je o mla­dom mje­šo­vi­tom sas­ta­vu iz No­vog Sa­da, osno­va­nom u no­vem­bru 2014. go­di­ne na ide­ju kom­po­zi­to­ra i di­ri­gen­ta Ljubo­mi­ra Mi­la­no­vi­ća i blis­kog kru­ga njego­vih ko­le­ga i pri­ja­telja.

„Si­on“ okuplja mla­de ljude - du­go­go­dišnje hor­ske pje­va­če, stu­den­te mu­zi­ke, ali i ama­te­re, po­ve­za­ne ljubavlju pre­ma mu­zi­ci i za­je­dni­čkom mu­zi­ci­ranju. Cilj im je po­pu­la­ri­za­ci­ja ka­mer­nog hor­skog zvu­ka i ši­renje umje­tnos­ti hor­skog pje­vanja.

Za krat­ko vri­je­me ima­li su či­tav niz za­pa­že­nih nas­tu­pa re­vi­jal­nog i ta­kmi­čar­skog ka­ra­kte­ra.

Banjalu­čki kon­cert ko­ji su pu­bli­ka, ali i pro­fe­si­onal­ni mu­zi­ča­ri, oci­je­ni­li vi­so­kom ocje­nom, dio je i pro­gra­ma obilježa­vanja 85 go­di­na pos­to­janja Ban­skog dvo­ra.

Re­vi­jom ho­ro­va pod na­zi­vom „Ci­je­li svi­jet - je­dan hor“ Pri­je­dor je prvi put obilježio Me­đu­na­ro­dni dan hor­skog pje­vanja u Po­zo­ri­štu Pri­je­dor.

U cje­lo­ve­černjem pro­gra­mu nas­tu­pi­li su ho­ro­vi osno­vne i srednje Mu­zi­čke ško­le „Sa­vo Ba­la­ban“, Kul­tur­no-umje­tni­čko druš­tvo „Osman Džafić“ Pri­je­dor, Srpsko pje­va­čko druš­tvo „Višnjić“ Ko­zar­ska Du­bi­ca, Mje­šo­vi­ti hor „Una“ No­vi Grad, pri­je­dor­ski ho­ro­vi „A Vis­ta“ i SPD „Vi­la“.

Cilj ma­ni­fes­ta­ci­je je po­pu­la­ri­za­ci­ja hor­skog pje­vanja, omo­gu­ća­vanje ve­ćeg bro­ja nas­tu­pa do­ma­ćim ho­ro­vi­ma i pru­žanje mo­gu­ćnos­ti pu­bli­ci da, po­red Fes­ti­va­la „Zla­tna vi­la“, pri­sus­tvu­je i dru­gim kon­cer­ti­ma hor­ske mu­zi­ke.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica