JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.08. 2018. godine

17.08.2018 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

************

JU SŠC “MILUTIN MILANKOVIĆ

MILIĆI

raspisuje

KONKURS

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS

1. Diplomirani pedagog – jedan pripravnik na određeno vrijeme (12 mjeseci)

                                                                                                                                                    

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to :

Opšti uslovi:

 a) da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

 v) da  je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 Posebni uslovi - priložiti:

                                                                                                                                                        1. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje    240 ECTS  i stručnim zvanjem: diplomirani pedagog.

 Priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

2. Da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica – Biro Milići (Opština Milići  finansira dio sredstava).

Priložiti:  uvjerenje Zavoda za zapošljavanje.

Pored dokumentacije kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju koju posjeduju za bodovanje i to:

   

1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

3) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 27.8.2018. godine  u 9 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste               ne vraćaju kandidatima.

 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 Prijave slati na adresu:

 JU Srednjoškolski centar

 “Milutin Milanković”

 Nikole Tesle 34                                                                                       

 75446 Milići                                                                                                                                                    

***********

JU SŠC SREBRENICA

SREBRENICA

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik stručnih predmeta u struci Poljoprivreda i prerada hrane, u zanimanju prehrambeni prerađivač, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, za nastavne predmete:

• Prehrambena tehnologija                                                            2 časa

• Higijena i kontrola                                                                     2 časa

• Mašine i uređaji                                                                         2 časa

• Praktična nastava                                                                        6 časova

2. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo

 (doktor medicine), pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine                         13 časova

3. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo

 (doktor medicine), pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika, a najduže do 31.8.2019. godine                                                                       13 časova

4. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo

(diplomirana medicinska sestra ili viša medicinska sestra-tehničar)

pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine                         16 časova

5. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo

(diplomirani farmaceut), pripravnik, na određeno vrijeme

do 31.8.2019. godine                                                                               10 časova

I  Uslovi konkursa:

1.  Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove utvrđene opštim propisom o radu, članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18), Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i 83/15):

• da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

• da je punoljetan,

• da je radno sposoban,

• da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, trgovine ljudima, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

• da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti, kao i lica koja imaju odgovarajuću stepen stručne spreme i stručno zvanje u određenoj oblasti kako je definisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/15 i 83/15);

2. Kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.

3. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

II  Potrebna dokumentacija:

• svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail  i broj telefona);

• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• uvjerenje o državljanstvu;

       *ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kao dokaz radne sposobnosti, ne starije od 6 mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

       *uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

• ovjerena fotokopija diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje.

• dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena);

• uvjerenje ili potvrda, izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji u stručnoj spremi traženoj konkursom;

• uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, borca ili ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno na koje je kandidat konkurisao je 24.8.2018. godine u 16.30 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 24.8.2018. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole 24.8.2018. godine do 15 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena  i neovjerna dokumentacija neće se razmatrati.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

*************

JU SŠC “MILUTIN MILANKOVIĆ”

MILIĆI

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

1.  Nastavnik  srpskog jezika  1 izvršilac  9 časova sedmično  na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, najdalje do 21.11.2018. godine.

                                                                                                                                                   

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, potpisanom od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

Opšti uslovi:

 a) da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine - dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

 v) da  je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 Posebni uslovi - priložiti:

                                                                                                                                                       

1. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje    240 ECTS  i stručnim zvanjem: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor italijanskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti, profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti, diplomirani filolog - srbista.

 priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju

2.  jedna godina radnog iskustva u struci u školi: uvjerenje izdato od ranijeg poslodavca iz koga se tačno vidi koje je poslove obavljao,

3. položen stručni ispit za rad u nastavi: uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Pored dokumentacije kojom dokazuju da ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa kandidati dostavljaju i dokumentaciju koju posjeduju za bodovanje i to :

   

1) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

3) uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 27.8.2018. godine u 9 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste               ne vraćaju kandidatima.

 Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 Prijave slati na adresu:

 JU Srednjoškolski centar

 “Milutin Milanković”

 Nikole Tesle 34                                                                                        

 75446 Milići                                                                                                                                                        

*************

JPVOU DJEČIJI VRTIĆ NAŠA RADOST”

 ZVORNIK

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme – pripravnika

1. Vaspitač (pripravnik) - 2 izvršioca, na određeno vrijeme u trajanju od  12 mjeseci, po Odluci broj: 02.7.3/0601-302-2/18 od 26.7.2018. godine iz kategorije djece poginulih boraca.

2. Defektolog - logoped (pripravnik) - 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci po Odluci broj: 02.7.3/0601-302-2/18 od 10.7.2018. godine.

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene članom 14. Zakona o radu - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.01/16), tako i posebne uslove u skladu sa članovima 49, 58. i 60. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” 79/15) i člana 2. i 3.  Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 36/16) i zahtjevima javnog konkursa.

Opšti uslovi

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi

5. Da kandidat prvi put zasniva radni odnos u struci

Posebni uslovi:

          Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

- završen fakultet – dipl. vaspitač predškolske djece ,

- da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,

- da spadaju u kategoriju poginulih boraca

         Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

- završen fakultet – završen ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stekla visoko obrazovanje na studijskom programu  defektološke grupe: logopedija i stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped,

- da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,

              Kandidati su dužni dostaviti:

               - Prijavu;

               - Izvod iz matične knjige rođenih;

               - Uvjerenje o državljanstvu;

               - Ovjerenu fotokopiju diplome;

               - Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

               - Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme,

               - Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

               - Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa    (ne starije od 6 mjeseci);

                - Uvjerenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog obrazovanja i vaspitanja: učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

Intervju će se obaviti u prostorijama Dječijeg vrtića za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  28.8.2018. god. u 11 časova (vaspitači-pripravnik) i 13 časova (defektolog-pripravnik). Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs, kandidati se neće posebno pozivati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JPVOU Dječiji vrtić “Naša radost”  Svetog Save 29, Zvornik .

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

                        © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica