Захлађење средином сљедеће седмице

Захлађење средином сљедеће седмице

Бањалука - У Републици Српској се од средине сљедеће седмице очекује захлађење са кишом, а у вишим планинама могућ је и снијег, речено је у Хидрометеоролошком ...

18.10.2018 17:22 Срна

Све ви­ше огла­са за по­сао, ра­дни­ка ни за ли­је­ка

 Све ви­ше огла­са за по­сао, ра­дни­ка ни за ли­је­ка

Бањалу­ка - Број ра­дних мјес­та у БиХ сва­ко­дне­вно се по­ве­ћа­ва, а тргов­ци, ко­но­ба­ри и гра­ђе­вин­ци нај­тра­же­ни­ји су ка­дар, јер ра­дни­ци овог ...

18.10.2018 16:00 Ми­ли­ја­на Ла­ти­но­вић

У Те­хни­чком ре­монту Бра­ту­нац уго­во­ре­ни по­сло­ви за на­ре­дну де­це­ни­ју

У Те­хни­чком ре­монту Бра­ту­нац уго­во­ре­ни по­сло­ви за на­ре­дну де­це­ни­ју

Бра­ту­нац - У но­вом по­го­ну пре­ду­зе­ћа "Те­хни­чки ре­монт Бра­ту­нац" ју­че је пред­стављена ли­ни­ја за прои­зводњу му­ни­ци­је.

18.10.2018 15:59 Крсти­на Ћир­ко­вић

Србац: Ам­ба­са­да Ју­жне Ко­ре­је до­ни­ра ка­ду за те­ра­пи­је

Србац: Ам­ба­са­да Ју­жне Ко­ре­је до­ни­ра ка­ду за те­ра­пи­је

СРБАЦ - Ам­ба­са­да Ју­жне Ко­ре­је из­дво­ји­ће 29.000 КМ за на­бав­ку леп­ти­рас­те ха­барт ка­де за по­дво­дну ма­са­жу за по­тре­бе удру­жења ро­ди­теља и ...

18.10.2018 15:17 Д. Ј.

Елек­тро­ци­кли ола­кша­ва­ју по­сао ули­чним чис­та­чи­ма у Градишкој

Елек­тро­ци­кли ола­кша­ва­ју по­сао ули­чним чис­та­чи­ма у Градишкој

Гра­ди­шка - Ко­му­нал­но пре­ду­зе­ће "Град­ска чис­то­ћа" Гра­ди­шка ове го­ди­не на­ба­ви­ло је но­ву ме­ха­ни­за­ци­ју ври­је­дну ми­ли­он КМ по­мо­ћу ...

18.10.2018 14:43 М. В.

Елек­тро­ци­кли ола­кша­ва­ју по­сао ули­чним чис­та­чи­ма у Градишкој

Елек­тро­ци­кли ола­кша­ва­ју по­сао ули­чним чис­та­чи­ма у Градишкој

Гра­ди­шка - Ко­му­нал­но пре­ду­зе­ће "Град­ска чис­то­ћа" Гра­ди­шка ове го­ди­не на­ба­ви­ло је но­ву ме­ха­ни­за­ци­ју ври­је­дну ми­ли­он КМ по­мо­ћу ...

18.10.2018 14:43 М. В.

Љубав из дје­тињства Ми­лe и Бо­ро Шу­ба­ра из Ро­га­ти­це тра­је ци­је­ли жи­вот

Љубав из дје­тињства Ми­лe и Бо­ро Шу­ба­ра из Ро­га­ти­це тра­је ци­је­ли жи­вот

Ро­га­ти­ца - Ро­ђе­ни у ис­том се­лу, ис­тог да­ту­ма и на ве­ли­ки пра­зник По­кров пре­све­те Бо­го­ро­ди­це, Ми­ла Мра­кић и Бо­ро Шу­ба­ра из Го­ра­жда ...

18.10.2018 14:05 Сре­тен Ми­тро­вић

Књига Ђор­ђа Ву­ко­ви­ћа про­мо­ви­са­на у Бањалу­ци: Српско пи­тање у БиХ и даље отво­ре­но

Књига  Ђор­ђа Ву­ко­ви­ћа про­мо­ви­са­на у Бањалу­ци: Српско пи­тање у БиХ и даље отво­ре­но

Бањалу­ка - Српско пи­тање у БиХ ве­ома је сло­же­но, још је отво­ре­но, а ис­то­риј­ски про­це­си на ко­је су ути­ца­ли и ути­чу инос­тра­ни и до­ма­ћи чи­ни­оци ...

18.10.2018 12:14 Ж. М.

Мање лу­та­ли­ца, ве­ћа без­бје­дност гра­ђа­на

Мање лу­та­ли­ца, ве­ћа без­бје­дност гра­ђа­на

Бањалу­ка - У ве­те­ри­нар­ским ам­бу­лан­та­ма у Српској ко­је спро­во­де бес­пла­тну сте­ри­ли­за­ци­ју вла­сни­чких и па­са лу­та­ли­ца ка­жу да вла­да ...

18.10.2018 11:57 Ани­та Јан­ко­вић-Ре­че­вић

По­ло­ви­на гра­ђа­на БиХ пре­живљава са 400 ма­ра­ка мје­се­чно

По­ло­ви­на гра­ђа­на БиХ пре­живљава са 400 ма­ра­ка мје­се­чно

Бањалу­ка - БиХ је пе­та земља у Евро­пи по си­ро­маш­тву, а сва­ки њен шес­ти гра­ђа­нин је си­ро­ма­шан, одно­сно жи­ви са при­мањима мањим од 237 КМ мје­се­чно ...

18.10.2018 11:56 Срна
1                        

© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица