ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 03. 2018. године

09.03.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.03. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

**********

                       

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ"

Требиње

 

КОНКУРС

за избор наставника

    1. Наставник математике - 4 часа у настави на одређено вријеме до 30.6.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.
-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

-  Интервју ће се обавити у понедјељак, 19. марта 2018. године, у 11 часова у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ "Свети Василије Острошки", Горичка бр. 19, Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

*************

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ФОЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за постављење на радно мјесто

1. Помоћник директора за обезбјеђење......................................................1 извршилац

Помоћник директора поставља се на период од 5 (пет) година.

I Општи услови које кандидати морају да испуњавају

1. Да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

5. Да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса,

6. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

II Посебни услови

- Висока стручна спрема друштвеног смјера

- Најмање три године радног искуства у том степену образовања на пословима извршења кривичних санкција, послије завршеног првог циклуса студија у трајању од четири године са 240 ECTS бодова или еквивалент

- Положен стручни испит

III Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерен препис, и то:

Извод из матичне књиге рођених,

Увјерење о држављанству,

Доказ да није осуђиван на за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или  кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи

Диплому о завршеној школској спреми,

Доказ о радном искуству

Доказ о положеном стручном испиту,

Овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса

Овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидати ће доставити по завршетку изборне процедуре.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана последњег објављивања.

Конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске" и у "Службеном гласнику Републике Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу и број телефона који су навели у пријави.

Пријаве са доказима могу се доставити лично или путем поште, на адресу: Казнено-поправни завод Фоча, Ул. Студентска бр.2, са назнаком "Пријава за конкурс".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица