JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.08. 2018. godine

24.08.2018 00:04 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

                                                .                                                                

*********

**************

JU OŠ “Nikola Tesla”

Pilica, Zvornik

 raspisuje:

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik ili profesor matematike, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme, do 31.8.2019, pripravnik - 1 izvršilac,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2)  Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15),

- Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br. 74/18).

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 4.9.2018. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovna škola “Nikola Tesla”, Pilica, obaviće se test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Nikola Tesla”  Pilica, 75412.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i “Glasu Srpskom”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                        *********************               

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”

      ZVORNIK

 raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA - PRIPRAVNIK,  za 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine u centralnoj školi u Zvorniku.

2. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA - PRIPRAVNIK,  za 4 časa nastave sedmično na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine u područnom odjeljenju.

3. NASTAVNIK ISTORIJE – PRIPRAVNIK - za 4 časa sedmično na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine u centralnoj školi u Zvorniku.

4. NASTAVNIK  BIOLOGIJE, sa radnim iskustvom, za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine u centralnoj školi u Zvorniku.

5. NASTAVNIK TEHNIČKOG OBRAZOVANjA I INFORMATIKE, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, puna norma časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine u centralnoj školi u Zvorniku.

6. NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE - PRIPRAVNIK, 2 izvršioca, na određeno vrijeme do povratka radnica sa bolovanja, u centralnoj školi u Zvorniku.

7. BIBLIOTEKAR, završen odgovarajući fakultet, VSS - 1 izvršilac, sa položenom stručnim ispitom na neodređeno vrijeme u centralnoj školi u Zvorniku.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da  imaju odgovarajuću

stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj: 77/09, 86/10, 25/14,76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18). 

Kandidati  su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju.

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

4)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

8) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

9) Uvjerenje o državljanstvu. 

                                                                    

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Komisija  pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.

Kontakt telefon: 056/490-615

logo.eps***********

JU OŠ “Desanka Maksimović”

Čelopek - Zvornik

raspisuje

OGLAS

za prijem radnika

                                                                                                                                   

Na određeno vrijeme:

1. Nastavnik matematike, puna norma, do povratka radnika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik ruskog jezika, za 6 časova, do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Nastavnik srpskog jezika, za 5 časova, do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4. Nastavnik likovne kulture, za 3 časa, do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

          Kandidati treba da, pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br. 102/14), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” 77/09; 86/10; 25/14).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

- rodni list ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

     - kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

          Ljekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za kandidata koji je izabran pribaviće škola službenim putem.

          Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

          Test i intervju će se obaviti u ponedjeljak, 3.9.2018. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 9 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

          Prijave slati na adresu: JU OŠ “Desanka Maksimović” Čelopek b.b., 75400 Zvornik.

                                                                                                                                                   

 *************************                                                                                                                                                 

 
   

 

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ”

ŠEKOVIĆI

 raspisuje

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2018/2019. godini

 

1. Sociologija..........................................................2 časa, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

2. Filozofija............................................................5 časova, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

3. Sociologija i filozofija............................... 2 časa, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

4. Istorija...............................................................10 časova, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

5. Latinski jezik......................................................2 časa, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

6. Hemija....................................................................8 časova, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

7. Likovna kultura..................................................2 časa,  do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

8. Osnovi elektrotehnike......................................2 časa, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

9. Praktična nastava-varilac..............................12 časova, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

10. Mehanika...............................................................2 časa, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

11. Fizika...................................................................9 časova, do 31.8.2019. godine, pripravnik

12. Biologija...............................................................8 časova, do 31.8.2019. godine, pripravnik

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/15 i 83/15).

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

- Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za šta uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

 

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje (240 ECTS bodova),

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta navedena konkursom,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vide vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla (dostavljaju kandidati za radno mjesto za koje je traženo lice sa iskustvom),

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 4.09.2018. godine u 13.15   časova.

Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar II Petrović Njegoš”, ul. Branka Radičevića b.b., 75450 Šekovići, sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

***********                                                                                     

JU Osnovna škola “Kosta Todorović”

Skelani

 

 

 raspisuje

                                                                        

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. nastavnik ruskog jezika, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja lice bez iskustva - pripravnik, 1 izvršilac;

2. nastavnik fizike, 6 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

3. nastavnik biologije, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

 

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinom bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom. Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju.

       Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za nastavnika fizike i nastavnika biologije);

  6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža (za nastavnika fizike i nastavnika biologije);

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.  

 Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kandidati prijave dostavljaju lično ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Kosta Todorović” Skelani 75436 Skelani, sa naznakom “Komisija za izbor”.    

 **************

Opština Srebrenica

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu Srebrenica

I - Načelnik opštine Srebrenica oglašava Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Srebrenica sa visokom stručnom spremom, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana - pet izvršilaca i to:

1. Profesor tehnike i informatike  sa  ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova..............................1 izvršilac,

2. Diplomirani ekonomista sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.………...................................2 izvršioca,

3. Diplomirani inženjer stočarstva sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova…...........................1 izvršilac,

4. Bakalaureat bachelor sigurnosnih i mirovnih studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova........1 izvršilac,

II -  Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje poslova u tom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja,  i koje prema zakonu treba položiti stručni ispit za rad u upravi  nakon okončanja pripravničkog staža. Vrijeme provedeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca uračunava se u pripravnički staž.

Pripravnički staž sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove.

III - Opšti uslovi

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

IV - Posebni uslovi

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove i to:

1. stručna sprema:

- kandidati pod rednim brojem I/1, profesor tehnike i informatike  sa  ostvarenih najmanje  240  ECTS bodova,

- kandidati pod rednim brojem I/2 diplomirani ekonomista sa ostvarenih najmanje   240 ECTS bodova

- kandidati pod rednim brojem I/3 diplomirani inženjer stočarstva sa ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova

- kandidati pod rednim brojem I/4 bakalaureat bachelor sigurnosnih i mirovnih studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova

2. da prvi put zasnivaju radni odnos u traženom stepenu obrazovanja,

3. da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao nezaposleno lice.

V - Sukob interesa

Da nisu  u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u  opštinskoj upravi.

VI – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

- izvod iz matične knjige rođenih,

- fotokopiju lične karte,

- fotokopiju diplome o završenoj  stručnoj spremi,

- original uvjerenje Osnovnog ili Višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao nezaposleno lice,

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

- ovjerenu izjavu iz tačke III pod tačke 5. i 6.

- ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa

- ovjerenu izjavu da prvi  put zasniva radni odnos u traženom stepenu obrazovanja,

- uvjerenje o radnom odnosu provedeno kod drugog poslodavca koje se uračunava u pripravnički staž.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne  uslove biće pozvani na ulazni intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VII - Rok za podnošenje prijava

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično  u šalter sali opštine Srebrenica svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova, ili putem pošte na adresu: Opština Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda b.b. “Komisija za prijem pripravnika”.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Javni konkurs će biti objavljen i na oglasnoj tabli opštine Srebrenica i na njeb-stranici opštine Srebrenica.

Za dodatna obavještenja o javnom konkursu kandidati se mogu obratiti Vladanu Milovanoviću, šefu kabineta načelnika opštine Srebrenica na broj telefona 056/445-507.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.

*********************

    JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

   BRATUNAC

 objavljuje

KONKURS

za popunu radnog mjesta

1 . Profesor srpskog jezika                              11 časova nastavne norme na

                                                                                   neodređeno radno vrijeme

2. Diplomirani inženjer mašinstva              18 časova (praktična nastava ) na

                                                                              određeno vrijeme do 30.6.2019. god.

3. Diplomirani građevinski inženjer            5 časova nastavne norme  na određeno

                                                                                 radno vrijeme do 30.6.2019. god.

                                                                                       

     U radni odnos za sva radna mjesta  se primaju  lica  bez radnog iskustva -  pripravnici.

     

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/2016) , članom  104. stav 1. tačka 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”  broj 41/18) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12 , 80/14 i 83/15) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 42/16).

Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije)

1. Diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi koja se traži konkursom (završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte

4. Uvjerenje o državljanstvu

5. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

9. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad s učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci

10. Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

             

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i intervju 31.8.2018. godine sa početkom u  12 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju i u koliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje neće biti vraćane kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC” Petra Kočića b.b.

        75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

 

************************                                                                        

JU SŠC “Milorad Vlačić”

Vlasenica

 raspisuje

KONKURS

za radno mjesto

1. Nastavnik srpskog jezika...............14 časova na neodređeno vrijeme

2. Nastavnik ruskog jezika.................14 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

3. Nastavnik istorije.......................... 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

4. Nastavnik njemačkog jezika..............4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

5. Zdravstvo...........................20 časova teorije na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

6. Nastavnik zdravstvene njege i rehabilitacije.........3 časa vježbi, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

7. Nastavnik osnove masaže....................4 časa vježbi, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

8. Nastavnik stručnih predmeta šumarske struke.......18 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

                                                                            

                                                                                

             I         Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psiho-fizičku sposobnost za rad sa učenicima,

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

II       Posebni uslovi

1. Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama).

2. Pod rednim brojem 1. lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

pod rednim brojem 2. lice bez radnog iskustva -  pripravnik,

pod rednim brojem 3. lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

pod rednim brojem 4. lice bez radnog iskustva - pripravnik,

pod rednim brojem 5. lice bez radnog iskustva - pripravnik,

pod rednim brojem 6. lice bez radnog iskustva - pripravnik,

pod rednim brojem 7. lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

pod rednim brojem 8. lice bez radnog iskustva –pripravnik.

 

III     Potrebna dokumentacija:

- Prijava na konkurs sa kratkom biografijom,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Izvod iz matične knjige državljana,

- Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),

- Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela, a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),

- Ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

- Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 3.9.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 11 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

      Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711

Prijave sa dokumentima slati poštom ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti na adresu: SŠC “Milorad Vlačić” Vlasenica  Sv. apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs.                              

          **************            

Opština Milići

 raspisuje

JAVNI KONKURS

 

za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu opštine Milići

 I - Raspisuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu opštine Milići, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, po Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini, i to:

   1. Diplomirani inženjer poljoprivrede ....................................................................... 3  izvršioca

   2. Diplomirani inženjer za preduzetni menadžment...................................................... 1  izvršilac

II -  Opis posla

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi. Pripravnici će se osposobljavati po Programu osposobljavanja pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Milići.

III - Opšti uslovi

   1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

   2) da je stariji od 18 godina,

   3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

   4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u  opštinskoj upravi,

   5) da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou

       vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa i

   6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV -  Posebni uslovi

1. Za poziciju pod I, redni broj 1:

  - visoka stručna sprema, VII stepen ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede;

2. Za poziciju pod I, redni broj 2:

 - visoka stručna sprema, VII stepen ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stečeno zvanje diplomirani inženjer za preduzetni menadžment;

3. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja.

V -  Potrebna dokumenta

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika, koji je dostupan na internet stranici opštine Milići, a može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave opštine Milići.

Uz prijavni obrazac kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava Bih,

b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

g) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. zakona sastavni je dio prijave na javni konkurs za prijem pripravnika.

(3) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

a) fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi i

b) uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje.

(4) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

(5) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

(6) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(7) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava (6) ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju ostvarenih bodova sa rang-liste da postupi u skladu sa stavom (6) ove tačke.

VI - Prijave na konkurs dostavljaju se lično u šalter sali Opštinske uprave opštine Milići, ili putem pošte, na adresu: Opština Milići - Komisija za sprovođenje postupka prijema pripravnika, Jovana Dučića 2, Milići.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Marina Mišić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, kontakt telefon: 056/745-211.

VII -  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Opštine Milići.

*************

JU “Poletarac” Milići

 raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

U JU “Poletarac” Milići izvršiće se prijem pripravnika, i to:

1. Vaspitač u predškolskoj ustanovi - pripravnik .......... 3 izvršioca.         

I - Pripravnički status

JU “Poletarac” Milići zasniva radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom.

          Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje 12 mjeseci.

II – Opšti uslovi za prijem pripravnika

1. Da je državljanin  Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da ranije nije zasnivao radni odnos u svom zanimanju, odnosno da nije obavio pripravnički staž u svom zanimanju.

III - Posebni uslovi 

VSS - VII stepen stručne spreme, završen Pedagoški fakultet, odsjek za obrazovanje vaspitača, zvanje - vaspitač u predškolskoj ustanovi.

IV - Potrebna dokumenta

Uz prijavu, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2. Fotokopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (po okončanju postupka prijema);

4. Fotokopiju radne knjižice;

5. Diplomu o završenom fakultetu;

6. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

7. Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte, na adresu:

JU “Poletarac” Milići, ul. Vuka Stefanovića Karadžića br. 7, 75446 Milići, sa naznakom - Komisiji za prijave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog konkursa.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave se neće razmatrati. O vremenu i mjestu intervjua kandidati koji uđu u uži izbor biće blagovremeno obaviješteni.

Kandidati su dužni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

**********

                                                                                                             

JU OSNOVNA ŠKOLA “ALEKSA JAKŠIĆ”

MILIĆI

  raspisuje

 

KONKURS

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS

1. Profesor razredne nastave - 2 (dva) pripravnika na određeno vrijeme (12 mjeseci)

                                                                                                                                                   

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

Opšti uslovi:

 a) da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

 v) da  je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Posebni uslovi - priložiti:

                                                                                                                                                       

1. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS i stručnim zvanjem: profesor razredne nastave.

 Priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

2. Da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica - Biro Milići.

(Opština Milići  finansira dio sredstava).

Priložiti:  uvjerenje Zavoda za zapošljavanje.

Pored dokumentacije kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju koju posjeduju za bodovanje i to:

   

1) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 2) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

3) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

4) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

5) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju kandidata će se obaviti 31.8.2018. godine u 11 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

 Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata pošto se iste ne vraćaju kandidatima.

 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Aleksa Jakšić” Milići, Jovana Jovanovića Zmaja br. 3.

       ******************                                                                                    

OSNOVNA ŠKOLA “ALEKSA JAKŠIĆ”

MILIĆI

raspisuje

Konkurs

za izbor nastavnika:   

NA NEODREĐENO VRIJEME

1. Nastavnik informatike  20 časova ............................ 1 izvršilac pripravnik

NA  ODREĐENO VRIJEME

1. Nastavnik razredne nastave puna norma, Centralna škola 1 izvršilac  pripravnik, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 

2. Nastavnik razredne nastave puna norma, Područno odjeljenje Dubnica 1 izvršilac pripravnik, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja,

3. Nastavnik razredne nastave puna norma, Područno odjeljenje Derventa  2 izvršioca pripravnika, do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja,

4. Nastavnik razredne nastave puna norma, Područno odjeljenje Skugrići  1 izvršilac pripravnik, do 31.8.2019. godine.

Kandidat  treba da ispunjava  opšte uslove predviđene Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16), Uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 44/17, 33/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10 i  25/14), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 74/18).  

          Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjavaju su:

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je  radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršnog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djece, trgovine ljudima, za kandidata koji bude izabran škola će tražiti službenim putem.

 

Posebni uslovi:

Uz prijavu  (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, za prijem u radni odnos  potrebno je dostaviti, pored dokumentacije naprijed navedene, i sljedeće:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,    

2. Dodatak  diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa/uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

  1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS. ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Dana 31.8.2018. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama JU OŠ “Aleksa Jakšić” Milići obaviće se testiranje, a u 12 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpunu i blagovremenu dokumentaciju, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu  JU Osnovna škola “Aleksa Jakšić” Milići, ulica Jovana J. Zmaja broj 3, a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 056/745-400.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***************

JU OŠ ALEKSA ŠANTIĆ

             OSMACI

 raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

1. Direktor JU Osnovna škola “Aleksa Šantić” iz Osmaka raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

 

- Nastavnik fizike – određeno radno vrijeme do 30.6.2019. godine 12 časova.

2. Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je radno sposoban,

- da je punoljetan,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- da ima položen stručni ispit.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje) s adresom, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koja se prilaže,

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se traži ovim konkursom

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

5)  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena lična karta

6 ) Uvjerenje o državljanstvu

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Dostavljena dokumentacija će se bodovati od strane komisije na način i u skladu s odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom škola će pribaviti službeno samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci priložiće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola “Aleksa Šantić”, Centar b.b., Osmaci, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija  neće biti vraćena kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzimati u razmatranje.

5. Napomene:

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odn. koji

ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i  intervju dana 31.8.2018. godine u 12 časova u prostorijama JU OŠ “Aleksa Šantić” u Osmacima.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica