JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28. 02. 2018. godine

02.03.2018 00:04 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 28.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

******************

        

JU  OŠ "KOSTA TODOROVIĆ"

SKELANI

Srebrenica

 raspisuje

                                                                     

  KONKURS

 za prijem u radni odnos

- Nastavnik ruskog jezika, 8 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 102/14 i 45/16).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ii ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

       Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Dodataka diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;  

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana, 15.3.2018. godine, u 13.15 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati prijave dostavljaju lično ili poštom na adresu: JU Osnovna škola "Kosta Todorović" Skelani 75436 Skelani, sa naznakom "Komisija za izbor".    

**************

AD "TEHNIČKI REMONT"

BRATUNAC

 objavljuje:

                                                          

JAVNI KONKURS

Za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Akcionarskom društvu za proizvodnju i remont  AD "Tehnički remont" Bratunac

I

Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont "Tehnički remont" AD Bratunac  vrši prijem jednog (1) kandidata u radni odnos na određeno vrijeme i to:

 Tehnolog-konstruktor

II

Kandidat koji se prijavljuje na oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta mora ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

- Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

- Da je punoljetan,

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- Da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

Posebni uslovi:

- Zanimanje: Master inženjer mašinstva VSS Mašinski fakultet smjer, (Proizvodno mašinstvo),

- Stepen stručne spreme: VII/VIII/X

- Obavezno radno iskustvo na 2D, 3D modelima, Cam/Cad

- Strani jezici: Engleski jezik (B1-B2 nivo).

- Poznavanje rada u programima: Solidworks, AutoCad, Inventor

                                                                                                                                                                                                                                              Dodatna znanja i vještine

- Visok nivo organizacije

- Sposobnost brzog uočavanja

- Intuitivno razmišljanje

- Dobra koordinacija

- Saradnja sa projektantima, proizvodnjom,

- Upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje,

- Iskustvo i znanje u tehničko-konstrukcionom-tehnološkom smislu

- Dobre komunikativne sposobnosti

III

           Potrebna dokumentacija:

- Radna biografija (CV)

- Diploma završene škole

- Dokaz o radnom iskustvu

- Sertifikat, diploma ili sličan dokaz o stečenom obrazovanju i poznavanju engleskog jezika.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se mogu dostaviti putem pošte, sajta firme ili E-mail-a na:

Adresa: Ulica Podgradačka 11, Bratunac 75420

Kontakt telefon: +38756 490 461, +387 66 585 633

E-mail: zeljko.panzelic@trb.ba ili putem sajta: www.trb,ba (opcija career)

Kontakt osoba: Željko Pantelić, dipl. pravnik

                                                                                                   

****************

JU OŠ "ALEKSA JAKŠIĆ" MILIĆI

 raspisuje :        

KONKURS

Za izbor nastavnika

Na  određeno vrijeme

1. Nastavnik razredne nastave, pripravnik, ............................. 1 izvršilac

(Do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja).

2. Nastavnik ruskog jezika, (2 časa sedmično), pripravnik....... 1 izvršilac

(do 31.8.2018. godine )

Kandidat  treba da ispunjava  opšte uslove predviđene Zakonom o radu  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16), Uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10 i  25/14), Pravilnika o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 102/14, 45/16).  

         Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da je  radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, 

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djece, trgovine ljudima, za kandidata koji bude izabran škola će tražiti službenim putem.

Posebni uslovi:

Uz prijavu  (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs), za prijem u radni odnos  potrebno je dostaviti pored dokumentacije naprijed navedene i sljedeće:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

        

2. Dodatak  diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

5. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa/ uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6.  Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa odnosno koji su blagovremeno dostavili prijave i potrebnu dokumentaciju  obaviće se intervju  dana,  12.3.2018. godine, u 12 časova u prostorijama JU OŠ "Aleksa Jakšić" Milići.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće  biti vraćene  kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu  JU Osnovna škola "Aleksa Jakšić" Milići, ulica Jovana J. Zmaja broj 3.  a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***********************

NARODNA BIBLIOTEKA

SREBRENICA

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

- Bibliotekar, 1 izvršilac na određeno vrijeme – do povratka radnika sa javne funkcije

I Opšti uslovi

Opšti uslovi za kandidata su:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,

5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

       II -  Posebni uslovi

1. VSS ( 240 ECTS bodova) - društveni smjer,

2. poznavanje rada na računaru.

III - Potrebna dokumenta

    Uz prijavu na konkurs sa kontakt telefonom, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

3. dokaz o završenom obrazovanju,

4. ovjerena pismena izjava o poznavanju rada na računaru,

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od šest mjeseci) i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti-ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure,

6. uvjerenje zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih lica.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni na adresu koju su naveli u prijavi ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

       IV -  Rok za podnošenje prijave i objavljivanje konkursa

         Javni konkurs objaviće se u dnevnom listu "Glas Srpske".  Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u navedenom dnevnom listu.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Narodna biblioteka Srebrenica, Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica, sa naznakom, "PRIJAVA NA KONKURS".© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica