JU ZZZ RS - Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14. 02. 2018. godine

16.02.2018 00:00 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

************

JU OŠ "KOSTA TODOROVIĆ"

  SKELANI

  raspisuje                                                                        

KONKURS

 za prijem u radni odnos

1. Psiholog, 50% radnog vremena, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je punoljetan;

- da je radno sposoban za rad sa učenicima;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;   

       Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

 - uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- ljekarsko uvjerenje (ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);

 - uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata škola će pribaviti uvjerenje po službenoj dužnosti prije zasnivanja radnog odnosa);

  - ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;  

  - dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 - uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

-  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

 - uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;  

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana, 27.2.2018. godine, u 13.15 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati prijave dostavljaju lično ili poštom na adresu: JU Osnovna škola "Kosta Todorović" Skelani 75436 Skelani, sa naznakom  "Komisija za izbor".    

 *******************

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

ŠEKOVIĆI                                                                                                 

       raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika - 16 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva –pripravnik - 1 izvršilac,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 Za navedeno radno mjesto prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br.1/16), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.44/17), uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.102/14 i 45/16), odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuju kandidati treba da dostave dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, izdato  od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne  starije od šest mjeseci, dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

          Intervju  sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 26.2.2018. godine u 13 časova u prostorijama  škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs. 

           Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

           Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.

           Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola "Jovan Dučić" Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5, 75450 Šekovići, sa naznakom - prijava na konkurs - Tel: 056/653-206.

**************

JU SŠC "PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ"

ŠEKOVIĆI

raspisuje

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2017/2018. godini

1. Fizika..............................................................9 časova, do 30.6.2018. godine, pripravnik

2. Praktična nastava - mašinska struka.........12 časova, do 30.6.2018. godine, pripravnik

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu  ("Službeni glasnik RS", broj: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika ("Službeni glasnik RS", broj:  34/15 i 83/15) za gimnaziju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika ("Službeni glasnik RS", broj: 29/12, 80/14 i 83/15) za srednje stručne škole.

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

• Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

• Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

• Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,

• Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu fotokopija diplome, (240 ECTS bodova),

- Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

- Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 27.2.2018. godine, u 13.15 časova.

Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar "Petar II Petrović Njegoš", ul. Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići.

*******************

JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA"

SREBRENICA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Voditelj jutarnjeg čuvanja djece (profesor/nastavnik razredne nastave) u PŠ Potočari, 50% norme, na određeno vrijeme,  do 30.6.2018. godine, pripravnik, jedan izvršilac;

2. Nastavnik geografije, 12 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa obavljanja funkcije, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;

3. Nastavnik demokratije, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;

4. Nastavnik matematike i fizike, 20 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu,  kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

- da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dokazuje se uvjerenjem o neosuđivanosti  koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata).

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

7. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole 28.2.2018. godine sa početkom u 10 časova za voditelja jutarnjeg čuvanja djece, u 11 časova za nastavnika geografije i nastavnika demokratije, i u 12 časova za nastavnika matematike i fizike.

Kandidati se neće posebno pozivati  na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole: JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA", Ul. Milivoja Mićića bb,                                                                       

75430 Srebrenica. Kontakt tel: 056/440-216                                                                                                                                                                         

***********

JU OŠ  "BRANKO RADIČEVIĆ"

 BRATUNAC

 raspisuje

KONKURS

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik hemije na određeno vrijeme – 16 časova do povratka radnice sa bolovanja .....................................................sa iskustvom 1 izvršilac.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima, nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova oglasa, potrebno je dostaviti:

- Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- Uvjerenje ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statutu boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatima iz kategorije boraca:

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se u ponedjeljak, 26.2.2018. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole. JU Osnovna škola "Branko Radičević" Bratunac, Dositeja Obradovića 6, 75420 Bratunac sa naznakom "Za konkurs" ili lično u sekretarijat škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica