JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27. 12. 2017. godine

29.12.2017 00:01 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************************

JU STUDENTSKI CENTAR

"ZVORNIK"

KONKURS

za prijem radnika

Potreban nam je jedan radnik za rad u računovodstvu  koji ispunjava sljedeće uslove:

I   Opšti uslovi

1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,

4. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

5. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.

II  Posebni uslovi:

1. VŠS (ekonomske struke),

2. najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci

Radnik nam je potreban za rad na određeno vrijeme u periodu od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod tačkama 1. i 2., kao i dokaz o ispunjenosti posebni uslova.

Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod tačkama 3, 4. i 5. kandidati su dužni priložiti u formi svojeručno potpisane izjave.

Dokazi (dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu.

Uz prijavu na konkurs kandidati u dužni dostaviti i biografiju o kretanju u službi sa adresom stanovanja i kontakt telefonima. 

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: JU Studentski centar "Zvornik", Karakaj bb, 75400 Zvornik.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli biroa za zapošljavanje i u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima iz prethodnog stava.

Ne blagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

******************

JU OŠ "SVETI SAVA"

ZVORNIK

raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili  ekvivalent,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na 

    predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci u

  prosvjeti nakon sticanja diplome,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima -

  dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora -

  izdato od nadležnog Centra javne bezbjednosti,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat  zaposlen,

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

 - kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima  u radu.                                                    

Direktor škole se  bira  na period od  četiri godine.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" Banjaluka posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

O rezultatima konkursa svi kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: "Prijava na konkurs".

Kontakt telefon: 056/490-615

************

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

ŠEKOVIĆI                         

                                                                                     

        raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik  biologije -  4 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2018. godine,  pripravnik - 1 izvršilac,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 Za navedeno radno mjesto prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br.1/16), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.44/17), uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.102/14 i 45/16), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Uz potpisanu  prijavu sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom, kandidati treba da dostave dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim  uvjerenjem, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4)  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

5) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

          Intervju  sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 10.1.2018. godine  u 10 časova u prostorijama  škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs. 

           Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

           Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.

           Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola "Jovan Dučić" Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5, 75450 Šekovići, sa naznakom  - prijava na konkurs - Tel: 056/653-206.

                     *******************                                                                                                                                           

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

SREBRENICA

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 Radno mjesto:

1. Referent na poslovima realizacije prava iz Zakona o dječijoj zaštiti u dijelu regulisanja prava na naknadu za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva....1 izvršilac

2. Referent na poslovima realizacije prava iz Zakona o dječijoj zaštiti.......1 izvršilac

Opis poslova:

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JU Centra za socijalni rad Srebrenica.

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženom radnom mjestu,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član 9. stav 1. Ustava BiH.

Posebni uslovi:

Pozicija broj 1:

- srednja stručna sprema - Gimnazija, ekonomske struke, zdravstvene struke i informatičke struke,

- jedna godina radnog iskustva,

- položen stručni ispit za rad u organima državne uprave,

- poznavanje rada na računaru

Pozicija broj 2:

- VSS – Sedmi stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova, fakultet društvenog smjera

- jednu godinu radnog iskustva

- položen stručni ispit za rad u organima  državne uprave

- poznavanje rada na računaru

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos JU Centra za socijalni rad Srebrenica, a na osnovu rang-liste kandidata utvrđenje bodovanjem po kriterijumima propisanim članom 9. ovog Pravilnika.

Potrebna dokumenta

Uz prijavu (sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidat je dužan dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

3. dokaz o završenom obrazovanju,

4. dokaz o traženom radnom iskustvu (uvjerenje, potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

6. izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član 9. stav 1. Ustava BiH,

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen.

8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja odnosno kopiju svjedočanstava

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10. dokaz o poznavanju rada na računaru.

Komisija

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za sprovođenje postupka za prijem radnika obaviće razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava

Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično u prijemnu kancelariju JU Centar za socijalni rad Srebrenica ili putem pošte, na adresu Centra: Ul. Maršala Tita bb, 75 430 Srebrenica, sa naznakom: "Prijava na Javni konkurs"

Konkurs će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu "Glas Srpske".

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

********

ZU APOTEKA "MEDIKA" BRATUNAC

PONOVLjENI JAVNI KONKURS

za prijem radnika

I - ZU APOTEKA "MEDIKA" Bratunac raspisuje konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme.

 1.  Magistar farmacije - 1 (jedan) izvršilac

 2.  Farmaceutski tehničar - 1 (jedan) izvršilac

II - Opšti uslovi:

- da su državljani RS ili BiH, da su stariji od 18 godina, da se ne vodi krivični postupak, da nisu osuđivani za krivično djelo i da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

III - Posebni uslovi:

(1) - završen odgovarajući fakultet sa zvanjem magistar farmacije, položen stručni ispit i posjedovanje važeće licence; poznavanje rada na računaru; poželjno radno iskustvo u apoteci (nije neophodno);

(2) - završena srednja medicinska škola - zvanje farmaceutski tehničar, položen stručni ispit za zvanje farmaceutski tehničar; poznavanje rada na računaru; poželjno radno iskustvo u apoteci (nije neophodno);

IV - Potrebna dokumentacija:

- uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MKR,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

- ovjerena kopija diplome,

- ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u prostorije Apoteke "Medika" Bratunac ili na adresu apoteke, sa naznakom "Prijava na konkurs", ul. Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, te sva pitanja i nejasnoće mogu se poslati na e-mail:volica.micic@yahoo.com ili na tel. 065/000-488.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica