JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.05 2018. godine

25.05.2018 01:15 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 23.05. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****************

JU OŠ "SVETI SAVA"

ZVORNIK

Na osnovu člana 28. Statuta javne ustanove Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, direktor Javne ustanove Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, dana 21.5.2018. godine je donio

ODLUKU

 o  poništavanju dijela konkursa

Poništava  se dio konkursa  broj: 334/18 od 2.4.2018. godine pod tačkom 2.

"Nastavnik geografije - za 4 časa nastave sedmično na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog i porodiljskog bolovanja u centralnoj školi u Zvorniku". Konkurs je bio objavljen u novinama "Glas Srpske" dana, 4.4.2018. godine.

 OBRAZLOŽENjE:

Na osnovu Rješenja prosvjetnog inspektora broj:24.120/616-287-31-3/18

od 11.5.2018. godine, direktor JU OŠ "Sveti Sava" Zvornik je donio

odluku o poništenju konkursa za radno mjesto nastavnika geografije za 4 časa nastave sedmično na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja u centralnoj školi u Zvorniku.

Na osnovu  navedenog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se uložiti prigovor

Školskom odboru u roku od 8 dana od dana prijema.

************

 JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR – ZVORNIK

raspisuje

PONOVLjENI KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Računovođa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

U radni odnos se prima lice sa položenom licencom u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva.

Ukoliko niko od prijavljenih kandidata ne posjeduje položenu licencu u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, u radni odnos će se primiti lice bez licence

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

• Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

• Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme, i to:

• Diplomirani ekonomista sa završenim prvim ciklusom studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova.

• Licencu za računovođu.

• Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.

• Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

• Dokaz o ostvarenom radnom stažu u obrazovno-vaspitnom radu (dokazuje se uvjerenjem o radnom stažu ili ovjerenom fotokopijom radne knjižice).

• Dokaz o ostvarenom radnom stažu van obrazovno-vaspitnom radu(dokazuje se uvjerenjem o radnom stažu ili ovjerenom fotokopijom radne knjižice).

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

• Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

• Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  će biti obavljen dana, 5.6.2018 godine, sa početkom u 8 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

Tehnički školski centar, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom "za konkurs".

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica