По­моћ си­је ви­ше ора­ни­ца

По­моћ си­је ви­ше ора­ни­ца 21.10.2017 06:40 | М. Л.

Бањалу­ка - На­јављена ис­пла­та пет ми­ли­она ма­ра­ка за по­дршку је­сењој сје­тви, ко­ја уве­ли­ко тра­је, обра­до­ва­ла је пољо­при­вре­дни­ке у Српској, ко­ји ће за­хваљују­ћи овој по­мо­ћи жи­том за­си­ја­ти ви­ше ора­ни­ца.

Ра­та­ри ће у окви­ру ове по­дршке Вла­де РС до­би­ти 28 КМ по хе­кта­ру.

Пред­сје­дник Удру­жења пољо­при­вре­дних прои­зво­ђа­ча и мљека­ра РС Вла­ди­мир Усо­рац ка­же да је сва­ка по­моћ до­бро­до­шла, јер је ште­та од су­ше би­ла ми­ли­он­ска.

- До­би­ће­мо оно­ли­ко ко­ли­ко је мо­гу­ће, а за тај но­вац мо­же­мо ку­пи­ти наф­ту или ђу­бри­во, та­ко да ће нам то си­гур­но зна­чај­но ола­кша­ти сје­тву. Мно­ги ра­та­ри ће за­си­ја­ти ви­ше жи­та да би обе­зби­је­ди­ли хра­ну за сто­ку - ре­као је Усо­рац.

Упра­вни одбор Фон­да со­ли­дар­нос­ти за обно­ву Српске до­нио је у чет­вртак одлу­ку да Аген­ци­ја за аграр­на пла­ћања оба­ви обра­чун и ут­врди пра­ва на по­дршку у но­вом ци­клу­су прои­зводње.

- Аген­ци­ја је ду­жна да по за­вршет­ку тих по­сло­ва овје­ри обра­чу­не. На­кон ис­пла­те ко­ри­сни­ци­ма ду­жна је да по­дне­се из­вје­штај Упра­вном одбо­ру Фон­да о из­врше­ним пла­ћањима - по­ја­сни­ли су у Ми­нис­тар­ству пољо­при­вре­де, шу­мар­ства и во­до­при­вре­де РС и до­да­ли да су спис­ко­ви ко­ри­сни­ка при­премљени и да ће ис­пла­та ус­ко­ро по­че­ти. Апе­ло­ва­ли су на ко­ри­сни­ке чи­ји су ра­чу­ни неа­кти­вни или не­ис­пра­вни да што при­је ажу­ри­ра­ју по­дат­ке. По осно­ву под­сти­ца­ја ра­та­ри­ма су ис­пла­ће­на уку­пно 32,2 ми­ли­она КМ за ову го­ди­ну.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица