JU ZZZ RS - Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25. 04. 2018. godine

27.04.2018 00:31 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 25.04. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

********************

JU  "SVETI SAVA"

FOČA

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Nastavnik matematike - na određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršilac na punu radnu normu, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;

        Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

      a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

      b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

      v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

      Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

       Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove iz člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske",  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil,  propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

       Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:       

          1.  Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);

          2. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

          3.  Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

          4.  Uvjerenja o državljanstvu;

          5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

      Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

        Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije  dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova, koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica - dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              - vrsta posla;

              - stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova,  rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

*** Intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 7.5.2018. godine, sa početkom u 12 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***     

                  Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

                  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                  Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

                  Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica