JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28. 02. 2018. godine

JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28. 02. 2018. godine 02.03.2018 00:08 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 28.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

******************

        

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD

Gundulićeva br.108,

BANjALUKA

objavljuje sljedeći

JAVNI KONKURS

 

za popunjavanje sljedećeg upražnjenog radnog mjesta i to:

1. Pripravnik - volonter.................................................................2 izvršioca

Pripravnik - volonter se prima na period najduže do 24 mjeseca.

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda radnika suda,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

- da ispunjava uslove utvrđene zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Banjaluka

Posebni uslovi:

- završen pravni fakultet - VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, bez radnog iskustva,

Potrebna dokumentacija:

a) uvjerenje o državljanstvu

b) dokaz o školskoj spremi - diploma ili uvjerenje o završenom pravnom fakultetu,

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu, ili ovjerenoj fotokopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Izabrani kandidat će nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije zaključenja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti  putem pošte na adresu:

"Okružni privredni sud Banjaluka" ul. Gundulićeva br.108 Banjaluka, sa naznakom: "Prijava na javni konkurs-NE OTVARAJ", ili neposredno u sud (kancelarija broj 2/I sprat)

****************

COMPEX DOO

78000 Banjaluka

Braće Pišteljića 1

compexbl@blic.net

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

- Ofset mašinista - 2 izvršioca - pol/m

Kvalifikacije:

- SSS: poželjna hemijska škola - grafički smjer (alternativno, završena mašinska ili elektrotehnička škola)

- Radno iskustvo: poželjno radno iskustvo u struci

- Poznavanje rada na računaru - osnovni nivo

- Poznavanje engleskog jezika - osnovni nivo

- Poželjno znanje njemačkog jezika

Opis posla:

- rad na štamparskoj mašini - ofset tehnika

Lične karakteristike:

- Lično učenje i razvoj

- Sklonost timskom radu

- Komunikativnost

- Agilnost

Kandidati su dužni dostaviti:

- CV

Obavezan probni rad u trajanju 3 mjeseca.

Sve prijave dostaviti na mail:

compexbl@blic.net ili lično na adresu Braće Pišteljić 1

Konkurs je otvoren do: 5.3.2018.

********************

OSNOVNI sud u PRNjAVORU

ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor

raspisuje:

JAVNI KONKURS

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Daktilografa              1 izvršilac

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH,

-  da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave,

- da je po svim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika.

Posebni uslovi:

- srednja stručna sprema – IV stepen (gimnazija, upravna ili ekonomska škola),

- poznavanje daktilokorespondencije,

- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,

- radno iskustvo od 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima,

- položen stručni ispit.

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaze (original ili ovjerenu fotokopiju) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa (svjedočanstvo o završenoj školi, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i uvjerenje o položenom stručnom ispitu).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti na adresu:

Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove izvršiće se testiranje radom na računaru i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

***************

  REPUBLIKA SRPSKA              

  OPŠTINA PRNjAVOR

  JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

78432 DONjI VIJAČANI

raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

II - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola "Vuk Karadžić" Donji Vijačani se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

III –  Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Vuk Karadžić"  Donji Vijačani može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin BiH/RS
- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

IV - Potrebna dokumentacija 
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu, 
- Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,
- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

V – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola "Vuk Karadžić" 78432 Donji Vijačani, sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Vuk Karadžić" Donji Vijačani".
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI - Napomena
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola "Vuk Karadžić" Donji Vijačani u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*************

*******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU MUZIČKA ŠKOLA "KONSTANTIN BABIĆ" PRNjAVOR

Ul. Vladike Platona br.27 78430 Prnjavor

   raspisuje

KONKURS

na upražnjena radna mjesta:

1. Nastavnik flaute – 13 časova nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine.

2. Nastavnik fizike - 2 časa nastave - 1 izvršilac pripravnik, na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine.

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.(Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom  adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radno mjesto u kojem je navedeno da se traži lice sa položenim stručnim ispitom);

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i trajanje radnog odnosa po vrstama posla,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa doći će na testiranje i intervju koje će se obaviti u srijedu, 14.3.2018. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske", a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

   Javna ustanova Muzička škola "Konstantin Babić" Prnjavor

   Vladike Platona br.27

   78 430 Prnjavor

    sa naznakom – Prijava na konkurs –

*****************

JU GIMNAZIJA

Zmaj Jovina br. 13

78 000 BANjALUKA

 raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja –17 časova nastavne norme

2. Radni odnos iz tačke 1. konkursa će zasnovati lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

         Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakonom o radu, Pravilnikom o kriterijumima  i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

         Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti :

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u          određenoj oblasti ili ekvivalent,

 b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne          postoje podaci o prosjeku ocjena odnosno ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa.

5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci,

6. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa ),

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  

8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za     područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

         - vrsta posla,

         - stepen stručne spreme,      

         - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

   - nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku          zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa),

11. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-         otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu    statusa),

12. Uvjerenje opštinskog organa o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno- otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 13.3.2018. godine, sa početkom u 9 časova, u prostorijama JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

         Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih  dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka.

                      ********************                                                                                   

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" BARAĆI

MRKONjIĆ GRAD

 raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole –  radnik sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

         

        Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

      

        Uz potpisanu prijavu sa brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1. Uvjerenje da je državljanin RS ili BiH,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. Lice koje ima položen pravosudni ispit, smatraće se da ispunjava uslove i nije obavezno da polaže stručni ispit. 

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom:

- na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

            

    Navedeno uvjerenje treba da sadrži:

- vrstu posla,

- stepen stručne spreme i

- dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

11. Ljekarsko uvjerenje kojim se dokazuje da je kandidat radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

12. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

      Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave dostaviti na adresu škole JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Baraći, Mrkonjić Grad, 70267, Baraći.
      Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, intervju će se obaviti u centralnoj školi Baraći 12.3.2018. godine, u 9 časova.

        Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na isti, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

        Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

        Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjava uslove konkursa.

       Izbor radnika će se izvršiti sa članovima komisije nakon intervjua a u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

***************

JU MEDICINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Cetinjska br. 1

 raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Bibliotekar, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puno radno vrijeme - lice sa radnim iskustvom na poslovima bibliotekara i položenim stručnim ispitom za rad u biblioteci.

 Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu ili uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u biblioteci,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće  intervju i testiranje dana, 12.3.2018. godine (ponedjeljak), u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima, osim na lični zahtjev, kod sekretara.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Medicinska škola Banjaluka, Cetinjska br. 1, sa naznakom "Za Komisiju za izbor kandidata".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*********************

                                                                 

"MON AMIE Livnica DREAM " DOO

Krupa na Vrbasu bb, 78000 Banjaluka

Telefon: 065/942-518

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

Topioničar..........................................................................1 izvršilac

Kalupar....................................................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Krupa na Vrbasu, Banjaluka

Poželjno radno iskustvo. Radnike bez iskustva (metalske struke ili bez kvalifikacija) mi bi obučavali u našim pogonima.

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 20.3.2018. god

**************

   REPUBLIKA SRPSKA

   JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"

   BANjALUKA 

   Miše Stupara 24

 raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Sekretar škole – na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom - 1 izvršilac,

       

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 113. stav 5, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

 

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spiskom priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole u srijedu, 14.3.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako ne pristupe   intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Branko Ćopić" Banjaluka, Miše Stupara br.24, 78000 Banjaluka, sa naznakom "ZA KONKURS".

 

 

****************

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA" BANjALUKA

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- Voditelj u produženom boravku, 1 izvršilac na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 30.6.2018. god.

Opšti uslovi:

         Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Uredbe o pedagoškim standardima i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

        

         Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Kandidati za radno mjesto treba da imaju radno iskustvo na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1) Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) Izvod iz matične knjige rođenih;

  5) Uvjerenje o državljanstvu;

  6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

    Kandidati koji budu izabrani naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

 

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

JU Osnovna škola "Sveti Sava" Banjaluka, ulica Užička bb, 78 000 Banjaluka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaljen u prostorijama škole dana 12.3.2018. godine sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

                                      ************************

"KORIĆANAC ZRUG" DOO

PALIH BORACA 83, Banjaluka

Telefon: 051/961-474

raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

1. Arhitekta..............................................................................1 izvršilac

2. Moler........................................................................................1 izvršilac

3. Gipser......................................................................................1 izvršilac

4. Keramičar..............................................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati svoje biografije mogu poslati na e-mail: koricanaczrugdooŽ@gmail.com.com.

Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

  ***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MILUTIN BOJIĆ" POTKOZARJE

BANjALUKA

 raspisuje:

KONKURS

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik - profesor razredne nastave - na određeno vrijeme

do povratka radnice sa bolovanja - 1 izvršilac, lice sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

 

Potrebna dokumenta:

-  Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, 12.3.2018. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Milutin Bojić" Potkozarje 78 216, sa naznakom "ZA KONKURS".

****************

Preduzeće  za  elektromontažne  radove

"E L M O R A D" d.o.o. Banjaluka

Ul. Ivana Franje Jukića br. 11

OTVARA

konkurs za prijam radnika u stalni radni odnos za rad

na neodređeno vrijeme u poslovnoj jedinici Banjaluka 

1. KV elektroinstalater          3 izvršioca

2. VKV elektroinstalater         3 izvršioca

Uslovi: - Vozačka dozvola B kategorije,

Za radno mjesto pod red. br. 1, min. jedna god. iskustva

Za radno mjesto pod red. br. 2, min. tri god. iskustva

Spremnost za rad na terenu

Prijave sa CV-jem slati na gore navedenu adresu ili na email: office@elmorad.com ili na telefon 051/217-833.

Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

**************

REPUBLIKA SRPSKA

JU MUZIČKA ŠKOLA

 "VLADO MILOŠEVIĆ"

78000 BANjALUKA

Jovana Dučića 23

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

 

Nastavni predmet:

1. Profesor teorije muzike - 2 časa i

2. Profesor pripremnog razreda - 4 časa,

- 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2017/18. godine.

     

 

        Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati moraju imati završen odgovarajući odsjek muzičke akademije.

U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma muzičke akademije (odgovarajućeg smjera) ili drugog navedenog fakulteta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu RS,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjeni tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Muzička škola "Vlado Milošević" Banjaluka, ulica Jovana Dučića broj 23.

Napomena: Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 9.3.2018. godine u 12 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

********************

REPUBLIKA SRPSKA

JU DJEČIJI VRTIĆ "LARISA ŠUGIĆ" KOTOR VAROŠ

Ul. Cara Dušana br. 10

78220 Kotor Varoš

 raspisuje

  KONKURS

 za prijem radnika

 

I - Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika i to:

1. Vaspitač predškolske djece............................................................. 3 izvršioca na

   neodređeno vrijeme

II - Opšti uslovi

  1. da je državljanin RS odnosno BiH,

  2. da je stariji od 18 godina,

  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

  4. da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom

III - Posebni uslovi

    - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

    - položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad

    - jedna godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu

IV - Potrebna dokumenta

 Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze (originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

   - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

   - izvod iz matične knjige rođenih,

   - kopija diplome,

   - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),

   - uvjerenje o neosuđivanosti (ne starije od tri mjeseca),

   - uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

   - uvjerenje o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom, izdato od strane poslodavca ili ovjerena fotokopija radne knjižice kandidata

   - uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, ukoliko su upisana na evidenciji Zavoda

   - dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

   - ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

V - Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić "Larisa Šugić" Kotor Varoš, ul. Cara Dušana br. 10, 78220 Kotor Varoš.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Za konkurs."

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske."

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***************

JU "DOSITEJ OBRADOVIĆ"

MIRKA KOVAČEVIĆA 27

BANjALUKA

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik/profesor srpskog jezika - nepuna norma 16 časova redovne nastave - na određeno vrijeme do kraja školske 2017/2018.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1. Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs pod rednim brojem 1. pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stava 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ova dokumenta, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koju vodi Zavod za zapošljavanje sa područja jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju u prostorijama škole 13.3.2018. godine sa početkom u 10 časova.

         

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Dositej Obradović" Banjaluka; ulica Mirka Kovačevića 27, 78000 Banjaluka sa naznakom "Za konkurs".

****************

 

Udruženje građana "PRIRODNI ODGOVOR"

KRALjA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA, BANjALUKA

E-mail: prirodniodgovorbl@gmail.com

Telefon: 066/494-764, 065/417-995

Udruženje građana "Prirodni odgovor" iz Banjaluke nudi stalni i honorarni radni odnos za:

1. Doktor..................................................................................2 izvršioca

2. Medicinski tehničar.............................................2 izvršioca

3. Fizioterapeut...............................................................2 izvršioca

Radi pružanja savjetodavnih usluga i rada na aparatima ruske kvantne medicine.

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati svoje biografije mogu poslati na e-mail: prirodniodgovorbl@gmail.com

Oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

*********************

OPŠTINA RIBNIK

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ" GORNjI RIBNIK

ŠKOLSKI ODBOR

Rade Jovanića 38, 79 288 Ribnik

Školski odbor raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole

 "Desanka Maksimović" Gornji Ribnik, Ribnik

I - Predmet

Školski odbor JU OŠ "Desanka Maksimović" iz Ribnika raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole "Desanka Maksimović" iz Ribnika.

II - Mandat

Direktor JU OŠ "Desanka Maksimović" iz Ribnika bira se na period od 4 (četiri) godine i može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi.

III - Potrebna dokumentacija

Za direktora Osnovne škole "Desanka Maksimović" može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, a kao dokaz o ispunjavanju tih uslova kandidati su dužni uz prijavu priložiti sljedeće dokumente:

1) Izvod iz matične knjige rođenih;

2) Uvjerenje o državljanstvu;

3) Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme, završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine sa ostvarenih 240 ECTS ili ekvivalenta;

4) Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada;

5) Preporuku ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

6) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

7) Potvrdu o dužini radnog iskustva u prosvjeti u struci (najmanje pet godina);

8) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;

9) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

10) Prijedlog programa rada za mandatni period.

IV - Sukob interesa

Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, kao ni lice koje se nalazi na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, niti mogu biti na funkciji u političkoj stranci - član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

V - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola "Desanka Maksimović" Gornji Ribnik, Rade Jovanića 38,79288 Ribnik, sa naznakom "Konkurs za direktora škole - NE OTVARATI"

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Svi kandidati koji ispune uslove konkursa i uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve kandidate u roku od 8 (osam) dana o odluci o izboru i imenovanju direktora JU OŠ "Desanka Maksimović" Ribnik.

*******************

JU OŠ "GEORGIOS A. PAPANDREU"

ALEKSANDROVAC,

Ul. Gradiška cesta br. 55,

78255 Aleksandrovac

raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme - do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, pripravnik

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 105 stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, osim odredbi koje su u suprotnosti sa Zakonom.

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljani RS, odnosno BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od šest mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 9.3.2018. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola "Georgios A. Papandreu" Aleksandrovac, ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom "za konkurs".

****************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" SITNICA

Sitnica 23

79283 SITNICA

raspisuje

KONKURS

 za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Pedagog škole - 1 izvršilac na 15% radnog vremena sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme - do povratka ranika sa porodiljskog odsustva

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslova u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata, u kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Ljekarsko uvjerenje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- Kandidati su dužni dostaviti kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Dana 14.3.2018. godine u 10 časova u prostorijama JU OŠ "Petar Kočić" Sitnica obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

- Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Prijave se primaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", a šalju se na adresu: JU Osnovna škola "Petar Kočić" Sitnica 23, 79283 Sitnica.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u raku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

********

KALDERA COMPANY DOO

Kobatovci bb, Laktaši

objavljuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

I - Automehaničar

II - Vozač motornih vozila

Opšti i posebni uslovi:

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

I - za radno mjesto automehaničar

- III ili IV - stepen srednje stručne spreme,

- sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

II - za radno mjesto vozač motornih vozila

- III ili IV - stepen srednje stručne spreme,

- sa ili bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i opisu poslova,

- vozačka dozvola B, C, D i E kategorije.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Kaldera compandž d.o.o. Laktaši, Kobatovci bb, 78250 Laktaši ili e-mail adresu: info@kalderacompany.com

Konkurs je stalno otvoren.

*************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

JU MAŠINSKA ŠKOLA MRKONjIĆ GRAD

adresa: Sime Šolaje 91,

telefon/faks: +387 (0)50/213-501,

 e-pošta: ss22@skolers.org

                                                                                    

Konkurs objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 31.1.2018. godine za mjesto profesora engleskog jezika, za 8 časova, mijenja se i glasi: "Do 30.12.2018. godine. Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave će se obaviti dana 14.3.2018. godine u 14 časova u prostorijama škole".

*****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NIKOLA TESLA" PRNjAVOR

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do završetka nastavne 2017/2018. godine, na 50% radnog vremena

Za navedena radna mjesta, uz potpisanu prijavu na javni konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla),

9. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se intervju u ponedjeljak, 12.3.2018. godine, sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ "Nikola Tesla" Prnjavor.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od 7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 *****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" PRNjAVOR

JAVNI KONKURS

 

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

pripravnik

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave (centralna škola, određeno radno vrijeme) - 1 izvršilac

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti, odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana 12.3.2018. godine u prostorijama JU Osnovne škole "Branko Ćopić" Prnjavor, sa početkom u 12.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ "Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br. 1A, u vremenu od 7 do 15 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*******************

"KRAJINA OSIGURANjE" AD BANjALUKA

Braće Pantić br. 2, 78000 Banjaluka

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

Vršilac dužnosti direktora "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka, raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta "Interni revizor" - diplomirani ekonomista, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom.

II

Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka i to:

Završen ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja na poslovima finansija, računovodstva ili revizije i posjedovanje licence internog revizora ili ovlaštenog revizora.

III

Potrebna dokumentacija:

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje), sa adresom stanovanja, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koju prilaže,

Izvod iz matične knjige rođenih, ili ovjerena kopija lične karte,

Uvjerenje o državljanstvu,

Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se zahtijeva ovim konkursom,

Dokaz o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (original ili ovjerena kopija),

Dokaz o posjedovanju licence internog revizora ili ovlaštenog revizora, ili izjava, ovjerena od strane organa lokalne samouprave, da će kandidat u roku od 1 godine steći zahtijevanu licencu.

IV

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili preporučeno poštom na sljedeću adresu: Braće Pantić br. 2, 78000 Banjaluka, sa naznakom "Prijava na konkurs".

Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske" Banjaluka.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se uzimati u razmatranje.

V

Napomena:

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju dana 12.3.2018. godine, u 12 časova, u prostorijama "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

"Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica