JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21. 02. 2018. godine

23.02.2018 00:10 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

***********

KOMPANIJA "BOKSIT" AD

MILIĆI   

raspisuje:

 

 OGLAS

 za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 62 izvršioca:

1. Diplomirani inženjer rudarstva, VSS - rudarski fakultet (potrebno radno iskustvo od 3 (tri) godine na poslovima tehničkog rukovođenja u podzemnoj eksploataciji kao i položen stručni ispit), 1 – izvršilac,

2. Diplomirani inženjer građevine/građevinski tehničar, VSS/VŠS - građevinski  fakultet (sa radnim iskustvom), 1 - izvršilac,

3. Mašinski tehničar, SSS, mašinski tehničar (sa radnim iskustvom),  1 - izvršilac,

4. Građevinski tehničar, SSS, građevinski  tehničar (sa radnim iskustvom), 1 - izvršilac,

5. Dispečer, VSS saobraćajni inženjer ili SSS saobraćajni tehničar,  1 - izvršilac,

6. Mašinbravar, KV mašinbravar (sa radnim iskustvom), 1 - izvršilac,

7. Automehaničar, KV automehaničar, 7 - izvršilaca,

8. Autoelektričar, KV autoelektričar, 1 - izvršilac,

9. Vozač TMV, KV vozač, "C", "E" kategorije, (potrebna licenca i kartica za digitalni tahograf kao i stručni ispit), 10 -  izvršilaca,

10. Rukovalac mašinama u finalnoj preradi drveta, KV, 1 - izvršilac,

11. Rukovalac mašinama u primarnoj preradi drveta, KV, 3 - izvršioca,

12. Pomoćni radnik u finalnoj preradi drveta, KV, 1 - izvršilac,

13. Pomoćni radnik u primarnoj preradi drveta, KV, 3 - izvršioca,

14. Zidar, SSS, KV zidar, 4 - izvršioca,

15. Tesar, SSS, KV tesar, 4 - izvršioca,

16. Vodoinstalater, SSS, KV vodoinstalater, 2 - izvršioca,

17. Keramičar, SSS, KV keramičar, 2 - izvršioca,

18. Moler, SSS, KV moler, 2 - izvršioca,

19. Pomoćni poslovi, NK, 2 - izvršioca,

20. Bravar, KV bravar,  5 - izvršilaca,

21. Elektroničar - automatičar, SSS elektro struke, 3 - izvršioca,

22. Kuvar, SSS, KV kuvar, 1 - izvršilac,

23. Ugostiteljski poslovi, SSS, KV, 3 - izvršioca,

24. Serviser za bijelu tehniku, SSS,  KV, 1- izvršilac,

25. Serviser, KV automehaničar, 1 - izvršilac.

Oglas ostaje otvoren  15  dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

Kompanija "Boksit" a.d. Milići, Trg rudara  br. 1

75446, Milići, ili putem imejla: boksit@ad-boksit.com.

         *******************

JU OŠ "VUK KARADžIĆ"

75420 BRATUNAC

 raspisuje

KONKURS

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave u centralnoj školi na određeno vrijeme, do povratka radnice sa trudničkog bolovanja – pripravnik,.....1 izvršilac

2. Nastavnik razredne nastave za rad na poslovima voditelja jutarnjeg čuvanja djece na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/2018. godini, sa polovinom radnog vremena – pripravnik, 1 izvršilac

3. Nastavnik geografije – 2 časa - na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Pored  uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)  Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3)  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti  škola će  pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

         Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom)  i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova oglasa, potrebno je dostaviti:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme, i dužina radog staža po vrstama posla (za radno mjesto navedeno u tački 3. ovog konkursa),

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog  borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu, za radno mjesto navedeno u tački 3. ovog konkursa, imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu, ispunjavala ostale uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se u ponedjeljak, 5.3.2018. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske"

Prijave  i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Bratunac, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom "Za konkurs" ili lično  u sekretarijat škole.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

************

JU SŠC "MILORAD VLAČIĆ"

VLASENICA

     raspisuje

KONKURS

za radno mjesto

1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta.........20 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.                                                                        

                                                                              

             I   Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psihofizičku sposobnost za rad sa učenicima,

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

II  Posebni uslovi

1.  Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama).

2.  Pod rednim brojem 1. diplomirani ekonomista, lice bez radnog iskustva.

III Potrebna dokumentacija:

• Prijava na konkurs sa kratkom biografijom,

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

• Izvod iz matične knjige državljana,

• Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon odabira kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),

• Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),

• Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

• Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 5.3.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 13.30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711

Prijave sa dokumentima slati poštom ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti na adresu: SŠC "Milorad Vlačić" Vlasenica,  Sv. Apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica