JU ZZZ RS - Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28. 02. 2018. godine

02.03.2018 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 28.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

******************

        

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"

TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Psiholog, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine, radno vrijeme 4 sata dnevno .................................................................................................................. 1 izvršilac

                                                              

■ Na   radno  mjesto psihologa  prima se kandidat sa položenim stručnim ispitom  i radnim iskustvom od godinu dana na poslovima psihologa.

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) ("Službeni glasnik RS", br. 44/17).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi - član  ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 102/14, 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu  izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

 ■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

▪ Intervju  samo za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, sa potpunom  dokumentacijom i blagovremenom prijavom obaviće se u prostorijama škole u

■  ponedjeljak, 12.3.2018. godine, godine sa početkom u 11 časova

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati  na intervju,

 a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" Trebinje, Oktobarska br.1

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***************

OPŠTINA BERKOVIĆI

NAČELNIK OPŠTINE

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja

I Načelnik opštine Berkovići raspisuje Javni konkurs za rukovodeća radna mjesta i to:

1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu

2. Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i javne djelatnosti

II Opis poslova

Načelnici odjeljenja rukovodioci odjeljenjem, odgovaraju za rad odjeljenja i obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Berkovići.

   III        Mandat

                 Načelnik odjeljenja imenuje Skupština opštine nakon sprovedenog  

                 Javnog konkursa za vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

                 Načelnici odjeljenja imaju radno-pravni status službenika na rukovodećim radnim mjestima.

   IV       Opšti uslovi za kandidate

- da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi

- da nije otpuštan iz službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa

- da se na njega ne odnose odredbe člana 9. stav 1. Ustava BiH

- da nije u sukobu interesa odnosno na obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

   V       Posebni uslovi za kandidate

               1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu

                - da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani

                    pravnik ili prvi ciklus sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih

                    najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

        

                 - da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu

                     obrazovanja

   - da ima položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi

                2. Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i javne djelatnosti

                 -  da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani

                     ekonomista ili prvi ciklus sa zvanjem diplomirani ekonomista i

                     ostvarenih  najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

- da ima položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi

VI Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenu kopiju

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz Matične knjige rođenih

- Diplomu o stručnoj spremi

- Ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi član 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

- Ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa

- Ovjerenu izjavu da se kandidati ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH, odnosno ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju  i da nije pod optužbom istog suda

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u organima uprave

- Dokaz o radnom iskustvu

- Uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije (uvjerenje o nekažnjavanju)

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidati će dostaviti nakon konačnog imenovanja

VII Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli opštine, sajtu opštine Berkovići i dnevnom listu "Glas Srpske".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor će izvršiti intervju, o čemu će kandidati blagovremeno biti obaviješteni i sačiniće rang-listu prema uspjehu postignutom prilikom intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu opština Berkovići, "KOMISIJA ZA IZBOR NAČELNIKA ODJELjENjA OPŠTINE" Viduša b.b.  88 363 Berkovići.

*******************

OPŠTINA BERKOVIĆI

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje sekretara

Skupštine opštine Berkovići

I Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine 

   Berkovići

II Opis poslova

    Djelokrug poslova sekretara Skupštine opštine propisan je Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave Statutom opštine Berkovići, Poslovnikom o radu Skupštine opštine Berkovići i Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Berkovići.

III Mandat

     Mandat sekretara Skupštine opštine Berkovići traje do kraja mandata saziva Skupštine koja ga je izabrala

IV Status

      Sekretar Skupštine opštine ima status opštinskog službenika na rukovodećem radnom mjestu

V Opšti uslovi za kandidate

   -  da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

   - da je stariji od 18 godina

   - da nije osuđivan za krivično djelo ili bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi

  - da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

  - da se na njega ne odnose odredbe član 9. stav 1 Ustava BiH

  - da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi

  - da ima opštu zdravstvenu sposobnost

VI  Posebni uslovi kandidata

- da ima  završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

- da ima položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi

VII Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenu kopiju

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Diplomu o stručnoj spremi

- Uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije (uvjerenje o nekažnjavanju)

- Ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi člana 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

- Ovjerenu izjavu da kandidat da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH , tri godine prije objavljivanja konkursa

- Ovjerenu kopiju da se na kandidate ne odnose odredbe člana 9 tačka 1. Ustav BiH, odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave

- Dokaz o radnom iskustvu

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidati će dostaviti nakon konačnog imenovanja 

VIII Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske", oglasnoj tabli opštine i sajtu opštine Berkovići.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor će izvršiti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni i sačiniće rang-listu, prema uspjehu postignutom prilikom intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu OPŠTINA BERKOVIĆI, "KOMISIJA ZA IZBOR SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE"

Viduša b.b 88 363  Berkovići.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica